Decreet van 20 december 2017
gepubliceerd op 28 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040481
pub.
28/02/2019
prom.
20/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040481

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 DECEMBER 2017. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In de artikelen van dit decreet, onder " decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten", wordt het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap verstaan.

In de artikelen van dit decreet, onder " bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten", wordt het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen, verstaan.

In de artikelen van dit decreet worden de volgende afkortingen gebruikt: "OA" voor "organisatie-afdeling", en "OA's" voor "organisatie-afdelingen"; "BA" voor "basisartikel", en "BA's" voor "basisartikelen". "BF" voor "begrotingsfonds", en "BF's" voor "begrotingsfondsen".

Er worden vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, bestemd voor het dekken van de uitgaven van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, geopend in de begrotingstabel waarbij de kredieten met betrekking tot de programma's over basisartikelen worden verdeeld, gevoegd bij dit decreet; de begrotingstabel, waarvan een samenvatting hierna vermeld wordt, geeft ook de raming aan van de uitgaven die in 2017 aan te rekenen zijn ten laste van de begrotingsfondsen voor vastlegging en vereffening.

OORSPRONKELIJK

Vastleggings- kredieten

Vereffenings- kredieten

Begrotingsfondsen Vastleggings- middelen

Begrotingsfondsen Vereffenings- middelen

Hoofdstuk I Algemene Diensten

591.283

600.364

21.705

21.705

Hoofdstuk II Gezondheid, Sociale Zaken, Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport

1.531.972

1.512.815

34.149

34.309

Hoofdstuk III Onderwijs, Onderzoek en Vorming

7.876.613

7.862.031

20.015

22.675

Hoofdstuk IV Openbare schuld van de Franse Gemeenschap

196.221

196.221

0

0

Hoofdstuk V Dotaties aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

463.179

463.179

0

0

Algemeen totaal

10.659.268

10.634.610

75.869

78.689


Overeenkomstig artikel 8, § 4, 6° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden die kredieten en fondsen over BA's en BF's verdeeld in de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 2.De kredieten voor de programma's die betrekking hebben op de werkingskosten van de administraties en de ministeriële kabinetten behelzen: 1° ) De bezoldigingen en vergoedingen van alle aard van het actief en in disponibiliteit gesteld personeel, de bezoldigingen of lonen van het hulppersoneel, de toelagen voor een hoger ambt en een bijzonder ambt, de opzegvergoedingen en vergoedingen voor arbeidsongevallen - met inbegrip van de uitkering van deze vergoedingen aan leden van de familie van het slachtoffer in geval van overlijden - alsook de verminderde bezoldigingen of lonen van het tijdelijk of hulppersoneel;2° ) De vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten: - Erelonen van advocaten en artsen - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken -Presentiegeld, reis- en verblijfkosten van niet tot de administraties van de Franse Gemeenschap behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden; - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met inbegrip van de uitgaven voor energieverbruik "stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen" - en uitgaven voor onderhoud - Bureaukosten, huur van informatica-uitrusting, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kleding en andere kleine bestuursuitgaven; - Allerlei vergoedingen aan het personeel van de Franse Gemeenschap voor werkelijke lasten en materiële schade, de reiskosten betreffende de dienstreizen en de verzekeringspremies van de afgevaardigden van het departement die zich naar het buitenland begeven, de bijdrage van de Franse Gemeenschap in de prijs van de sociale abonnementen; - De andere uitgaven in verband met de werking of de handelingen van de diensten waarvan de beschrijving in de bijzondere toelichting wordt aangegeven. 3° ) De uitzonderlijke uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten, waaronder werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen en de verhuiskosten.4° ) De huur van onroerende goederen van de verschillende diensten van het departement, met inbegrip van de huurgelden, de bezoldigingen en vergoedingen.5° ) De vergoedingen aan derden die het slachtoffer werden van ongevallen waarvoor de Franse Gemeenschap aansprakelijk is alsook de verschillende procedurekosten in verband met deze ongevallen.6° ) De uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen: machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen te land.7° ) De heffingen voor auteursrechten.

Art. 3.In afwijking van artikel 21, § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de debetrente die voortvloeit uit het beheer van de thesaurie op korte termijn, de op termijn te betalen bedragen in het kader van de uitgifte van thesauriebewijzen en van het gebruik van afgeleide producten met de kassier, door de kassier van ambtswege op de overeenkomstige rekeningen worden uitgetrokken en worden geregulariseerd ten laste van de uitgavenbegroting.

Art. 4.Met toepassing van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt de Regering vrijgesteld van de onmiddellijke indiening van een ontwerp van specifiek aanpassingsdecreet, indien de na beraadslaging genomen beslissing tot opening van de kredieten die noodzakelijk zijn voor ofwel de vereffening, ofwel de vastlegging en de vereffening van de uitgaven, cumulatief per kredietaard lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 5.In afwijking van artikel 8, § 1, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan de OA 40 twee functionele programma's, namelijk de programma's 0 en 1, omvatten.

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 19, § 2, en van artikel 20 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de bedoelde ontvangers: de gewone rekenplichtigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die vroeger als zodanig door de Minister van Begroting werden aangesteld en die op 1 januari 2013 in functie waren, en de ontvangers-thesauriers die vanaf 1 januari 2013 werden aangesteld. HOOFDSTUK II. - Bepalingen in verband met de bezoldigingen

Art. 7.Overeenkomstig artikel 8, § 4, 2° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de vereffeningskredieten bestemd voor de uitgaven bedoeld in de BA's 11.03 en 11.04 van programma 0 van OA 11 niet limitatief.

Art. 8.In de dringende gevallen bedoeld in artikel 26 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten kunnen de bezoldigingen van het administratief personeel worden vastgelegd met een kredietoverschrijding, te regulariseren door de na beraadslaging van de Regering genomen beslissing waarbij de kredietoverschrijvingen vermeld in artikel 26 § 2 van het bedoelde decreet worden toegestaan.

Indien de in artikel 26 § 2 bedoelde procedure geen voldoende vastleggingskredieten opent om de in het eerste lid bedoelde overschrijdingen aan te zuiveren, kunnen, in afwijking van artikel 13 van het bedoelde decreet, de bezoldigingen van het administratief personeel worden vastgelegd met een kredietoverschrijding te regulariseren bij de na beraadslaging door de Regering genomen beslissing volgens de procedure bepaald in artikel 13 van dat decreet.

Indien de datum van de overschrijding de finalisering van de bij het derde lid van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten bepaalde procedure onmogelijk maakt binnen de vereiste termijn, worden de vastgestelde overschrijdingen geregulariseerd naar aanleiding van de toepassing van artikel 45 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten op het begrotingsjaar waarin de overschrijding werd vastgesteld.

Art. 9.In de dringende gevallen bedoeld in artikel 26 § 3 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten kunnen de bezoldigingen van het onderwijzend en ermee gelijkgesteld personeel worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald met een kredietoverschrijding te regulariseren bij een na beraadslaging door de Regering genomen beslissing waarbij de kredietoverschrijvingen vermeld in artikel 26 § 3 van het bedoelde decreet worden toegelaten.

Indien de in artikel 26 § 3 bedoelde procedure geen voldoende kredieten opent om de in het eerste lid bedoelde overschrijdingen aan te zuiveren, kunnen, in afwijking van artikel 13 van het bedoelde decreet, de bezoldigingen van het onderwijzend en ermee gelijkgesteld personeel worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald met een kredietoverschrijding te regulariseren bij de na beraadslaging door de Regering genomen beslissing volgens de procedure bepaald in artikel 13 van dat decreet.

Indien de datum van de overschrijding de finalisering van de bij het derde lid van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten bepaalde procedure onmogelijk maakt binnen de vereiste termijn, worden de vastgestelde overschrijdingen geregulariseerd naar aanleiding van de toepassing van artikel 45 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten op het begrotingsjaar waarin de overschrijding werd vastgesteld. HOOFDSTUK III. - Bepalingen in verband met geldvoorschotten

Art. 10.Naast de uitgaven toegestaan bij artikel 16 §§ 1 en 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding, kunnen de bij artikel 11 bedoelde geldvoorschotten ook aangewend worden voor de uitbetaling van de bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van alle aard ten gunste van het door de Gemeenschap bezoldigde personeel, van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de aankoop van kunstwerken die niet hoger zijn dan 8.500 euro btw niet inbegrepen, en van de hulpgelden en toelagen met een sociaal karakter.

De beperking tot 8.500 euro, btw niet inbegrepen, is niet van toepassing op de uitgaven voor energieverbruik van de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming.

Art. 11.Overeenkomstig artikel 38 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan gedecentraliseerde thesauriers, waarbij deze rekenschap moeten geven van de aanwending ervan.

De geldvoorschotten die aan de hieronder vermelde gedecentraliseerde thesauriers worden verleend, worden vastgesteld tot het maximumbedrag dat voor hun ambt wordt bepaald.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 100.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van de PMS-centra; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het kunstonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Kasteelbrakel; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Saint-Servais; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Jumet; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de steundirectie van de administrateur-generaal van Onderwijs; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het gespecialiseerd onderwijs; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 500.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Fraipont; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Woutersbrakel; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de algemene inspectiedienst in het algemeen bestuur onderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 625.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van gezondheid; - aan de gedecentraliseerde thesauriers van het algemeen bestuur justitiehuizen; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van Secundair Onderwijs in de algemene directie leerplichtonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 900.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het hoofdbestuur voor de justitiehuizen, voor de uitbetaling van de steungelden aan gedetineerden die geen bestaansmiddelen hebben en die onder elektronisch toezicht worden geplaatst.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 1.250.000 euro worden verleend: - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het Hoofdbestuur Hulpverlening aan de Jeugd; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de Directie Logistieke Steun (Secretariaat-generaal); - aan de gedecentraliseerde thesaurier die de Algemene Directie Audit, Coördinatie en Steun (Secretariaat-Generaal) coördineert; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de Dienst voor de verspreiding van de podiumkunsten (Algemeen bestuur Cultuur); - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de dienst inspectie basisonderwijs (Algemeen Bestuur Onderwijs); - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de dienst inspectie secundair onderwijs (Algemeen Bestuur Onderwijs).

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 2.500.000 euro aan de gedecentraliseerde thesaurier van Sport worden verleend voor de gehele Algemene Directie.

Die maximumbedragen worden aangepast bij beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 12.De gedecentraliseerde thesaurier voor de Audiovisuele Sector en de Sector Multimedia wordt ertoe gemachtigd betalingen te verrichten naar aanleiding van opdrachten in het buitenland in het kader van internationale festivals en overeenkomsten, binnen de perken van 12.500 euro.

Art. 13.De gedecentraliseerde thesaurier van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de tegemoetkoming van de Franse Gemeenschap te betalen in de pensionkosten van kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die door hun ouders ofwel aan een internaat van het officieel gesubsidieerd onderwijs, ofwel aan een internaat van het vrij gesubsidieerd onderwijs worden toevertrouwd. Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd die tegemoetkoming in de vorm van driemaandelijkse voorschotten te betalen.

De gedecentraliseerde thesaurier van de Algemene Directie Niet Verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de reisbeurzen en de prijzen in specie te betalen aan geslaagden voor universitaire vergelijkende examens. Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd op dezelfde wijze de reiskosten te betalen van de personen die van of naar het buitenland reizen.

Art. 14.Voor de toepassing van artikel 38 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de gedecentraliseerde thesauriers: 1° de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die vroeger als dusdanig door de Minister van Begroting of diens afgevaardigde werden erkend en die op 1 januari 2013 in functie waren;2° de buitengewone rekenplichtigen van de ministeriële kabinetten en de voor hun werking ermee gelijkgestelde diensten die vroeger als dusdanig werden aangesteld door de Minister waaronder ze ressorteren en die op 1 januari 2013 in functie waren;3° de buitengewone rekenplichtigen van het interministerieel corps van commissarissen van de Regering en van de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind die vroeger werden aangesteld krachtens de toepasselijke specifieke organieke bepalingen en die op 1 januari 2013 in functie waren;4° de thesauriers die vanaf 1 januari 2013 nieuw aangesteld zijn. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen in verband met de verdeling van de kredieten

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, 1° 2° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan op de volgende BA's een nieuwe kredietverdeling worden toegepast: - de kredieten van de BA's 12.03.91 en 12.07.91 van OA 06 kunnen een nieuwe verdeling genieten van kredieten uit elk BA, alle OA's inbegrepen, in verband met de overeenkomsten betreffende het beheer van de gebouwen bezet door de diensten van de kabinetten van de ministers van de Regering; - de kredieten van de BA's van de OA's 06 en 10 kunnen een nieuwe verdeling genieten van kredieten uit de BA's van de verschillende programma's van die OA's. De opschriften van de programma's kunnen aan die verdelingen worden aangepast en rekening houden met de administratieve aanpassingen in verband met de verdeling van de bevoegdheden en de samenstelling van de Regering; - de kredieten van OA 06 kunnen, op beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden overgeschreven naar BA 11.04.51 van OA 10; - de kredieten van BA 01.19.02 van OA 11 kunnen worden herverdeeld naar elk BA van de begroting op beslissing van de Regering; - op BA 12.05.02 van OA 11 kan een nieuwe verdeling worden toegepast uit elk BA van OA 11. Op de kredieten van dat BA kan ook een nieuwe verdeling worden toegepast naar elk BA van economische klasse 7 binnen elk functioneel programma van de uitgavenbegroting; de kredieten van BA 01.08.02 van OA 11 "Provisie voor uitgaven in verband met energiebesparingen" kunnen worden verdeeld over de kredieten van de volgende BA's: OA 13 - BA 72.33.11 "Energie opwekkende investeringen" OA 15 - BA 72.09.13 "Energie opwekkende investeringen" OA 15 - BA 72.02.14 "Energie opwekkende investeringen" OA 15 - BA 72.66.23 "Energie opwekkende investeringen" OA 15 - BA 72.59.32 "Energie opwekkende investeringen". de kredieten van de BA's 11.04.01. en 12.05.02 van OA 11 en de kredieten uit het BA 33.36.14 van OA 17 kunnen onderling worden uitgewisseld; de kredieten van de BA's van de programma's 8 en 9 van de OA 11 kunnen bijkredieten uit de BA's van OA 85 genieten; de kredieten van BA 01.01.32 en 01.02.32 van OA 11 en de kredieten uit BA 33.04.21 van OA 23 kunnen onderling worden uitgewisseld;

Met de toestemming van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van BA 33.01.10 van OA 11 naar BA 12.39.12 van OA 21 overschrijven; het krediet van BA 41.01.14 van OA 12 kan bijkredieten ontvangen uit elk BA van de uitgavenbegroting;

Met de toestemming van de Regering en van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van BA 01.03.22 van OA 14 naar elk BA van de uitgavenbegroting overschrijven;

Met de toestemming van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van elk BA van OA 18 naar BA 34.01.11 van OA 18 overschrijven;

Met de toestemming van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van BA 33.17.31 van OA 18 naar BA 72.01.14 van OA 15 overschrijven; de kredieten van BA 01.01.14 van OA 26 kunnen een nieuwe begrotingsverdeling uit elk BA van OA 26 genieten;

Met de toestemming van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van de BA's van programma 2 en programma 3 van OA 26 naar de BA's van de OA's van programma 20 van OA 11 overschrijven;

Met de toestemming van de Minister bevoegd voor de begroting, kan de ordonnancerende Minister kredieten van de BA's van programma 2 van OA 26 naar de BA's van programma 20 van OA 11 overschrijven; de kredieten van BA 12.01.70 van OA 50 kunnen worden overgeschreven naar BA 41.12.10 van OA 54; - de kredieten van de BA's 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.01, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.03.08, 01.06.21, en 01.01.35+6 van 0A 11; van BA 01.01.07 van OA 17, van BA 01.01.21 van OA 19; van BA 01.01.01, 01.01.11 van OA 20, van BA 01.01.11 van OA 25, van de BA's 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21, 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, 01.02.40, 01.03.40, 01.06.40, 01.11.41 et 01.06.21, van OA 40, kunnen, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, worden verdeeld over de verschillende BA's van de uitgavenbegroting; - kredieten van BA 01.01.81 van OA 51 kunnen naar BA 01.01.93 van OA 52 worden overgeschreven, en omgekeerd; - kredieten van BA 01.05.30 van OA 40 kunnen naar BA 11.03.40 van OA 56 worden overgeschreven; - het krediet van BA 41.01.40 van OA 40 kan kredieten krijgen uit elk basisartikel, alle organisatie-afdelingen inbegrepen, voor uitgaven in verband met activiteiten inzake sturing van het onderwijs en die in verband met de opleiding gedurende de loopbaan. - op de vereffeningskredieten van BA 01.06.01 van OA 44 kan een kredietverdeling worden toegepast naar BA 01.08.01 van OA 44, en omgekeerd; - de kredieten van de BA's 01.06.30, 01.07.30, 01.08.30, 01.09.30, 01.10.30, 01.11.30 en 40.01.30 van OA 40 kunnen, na instemming van de Minister bevoegd voor de begroting, geheel of gedeeltelijk worden overgeschreven naar de BA's van de OA's 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55 en 57; - in het kader van de overheidsopdracht voor gegroepeerde energieaankoop, kunnen de ordonnancerende ministers, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van kredieten die de dotaties van de door de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde inrichtingen dekken, naar BA 61.01.01 van OA 44; - de kredieten van de BA's 01.02.82, 01.03.82 en 01.04.82 van OA 56 en van BA 12.01.02 van OA 58 kunnen, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, geheel of gedeeltelijk naar de BA's 11.03.40, 43.01.43 en 44.01.44 van OA 56 worden overgeschreven; - op de kredieten van BA 01.02.12 van OA 40 kan een nieuwe verdeling worden toegepast naar de BA's van de programma's 4 en 6 van OA 51 en naar de BA's van programma 4 van OA 53; - op de kredieten van BA 41.40.60. van OA 40 kan een nieuwe begrotingsverdeling worden toegepast uit elk BA, alle OA's van de hoofdstukken I en III van de begroting inbegrepen; - op de kredieten van BA 01.01.55 van OA 40 kan een nieuwe begrotingsverdeling worden toegepast uit elk BA van OA 40; - de ordonnancerende minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de kredieten van de BA's 41.23.31, 41.23.51 en 41.23.80 van OA 50 die de dotaties van de door de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde centra dekken; - de ordonnancerende minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de BA's betreffende de werkingsuitgaven van de onderwijsinrichtingen over de OA's 51, 52, 53 en 56; - de ordonnancerende minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de BA's over de programma's 1 en 2 van OA 54 en de programma's 4, 5, 7 en 8 van OA 55 en over de BA's van programma 6 van OA 55 en de BA's 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 en 44.13.23 van OA 54; - de kredieten van BA 01.05.80 van OA 51 kunnen bijkredieten uit BA 01.09.91 van OA 52 genieten, en omgekeerd; - de ordonnancerende Minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling van kredieten verrichten over de BA's 41.12.10, 41.13.10, 44.04.21, 44.12.23, 44.13.23, 44.14.23 en 44.17.23 van OA 54; - de kredieten van de BA's betreffende de lasten van het personeel kunnen, op beslissing van de Regering, bijkredieten uit elk BA van de uitgavenbegroting genieten; - op de kredieten van de BA's van de organisatie-afdelingen 85 en 86 kan een verdeling over die afdelingen worden toegepast volgens de noodwendigheden inzake globaal beheer van de schuld. HOOFDSTUK V. - Bepalingen in verband met de begrotingsfondsen

Art. 16.In afwijking van artikel 7, 2°, derde lid van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de volgende begrotingsfondsen zich in een debettoestand bevinden: - de BF's 30.01.80 en 30.02.80 van OA 40; BF 01.03.94 van OA 52, tot beloop van de bedragen toegekend door institutionele overeenkomsten (Europese fondsen, Forem, Actiris, Waals Gewest, federale Staat); - BF 12.33.11 van OA 26, ten bedrage van de voorschotten van de Nationale Loterij die in de loop van het dienstjaar moeten worden geïnd; - BF 01.01.91 van OA 55, tot beloop van de bedragen die door institutionele overeenkomsten (Europese fondsen, enz.) worden toegekend.

De ordonnateur wordt belast met het doen naleven van de maximumbedragen, en de eenheid voor de controle van de vastleggingen onderzoekt de naleving van de maximumbedragen die aan de ordonnateur worden opgelegd.

Art. 17.Het begrotingsfonds Nationale Loterij (01.01.36 van OA 11) wordt gestijfd door de dotaties en voorschotten van de Nationale Loterij. De bestemde ontvangsten van dat fonds worden door de Regering verdeeld over de begunstigden, met inbegrip van het Sportfonds - Activiteiten (12.33.11 van OA 26). In afwijking van artikel 27, tweede lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt de ontvanger-thesaurier van het BF Nationale Loterij (01.01.36 van OA 11) ertoe gemachtigd de rekening van het BF 12.33.11 van OA 26 (Sportfonds - Activiteiten) volgens de door de Regering besliste verdeling te stijven.

Art. 18.In afwijking van artikel 8, § 1, derde lid, 1° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, omvat het programma 0 van OA 20 het BF 01.01.05.

Art. 19.Voor de toepassing van artikel 38, § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de bedoelde gedecentraliseerde thesauriers: de gewone rekenplichtigen van de begrotingsfondsen die met een teken C in de algemene uitgavenbegroting aangegeven worden, die als zodanig door de Minister van Begroting worden genoemd en die op 1 januari 2013 hun ambt uitoefenden. de nieuwe gedecentraliseerde thesauriers die voor het beheer van zulke fondsen worden aangesteld. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen in verband met de facultatieve subsidies

Art. 20.Met toepassing van artikel 8, § 4, 3° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan de Regering subsidies toekennen bij gebrek aan een organiek decreet, binnen de perken van de kredieten van de basisartikelen en op voorwaarde dat hun aard in de tekst van het basisartikel wordt vermeld en met verwijzing naar dit artikel wordt geïdentificeerd.

OA 11 - Algemene Zaken van het Secretariaat-generaal Programma 0 - Bestaansmiddelen - Subsidies voor de bezoldiging van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van het doorstromingsprogramma; - Subsidies aan operatoren die als werkgever een eerstebaanovereenkomst sluiten; - Bijdrage van de Franse Gemeenschap in de begroting van de algemene cel drugbeleid (artikelen 22 en 23 van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Federale Staat en de deelstaten); - Subsidie aan de "Société Scientifique de Médecine générale" (Franstalige Wetenschappelijke Vereniging voor Algemene Geneeskunde).

Programma 1 - Promotie van Brussel - Verschillende subsidies in het kader van de promotie van Brussel Programma 2 - Subsidies aan de privé-instellingen in het kader van het actieplan voor de evenementen tot herdenking van de Grote Oorlog Programma 3 - Informatie, bevordering, uitstraling van de Franse taal en cultuur en van de Gemeenschap Wallonië-Brussel - Subsidies voor de bezoldiging van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van het doorstromingsprogramma (met inbegrip van vorige jaren); - Subsidie aan het investeringsfonds Start, met het oog op het dekken van zijn werkingskosten; - Subsidies van alle aard voor de coördinatie van transversale materies, informatie, uitstraling, bekendheid en promotie van de Franse Gemeenschap en de democratische waarden die ze in België en in het buitenland verdedigt; - Subsidies om, samen met het Waalse Gewest, de cultuurmetropolen te ondersteunen; - Subsidie in het kader van de samenwerking tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap ( wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten - art. 55, § 3); - Diverse subsidies voor doorzichtigheidsacties van de Franse Gemeenschap, inzonderheid door de sportpraktijk; - Subsidies aan de openbare instellingen die feesten in de Franse Gemeenschap organiseren; - Subsidies voor de ondersteuning van de verspreiding van het verdrag inzake de rechten van het kind, de opleiding, de informatie en de organisatie van evenementen in verband met die overeenkomst, in het kader van internationale werkzaamheden; - Subsidies betreffende de promotie en de verdediging van de rechten van het kind; - Subsidies voor het Belgische voorzitterschap van de Task Force Holocaust en de honderdste verjaardag van de oorlog 14-18; - Subsidies voor projecten op het gebied van gelijke kansen; - Subsidies voor projecten op het gebied van de promotie van burgerzin, samenleving en de waarden van de Franse Gemeenschap, in de Federatie Wallonië-Brussel en in de Francofonie; - Subsidies voor projecten op het gebied van vrouwenrechten; - Subsidies voor initiatieven op het gebied van de bestrijding van huwelijksgeweld; - Subsidies voor initiatieven inzake racismebestrijding; - Subsidies voor provinciale samenwerkingsverbanden voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen; - Subsidies voor projecten in verband met universitaire ziekenhuizen; - Subsidies in verband met de evaluatie en de verbetering van de kwaliteit in de universitaire ziekenhuizen; - Subsidie aan de vzw "Platform voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor patiënten; - Verschillende subsidies die worden toegestaan voor de samenwerking tussen de 3 Gemeenschappen op het gebied van opvoeding. - Subsidies voor acties op het gebied van de promotie van burgerzin, samenleving en de waarden van de Franse Gemeenschap, in de Federatie Wallonië-Brussel en in de Francofonie; - Verschillende subsidies in verband met de acties van de dienst Democratie of Barbarij; - Subsidies en uitgaven van alle aard voor proefacties betreffende kosteloze schoolmaaltijden met het oog op gelijke kansen; - Subsidie voor "Fondation Mons 2025 - Rayonnement Capitale culturelle FWB" (Stichting Bergen 2025 - Luister Cultuurhoofdstad); - Subsidie voor projecten in verband met de bestrijding van armoede en de vermindering van sociale ongelijkheid.

Programma 4 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Cultuur - school - Subsidie aan het « Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) » (centrum voor onderzoek op het gebied van regionale economie en economisch beleid).

Programma 07. Gezondheidszorg en universitaire ziekenhuizen - Subsidie voor de "Société scientifique de médecine générale" (maatschappij voor Franstalige algemeengeneeskundigen) - Uitgaven in verband met het overlegde actieplan Cultuur-Onderwijs.

OA 14 - Internationale betrekkingen en Acties van het Europees Sociaal Fonds Programma 1 - Internationale Betrekkingen - Diverse subsidies in het kader van internationale betrekkingen; - Diverse subsidies in verband met de steun voor de internationale mobiliteit van operatoren van de Franse Gemeenschap.

Programma 3 - Diverse initiatieven in de onderwijssector - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en diverse internationale instellingen; - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en diverse internationale instellingen, inzonderheid acties voor de versterking van de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs en de bevordering van de studentenmobiliteit.

OA 15 - Infrastructuur voor gezondheid, sociale zaken, cultuur en sport Programma 2 - Leningslasten, investeringen en subsidies voor cultuurinvesteringen - Subsidies voor de bescherming en de herwaardering van architectuur; - Subsidies voor de financiering van de intrest- en leningslasten van het Joods Museum van België en van de plaatselijke besturen in het kader van het stelsel voor alternatieve financiering; - Subsidies toegekend aan de plaatselijke besturen voor hun culturele infrastructuurprojecten (aanschaffing, vernieuwing en/of inrichting, bouw); - Subsidies voor het aanschaffen, oprichten, verbouwen en inrichten van gebouwen die moeten dienen voor jeugdhuizen - Frans taalgebied; - Subsidies voor het aanschaffen, oprichten, verbouwen en inrichten van gebouwen die moeten dienen voor jeugdhuizen - Brussels Gewest; - Subsidies aan de overheidsbesturen in het kader van het samenwerkingsakkoord cultuur-erfgoed tussen het Waalse Gewest en de Federatie Wallonië - Brussel; - Subsidies voor het aanschaffen, oprichten, verbouwen en inrichten van gebouwen die moeten dienen voor private musea; - Huurgelden van onroerende culturele goederen, met inbegrip van huurgelden, erfpachtcanons, gewestelijke belastingen op gebouwen; - Investeringen die energiebesparing teweegbrengen; - Subsidies voor de financiering van lasten voortvloeiend uit leningsintresten van plaatselijke besturen voor de aankoop van gebouwen en de bouw, vergroting en verbouwing van infrastructuren; - Subsidies voor de aankoop van gebouwen en de bouw, vergroting en verbouwing van infrastructuren; - Aankoop van terreinen en gebouwen. Bouw, inrichting, onderhoud en eerste uitrusting van gebouwen; - Subsidies voor de vernieuwing van het "Cinéma Palace" te Brussel, met inbegrip van de financiering van werken en uitrustingen; - Subsidies voor de aanschaf van het "Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles - Région bruxelloise ».

OA 17 - Hulpverlening aan de Jeugd Programma 1 - Jongeren in gevaar en jonge delinquenten - Subsidies voor acties inzake algemene preventie van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd; - Subsidies inzonderheid bestemd voor de verwezenlijking van vernieuwende initiatieven in de sector jeugdbescherming en hulpverlening aan de jeugd; - Subsidies bestemd voor de verwezenlijking van transversale acties inzake hulpverlening aan de jeugd met andere sectoren; - Subsidies bestemd voor het Intersyndicaal Fonds voor maatschappelijk welzijn; - Verschillende initiatieven, bijzondere en vernieuwende projecten; - Subsidies in het kader van de overeenkomsten in de non-profit sector; - Financiering van onderzoek op het gebied van de gespecialiseerde hulpverlening aan de jeugd en op het gebied van de jeugdbescherming; - Subsidies aan de projecten van de diensten voor hulpverlening en optreden inzake opvoeding na een verblijf in een overheidsinstelling voor jeugdbescherming; - Subsidies aan projecten die het scheidingsverblijf organiseren; - Subsidies aan het fonds Sociale Maribel. - Subsidies aan projecten waarvan de erkenning wordt onderzocht.

OA 18 - Justitiehuizen Programma 2 - Gespecialiseerde hulpverlening - Subsidies voor hulpverlening aan gedetineerden; - Uitrustings- en inrichtingssubsidies aan verenigingen en instellingen voor hulpverlening aan gedetineerden; - Subsidie voor verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijke hulpverlening aan justitiabelen; - Subsidie voor verenigingen die werkzaam zijn om de banden ouders-kinderen te behouden of te herstellen.

Programma 3 - Patnerschap - Subsidie voor bijzondere projecten van verenigingen die werkzaam zijn in de sectoren.

OA 19 - Kind Programma 1 - "Office de la Naissance et de l'Enfance". - Subsidies in het kader van de overeenkomsten in de non-profit sector. - Retrocessie van de financiële middelen voor de verstrekkingen in het kader van het vaccinatieprogramma - Duitstalige Gemeenschap; - Retrocessie van de financiële middelen voor de verstrekkingen in het kader van de vaccinatieprogramma's - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Programma 2 - Kinderbeleid en -opvang - Uitgaven in verband met het kinderbeleid; - Subsidie voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind; - Uitrustingssubsidies in het kader van het kinderbeleid;

OA 20 - Algemene Zaken van Cultuur Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Subsidies voor projecten buiten de traditionele categorieën met betrekking tot verschillende domeinen in de vorm van uitzonderlijke evenementen; - Subsidies voor multidisciplinaire cultuuractiviteiten op het gebied van cultuur; - Uitgaven of subsidies aan instellingen op het gebied van cultuur; - Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies, colloquia op sociaal-cultureel gebied; - Inrichtings- en uitrustingssubsidies aan de culturele verenigingen en instellingen alsook aan de provincies en gemeenten ten voordele van de culturele verenigingen en instellingen; - Subsidies tot dekking van de werkingskosten, buiten een programma-overeenkomst, van de VZW "Les Grignoux" en van de leningslasten voor het gebouw "La Sauvenière"; - Europese cofinanciering van culturele projecten; - Subsidies betreffende het doorstromingsprogramma; - Steun voor de internationale culturele promotie; - Cultuursubsidies die worden beslist met toepassing van het samenwerkingsakkoord inzake cultuur met de Vlaamse Gemeenschap.

Programma 4 - Acties inzake cultuur op school - Subsidies aan de schoolinrichtingen of cultuurinstellingen in het kader van het decreet Cultuur-School; - Vorming van het schoolpubliek tot cultuur; - Subsidie voor de verspreiding en de decentralisatie van de podiumkunsten: programma "Spectacles à l'école".

Programma 5 - Transversale cultuuractiviteiten - Multidisciplinaire culturele activiteiten; - Subsidies aan projecten in verband met het cultuurbeleid; - Subsidies aan begeleidingsstructuren voor de productie en de verspreiding; - Subsidies voor transversale culturele activiteiten en operatoren en voor de globale cultuuractie; - Steun voor stads- en opkomende culturen, en elektronische muziek; - Subsidie aan de VZW "Le Botanique"; - Subsidie aan de VZW "Halles de Schaerbeek";

Programma 6 - Vorming - Steun voor acties en initiatieven betreffende de professionalisering en de vorming van cultuuractoren Programma 7 - Digitale kunsten en digitale overgang - Bepaalde subsidies voor digitale kunsten en digitale overgang Programma 8 - Gastronomie en kookkunsten - Herwaardering van kookkunsten OA 21 - Podiumkunsten Programma 1 - Transversaal - Subsidies aan filantropische instellingen die zich met kunstenaars bezighouden; - Subsidie aan de instellingen en vaste plaatsen voor kunst- en cultuurverspreiding; - Subsidies aan verenigingen en kunstenaars voor kunstverblijf en voor activiteiten inzake bevordering, verspreiding en decentralisatie op het gebied van kunst en cultuur.

Programma 2 - Toneel - Subsidies aan de theaters, aan de festivals voor toneelkunst en aan de verenigingen voor toneelbevordering of -onderzoek.

Programma 3 - Muziek - Subsidie aan de "Opéra royal de Wallonie"; - Subsidie aan het "Orchestre philharmonique de Liège"; - Subsidies van alle aard inzake muziek, voor de professionele en niet-professionele muziekactiviteiten; - Subsidies voor de lyrische kunst, orkesten, festivals en instellingen voor muziekbevordering; - Subsidies voor creatiesteun (uitvoerende kunstenaars, componisten, platen), organisatoren van concerten, festivals en diverse projecten.

Programma 4 - Danskunst - Subsidie aan het "Centre chorégraphique de la Communauté française"; - Subsidies voor dans, festivals en aan instellingen voor bevordering van danskunst; - Subsidies voor dansgezelschappen; - Subsidies voor creatiesteun.

Programma 6 - Circuskunsten, kermiskunsten en straatkunsten - Subsidies voor vorming, creatie en werking van de gezelschappen voor circus-, kermis- en straatkunsten; - Subsidies voor creatiesteun.

Programma 7 - Sprookje Subsidies voor activiteiten in verband met de verspreiding en de bevordering van sprookjes.

Programma 8 - Interdisciplinair - Subsidies voor interdisciplinaire cultuuractiviteiten; - Subsidie aan "ASBL MARS, Mons Arts de la scène"; - Subsidie aan het "Palais des Beaux-Arts" van Charleroi; - Subsidie aan het "Maison du spectacle".

OA 22 - Boek Programma 1 - Openbare lectuurvoorziening - Subsidies ter ondersteuning van programma's inzake bevordering en animatie in het kader van de openbare lectuurvoorziening; - Subsidies aan de verenigingen en instellingen voor bevordering van lectuur; - Subsidies toegekend aan sommige openbare bibliotheken voor meerjarenprogramma's voor ontwikkeling van lectuurvoorziening; - Subsidies bestemd voor het programma voor de informatica-uitrusting van de door de Franse Gemeenschap erkende en georganiseerde bibliotheken; - Subsidies bestemd voor openbare bibliotheken die door de Franse Gemeenschap worden erkend en georganiseerd, voor de aankoop van informatica-uitrustingen en software bestemd voor de uitoefening van hun opdrachten en de compatibiliteit van de bestaande systemen.

Programma 2 - Letteren en boekwezen - Subsidies voor "Plan Lecture"; - Literaire beurzen toegekend aan schrijvers en literaire vertalers; - Literaire prijzen van de Franse Gemeenschap; - Steun aan literaire uitgevers van de Franse Gemeenschap voor collecties inzake erfgoed en hedendaagse creatie; - Steun aan uitgevers inzake dichtkunst en toneelkunst; - Steun voor editoriale initiatieven die de specificiteit van de verhouding tekst-beeld herwaarderen; - Subsidies aan de verenigingen voor bevordering en verspreiding van Franstalige Belgische auteurs, voor volwassenen en voor de jeugd; - Subsidies aan instellingen voor bevordering van dichtkunst; - Subsidies aan literaire tijdschriften; - Steun voor de vertaling van Franstalige Belgische auteurs; - Steun voor bevordering van het boek, subsidie en lening aan uitgevers, boekhandelaars en aan hun representatieve instellingen, alsook voor studies en enquêtes op het vlak van boek en lectuur; - Beurzen aan jeugdauteurs en -tekenaars en aan auteurs en tekenaars van creatiestripverhalen; - Subsidies aan de instellingen voor bevordering van het stripverhaal en de jeugdliteratuur; - Subsidies en uitgaven bestemd voor het programma voor de digitalisering van de keten van het boek.

Programma 3 - Endogene regionale talen - Steun aan literaire tijdschriften en publicaties in endogene regionale talen, zowel voor de hedendaagse creatie als de herwaardering van het erfgoed; - Steun aan verenigingen tot bescherming en bevordering van endogene regionale talen; - Prijs van de endogene gewestelijke talen.

Programma 4 - Franse taal - Subsidies voor activiteiten die bijdragen tot de bescherming, de luister en de verrijking van de Franse taal; - Uitgaven van alle aard betreffende de bevordering en de verspreiding van de Franse taal; - Subsidie aan de "Académie royale de langue et de littérature françaises"; - Subsidie aan het Nationaal Fonds voor letterkunde.

OA 23. - Jeugd en permanente opvoeding Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen en alfabetisering - Subsidies voor initiatieven inzake permanente opvoeding op het gebied van alfabetisering; - Subsidies voor activiteiten die culturele diversiteit vertegenwoordigen en voor interculturele acties.

Programma 2 - Jeugd - Subsidies voor bijzondere projecten inzake animatie van jeugdorganisaties, jeugdcentra en niet erkende verenigingen; - Subsidies voor de cultuurcreaties, -producties en -verspreidingen "Jongeren"; - Subsidies voor transversale projecten tussen Jeugd en andere sectoren en interministeriële samenwerkingsverbanden in de jeugdsector; - Uitzonderlijke subsidies voor de beveiliging en de inrichting in de jeugdsector; - Subsidies voor de opleiding van sociaal-culturele animators; - Subsidies voor de opleiding van vrijwillige animators; - Subsidies voor projecten inzake plaatselijk jeugdbeleid.

Programma 3 - Permanente opvoeding - Subsidies en steun voor buitengewone activiteiten van de organisaties voor permanente opvoeding; - Subsidies aan verenigingen voor permanente opvoeding; - Subsidies voor de opleiding van sociaal-culturele animators in de sector permanente opvoeding; - Subsidies aan de gemeenschaps- en gewestorganisaties op het gebied van de culturele vrijetijdsbesteding;

OA 24 - Cultureel erfgoed Programma 1 - Diverse uitgaven en subsidies op het gebied van cultureel erfgoed - Permanente of bepaalde subsidies aan verschillende instellingen die onder het cultureel erfgoed ressorteren; - Subsidies aan de private archiefcentra; - Subsidies aan de centra voor wetenschappelijke cultuur; - Subsidies aan tijdelijke evenementen en publicaties; - Subsidies aan musea en museuminstellingen op grond van een overeenkomst; - Subsidies voor de restauratie en het behoud van gerangschikte goederen; - Subsidies aan verenigingen en voor activiteiten op het gebied van etnologisch onderzoek; - Subsidies aan manifestaties van het mondeling en immaterieel erfgoed; - Aanschaffing van werken voor musea; - Subsidies aan "Archives et Musée de la Littérature".

Programma 3 - Erfgoed en creatie - Subsidies aan verschillende instellingen in het kader van een overeenkomst; - Subsidies voor de verwezenlijking van prestigetentoonstellingen; - Subsidies aan het "Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain"; - Subsidies aan het « Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française « ; - Subsidie aan het « Centre de la tapisserie de Tournai « ; - Subsidie aan « Keramis - Centre de la Céramique de la Communauté française - Asbl « ; - Subsidie voor de organisatie van tentoonstellingen, de creatie van een museumpool en de ondersteuning van de kunstcentra.

Programma 4 - Digitalisering van het cultuurerfgoed - Uitgaven in verband met de uitvoering van het plan voor het behoud en de exploitatie van het cultuurerfgoed. Plan PEP's.

Programma 5 - Cinematheek - Uitgaven betreffende de cinematheek.

OA 25 - Audiovisuele sector en multimedia Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Voorzieningen voor nieuwe beleidsvormen; - Tegemoetkoming in de aankoop van materieel door de instellingen of verenigingen op het gebied van de audiovisuele sector; - Uitgaven voor de ondersteuning van de mediasector ten gevolge van technologische ontwikkelingen en veranderingen.

Programma 2 - Film en video - Diverse subsidies op het gebied van de audiovisuele sector (ateliers, zalen kunst en essay, festivals);

Programma 3 - Radio en televisie - Subsidies aan de lokale televisies (materieel, digitalisering van het archief).

Programma 4 - Pers - Subsidie aan de Algemene Vereniging der Belgische Beroepsjournalisten (werking, steun aan investigatiejournalistiek); - Diverse subsidies aan de periodieke pers.

OA 26 - Sport Programma 2 - Onderzoek en ontwikkeling - Diverse subsidies aan acties voor de bevordering van sport in de Franse Gemeenschap; - Subsidies voor initiatieven voor steun aan gedetineerden.

Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidie voor de deelneming van Franstalige atleten aan de Olympische Spelen en voor de jonge sporttalenten; - Subsidie voor de organisatie van sportkampen; - Subsidies aan de organisatoren van programma's voor sportontwikkeling; - Subsidies aan de organisatoren van buurtsportactiviteiten; - Subsidies aan de organisatoren van activiteiten inzake sport voor allen; - Subsidies aan de sportfederaties en -verenigingen, ook voor gehandicapten; - Subsidies aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité; - Subsidies aan de universitaire en ermee gelijkgestelde sportcentra en aan de schoolsportfederaties; - Subsidies bestemd voor de aankoop van sportmateriaal en psychomotorisch materieel; - Subsidies aan de organisatoren van het project "vrouw en sport"; - Subsidies aan de plaatselijke sportcentra; - Subsidie aan een vereniging van sportcentra; - Subsidie aan het uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport; - Subsidie in het kader van de opleiding van jongeren door de sportclubs en de sportfederaties; - Bedragen toegekend aan de sportstages gedurende de schoolvakantie; - Bedragen toegekend om de sportevenementen te ondersteunen (waaronder deze die gestuurd worden door het opleidingscentrum, de Ronde van het Waalse Gewest, de wielerploeg Wallonië-Brussel); - Bedragen toegekend in het kader van de evaluatie en de begeleiding van topsporters.

OA 27 - Beeldende kunsten Programma 1 - Beeldende kunsten - Op grond van een overeenkomst toegekende subsidies, permanente of buitengewone subsidies aan centra of verenigingen voor hedendaagse kunst; - Op grond van een overeenkomst toegekende subsidies of welbepaalde subsidies voor het uitgeven en verspreiden van beeldende en visuele kunsten; - Beurzen, welbepaalde subsidies, overeenkomsten en uitrustingssteun aan kunstenaars, overheidsinstellingen, verenigingen en instellingen voor creatie en verspreiding van design en mode; - Aanschaf van werken die ressorteren onder de beeldende kunsten en hedendaagse kunstambachten; - Creatie-en productiebeurzen en -subsidies voor kunstenaars; - Subsidies voor de deelneming aan prestigetentoonstellingen; - Subsidies voor de bezoldiging van het personeel dat wordt tewerkgesteld in het kader van het doorstromingsprogramma - Museum voor de hedendaagse kunsten "Le Grand Hornu" en andere erkende private museuminstellingen.

OA 28 - Culturele decentralisatie Programma 1 - Culturele centra - Subsidie voor de werkings- en bezoldigingskosten van het personeel van de "Association des centres Culturels (ACC), de ASTRAC (netwerk van culturele centra) en de CCB; - Buitengewone en werkingssubsidies aan Waalse en Brusselse culturele centra.

Programma 2 - Steunpunt Cultuur - Subsidies aan de VZW "PointCulture" (Steunpunt Cultuur) en subsidies in verband met de overdracht van de uitleencentra van "Steunpunt Cultuur".

OA 40 - Gemeenschappelijke diensten, Algemene Zaken, Onderzoek op het gebied van Onderwijs, (Netoverschrijdende) sturing van het Onderwijs en Oriëntatie - Internationale Betrekkingen Programma 1 - Bestaansmiddelen bestuur - Onderwijspersoneel - Toelagen en subsidies in het kader van de sociale actie van het Departement ten gunste van het Personeel van het Onderwijs en voor de opleiding van de directeurs.

Programma 3 - Verschillende initiatieven op het gebied van hoger onderwijs.

Programma 4 - Onderzoek op het gebied van Onderwijs - Netoverschrijdende sturing - Netoverschrijdende pedagogische activiteiten - Oriëntatie- Diversen - Subsidies toegekend op het gebied van het onderwijsbeleid en tot ondersteuning van diverse initiatieven voor een beter aanbod van acties op het gebied van opvoeding tot milieu, burgerzin en humanisme, voor de bevordering van wetenschappen, talen (met inbegrip van gebarentaal) en creativiteit, schoolherinschakeling en goede vooruitzichten op het vlak van werk, welzijn en preventie, inzonderheid inzake verslaving; - Subsidie voor de aanmoediging en de veralgemening van de "EVRAS" - Opvoeding tot het relationele, affectieve en seksuele leven in het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs; - Subsidie aan de dienst voor experimentele pedagogie van de "Université de Liège" voor de deelneming van de Franse Gemeenschap aan het internationale onderzoek IEA - PIRLS; - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bestemd voor het onderzoek op het gebied van onderwijs; - Subsidie in het kader van oproepen voor projecten in verband met initiatieven betreffende het opleiden voor de eerste hulp; - Subsidies voor de verbetering van kwaliteit en doeltreffendheid van onderwijs; - Subsidies toegekend voor proefprojecten op het gebied van onderwijs; - Subsidies tot bevordering van de implementatie en het gebruik van de Informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs; - Subsidies of oproepen voor projecten; in verband met het inrichtingsproject of het sturingsplan voor basisscholen, secundaire scholen en gespecialiseerde scholen, bestemd voor proefexperimenten die maaltijden voorstellen met een voedingskwaliteit steunend op plaatselijke producten.

Programma 5 - Medewerking met verschillende instellingen en inrichtingen inzake onderwijs - Diversen. - Bijdrage aan het consortium European Schoolnet (deelneming van de Franse Gemeenschap aan het Europees scholennetwerk); - Subsidies aan de Europese Vereniging Onderwijzend Personeel; - Uitgaven van alle aard in verband met het hoger onderwijs.

Programma 6 - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderzoek - Bestuur - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in verband met het hoger onderwijs - Subsidie aan de VZW "Eurometropolitan E-Campus"; - Subsidies aan de "Maisons des Langues" van Luik en « Louvain-la-Neuve ».

Programma 9 - Positieve discriminatie in het leerplichtonderwijs - Subsidies voor acties inzake intercultureel onderwijs en pedagogische experimenten in multiculturele zaken.

OA 45 - Wetenschappelijk onderzoek Programma 1 - Subsidies aan V.Z.W.'s of aan daarmee gelijkgestelde verenigingen - Subsidies aan het "Institut Historique Belge de Rome" en aan de "Ecole française d'Athènes"; - Subsidie aan de AUF (Universitair Agentschap voor Francofonie); - Subsidies aan het Centrum voor onderzoek op het gebied van wiskunde (CREM); - Subsidies voor studies en acties inzake verspreiding van de wetenschappelijke kennis; - Subsidies aan de bejaardenuniversiteiten; - Subsidies aan de Internationale Instituten voor Fysica en Chemie, opgericht door Ernest Solvay; - Subsidie aan het "Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP).

Programma 2 - Diverse subsidies - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Ministerieel initiatief; - Subsidies ter ondersteuning van de aanwezigheid van onderzoekers van de Franse Gemeenschap op archeologische plaatsen; - Subsidies aan het "Institut Wallonie-Bruxelles" voor de evaluatie van de technologische keuzen.

Programma 3 - Subsidies fundamenteel onderzoek - Prijzen en beurzen voor reizen en groepsreizen van studenten - Subsidies voor studies en acties inzake verspreiding van wetenschappelijke kennis, met inbegrip van de organisatie van de lente van de wetenschappen; - Subsidies aan de ouder- en studentenverenigingen; - Onderzoek en enquêtes inzake onderwijs, gevoerd onder het beschermheerschap van de O.E.S.O.; - Steun aan onderzoeksvoorzieningen; - Toepassing van het Europese Handvest van de Onderzoeker/EURAXESS. OA 46 - "Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique".

Programma 2 - Diverse subsidies - Diverse subsidies voor financiering van de prijzen, wedstrijden, opdrachten in het buitenland, kosten voor colloquia en diverse werkingskosten van de instelling; - Subsidie ten gunste van het Collège Belgique.

OA 50 - Pedagogische zaken en sturing van het onderwijs van de Franse Gemeenschap Programma 2 - Sturing - Structuren - Programma's - Activiteiten inzake Vorming, Onderzoek en Informatie - Inrichtingen van de Franse Gemeenschap - Subsidies voor onderzoek en studies; - Subsidie aan de V.Z.W. "Sport, Culture, Ecole et Solidarité (S.C.E.S.)"; - Subsidie aan de VZW "Sportfederatie van het gemeenschapsonderwijs".

OA 51. - Voorschools onderwijs en lager onderwijs Programma 7 - Werking van de lagere scholen - Subsidies aan instellingen die het onderwijs in de Franse taal tot doel hebben.

Programma 8 - Bestrijding van falen op school - Diverse subsidies - Subsidies voor steun aan projecten inzake pedagogische innovatie; - Subsidies aan bijzondere projecten voor het basisonderwijs inzonderheid op het gebied van acties inzake opvoeding tot cultuur, milieu en kunst.

Programma 9 - Positieve discriminatie en bevordering van slagen op school - Subsidies aan het ISP `Institut Scientifique de Santé Publique' (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) en de ESP `Ecole de Santé Publique' (School voor Volksgezondheid); - Subsidie voor het projet "Décolâge".

OA 52 - Secundair Onderwijs Programma 9 - Positieve discriminatie - Varia - Financiering van acties ter bestrijding van falen op school, van initiatieven om het hoofd te bieden aan problemen in verband met verslaafdheid, geweld op school en voor maatregelen met het oog op positieve discriminatie; - Financiering van acties voor de betrekkingen tussen scholen, media en toneel, voor de betrekkingen tussen de kunstwereld en de onderwijswereld, alsook voor de informatie met het oog op solidariteit en democratie; - Financiering van acties tot bevordering van het leren van talen door taalbad; - Subsidies aan instellingen die een band willen leggen tussen de wereld van het kwalificatieonderwijs en die van de onderneming, inzonderheid "Technofutur"; - Financiering van acties betreffende de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs en de modernisering van de technische en beroepsuitrusting van de scholen, met inbegrip van de subsidiëring van het "Centre Zénobe Gramme"; - Subsidies betreffende de pedagogische en culturele evenementen, met inbegrip van de toekenning van prijzen; - Financiering van het onderhoud van de uitrusting van het technisch en beroepsonderwijs; - Subsidies aan de VZW Worldskills Belgium.

OA 53 - Buitengewoon onderwijs Programma 7 - Initiatieven inzake opvoeding van leerlingen met specifieke behoeften - Subsidies aan instellingen ter ondersteuning van de bevolkingsgroepen waarop het gespecialiseerd onderwijs betrekking heeft, met het oog op een beter begrip van hun problemen en op hun integratie.

OA 54 - Universitair onderwijs Programma 1 - Universiteiten van de Franse Gemeenschap - Subsidies aan het "Centre hospitalier universitaire de Liège" voor het dekken van uitzonderlijke lasten en om bij te dragen in de kapitaalvorming.

Programma 2 - Vrije universiteiten - Subsidie aan het "Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Büber" (Universitair Instituut Martin Büber voor de studie van het jodendom).

Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidies aan het "Centre interuniversitaire de Formation permanente à Charleroi", aan het "Centre universitaire de Charleroi" en aan het "Institut polytechnique de Charleroi".

Programma 4 - Universitair Onderwijs - Subsidies aan de "Conseil interuniversitaire de la Communauté française"; - Subsidies ter bevordering van het universitair hoger onderwijs; - Subsidies voor werkingskosten van het "Centre de Recherches métallurgiques"; - Subsidie aan de sociale dienst van de "Faculté de Théologie protestante" te Brussel; - Bijzondere tegemoetkoming in de initiatieven inzake interuniversitaire samenwerking; - Virtuele of interuniversitaire bibliotheek, gecoördineerd in de "Conseil interuniversitaire de la Communauté française" (CIUF) (Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap); - Steun voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs; - Subsidies aan interuniversitaire doctoraatsscholen; - Subsidies voor gezondheidspromotie en preventieve geneeskunde; - Subsidies voor initiatieven inzake bevordering van betere kansen op slagen op school.

OA 55 - Hoger onderwijs buiten de Universiteit en Hogescholen Programma 5 - Werking van de hogescholen - Uitgaven van alle aard in verband met de hogescholen; - Ondersteuning van onderzoek in hogescholen.

Programma 8 - Hogescholen en hoger onderwijs buiten de universiteit - Subsidies ter bevordering van de ontwikkeling van het hoger onderwijs; - Subsidies en dotaties aan de documentatiecentra voor opvoeding tot de media; - Steun voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs; - Subsidies voor initiatieven inzake bevordering van betere kansen op slagen op school.

OA 56 - Onderwijs voor sociale promotie - Uitgaven van alle aard voor de ontwikkeling van inclusieve scholen.

Programma 8 - Herstructurering en validatie van het onderwijs voor sociale promotie - Diverse acties op het gebied van validatie van de competenties in het onderwijs voor sociale promotie, onder meer de subsidiëring van het "Consortium voor de validatie van de competenties"; - Uitgaven van alle aard betreffende het onderwijs voor sociale promotie; - Uitgaven in verband met de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs voor sociale promotie.

OA 57 - Kunstonderwijs Programma 2 - Diverse initiatieven en subsidies - Subsidies voor de werkingskosten van de "Académie d'été de Wallonie"; - Subsidiëring van de opleiding gedurende de loopbaan; - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van het kunstonderwijs werkzaam zijn;

Programma 4 - Werking van de instellingen voor hoger onderwijs - Uitgaven van alle aard in verband met het kunstonderwijs; - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van het kunstonderwijs werkzaam zijn (officieel gesubsidieerd onderwijs - vrij gesubsidieerd onderwijs).

Programma 8 - Werking van de onderwijsinrichtingen met beperkt leerplan - Subsidies voor pedagogische experimenten in de officiële gesubsidieerde en vrije gesubsidieerde inrichtingen voor onderwijs met beperkt leerplan.

Programma 9 - Uitrusting - Uitrusting in de hogere kunstscholen.

OA 58 - Afstandsonderwijs Programma 0 - Bestaansmiddelen - Onderwijs en onderzoek - Diverse subsidies in verband met nieuwe initiatieven of met het beleid inzake afstandsonderwijs.

Programma 3 - Verwezenlijking van acties of opleidingen voor maatschappelijke integratie of wederinschakeling in het arbeidsproces door toedoen van het afstandsonderwijs - Begrotingsfonds voor de verwezenlijking van actie- of opleidingsprogramma's op het gebied van maatschappelijke integratie en wederinschakeling in het arbeidsproces door toedoen van het afstandsonderwijs. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen

Art. 21.In afwijking van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de kredieten van BA 01.01.21 van OA 19 artikel 49.32 van de algemene gewone ontvangsten spijzen, ten bedrage van de kosten voor de opleiding van kindermedewerkers in een omgeving met een familiaal karakter.

Art. 22.De uitgavenverrichtingen voor de aflossing van de schuld van de Franse Gemeenschap en de verrichtingen voor de storting aan het Fonds Ecureuil van de thesaurieoverschotten zoals die bedoeld zijn in art. 18 § 2 van het decreet betreffende de oprichting van het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap kunnen beschouwd worden als thesaurieverrichtingen.

Art. 23.De financiële rekening - Voorfinanciering Franse Gemeenschap - van het Agentschap Europees Sociaal Fonds kan zich in een debettoestand bevinden met het oog op de gedeeltelijke voorfinanciering van de operatoren die kredieten van het Europees Sociaal Fonds ontvangen binnen de perken van de door die instelling vastgestelde begroting.

Art. 24.De werkgeversbijdrage in de bezoldiging van het personeel van de scholen die ressorteren onder het doorstromingsprogramma uitgetrokken op de BA's 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 en 44.23.74 van OA 51; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 en 41.23.70 van OA 52; 41.23.50, 43.23.53 en 44.23.56 van OA 53 en 41.23.50, 43.23.54 en 44.23.55 van OA 56 kan rechtstreeks op artikel 49.39 van de algemene gewone ontvangsten worden gestort.

Art. 25.De Regering wordt ertoe gemachtigd, ten bedrage van 8.975.175,00 euro, voor de werken (btw en erelonen inbegrepen, contractuele herzieningen niet inbegrepen) en voor de uitrusting, de leningen te waarborgen die door de VZW "Le Palace" werden aangegaan, om een bioscoopcomplex gelegen Anspachlaan te Brussel aan te leggen.

De Regering kan overigens de VZW "Le Palace" een subsidie toekennen bestemd voor de terugbetaling van het kapitaal en de intresten en/of voor de financiering van werkzaamheden en de uitrusting.

Art. 26.De terugbetalingen betreffende de geschillen inzake specifiek inschrijvingsgeld dat wordt betaald door de leerlingen en studenten bedoeld in de artikelen 58 en volgende van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het onderwijs, kunnen worden aangerekend op de BA's betreffende de betaling van de dotaties of werkingssubsidies voor de inrichtingen waar de boven vermelde leerlingen of studenten school lopen.

Art. 27.Met het oog op het toevertrouwen van het financieel beheer van sommige activiteiten aan het Secretariaat voor de ondersteuning van het interne beheer en de interne controle op de kabinetten, wordt de Regering van de Franse Gemeenschap ertoe gemachtigd daar een thesaurier aan te stellen, die door de Minister van Begroting wordt aangewezen op de voordracht van de minister-president en voor het Rekenhof rekenschap moet geven. Die thesaurier wordt ertoe gemachtigd uitgaven in verband met de toekenning van maaltijdcheques te verrichten.

Art. 28.De Regering wordt ertoe gemachtigd elke uitgave te verrichten voortvloeiend uit het samenwerkingsakkoord gesloten op 15 oktober 2001 tussen Cisco Networking Academy en de Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie ten belope van 55 duizend euro vanuit basisallocatie 01.03.83 van OA 56.

Art. 29.In afwijking van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord met betrekking tot het ontwikkelen van in overleg bepaalde beleidskeuzen inzake volwassenenalfabetisering, op 2 februari 2005 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wordt de Regering ertoe gemachtigd 20.000 lestijden B te bestemmen voor de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie die aan alfabetiseringsacties deelnemen.

Art. 30.De Minister-President van de Franse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd het Waalse Gewest de financiële bijdrage van de Franse Gemeenschap te storten voor het administratieve opvolgen van het Transversale Strategische Plan "Ontwikkeling van de menselijke middelen, de kennis en de know-how" alsook in het kader van een statistische samenwerking tussen het Gewest en de Gemeenschap.

Art. 31.In 2018 wordt de Regering ertoe gemachtigd het bedrag van het huurgeld van het Flagey-gebouw, waarin de faculteit architectuur van de ULB zich bevindt, uit te trekken op de kredieten van het Fonds voor schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap.

Art. 32.De overdracht van de vastleggingen die jaarlijks worden gewaarborgd en niet gerealiseerd zijn ten laste van BA 01.06.01 van OA 44, wordt verricht naar het jaar volgend op dat waarin de begrotingsvastlegging oorspronkelijk bepaald was.

Art. 33.In afwijking van de beheersovereenkomsten van de instellingen, wordt de dotatie die aan de ONE voor het jaar 2018 uit te betalen is, op 405.419.000 euro vastgesteld, de dotatie die aan het overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor het jaar 2018 uit te betalen is, op 47.754.000 euro vastgesteld, de Dotatie die aan de RTBF voor het jaar 2018 uit te betalen is, op 242.585.000 euro vastgesteld, de dotatie die aan het Instituut voor de vorming gedurende de loopbaan uit te betalen is, op 5.537.000 euro vastgesteld, de dotatie die aan het Franstalig Instituut voor het alternerend onderwijs en vorming voor het jaar 2018 uit te betalen is, op 122.000 euro vastgesteld, de dotatie die aan de hoge raad voor de audiovisuele sector uit te betalen is, op 2.423.000 euro vastgesteld.

Art. 34.De Regering wordt ertoe gemachtigd, ten bedrage van 650.000 euro (btw en erelonen inbegrepen), de terugbetaling in kapitaal, intrest en bijkomende kosten van de lening die werd aangegaan door de vereniging zonder winstoogmerk "Centre sportif et culturel des Fourons" voor een periode van 25 jaar toe te laten, met het oog op de aanschaffing, voor schooldoeleinden, van een schoolgebouw behorend tot de gemeente Sint-Martens-Voeren, gelegen te 3790 Sint-Martens-Voerenstraat, nr. 20.

Wanneer de waarborg van de Franse Gemeenschap wordt toegepast, wordt het bedrag waarvoor die waarborg wordt aangewend, afgetrokken van de subsidies die door de Franse Gemeenschap aan voornoemde vereniging zonder winstoogmerk worden gestort.

Art. 35.De uitgaven ten laste van BA 01.08.01 van OA 44 kunnen alleen betrekking hebben op de financiering of de subsidiëring van snelle oplossingen in afwachting van de uitbreiding van de beschikbare plaatsen, inzonderheid in het kader van oproep voor projecten met het oog op de uitbreiding van plaatsen. Die snelle oplossingen kunnen inzonderheid betrekking hebben op de aankoop of de huur van modulaire klassen, de recyclage en het customiseren van de modulaire paviljoens van het plan voor dringende werken, de huur en de inrichting van gebouwen. Dat BA kan alleen betrekking hebben op uitgaven voor projecten in een zone met een demografische spanning, bepaald overeenkomstig het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017012993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het aanbod van plaatsen in zones met demografische spanning, de subsidies in verband met schoolgebouwen, het prioritaire programma voor werken, en de subsidiëring van de inrichtingen voor leerplichtonderwijs sluiten betreffende het aanbod van plaatsen in zones met demografische spanning, de subsidies in verband met schoolgebouwen, het prioritaire programma voor werken, en de subsidiëring van de inrichtingen voor leerplichtonderwijs. HOOFDSTUK VIII. - Instellingen van openbaar nut

Art. 36.Voor het begrotingsjaar 2018 wordt goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd: - de begroting van "Wallonie-Bruxelles International". HOOFDSTUK IX. - Afzonderlijke sectie

Art. 37.In afwijking van artikel 4, tweede lid van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, voert dit artikel een afzonderlijke sectie in de begroting in, bestaande in het volgende artikel: 66.01.00, waarvan de ontvangsten en uitgaven gelijk zijn en op 3.550.788 euro geraamd zijn.

De ontvangsten worden gestijfd door bijdragen van de federale overheid, berekend overeenkomstig artikel 7, §§ 2 en 3 van het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten, en vaste bedragen. De uitgaven zijn stortingen aan de entiteiten die in hetzelfde artikel 7 §§ 2 en 3 van het bijzonder decreet bedoeld zijn. De details van die geldstroom worden in bijlage 2 bij dit decreet vermeld.

Voor de naleving van artikel 7 § 5 van het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten, kunnen de uitgaven die op artikel 66.01 worden uitgetrokken, worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald terwijl de overeenstemmende ontvangsten niet worden geïnd, maar binnen de perken van de maandelijkse schuldvorderingen die de Gemeenschap op de federale overheid heeft. HOOFDSTUK X. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 38.Gedurende het begrotingsjaar 2018, worden de verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer van de PMS-centra en van de inrichtingen en fondsen voor schoolgebouwen van het onderwijs geraamd op de bedragen die in hun bij dit decreet gevoegde respectieve begrotingen vermeld worden.

Art. 39.De bevoegde ministers kunnen de verantwoordelijken voor het financieel beheer van het Musée de Mariemont, de scholen en PMS-centra van de Franse Gemeenschap, de recreatie- en openluchtcentra, het technisch tuinbouwcentrum van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, het centrum voor de landbouwkundige technieken van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, het centrum voor zelfvorming en voortgezette vorming en het technisch en pedagogisch centrum, met autonome boekhouding, ertoe machtigen de hun ter beschikking gestelde roerende goederen te verkopen als deze niet meer kunnen worden gebruikt.

Art. 40.De uitgavenramingen vermeld in de begroting van de andere administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie dan die van het onderwijs, gevoegd bij dit decreet, worden als niet limitatieve kredieten beschouwd.

De op die kredieten aangerekende uitgaven kunnen echter niet hoger zijn dan het globale bedrag van de ontvangsten.

Art. 41.Goedgekeurd worden: - de begroting van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap); - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het officieel gesubsidieerd onderwijs; - de begroting van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen; - de begroting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid; - de begroting van het Koninklijk Museum van Mariemont; - de begroting van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » (Franstalig agentschap voor een leven lang leren); - de begroting van het « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française » (Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs); - de begroting van de Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties; - de samengevoegde begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van de onderwijsinstellingen en ermee gelijkgestelde instellingen: - leerplichtonderwijs: autonoom basis, secundair, gespecialiseerd - psycho-medisch-sociale centra - technische centra van de Franse Gemeenschap (Frameries, Tihange-Huy) - hogere kunstscholen - instituten voor sociale promotie - hogere autonome internaten van de Franse Gemeenschap - recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap - technische landbouw- en tuinbouwcentra van de Franse Gemeenschap (Gembloux - Strée). HOOFDSTUK XI. - Overgangsbepalingen

Art. 42.Bij wijze van overgangsmaatregel worden, gedurende het begrotingsjaar 2018, de hierna bedoelde bepalingen van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, geschorst: - artikel 9, § 2, 1° van titel III - in artikel 15, de woorden "Ze wordt in de algemene boekhouding bedoeld in titel IV opgenomen.". - de artikelen 24 § 1, 25 tweede lid, en 28 § 2, 2° en 3° van titel III - de artikelen 30, 32 §§ 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38 § 3 van titel IV - artikel 43 van titel V - de bepalingen betreffende de boeking van de juridische vastlegging, inzonderheid uit de artikelen 22 en 24 voortvloeiend.

Bij wijze van overgangsmaatregel, in artikel 50, 1° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden de woorden "de algemene boekhouding en" geschorst voor de periode van het begrotingsjaar 2018.

Bij wijze van overgangsmaatregel, worden de bepalingen van artikel 52, § 1, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, geschorst voor de periode van het begrotingsjaar 2018.

Art. 43.In afwijking van artikel 9 van de algemenebepalingen wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten en van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, moet de algemene rekening door de Regering worden opgemaakt en aan het Rekenhof door de Regering uiterlijk voor 30 juni, volgend op het einde van het afgelopen begrotingsjaar, worden overgemaakt.

Ze bestaat uit: 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van dat decreet;2° de rekening van de wijzigingen van het patrimonium, op 31 december vastgesteld; De rekening van de wijzigingen van het patrimonium zet de wijzigingen in het actief en in het passief uiteen. De vermogensgoederen worden daar tegen hun aanschaffingswaarde opgenomen. 3° de thesaurierekening, opgemaakt op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de thesauriers. De thesaurierekening zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen, de verrichtingen in verband met de financiering, alsook de verrichtingen inzake beheer van fondsen van derden.

De daarin opgenomen bedragen zijn deze die op 31 december van het afgelopen boekhoud- en begrotingsjaar worden vastgesteld.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, in de loop van de maand oktober volgend op het einde van het afgelopen boekhoud- en begrotingsjaar, zendt het Rekenhof de algemene rekening met zijn opmerkingen en aanmerkingen aan het Parlement over en legt de Regering vervolgens het Parlement het ontwerp van decreet tot eindregeling van de begroting voor. HOOFDSTUK XII. - Bepalingen in verband met de structuur van de begroting

Art. 44.De saldi van de vastgelegde uitgaven die nog moeten worden vereffend en die werden vastgesteld overeenkomstig artikel 28 § 2, 4 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten worden overgedragen uit de structuur van de begroting 2017 die voorkomt in de bijgevoegde transcodificatietabellen naar de BA's of FB's die voorkomen in de structuur van de begroting 2018 van dezelfde transcodificatietabel die als bijlage 1 gaat.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 559-1. - Algemene toelichting, nr. 559-1 (bijlage 1). - Bijzondere toelichting, nr. 559-1 (bijlage 2). - Oorspronkelijke begroting 2018 van Etnic (bedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën), nr. 559-1 (bijlage 3). - Oorspronkelijke begroting 2018 van het Fonds Ecureuil, nr. 559-1 (bijlage 4). - Oorspronkelijke begroting 2018 van de school voor overheidsbestuur, nr.559-1 (bijlage 5). - Oorspronkelijke begroting 2018 van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst Geboorte en Kind), nr. 559-1 (bijlage 6).

Oorspronkelijke begroting 2018 van de "Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (Academie voor onderzoek en hoger onderwijs), nr. 559-1 (bijlage 7). - Oorspronkelijke begroting 2018 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector, nr. 559-1 (bijlage 8). - Oorspronkelijke begroting 2018 van de "Office francophone de la Formation en alternance (OFFA)(Franstalige Dienst Alternerend onderwijs en vorming), nr. 559-1 (bijlage 9). - Oorspronkelijke begroting 2018 van het "Instituut voor de opleiding gedurende de loopbaan", nr. 559-1 (bijlage 10). - Oorspronkelijke begroting 2018 van het "Agence de Fonds Social Européen" (Agentschap van het Europees Sociaal Fonds), nr. 559-1 (bijlage 11). - Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreten houdende ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018, nr. 559-1 (bijlage 12).- Commissieadviezen, nr. 559-2 tot nr. 559-7. - Commissieamendement, nr. 559-8. - Verslag, nr. 559-9. - Tekst aangenomen tijdens de commissie, nr. 559-10. - Zittingsamendement(en), nr. 559-11. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 559-12.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 december 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^