Decreet van 19 januari 2017
gepubliceerd op 31 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200512
pub.
31/01/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200512

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JANUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Wijziging aangebracht in Boek I van het Milieuwetboek

Artikel 1.In artikel D.53 van Boek I van het Milieuwetboek, gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2010, wordt § 7 vervangen als volgt: " § 7. De beheersplannen voor overstromingsrisico's bedoeld in artikel D.53-3 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig dit hoofdstuk.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Art. 2.In artikel 2 van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterboek inhoudt, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 18° worden de woorden "bedoeld in artikel 318, § 2," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel D.288, § 2, tweede lid,"; b) er wordt een punt 27°ter ingevoegd, luidend als volgt : "27°ter : " kaderrichtlijn inzake waterbeleid" : Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;"; c) er wordt een punt 81°bis ingevoegd, luidend als volgt : "81°bis : "Individueel zuiveringssysteem" : uitrusting waarmee het huishoudelijk afvalwater geloosd door een woning of een groep van woningen gezuiverd kan worden en waarmeer het gezuiverde water afgevoerd kan worden;".

Art. 3.Artikel D.4, § 2, laatste lid, van hetzelfde Boek, worden de woorden "of van lid van het Comité van de deskundigen" opgeheven.

Art. 4.In artikel D.26 van hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 26 van hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met de woorden ", alsook een voorlopige synthese van de belangrijke vragen die in het stroomgebied worden gesteld inzake het waterbeheer";2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Minstens drie jaar vóór de voorziene datum van publicatie van het beheersplan worden de ontwerpen van tijdschema en werkprogramma alsook de voorlopige synthese van de belangrijke vragen per uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en door de stroomgebiedsoverheid onderworpen aan een terinzagelegging van minstens zes maanden. Tegelijk worden door de stroomgebiedsoverheid de ontwerpen van tijdschema en werkprogramma, de synthese van de belangrijke vragen alsook de informatie gebruikt voor de opstelling ervan, ter beschikking gesteld op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid en in elke gemeente van het betrokken Waals stroomgebied."; 3° in § 3, derde lid, worden de woorden "alsook de synthese van de belangrijke vragen" ingevoegd tussen de woorden "waar de ontwerpen van tijdschema en werkprogramma" en de woorden " geraadpleegd kunnen worden";4° in § 4 worden de woorden "en de voorlopige synthese van de belangrijke vragen" ingevoegd tussen de woorden "ontwerpen van tijdschema en werkprogramma" en de woorden "wint de stroomgebiedsoverheid";5° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.Binnen zestig dagen na het einde van de terinzagelegging bepaalt de stroomgebiedsoverheid het tijdschema, het werkprogramma en de synthese van de belangrijke vragen. Haar beslissing wordt met reden omkleed. Het tijdschema, het werkprogramma en de synthese van de belangrijke vragen worden per uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en zijn raadpleegbaar op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid.".

Art. 5.Artikel D. 27 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel D. 28 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij de decreten van 4 februari 2010 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de §§ 1 tot 3 worden vervangen als volgt : " § 1.Bij de opstelling van het beheersplan bedoeld in artikel 24, § 1, zal de stroomgebiedsoverheid een ontwerp van beheersplan en maatregelenprogramma opstellen, met name op grond van de adviezen en opmerkingen ingewonnen na de procedures van artikel D.26.

In dezelfde tijd als ze de ontwerpen van beheersplannen en maatregelenprogramma goedkeurt, onderwerpt de stroomgebiedsoverheid ze aan de milieueffectbeoordeling bedoeld in artikel D.53 van Boek I van het Milieuwetboek.

De vrijstelling bedoeld in artikel D.53, § 1, tweede en derde lid, van Boek I van het Milieuwetboek kan niet toegepast worden.

Wanneer de informatie vereist in artikel D.56 van Boek I van het Milieuwetboek in het ontwerp van beheerplan of maatregelenprogramma op voldoende wijze wordt gegeven, kan het verslag over de milieugevolgen beperkt worden tot een precieze verwijzing naar dit ontwerp.

Artikel D.57, § 3, van Boek I van het Milieuwetboek is niet van toepassing op de in dit artikel bedoelde milieueffectenbeoordeling. " § 2. Minstens een jaar vóór de voorziene datum van publicatie van het beheersplan bedoeld in artikel D.24, § 1, worden de ontwerpen van beheersplan en van maatregelenprogramma alsook het krachtens § 1 opgemaakte verslag over de milieugevolgen door de stroomgebiedsoverheid onderworpen aan een terinzagelegging van minstens zes maanden.

Artikel D.29-13, § 2, van Boek I van het Milieuwetboek is niet van toepassing op dit artikel behalve wat betreft de gemeentelijke dienstwaarneming bedoeld in artikel D.29-16, § 1, van Boek I van het Milieuwetboek buiten de gewoonlijke openingsuren van de kantoren die tijdens de periodes bedoeld in artikel D.29-13, § 2, van Boek I van het Milieuwetboek opgeschort kan worden.

Naast de aankondigingsmodaliteiten bedoeld in de artikelen D.29-7 tot D.29-9 van Boek I van het Milieuwetboek worden de ontwerpen van beheersplan en van maatregelenprogramma per uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Om een enkel internationaal stroomgebiedbeheersplan voort te brengen, wordt de terinzagelegging ook schriftelijk aangekondigd aan de andere staten of regio's van het internationaal stroomgebiedsdistrict.

Begin en einde van de termijn voor terinzagelegging worden meegedeeld in het bericht alsmede de adressen van het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid en de plaatsen waar het ontwerp van beheersplan en maatregelenprogramma geraadpleegd kan worden en het adres waar de schriftelijke opmerkingen toegezonden kunnen worden. § 3. De stroomgebiedsoverheid stelt het in artikel D.24, § 1, bedoelde ontwerp van beheersplan en het ontwerp van maatregelenprogramma alsook het verslag over de milieugevolgen en de informatie gebruikt voor de uitvoering ervan ter beschikking op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid en in elke gemeente van het betrokken Waalse stroomgebied."; 2° in § 4 worden de woorden "en de verslagen over de milieugevolgen" ingevoegd tussen de woorden " de ontwerpen van beheersplan en maatregelenprogramma" en de woorden "wint de stroomgebiedsoverheid";3° paragraaf 4 wordt aangevuld met volgend lid : "De aangevraagde adviezen worden vier maanden na het begin van de terinzagelegging aan de stroomgebiedsoverheid overgemaakt.Zo niet worden ze geacht gunstig te zijn. De adviezen worden op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid bekengemaakt en kunnen ingezien worden tot het einde van het onderzoek."; 4° de §§ 5 tot 7 worden vervangen als volgt : " § 5.Binnen acht dagen na het einde van de terinzagelegging maken de gemeenten het proces-verbaal van afsluiting bedoeld in artikel D.29-19 van Boek I van het Milieuwetboek aan de stroomgebiedsoverheid over.

De resultaten van de terinzagelegging alsmede de adviezen van de instanties bedoeld in paragraaf 4 worden in beschouwing genomen bij de goedkeuring van het beheersplan en het maatregelenprogramma.

Het beheersplan bevat een samenvatting van de maatregelen genomen voor de informatie en raadpleging van het publiek, alsook de resultaten van deze maatregelen. § 6. Het beheersplan en het maatregelenprogramma worden om de zes jaar vanaf 22 december 2009 goedgekeurd door de stroomgebiedsoverheid.

Het beheersplan en het maatregelenprogramma worden per uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De voorgeschreven bepalingen van het maatregelenprogramma hebben een indicatieve waarde tien dagen na de bekendmaking van het maatregelenprogramma in het Belgisch Staatsblad.

Binnen tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de personen en instanties die zijn geraadpleegd krachtens paragraaf 4 daarover geïnformeerd. Binnen dezelfde termijn worden het beheersplan en het maatregelenprogramma op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid bekendgemaakt. § 7. Deze procedure is ook van toepassing op de procedures voor de bijwerking van het beheersplan en het maatregelenprogramma.".

Art. 7.Artikel D.29 van hetzelfde Boek wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 53-6 van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het decreet van 4 februari 2010, wordt vervangen als volgt : "Art. D.53-6. § 1. De stroomgebiedsoverheid stelt een ontwerp van beheersplan op met het oog op de opstelling van het overstromingsrisicobeheersplan bedoeld in artikel D.53-3.

In dezelfde tijd als ze de ontwerpen van beheersplan goedkeurt, onderwerpt de stroomgebiedsoverheid ze aan de milieueffectbeoordeling bedoeld in artikel D.53 van Boek I van het Milieuwetboek.

De vrijstelling bedoeld in artikel D.53, § 1, tweede en derde lid, van Boek I van het Milieuwetboek kan niet toegepast worden.

Wanneer de informatie vereist in artikel D.56 van Boek I van het Milieuwetboek in het ontwerp van overstromingsrisicobeheersplan op voldoende wijze wordt gegeven, kan het verslag over de milieugevolgen beperkt worden tot een precieze verwijzing naar dit ontwerp.

Artikel D.57, § 3, van Boek I van het Milieuwetboek is niet van toepassing op de in dit artikel bedoelde milieueffectenbeoordeling. " § 2. Minstens een jaar vóór de voorziene datum van publicatie van het beheersplan worden het ontwerp van overstromingsrisicobeheersplan alsook het krachtens § 1 opgemaakte verslag over de milieugevolgen door de Regering onderworpen aan een terinzagelegging die gezamenlijk met de in artikel D.28 bedoelde terinzagelegging betreffende de ontwerpen van beheersplan van stroomgebied en van maatregelenprogramma georganiseerd wordt.

De modaliteiten voor de organisatie van de in artikel D.28, § 2, bedoelde terinzagelegging zijn van toepassing op de krachtens dit artikel georganiseerde terinzagelegging. § 3. De stroomgebiedsoverheid stelt het ontwerp van het overstromingsrisicobeheersplan en het verslag over de milieugevolgen evenals de informatie gebruikt voor de uitvoering ervan ter beschikking op het portaal van het Waalse Gewest bestemd voor de Kaderrichtlijn inzake waterbeleid en in elke gemeente van het betrokken Waalse stroomgebied. § 4. Het ontwerp van overstromingsrisicobeheersplan en de verslagen over de milieugevolgen worden door de stroomgebiedsoverheid aan het advies van de instanties bedoeld in artikel D.28, § 4, voorgelegd volgens de modaliteiten bedoeld in dat artikel.

De adviezen worden op het Milieuportaal van het Waalse Gewest bekendgemaakt en kunnen ingezien worden tot het einde van het onderzoek. " § 5. Binnen acht dagen na het einde van het openbaar onderzoek maken de gemeenten het proces-verbaal van afsluiting bedoeld in artikel D.29-19 van Boek I van het Milieuwetboek aan de stroomgebiedsoverheid over.

De resultaten van de terinzagelegging alsmede de adviezen van de instanties bedoeld in paragraaf 4 worden in beschouwing genomen bij de goedkeuring van het overstromingsrisicobeheersplan.

Het overstromingsrisicobeheersplan bevat een samenvatting van de maatregelen genomen voor de informatie en raadpleging van het publiek, alsook de resultaten van deze maatregelen. § 6. Het overstomingsrisicobeheersplan wordt om de zes jaar vanaf 22 december 2015 goedgekeurd door de stroomgebiedsoverheid.

Het overstomingsrisicobeheersplan wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Binnen tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de personen en instanties die zijn geraadpleegd krachtens paragraaf 4 daarover geïnformeerd. Binnen dezelfde termijn worden het overstromingsrisicobeheersplan ook op het Milieuportaal van het Waalse Gewest bekendgemaakt. § 7. Deze procedure is ook van toepassing op de procedures voor de bijwerking van het beheersplan en het maatregelenprogramma.".

Art. 9.Artikel D.53-7 van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het decreet van 4 februari 2010, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel D.174, § 3, van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 7 november 2007, worden de woorden "Met toepassing van artikel 318, § 2, 12°," vervangen door de woorden "Met toepassing van artikel D.288, § 2, 1°,".

Art. 11.In artikel D.175 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 2 wordt het tweede lid opgeheven;b) paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 12.In Deel II, Titel VII, Hoofdstuk II, van hetzelfde Boek wordt afdeling 5 ingevoegd, luidend als volgt : "Afdeling 5. Bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water in het kader van het beschermingsdienstencontract".

Art. 13.Afdeling 5, ingevoegd bij artikel 12, wordt aangevuld met een artikel D.176bis, luidend als volgt : "Art. D.176bis. Met het oog op de bescherming van de waterkwaliteit en in het kader van haar opdracht inzake de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water: 1° worden de volgende handelingen door de "S.P.G.E." georganiseerd en uitgevoerd met de medewerking van de houders van winningen van water bedoeld in artikel D.169 : a) de afbakening van de voorkomings- en de toezichtsgebieden van winningen van tot drinkwater verwerkbaar water;b) de preventieve acties binnen de voorkomings- en de toezichtsgebieden van winningen van tot drinkwater verwerkbaar water;c) de curatieve werken voor de bestrijding van toevallige vervuilingen die de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water kunnen bereiken;d) alternatieve oplossingen voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water. Wat punt c betreft, mag de "S.P.G.E." de voorschotten volgens het beginsel "de vervuiler betaalt" terugvorderen; 2° de "S.P.G.E." kan zich verenigen of samenwerken met partners uit de openbare of de privé-sector in het kader van een partnerschap waardoor financiële, menselijke of materiële middelen gezamenlijk ingeschakeld kunnen worden voor de bestrijding van toevallige en diffuse vervuilingen om de grondwater- en oppervlaktewaterlichamen te beschermen.

Dat partnerschap wordt uitgeoefend ofwel door het sluiten van een partnerschapsovereenkomst, ofwel door het deel uitmaken van de "S.P.G.E." met een ander rechtsstatuut volgens de door de Regering goedgekeurde modaliteiten.

Het beheerscontract van de "S.P.G.E." bepaalt de financieringsmodaliteiten van dit partnerschap.".

Art. 14.In Deel III, Titel I, Hoofdstuk III, van hetzelfde Boek wordt een afdeling 4 ingevoegd, luidend als volgt : "Afdeling 4. Certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen".

Art. 15.Afdeling 4, ingevoegd bij artikel 14, wordt aangevuld met een artikel D.222bis, luidend als volgt : "Art. D.222bis. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder installateur, de onderneming opgericht als natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de installatie en de inbedrijfname van een individueel zuiveringssysteem.".

Art. 16.Afdeling 4, ingevoegd bij artikel 14, wordt aangevuld met een artikel D.222bis-1, luidend als volgt : "Art. D.222bis-1. § 1. De Regering voert een systeem voor de certificering van de installateurs op vrijwillige basis in om de personen die het wensen, in staat te stellen om een beroep te doen op een gecertificeerde installateur. Daartoe kan ze : 1° de voorwaarden en de procedure van de certificering van de installateurs bepalen;2° een dossierrecht vaststellen betreffende de behandelingskosten van de certificeringsaanvraag en van de opvolging ervan;3° de geldigheidsduur van de certificering bepalen;4° de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de naleving van de verbintenissen van de gecertificeerde installateur bepalen;5° de voorwaarden voor de intrekking, de opschorting en de hernieuwing van de certificering bepalen;6° de beroepsmodaliteiten bepalen. § 2. In het kader van haar openbare opdracht betreffende het openbare beheer van de autonome sanering bedoeld in artikel D.222/1 wordt de "S.P.G.E." aangewezen als bevoegde overheid om een certificering toe te kennen, op te schorten of in te trekken. § 3. De erkende saneringsinstellingen zorgen voor de controle en het toezicht op de kwaliteit van het werk van de gecertificeerde installateurs.".

Art. 17.In artikel D.331 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 7 november 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 2, 1°, vervallen de woorden ",van het Comité van de deskundigen en het statuut van hun leden";b) in § 2, 4°, wordt het woord "winningen" vervangen door de woorden "tot drinkwater verwerkbaar water".

Art. 18.In artikel D.332 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij de decreten van 7 november 2007 en 12 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, 1°, worden de woorden "de winningen van tot drinkwater verwerkbaar water" vervangen door de woorden "het tot drinkwater verwerkbaar water";b) in paragraaf 2 wordt 2° vervangen als volgt : "2° de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water bestemd voor de openbare verdeling ten gunste van de producenten van tot drinkwater verwerkbaar water. Die opdracht wordt overeenkomstig artikel D.176bis uitgevoerd en kan met de in artikel D.169 bedoelde houders van waterwinningen uitgeoefend worden;"; b) in § 3 worden de woorden "van bepaalde winningen " vervangen door de woorden "van tot drinkwater verwerkbaar water".

Art. 19.In artikel D.335 van hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 2 worden de woorden "van de winningen " vervangen door de woorden "van tot drinkwater verwerkbaar water".a) in § 3, 1°, worden de woorden "van de winningen " vervangen door de woorden "van tot drinkwater verwerkbaar water".b) in § 3, 4°, worden de woorden "van de winning " vervangen door de woorden "van tot drinkwater verwerkbaar water".

Art. 20.In artikel D.337 van hetzelfde Boek worden de woorden "van winningen" vervangen door de woorden "tot drinkwater verwerkbaar water".

Art. 21.Artikel D.340 van hetzelfde Boek wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 januari 2017 De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling enVorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 685 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 18 januari 2017.

Bespreking Stemming.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^