Decreet van 20 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2013036194
pub.
30/12/2013
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op : (duizend euro) 591.459 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op : (duizend euro) 13.774.341 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op : (duizend euro) 12.034.717 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op : (duizend euro) 23.216 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 4.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op : (duizend euro) 105.834 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 5.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op : (duizend euro) 25.336 Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 6.Voor het begrotingsjaar 2014 worden de leningen, vermeld onder titel III van dit decreet geraamd op : (duizend euro) 1.665.824

Art. 7.In uitvoering van artikel 10, § 1, 1°, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, worden de kasontvangsten geraamd op : (duizend euro) 28.542.189

Art. 8.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de uitgaven op de ontvangsten van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor de begrotingsjaren 1980 tot en met 2014, door leningen te dekken.

De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd : 1° rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van thesauriebewijzen, zoals bedoeld in de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, te creëren ten belope van de in de eerste alinea bedoelde machtiging;2° voor de in datzelfde kader eventueel aan te gane leningen zowel in België als in het buitenland, en zowel in euro als in vreemde munt, de voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te bepalen of aan te passen, of, in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten;3° elke verrichting inzake het financieel beheer te doen in het algemeen belang van de schatkist, dit met inbegrip van het stellen van de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest naargelang het geval van dergelijke operaties door derden.

Art. 9.Overeenkomstig artikel 1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de Grondwet aan te wenden om de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap te financieren.

Art. 10.De op 31 december 2013 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom, opcentiemen en opdeciem, worden tijdens het jaar 2014 ingevorderd volgens de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van die welke slechts tijdelijk of voorlopig zijn.

Art. 11.De bevoegde Vlaamse minister wordt ertoe gemachtigd de opbrengst van de taksen voor nummerplaten van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen, alsook de opbrengst van de tolgelden voor het bedienen van kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten behoeve van de pleziervaart op zon- en feestdagen (vaarvignet).

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd de terugbetaling van de nog niet afgeloste obligaties van leningen der directe schuld (beleidsdomein C, programma CE) die op de vervaldag komen, door middel van leningen te dekken.

Art. 13.Het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt gemachtigd de inkomsten met betrekking tot de exploitatie van waterwegen en hun aanhorigheden te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 14.In afwijking van alle andersluidende bepalingen wordt aan de algemene middelen toegewezen, de opbrengst voortvloeiend uit indekkingsoperaties met betrekking tot inkomsten uit concessies die de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse openbare instellingen met betrekking tot hun domeingoederen hebben verleend.

Art. 15.In toepassing van artikel 62 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan en de controle door het Rekenhof, wordt het meubilair van de gebouwen die het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Flanders Investment & Trade - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VAIO), het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin (K&G) verlaten met het oog op de herhuisvesting van hun lokale diensten in het nieuwe VAC (Vlaams administratief centrum) te Gent, geschonken aan het Agentschap voor Facilitair Management (AFM).

Art. 16.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K.PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014 Stukken - Ontwerp van decreet : 14 - Nr.1 - Amendement : 14 - Nr. 2 - Verslag : 14 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 14 - Nr. 4 Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 18 december 2013.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^