Decreet van 19 juli 2002
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036158
pub.
14/09/2002
prom.
19/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2002. - Decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° Vlaamse overheid : a) het Vlaams Parlement, zijn voorzitter en zijn organen;b) de Vlaamse regering of één of meer van haar ministers;c) de diensten van de Vlaamse regering;d) de andere administratieve overheden zoals bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, die van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest afhangen;2° overheidscommunicatie : elke voor het publiek bestemde, van de Vlaamse overheid uitgaande mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibiliseringscampagne of elk ander communicatie-initiatief, ongeacht de gebruikte kanalen of media. De in dit decreet vermelde termijnen worden opgeschort tijdens de door het Vlaams Parlement vastgestelde parlementaire recesperiodes en wanneer de zitting van het Vlaams Parlement gesloten is.

Art. 3.§ 1. Bij het Vlaams Parlement wordt een Expertencommissie voor Overheidscommunicatie opgericht, hierna Expertencommissie te noemen, die waakt over de naleving van de overeenkomstig artikel 3, § 2, vastgestelde normen, hetzij op verzoek van de betrokken overheid, hetzij na een klacht, hetzij ambtshalve. § 2. De Expertencommissie stelt normen op die van toepassing zijn op de communicatie-initiatieven van de Vlaamse overheid. Deze normen gaan uit van objectieve criteria voor de communicatie-initiatieven van de Vlaamse overheid.

De door de Expertencommissie opgestelde normen worden bij decreet goedgekeurd. § 3. De Expertencommissie kan bij de Vlaamse overheid die bij het communicatie-initiatief betrokken is, alle relevante informatie opvragen om een dossier te behandelen.

Wanneer de Expertencommissie een communicatie-initiatief toetst, respecteert zij hierbij de rechten van de verdediging.

Art. 4.De Vlaamse overheid die een communicatie-initiatief wenst te nemen, kan vooraf de Expertencommissie om een advies verzoeken over de naleving van de overeenkomstig artikel 3, § 2, vastgestelde normen.

Het verzoek om advies wordt gericht aan de voorzitter van de Expertencommissie, die het onverwijld aan de Expertencommissie bezorgt.

De Expertencommissie geeft een met redenen omkleed advies binnen een termijn van dertig dagen nadat zij het verzoek om advies heeft ontvangen. Het advies wordt niet openbaar gemaakt.

Art. 5.Klachten worden, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk zes maanden na het ogenblik waarop men van de overheidscommunicatie kennis had of had kunnen nemen, schriftelijk, gedateerd en ondertekend ingediend. Anonieme klachten zijn onontvankelijk.

De klachten worden gericht aan de voorzitter van de Expertencommissie, die ze onverwijld aan de Expertencommissie bezorgt.

Binnen een termijn van dertig dagen nadat zij de klacht heeft ontvangen, gaat de Expertencommissie over tot het toekennen van een negatieve of positieve beoordeling en het bekendmaken van die beoordeling en de motivering ervan.

Art. 6.De Expertencommissie kan de overheidscommunicatie ambtshalve toetsen aan de overeenkomstig artikel 3, § 2, vastgelegde normen.

Indien de commissie ambtshalve toetst, gebeurt dat uiterlijk dertig dagen na het ogenblik waarop men van de overheidscommunicatie kennis had of had kunnen nemen.

Bij ambtshalve toetsing gaat de Expertencommissie over tot het toekennen van een negatieve of positieve beoordeling en het bekendmaken van die beoordeling en de motivering ervan.

Art. 7.§ 1. De Expertencommissie bestaat uit vijftien leden die op basis van de evenredige vertegenwoordiging voorgedragen worden door de fracties van het Vlaams Parlement. § 2. Elk lid van de Expertencommissie voldoet aan een van de volgende voorwaarden : 1° een wetenschappelijk ambt of onderwijsambt in de Rechtswetenschappen, Bestuurswetenschappen of de Pers- en Communicatiewetenschappen aan een Vlaamse universiteit of aan een Vlaamse hogeschool bekleden of bekleed hebben;2° werkzaam geweest zijn als beroepsjournalist;3° beroepsmatig actief geweest zijn op het gebied van de overheidscommunicatie. Voor elke voorwaarde, vermeld in het eerste lid, is een ervaring van vijf jaar vereist. § 3. De Expertencommissie kiest onder zijn leden een voorzitter. § 4. Het lidmaatschap van de Expertencommissie is onverenigbaar met het mandaat van Vlaams volksvertegenwoordiger of lid van de federale Kamers, een functie van bestuurder of personeelslid van alle administratieve overheden zoals bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De bepaling inzake onverenigbaarheden is niet van toepassing op de personeelsleden van de onderwijsinstellingen. § 5. De Expertencommissie is onafhankelijk bij de uitoefening van haar opdrachten. § 6. De leden van de Expertencommissie worden benoemd door het Vlaams Parlement, binnen zes maanden na de volledige vernieuwing ervan. Hun mandaat is verlengbaar. § 7. Leden die ontslag nemen uit de Expertencommissie worden vervangen op voordracht van de fractie die het ontslagnemend lid heeft voorgedragen.

Art. 8.§ 1. Binnen drie maanden nadat de leden zijn aangewezen, kiest de Expertencommissie uit haar leden een voorzitter. De Expertencommissie stelt uiterlijk zes maanden na haar samenstelling een huishoudelijk reglement op. Dit huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen, worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad . § 2. De werkingskosten van de Expertencommissie komen ten laste van de begroting van het Vlaams Parlement. De Expertencommissie doet voor het uitvoeren van haar taken een beroep op de personeelsleden van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. § 3. De Expertencommissie brengt jaarlijks voor 30 juni schriftelijk verslag uit bij het Vlaams Parlement over haar werkzaamheden. Dat verslag kan voorstellen ter aanvulling of bijsturing van de normen bevatten.

Het verslag van de Expertencommissie wordt door het Vlaams Parlement openbaar gemaakt.

Art. 9.Na melding van een klacht of bij ambtshalve onderzoek inzake een regeringsmededeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen, of een mededeling van de voorzitter van het Vlaams Parlement, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, gaat de Expertencommissie niet over tot het toekennen van een beoordeling, maar geeft ze binnen de in respectievelijk artikel 5 en 6 bedoelde termijnen, een gemotiveerd advies aan de Controlecommissie voor regeringsmededelingen, bedoeld in het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen.

Dit advies wordt niet bekendgemaakt door de Expertencommissie.

De betrokken overheid en in voorkomend geval de klager, worden op de hoogte gesteld dat de verdere afhandeling van de klacht of het ambtshalve onderzoek bij de Controlecommissie berust.

Art. 10.In afwijking van artikel 7, § 6, worden de leden van de Expertencommissie voor de eerste keer benoemd binnen drie maanden na de dag van de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 11.Dit decreet is voor het eerst van toepassing op de overheidscommunicatie die van start gaat de dag na de bekendmaking van de normen bedoeld in artikel 3, § 2.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stuk. - Voorstel van decreet, 515 - Nr. 1.

Zitting 2001-2002.

Stukken. - Advies van de Raad van State, 515 - Nr. 2. - Amendementen, 515 - Nr. 3. - Verslag, 515 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 515 - Nr. 5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 9 juli 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^