Decreet van 20 januari 2011
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027011
pub.
26/01/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° : in 1°, a) : - in het eerste streepje vervallen de woorden « en de toekomstige vrachthallen »; - vervallen de tweede, derde, vijfde en zesde streepjes; 2° : in 1°, b) : - in het eerste streepje vervallen de woorden « en de verlenging van de noordelijke taxibaan daartussen in »; - in het tweede streepje vervallen de woorden « en de radar »; - vervallen de derde, vierde, vijfde, zesde en achtste streepjes.

Art. 2.§ 1. Met ingang van de goedkeuring ervan vormen de vergunningen die bedoeld zijn in artikel 2, eerste of tweede lid, van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, en die betrekking hebben op aanvragen die wegens dit decreet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, vergunningen in de zin van artikel 84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie of van de artikelen 35 of 93 van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning.

Deze vergunningen zijn uitvoerbaar met ingang van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. Ze maken het voorwerp uit van de openbaarmakingsregels bedoeld in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie of in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning. § 2. De vergunningsaanvragen waarvan het bericht van ontvangst van voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet dateert en die wegens dit decreet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, worden verder behandeld volgens de bepalingen van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie of van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Waals Parlement, 303 (2010-2011) nrs. 1 en 2.

Integraal verslag, plenaire zitting van 19 januari 2011.

Bespreking. - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^