Decreet van 20 februari 2014
gepubliceerd op 13 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201600
pub.
13/03/2014
prom.
20/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2014. - Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

Artikel 1.In artikel 7, § 1, van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Volgens de door haar bepaalde modaliteiten kan de Regering de vereffening van het geheel of een gedeelte van de tegemoetkoming opschorten of weigeren en de gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de tegemoetkoming en van de desbetreffende kosten eisen wanneer de werkgever één van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 5, 9, 10 en 11 niet meer vervult.". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (FOREm) (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

Art. 2.In artikel 7ter, § 2, eerste lid, d), van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", gewijzigd bij de decreten van 13 maart 1999, 18 december 2003, 17 november 2005, 30 april 2009, 22 juli 2010, 31 maart 2011 en 10 mei 2012, worden de woorden "het Instituut voor Permanente Vorming van Middenstand en de Kleine en Grote Ondernemingen" vervangen door de woorden "het Instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen".

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, worden de woorden ", namelijk elf personen van hetzelfde geslacht" ingevoegd na de woorden "die vertegenwoordigers zijn van hetzelfde geslacht".

Art. 4.Het tweede lid van artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, wordt vervangen door wat volgt : "Laatsgenoemden moeten de voorwaarden en verplichtingen bedoeld in het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder vervullen en niet onder het gezag staan van de organisaties die binnen het beheerscomité van de "Office" vertegenwoordigd zijn".

Art. 5.In artikel 12, 11°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "22.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "30.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidsopdracht"; 2° de woorden "67.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "85.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidsopdracht".

In artikel 20, 3°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "22.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "30.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidspdracht"; 2° de woorden "67.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "85.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidsopdracht".

In artikel 23, § 2, 9°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "22.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "30.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidspdracht"; 2° de woorden "67.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "85.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidsopdracht".

In artikel 23, § 4, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "22.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "30.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidspdracht"; 2° de woorden "67.000 euro, exclusief btw" worden vervangen door de woorden "85.000 euro, exclusief btw, voor de gehele overheidsopdracht".

Art. 6.Artikel 24, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 maart 2003 en gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, wordt vervangen als volgt : " § 4. Het strategisch comité zal erom verzoeken dat de adviezen die het tijdens zijn zitting heeft uitgebracht, op de agenda van het beheerscomité, die deze zitting onmiddellijk volgt, worden geplaatst.

De door de Regering aangewezen leden communiceren met de Ministers van Tewerkstelling en Vorming en met de in artikel 16 bedoelde commissarissen van de Waalse Regering vóór en na de vergaderingen van het strategisch comité.".

Art. 7.In artikel 26 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 5° in het tweede lid worden de woorden "en in gedeconcentreerde entiteiten" opgeheven;5° in het derde lid worden de woorden "en gedeconcentreerde entiteiten" opgeheven.

Art. 8.In artikel 23quater, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, worden de woorden en "en van de ontvangsten" ingevoegd tussen de woorden "van de uitgaven" en de woorden "in rechtstreeks verband met de activiteiten".

In artikel 32, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, worden de woorden en "en van de ontvangsten" ingevoegd tussen de woorden "van de uitgaven" en de woorden "en van de dienstverantwoordelijke".

Art. 9.Er wordt een hoofdstuk IXbis ingevoegd na artikel 51 van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011, luidend als volgt : "HOOFDSTUK IXbis - Verplichting tot overmaking van de werkaanbiedingen.".

Art. 10.In Hoofdstuk IXbis, ingevoegd bij artikel 9, wordt artikel 52 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 13 maart 2003, opnieuw opgenomen als volgt : "

Art. 52.Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, 1°, b) verzamelt de "Office" alle werkaanbiedingen overgemaakt door de ondernemingen die minstens 100 werknemers tijdens het kalenderjaar vóór de vacature in dienst namen en die minstens een bedrijfszetel hebben in het Waalse Gewest en dit, onverminderd de vrijheid van de ondernemingen om hun verspreidingskanalen voor hun werkaanbiedingen en de wervingsmiddelen te kiezen.

Deze mededeling wordt uitgevoerd voor elke vacante betrekking uiterlijk op het moment waarop een werkaanbieding voor die post al dan niet rechtstreeks en ongeacht de wijze meegedeeld wordt aan personen die niet tot het personeel van de onderneming behoren. Deze kennisgeving wordt door middel van een schrijven met vaste datum verricht.

Onder vacante betrekking dient te worden verstaan een post waarvoor de werkgever actief zoekt naar een gepaste kandidaat buiten de betrokken onderneming.

Onder onderneming dient te worden verstaan de openbare of privé-organisatie in technische bedrijfseenheid zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

De berekening van het aantal werknemers binnen de onderneming wordt uitgevoerd overeenkomstig de formule bedoeld in artikel 7 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen tenzij de Regering een andere berekekingsbasis beslist.". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector en het onderwijs

Art. 11.Artikel 17, tweede lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs wordt hersteld als volgt : "In afwijking van het eerste lid, 1° en 2°, bij vervanging, in het bijzonder bij langdurige vervanging, van een werknemer door een andere werknemer van een andere categorie, blijft de werkgever bedoeld in artikel 3 volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten, genieten van een aantal punten, voor de vervanger, gelijk aan het aantal punten waarvan hij genoot voor de werknemer die hij vervangt, voor zover de werkgever het beheer van de punten bedoeld in artikel 19, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende uitvoering van voornoemd decreet van 25 april 2002 niet zou kunnen verrichten.

In dit geval kan het aantal punten voor deze vervanger niet hoger zijn dan de kostprijs die voor de vervanger daadwerkelijk gedragen wordt door de werkgever. Het verschil van toegekende punten tussen de vervangen werknemer en de vervangende werknemer wordt opgeschort tot de terugkeer van de vervangen werknemer of totdat de werkgever verzoekt om een herziening van het aantal toegekende punten als de daadwerkelijk gedragen kosten zulks rechtvaardigen.

De kostprijs die daadwerkelijk door de werkgever wordt gedragen wordt bepaald door de Waalse Regering.".

Art. 12.Artikel 48 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "De Regering stelt de nadere regels vast voor de berekening en de betaling van de weddeanciënniteiten van de werknemers die meer dan vijf jaar anciënniteit hebben bij de in artikel 3 bedoelde werkgevers.". HOOFDSTUK IV. - Decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling

Art. 13.In afwijking van artikel 5 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de krachtens bovenvermeld decreet genomen beslissingen tot erkenning van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling die op 31 december 2013 verstrijken, tot 31 december 2014 onder dezelfde voorwaarden verlengd.

Het geïntegreerd plaatselijk actieplan, hierna "P.L.I.C." genoemd, blijft geldig tot 31 december 2014 na overleg met de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi". Elke Mire moet het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming en de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" voor het betrokken jaar het "P.L.I.C." en een activiteitenverslag overmaken.

De modaliteiten voor de indiening en de goedkeuring van de "P.L.I.C.'s" en van de activiteitenverslagen blijven onderworpen aan de bepalingen van hetzelfde decreet van 11 maart 2004. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling )

Art. 14.In artikel 1, 2°, van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" worden de woorden "of tot overname van activiteiten" ingevoegd tussen de woorden "project tot creatie van activiteiten" en het woord "overlegt".

Art. 15.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 : a) in het eerste lid worden de woorden "of over te nemen" ingevoegd na de woorden "voorstelt een economische activiteit te creëren";b) in het tweede lid worden de woorden "met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel" ingevoegd na de woorden "haar werkingskosten";c) in hetzelfde lid worden de woorden "van de onderneming van de projectdrager tijdens de duur van de reële werksituatie" ingevoegd na de woorden "van de omzet";2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt het woord "laatstgenoemde" vervangen door de woorden "haar valideringscomité zoals bepaald in artikel 4"; b) het tweede lid wordt aangevuld als volgt: "en op de relevantie van de begeleiding van het project bij een "S.A.A.C.E.""; c) in het vierde lid worden de woorden "een ten opzichte van zijn project meer aangepaste S.A.A.C.E. of naar" ingevoegd na de woorden "heroriënteert de "S.A.A.C.E." de projectdrager naar" en de woorden "één of meerdere vormings- en inschakelingsoperatoren"; d) het vijfde lid, tweede zin, wordt vervangen als volgt : "Die begeleiding duurt maximum achttien maanden, te rekenen van de datum van inschrijving van de projectdrager bij de "S.A.A.C.E." naar gelang van de behoeften van de projectdrager en mag niet langer duren dan maximum vierentwintig maanden wanneer die begeleiding de reële werksituatie omvat. In geval van herioriëntatie van het project naar een andere "S.A.A.C.E" vormt de datum van inschrijving van de projectdrager bij de "S.A.A.C.E." van oorsprong het vertrekpunt van de totale duur van de begeleiding onder dezelfde voorwaarden als degene die hierboven worden vermeld"."; e) in het zesde lid worden de woorden "een ten opzichte van zijn project meer aangepaste S.A.A.C.E. of naar" ingevoegd na de woorden "wordt de projectdrager heroriënteerd naar" en de woorden "één of meerdere vormings- en inschakelingsoperatoren";

Art. 16.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het eerste lid gewijzigd als volgt : "Elke "S.A.A.C.E." wordt bijgestaan door een valideringscomité."; 2° in dezelfde paragraaf wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De opdrachten van het valideringscomité bestaan erin om : a) in voorkomend geval, tijdens de reële werksituatie van de projectdragers, de voorwaarden inzake haalbaarheid en uitvoering van de projecten na te gaan : de "S.A.A.C.E." gaat na of de projectdrager al naar gelang van het individuele project over een operationeel startplan beschikt, met, in voorkomend geval, een budgettaire raming van de investeringsbehoefte i.v.m. de activiteit en over de kennis die noodzakelijk is voor het uivoeren van zijn activiteit; b) in voorkomend geval, over de al dan niet voortzetting van de begeleiding van een projectdrager te beslissen wanneer laatstgenoemde de voorwaarden bepaald in de in artikel 5, § 1, 7° bedoelde overeenkomst niet meer vervult; c) op verzoek van de projectdrager de finalisatie van het begeleidingsproces te bevestigen."; 3° paragraaf 2, eerste zin, wordt aangevuld als volgt : "die onafhankelijk zijn en die niet contractueel of financieel gebonden zijn aan de betrokken "S.A.A.C.E.".

Wanneer een project betrekking heeft op een overname van activiteiten wordt een lid van de "SOWACCESS" uitgenodigd om zitting te hebben in het valideringscomité.".

Art. 17.In artikel 5, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, wordt punt 1° aangevuld als volgt : "met als voornaamste maatschappelijk doel de begeleiding, adviesverlening, opvolging en, desgevallend, de reële werksituatie van werkzoekenden";2° in hetzelfde lid, wordt punt 6° aangevuld als volgt : "alsook met de instellingen en operatoren die over een Waalse erkenning beschikken inzake overname van onderneming";3° in hetzelfde lid, worden de punten 11° tot 15° ingevoegd, als volgt : "11° een globale begroting voor het kalenderjaar volgend op het lopende boekjaar en een algemene boekhouding opmaken, die de verschillende subsidiëringsbronnen onderscheidt;12° de verbintenis aangaan om een valideringscomité binnen drie maanden na de kennisgeving van de erkenningsbeslissing op te richten; 13° een attest op erewoord overleggen, waaruit blijkt dat de "S.A.A.C.E." bij de indiening van haar aanvraag geen achterstallige belastingen verschuldigd is, noch achterstallige bijdragen te innen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door een fonds voor bestaanszekerheid of voor rekening van dat fonds, ongeacht de aard ervan; 14° niet in staat van kennelijk onvermogen of van faillissement verkeren, noch het voorwerp uitmaken van een procedure inzake faillietverklaring; 15° onder de bestuurders, beheerders, mandatarissen of andere personen die bevoegd zijn om de "SA.A.C.E." te verbinden geen personen tellen wier burgerlijke en politieke rechten zijn ontnomen."; 4° er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : "De Regering kan de "S.A.A.C.E." ervan vrijstellen de in het eerste lid bedoelde documenten over te maken voor zover ze in handen zijn van de diensten die de Waalse Regering aanwijst via een databank van authentieke bronnen.".

Art. 18.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord "verlengbare" opgeheven;2° hetzelfde lid, onlangs gewijzigd, wordt aangevuld als volgt : "wat betreft de oorspronkelijke erkenning.Elke verlenging van erkenning wordt voor een periode van vier jaar door de Regering verleend.".

Art. 19.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : "Het activiteitenverlag, waarvan de inhoud door de Waalse Regering nader bepaald kan worden, bevat met name de NACE-codes van de ondernemingen opgericht door de projectdragers die een begeleidingstraject hebben afgerond en het aantal banen die ze eventueel gecreëerd hebben.De cijfergegevens betreffende de begeleide projectdragers die in of uit de structuur zijn getreden, worden aan de Regering volgens de door haar bepaalde vormen meegedeeld."; 2° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "na één jaar werking" vervangen door : "na één jaar en vijf jaar werking."; 3° hetzelfde lid, punt 3°, wordt aangevuld als volgt : "op grond van een gemeenschappelijk formulier voor het geheel van de "S.A.A.C.E." opgemaakt door het Bestuur en goedgekeurd door de Regering"; 4° een derde lid wordt ingevoegd, luidend als volgt : "Op grond van de activiteitenverslagen en balansen en rekeningen bedoeld in het eerste lid gaat de door de Regering aangewezen dienst om de vier jaar tot een evaluatie van de uitvoering van dit decreet en tot een samenvatting van de activiteitenverslagen over de afgelopen periode over.Die elementen worden aan de Regering en aan de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van Wallonië)" meegedeeld.". HOOFDSTUK Vbis. - Wijziging van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus

Art. 19bis.Artikel 10, § 1, van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus wordt aangevuld als volgt : "6° de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van het decreet van 6 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.".

Art. 19ter.Artikel 11, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : "9° de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van het decreet van 6 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.".

Art. 19quater.Artikel 14, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : "Dat verslag zal ook het aantal arbeidsbemiddelingsbureaus, de geografische verspreiding van de arbeidsbemiddelingsbureaus, het aantal schorsingen en intrekkingen van de registratie van het arbeidsbemiddelingsbureau of van de erkenning van het uitzendbureau overeenkomstig artikel 1 en het aantal sancties genomen krachtens Hoofdstuk VII van dit decreet omvatten.". HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

Art. 20.In artikel 3 van het decreet van 3 oktober 27 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt 2°, b) aangevuld met een derde en een vierde streepje, luidend als volgt : "- hetzij een diploma van het hoger onderwijs (korte type of lange type) inzake beheer, handel, economie, afgeleverd door onderwijsinrichtingen erkend, gesubsidieerd of georganiseerd door de openbare overheid of elk gelijkwaardig diploma erkend door de Regering; - hetzij wanneer de persoon die zich in de hoedanigheid van zelfstandige als hoofdactiviteit wenst te vestigen, meer dan 50 jaar oud is, een getuigschrift met betrekking tot de basiskennis inzake beheer bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de programmawet K.M.O., waarvan de inhoud gedetailleerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 ter uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en een verklaring op erewoord die getuigt van een beroepservaring van minstens drie jaar in dezelfde professionele activiteitensector als die van zijn vestiging als hoofdactiviteit, en dit, binnen acht jaar voor de indiening van de aanvraag;"; 2° in het tweede lid worden tussen de woorden "voor zelfstandige werknemers," en de woorden "uiterlijk binnen drie maanden", de woorden "op zijn vroegst vóór de indiening van de aanvraag en" ingevoegd;3° in het vierde lid, tussen de woorden "van de arbeidsmarktsituatie," en de woorden "de resultaten van de evaluatie" worden de woorden "van de adequatie van de activiteiten met de gewestelijke beleidslijnen die door de Regering uitgestippeld worden, met name wat de schaarse of opkomende beroepen betreft" ingevoegd;4° in het zesde lid, eerste streepje, worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "acht jaar".

Art. 21.In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt punt 5° opgeheven.

Art. 22.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, wordt punt 1° aangevuld als volgt : ";wanneer de begunstigde een vrijstelling van sociale bijdrage krachtens het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen heeft gevraagd, wordt het in het eerste lid bedoelde attest vervangen door het afschrift van de aanvraag tot vrijstelling. Bij weigering van de vrijstelling gaat de Dienst tot de terugvordering van de onverschuldigd gestorte bedragen overeenkomstig § 6 over tenzij de begunstigde bevestigt dat hij de betaling van de bijdragen heeft geregeld;"; 2° § 4, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : "Wanneer de begunstigde een vrijstelling van sociale bijdrage krachtens het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen heeft gevraagd, wordt het in het eerste lid bedoelde attest vervangen door het afschrift van de aanvraag tot vrijstelling.

Bij weigering van de vrijstelling gaat de Dienst tot de terugvordering van de onverschuldigd gestorte bedragen overeenkomstig § 6 over tenzij de begunstigde bevestigt dat hij de betaling van de bijdragen heeft geregeld.". HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen

Art. 23.Artikel 2, § 1, tweede lid, van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen wordt aangevuld als volgt : "De financiële incentive kan verleend worden aan de partner- of verbonden onderneming op voorwaarde dat de cumulatie van haar gegevens en van die van de partner- of verbonden onderneming(en) geen overschrijding van de drempels bepaald in artikel 2 van bijlage I bij Verordening EG nr. 800/2008 als gevolg heeft.".

In artikel 2, § 2, 1°, c) van hetzelfde decreet worden de woorden "met uitzondering van de werknemers bedoeld in § 1, 2°" opgeheven.

In artikel 2, § 2, 1°, f) van hetzelfde decreet worden de woorden "51.11 tot 51.19 "en de woorden "50.10 tot 50.50 en 52.11 tot 52.74" respectievelijk vervangen door de woorden "45.11 tot 46.19" en de woorden "13.300, 47.11 tot 47.99, 52.210, 95.12 tot 95.23 en 95.25 tot 95.29".

Artikel 2, § 2, 1°, van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : "k) de sector van de lotterijen en kansspelen vermeld in klasse 92.000 van de Code NACE BEL 2008; l) de sector van de dienstenchèques alleen voor het personeel aangeworven voor de uitvoering van huishoudelijke opdrachten thuis of buiten in het kader van het systeem van de dienstenchèques.".

Art. 24.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf, 5, worden de woorden "in artikel 17" vervangen door de woorden "in artikel 19";2° in § 6 worden de woorden "Als de tewerkstelling deeltijds is," opgeheven en worden de woorden "wordt de financiële incentive" vervangen door de woorden "De financiële incentive wordt".

Art. 25.In artikel 8 van hetzelfde decreet, wordt § 1, aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De aanvragen van de financiële incentive worden beperkt tot de aanwerving van vijf voltijdse equivalenten per onderneming bedoeld in artikel 2.".

Art. 26.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "niet-werkende" en "zoals bedoeld in artikel 3" opgeheven;2° in § 2, 2°, worden de woorden "van een voltijdse equivalent" vervangen door de woorden "van het aantal voltijdse equivalenten". HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 27.De artikelen 59 tot 67 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid worden opgeheven.

Art. 28.Dit decreet treedt in werking tien dagen na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van de artikelen 11 tot 13 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2014 en van de artikelen 9 en 10 waarvan de inwerkingtreding door de Waalse Regering wordt bepaald.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 februari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement 948 (2013-2014), nrs 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 februari 2014.

Bespreking.

Stemming

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^