Decreet van 20 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201995
pub.
02/08/2005
prom.
20/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2005. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.§ 1. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder kleine of middelgrote onderneming, hierna "de onderneming" genoemd, de bedrijfseenheid waarvan de omschrijvingscriteria vastliggen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De Regering kan de omschrijvingscriteria voor de onderneming aanpassen teneinde dit decreet te laten overeenstemmen met de gemeenschappelijke regels aangenomen krachtens de bepalingen van de artikelen 87 tot 89 van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap. »

Art. 2.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2005.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005. Stukken van de Raad 131 (2004-2005), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare zitting van 13 juli 2005.

Bespreking. Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^