Decreet van 19 juli 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204411
pub.
06/09/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204411

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JULI 2018. - Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel L1122-11 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De directeur-generaal van de gemeente en de directeur-generaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vallend onder haar grondgebied, stellen samen jaarlijks een ontwerp-verslag op over het geheel van de bestaande en de te ontwikkelen samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en het centrum voor maatschappelijk welzijn.

Wanneer het OCMW en de gemeente in een gemeenschappelijke adjunct-directeur-generaal voorzien hebben, belast met het beheer van de samenwerkingsverbanden, neemt laatstgenoemde deel aan het opstellen van het ontwerp-verslag. Dat ontwerp-verslag heeft eveneens betrekking op de kostenbesparingen en de afschaffingen van de dubbele betrekkingen of de overlappingen van activiteiten van het centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente.

Het ontwerp-verslag wordt ter advies voorgelegd aan de directiecomités van de gemeente en het centrum, in gemeenschappelijke vergadering, bedoeld in artikel L1211-3, § 3, lid 1, vervolgens voorgelegd aan het overlegcomité bedoeld bij artikel 26, § 2, van de wet van 8 juli 1976, die over een mogelijkheid tot wijziging beschikt.

Het ontwerp-verslag bedoeld in lid 1 wordt vervolgens overgelegd en besproken op een jaarlijkse gemeenschappelijke en openbare vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, waar wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Het verslag wordt vervolgens door elke van beide raden aangenomen. Op dezelfde vergadering wordt eveneens een projectie van het plaatselijk sociaal beleid voorgesteld.

Die jaarlijkse vergadering wordt voor het aannemen van de begrotingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de gemeente, door hun respectievelijke raden, gehouden.

Het verslag wordt bij de begroting van de gemeente gevoegd.

De Waalse Regering stelt het stramien vast voor het jaarlijkse verslag over de samenwerkingsverbanden. Daarin zijn minstens volgende gegevens vervat : 1° een boordtabel van de lopende en uitgevoerde samenwerkingsverbanden;2° een tabel met de jaarlijkse programmatie van de overwogen samenwerkingsverbanden en een rooster dat het niveau van samenvoeging van de ondersteunende diensten beoordeelt.Die rooster wordt een samenwerkingsmatrix genoemd; 3° een lijst met de samengevoegde overheidsopdrachten en de afzonderlijke overheidsopdrachten die het voorwerp kunnen uitmaken van samengevoegde overheidsopdrachten.".

Art. 2.Artikel L1211-3, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 18 april 2013, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « De directeur-generaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht, aan het directiecomité deel te nemen. Hij zetelt er met raadgevende stem. Hij krijgt de oproepingen en de notulen. ».

Art. 3.In het eerste deel, Boek V, Titel I, Hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 19 juli 2006, wordt een Afdeling I/1 ingevoegd, met als opschrift "Overeenkomsten tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vallend onder haar grondgebied".

Art. 4.In afdeling I/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel L1512-1/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L1512-1/1. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is de gemeenschappelijke en gedeelde wil tot het samen beheren of uitvoeren van een dienst, een actie, een project of een opdracht of nog tot het toevertrouwen, aan één van de plaatselijke instellingen, van de uitvoering of het beheer van een dienst, een actie, een project of een opdracht met het oog op het bereiken van schaalvoordelen, grotere organisatie-efficiëntie en een efficiënte openbare dienstverlening voor de naleving van de opdrachten en de zelfstandigheid van beiden, onverminderd artikelen 41, lid 1, en 162, lid 2, 2°, van de Grondwet.

In het kader van de samenwerkingsverbanden bedoeld in lid 1 sluit de gemeente overeenkomsten met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vallend onder haar grondgebied, om onontbeerlijke ondersteunende prestaties voor de uitvoering van haar opdrachten geheel of gedeeltelijk te delegeren of gemeenschappelijk uit te voeren. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen hun ondersteunende diensten samenvoegen of verenigen.

De samenvoeging of de vereniging van de ondersteunende diensten wordt ingeschreven in het overkoepelend strategisch programma bedoeld in artikel L1123-27, § 2.

De overeenkomst bevat minstens volgende gegevens : - voorwerp van de overeenkomst en organisatiewijze (delegatiemodus of samenwerkingsmodus); - duur van de overeenkomst en nadere verlengingsregels; - personeel toegewezen aan het samenwerkingsverband, en de administratieve overheid waaronder bedoeld personeel valt in geval van samenwerkingsmodus; - de hiërarchisch verantwoordelijke die, in geval van een samenwerkingsmodus, personeelslid van beide administraties dient te zijn of via terbeschikkingstelling toegewezen dient te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet of overeenkomstig artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; - financieringswijze, in voorkomend geval, evenals begrotingsfunctie (functionele code) waarop de uitgaven- en ontvangstenkredieten ingeschreven zijn; - eventuele materiële middelen, aangewend voor het samenwerkingsverband; - de nadere opvolgings- en beoordelingsregels van de overeenkomst.

De ondersteunende diensten verzamelen alle interne prestaties die onrechtstreeks bijdragen tot de hoofdzakelijke opdracht van de overheidsadministratie en die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten en doelstellingen. Hoofdzakelijk bestaan zij uit de diensten aankopen, menselijke middelen, onderhoud en informatica.

De ondersteunende prestaties worden ofwel kosteloos ofwel als niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking overeenkomstig artikel 31 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten uitgevoerd.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement, 1134 (2017-2018) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 17 juli 2018 Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^