Decreet van 19 mei 2004
gepubliceerd op 16 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende oprichting van een Management School bij de Université de Liège

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004029199
pub.
16/06/2004
prom.
19/05/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MEI 2004. - Decreet houdende oprichting van een Management School bij de Université de Liège (1)


Het Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan de wet van 28 April 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat

Artikel 1.In artikel 4 van de wet van 28 April 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat worden de volgende bepalingen toegevoegd : « § 6. Er wordt binnen de Université de Liège een Management School opgericht, genaamd "HEC - Ecole de gestion de l'Université de Liège" die tot doel heeft het onderwijzen, het onderzoek en de diensten aan de gemeenschap op het gebied van de economische en beheerswetenschappen.

Deze Management School zorgt, met toepassing van de delegaties die haar door de Université de Liège toegewezen zijn, voor de onderwijs-, onderzoek- en dienstenactiviteiten ten behoeve van de gemeenschap die vroeger ingericht waren door de Université de Liège en de vzw Haute école HEC-Liège op het gebied bedoeld bij vorig lid.

Er zal een overeenkomst gesloten worden ten laatste op 1 januari 2005 tussen de Univeristé de Liège en de vzw haute école HEC-Liège waarin bepaald worden : - de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van de Management School binnen de Universiteit; - de nadere regels voor de werking van de organen van de Management School; - de nadere regels voor de financiering van de Management School binnen de Universiteit; - de nadere regels voor het beheer van het personeel van de Management School.

De bij het vorige lid bedoelde overeenkomst, en haar latere wijzigingen, wordt ter goedkeuring aan de Regering van de Franse Gemeenschap voorgelegd. § 7. Er wordt een Beheersraad van de Management School opgericht waarvan de bevoegdheden de volgende zijn : - de aanwijzing van zijn voorzitter en zijn vertegenwoordiger op de raad van bestuur van de Universiteit; - het opstellen van zijn huishoudelijk reglement; - het uitbrengen van adviezen op de aanvraag van de Management School of op eigen initiatief over sommige specifieke ontwerpen; - de bespreking met de organen van de Management School van de algemene oriëntaties inzake onderwijs en onderzoek; - de evaluatie van de strategische ligging van de Management School; - het adviesgeven inzake ontwikkelingsstrategie van de Management School en van haar activiteiten; - het opsporen van bijkomende middelen ten voordele van de Management School en haar ontwikkeling.

De Beheersraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemingen en beslissers uit het economische en maatschappelijke leven in verband met de ontwikkeling van de Management School. Hij mag vertegenwoordigers van de Management School en van de Universiteit uitnodigen. »

Art. 2.Aan artikel 8, 7°, van de wet van 28 April 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat wordt de volgende zin toegevoegd : « In de raad van bestuur van de Université de Liège wordt één van de betrekkingen toegewezen aan de vertegenwoordigers van de economische kringen en voorgedragen door de rector ter aanwijzing door de Regering van de Franse Gemeenschap, voorbehouden voor de bij artikel 4, § 7 bedoelde vertegenwoordiger van de Beheersraad van de Management School. ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

Art. 3.Er wordt een artikel 35, luidend als volgt, ingevoegd in de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen : « Onverminderd de artikelen 29 tot 34 en 36 van deze wet, is het deel van de werkingstoelage van de Université de Liège verschuldigd voor de voor financiering in aanmerking komende studenten ingeschreven voor het gebied van de economische en beheerswetenschappen, met uitzondering van dat verschuldigd voor de studenten die voor de studies en de werken betreffende de voorbereiding van een proefschrift en voor de studenten ingeschreven voor studies die leiden tot de graad geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs, vanaf het begrotingsjaar 2005 en tot het begrotingsjaar 2015, gelijk aan de som van de volgende bedragen : 1° een bedrag dat overeenstemt met het deel van de toelage verschuldigd krachtens de artikelen 29 tot 34 van deze wet voor het vierjaarlijkse gemiddelde van het aantal gewogen studenten verminderd met 1.266 eenheden; 2° een bedrag gelijk aan de globale toelage die normaliter door de Haute école HEC-Liège verkregen zou worden voor 2005 bij toepassing van de bepalingen van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen jaarlijks geïndexeerd, vanaf het jaar 2006, in functie van het indexcijfer voor consumptieprijzen van de maand december van het lopend jaar, op basis van het indexcijfer voor de maand december 2004;3° een bedrag gelijk aan de kost van de weddetoelage van een (of van beide) personeelslid (-leden) bedoeld bij artikel 7bis van het decreet van 25 juli 1996 betreffende de lasten en de betrekkingen in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen, aangeworven door de Haute école HEC-Liège ten laatste op 1 maart 2004;4° een bedrag gelijk aan de kost van de weddetoelage van de personeelsleden bedoeld bij artikel 11, 2° en 4°, van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen aangeworven door de Haute école HEC-Liège ten laatste op 1 maart 2004. Bij de toepassing van de herziening van het vaste deel bedoeld bij artikel 25, tweede lid, en in elk geval in 2016, zal rekening worden gehouden met de studenten die, krachtens het eerste lid, in rekening werden genomen voor de financiering van de Université de Liège op het gebied van de economische en beheerswetenschappen gedurende de in aanmerking genomen periode, met inbegrip van de eenheden die afgetrokken werden krachtens 1° hierboven. ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen

Art. 4.Er wordt een artikel 4bis toegevoegd in het decreet van 9 september betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen, luidend als volgt : « Vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 19 mei 2004 tot oprichting van een Management School op de Université de Liège, verzaakt de vzw Haute école HEC-Liège op haar erkenning als hogeschool en op de financiering bedoeld bij dit decreet. » .

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde decreet, worden de woorden "257 040 795,83 EUR (10 369,0 miljoen frank)" vervangen door de woorden "253 432 209,79 EUR".

Art. 6.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt met volgend lid aangevuld : « Vanaf het begrotingsjaar 2005, zijn de bepalingen van het eerste lid niet meer van toepassing op het personeel aangeworven door de Haute école HEC-Liège ten laatste op 1 maart 2004. ». HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 7.De studenten die voor het academiejaar 2004 - 2005 bij de Haute école HEC-Liège regelmatig ingeschreven zijn, worden geacht regelmatig ingeschreven te zijn bij de Université de Liège.

De Regeringscommissarissen bij de hogeschool en bij de Université de Liège worden belast met het bekrachtigen van de inschrijvingen van de betrokken studenten.

Art. 8.De studenten die regelmatig ingeschreven zijn voor een studiecyclus verstrekt door de Haute école HEC-Liège, ten laatste voor het academiejaar 2004-2005 in de afdelingen bedoeld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole HEC-LIEGE" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen, kunnen deze studies voltooien met het oog op het verkrijgen van de overeenstemmende academische graad gedurende een aantal academiejaren dat een jaar hoger is dan de minimale duur van de studiecyclus.

Tot het academiejaar 2007-2008, hebben de studenten die geslaagd zijn voor een eerste cyclus van rechtswege toegang tot de tweede cyclus van de cursus. De voormalige academische graden ter bekrachtiging van deze studies zullen verder mogen worden toegewezen gedurende een aantal academiejaren dat een jaar hoger ligt dan de minimale duur van deze studiecyclus.

De titel en het diploma zullen door de Université de Liège uitgereikt worden.

Art. 9.Vanaf de sluiting van de overeenkomst bedoeld bij artikel 4, § 6, van de wet van 28 April 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, wordt het patrimonium van de Université de Liège de werkgever van het personeel van de vzw Haute école HEC-Liège; de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden van de vzw die de Haute école HEC-Liège inricht, worden overgedragen naar het patrimonium van de Université de Liège; zij blijven naargelang de gevallen onderworpen aan de wetgevingen en de reglementeringen betreffende het personeel van de hogescholen of door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Dit personeel behoudt de bezoldiging, de hoedanigheid, de graad, de academische, wetenschappelijke of administratieve anciënniteit, de geldelijke anciënniteit, de mogelijkheden tot bevordering, de verandering van ambt en, wat betreft het personeel dat onderworpen is aan de wetgevingen en de reglementeringen betreffende het personeel van de hogescholen, de mogelijkheid tot werving in vast verband, alsook het recht op een rustpensioen zoals die erkend waren in de wetgevingen op basis waarvan zijn aangeworven werden.

De lijst van deze personeelsleden, onderverdeeld in onderwijzend, wetenschappelijk, administratief en arbeiderspersoneel, wordt samengesteld in gezamenlijk overleg tussen de Université de Liège en de vzw Haute école HEC-Liège en bijgevoegd bij de overeenkomst bedoeld bij artikel 4, § 6, van de wet van 28 April 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat en goedgekeurd door de Regering.

Art. 10.De som bedoeld bij artikel 35 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen wordt gestort op een bijzonder artikel van de begroting van het patrimonium van de Université de Liège.

Het quotum van deze som met betrekking tot de lasten van het personeel bedoeld bij artikel 9 wordt als ontvangsten geboekt in de eerste afdeling van de begroting van de Université de Liège zoals bepaald op de datum van 12 april 1999 in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor het opmaken en de vorm van de begrotingen en rekeningen van de universitaire instellingen.

Art. 11.De leden van het onderwijzend personeel die bedoeld zijn bij artikel 9 met uitzondering van adjunct-docenten, adjunct-hoogleraren en voordrachthouders, zijn kiezers bij de verkiezing van de rector, de vice-rector, de secretaris van de academische raad en de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel bij de raad van bestuur.

De leden van het wetenschappelijk personeel bedoeld bij artikel 9, zijn kiezers bij de verkiezing van de vertegenwoordigers van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel bij de raad van bestuur.

Art. 12.De Université de Liège erft de activa en passiva alsook de rechten en de verplichtingen behoorlijk in een repertorium opgenomen als bijlage bij de overeenkomst, waarvan de vzw Haute école HEC-Liège houder was op de datum van de oprichting van de Management School bedoeld bij artikel 4, § 6, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Op dezelfde wijze, worden de schuldvorderingen en obligaties die gebaseerd zijn op contracten die lopend zijn op de datum van inwerkingtreding van dit decreet, behoorlijk in een repertorium opgenomen, afgestaan en overgedragen naar het patrimonium van de universiteit.

Deze afstanden en overdrachten kunnen van rechtswege tegengeworpen worden aan medecontractanten en derden, zonder verdere formaliteit. Ze omvatten alle rechten en verplichtingen gebonden aan lopende en komende procedures.

Het roerende en onroerende patrimonium van de Haute école HEC-Liège wordt overgedragen, binnen een termijn van maximum vijf jaar, naar het patrimonium van de Université de Liège.

Worden niettemin uitgesloten van de afstand, alle schulden van de vzw Haute école HEC-Liège tegenover de vzw Groupe-HEC, alsook het gecumuleerde verlies dat uitgesteld is tot de datum van 31 december 2004.

Art. 13.De regering mag ten laatste op 1 juli 2005 het bedrag van een bijkomende toelage vaststellen in verband met de uitgaven voortvloeiend uit de samenvoeging.

Art. 14.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2005.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 mei 2004.

De Minister-President, belast met de Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, C. DUPONT De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Begroting, M. DAERDEN De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, O. CHASTEL De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad. - Ontwerp van decreet, nr. 557-1. - Commissieamendementen nr. 557-2. - Verslag, nr. 557-3. - Vergaderingsamendementen, nr. 557-4.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 mei 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^