Decreet van 20 juli 2016
gepubliceerd op 11 augustus 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027242
pub.
11/08/2016
prom.
20/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027242

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JULI 2016. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2016, worden de lopende ontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 11.233.143 duizend euro, overeenkomstig Titel I van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2016, worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 773.494 duizend euro, overeenkomstig Titel II van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 3.Artikel 10 van het decreet van 17 december 2015 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: « § 1. Er wordt een heffing afgenomen voor de financiering van de kosten opgelopen door de " CWaPE " voor de uitvoering van het mechanisme van groene certificaten bedoeld in artikel 37 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. § 2. De heffing is verschuldigd door de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die bij de " CWaPE " een verzoek indienen voor de toekenning van groene certificaten voor installaties met een nominaal vermogen hoger dan 10 kilowatts (kW). § 3. De heffing is verschuldigd per megawattuur (MWh) waarvan een indexmeting, meegedeeld aan de "CWaPE" vanaf 1 januari 2016, de productie bevestigt en die in aanmerking komt voor de toekenning van de groene certificaten. Het tarief per eenheid van de heffing, in euro per megawattuur (euro/MWh), is gelijk aan de waarde van een breuk, waarvan de teller gelijk is aan 1.800.000 euro en de noemer het geschatte aantal MWh is, die door de verschuldigde producenten tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 worden gegenereerd. ». HOOFDSTUK II. - Maatregelen inzake de financiering van het waterbeleid

Art. 4.Artikel D.267, tweede lid, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt vervangen als volgt : « De eenheidsbelasting per kubieke meter geloosd afvalwater, bedoeld in artikel D.259, 2°, wordt vastgelegd op : - 1,935 euro van 1 januari 2015 tot 31 december 2015; - 2,115 euro vanaf 1 januari 2016. ».

Art. 5.In artikel D.330-1 van hetzelfde Boek, worden de woorden « met uitzondering van de belasting bedoeld in artikel D.267 » ingevoegd tussen de woorden « Wetboek » en « wordt ».

Art. 6.In artikel D.256, § 1, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2014, wordt het getal « 0,0756 » vervangen door het getal « 0,0378 ».

Dit artikel heeft uitwerking op 1 januari 2016 en wordt toegepast op basis van de heffingen van 2015. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Artikel 49 van het decreet van 17 december 2015 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: « Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2016, behoudens de artikelen 36 en 37 die uitwerking hebben op 1 april 2016.

De artikelen 19 tot 24 zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot overdracht onder bezwarende titel van een gebouw die vanaf 1 januari 2016 worden ondertekend.

De artikelen 25 tot 31 zijn van toepassing op alle authentieke akten van schenking die vanaf 1 januari 2016 worden ondertekend.

De artikelen 32 tot 34 zijn van toepassing op alle erfenissen die vanaf 1 januari 2016 worden opengevallen. ».

Art. 8.Artikel 50 van het decreet van 17 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 519 (2015-2016) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.

Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^