Decreet van 20 juli 2016
gepubliceerd op 10 augustus 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027243
pub.
10/08/2016
prom.
20/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027243

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JULI 2016. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2013 (1)


Deel 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de vastleggingskredieten (Tabel 1)

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2013 bedragen 7.321.086.288,25 €. § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten (Tabel I)

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2013 bedragen 7.562.801.000,00 €.

De door het Waals Parlement goed te keuren vastleggingskredieten als aanvullende kredieten voor de vastleggingen die de kredieten overschrijden, bedragen 1.624.860,38 €.

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld over het begrotingsjaar 2013 wordt verminderd met een bedrag van 243.339.572,13 € dat geannuleerd wordt krachtens artikel 28, § 1 van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : Verschil tussen de kredieten en de uitvoeringen: . . . . . 241.714.711,75 € Aanvullende kredieten : . . . . . 1.624.860,38 €

Art. 4.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 2 en 3 hierboven worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2013 vastgesteld op 7.321.086.288,25 €, som die gelijk is aan de vastleggingen geboekt ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2013. § 3. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten (Tabel 4)

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven verricht ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2013 bedragen 162.396.942,36 €. § 4. - Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten (Tabel 4)

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2013 bedragen 139.745.000,00 €.

Ingevolge artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 2013 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 161.475.537,84 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, 168.014.456,19 €, namelijk een totaal bedrag van 329.489.994,03 €.

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, en rekening houdend met de verminderingen van vastleggingen met betrekking tot de jaren voor het jaar 2013 voor een totaal van 2.401.209,41 €, bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo 169.494.261,08 €. § 5. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 8.De variatie van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling bedraagt +72.136.142,75 € voor het jaar 2013. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : a) de vastleggingen van het boekjaar: .. . . . 84.550.816,58 € b) min het bedrag van de annuleringen van de vorige visa: .. . . . 12.414.673,83 € § 6. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 9.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen - 214.914.842,93 €. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : a) uit het vorige jaar overgedragen saldo: .. . . . - 357.433.353,33 € b) ontvangsten van het jaar: .. . . . 142.518.510,40 €

Art. 10.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 8 en 9 hierboven bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo: . . . . . - 287.050.985,68 €. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. - Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten (Tabel 2)

Art. 11.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 7.279.231.281,53 €. Deze som wordt onderverdeeld als volgt : lopende ontvangsten : . . . . . 6.115.093.604,08 € Kapitaalontvangsten : . . . . . 764.137.677,45 € opbrengst van leningen : . . . . . 400.000.000,00 €

Art. 12.De lopende en kapitaalontvangsten ondergebracht bij het begrotingsjaar 2013 (contante rechten inbegrepen) bedragen 7.285.999.242,87 €. Deze som wordt onderverdeeld als volgt : lopende ontvangsten : . . . . . 6.121.017.314,42 € Kapitaalontvangsten : . . . . . 764.981.928,45 € opbrengst van leningen : . . . . . 400.000.000,00 €

Art. 13.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 88.686.118,87 €. § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 14.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende vereffeningen zijn vastgesteld als volgt : Vereffeningskredieten: . . . . . 7.103.051.055,47 € a) prestaties van vroegere jaren: .. . . . 103.708.596,50 € b) prestaties van het lopende jaar: .. . . . 6.999.342.458,97 €

Art. 15.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 7.103.051.055,47 €.

Art. 16.De ten laste van de begroting aangerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie bedragen 0,00 €. § 3. Vaststelling van de vereffeningskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 17.De vereffeningskredieten geopend ten behoeve van het Waals Parlement voor het begrotingsjaar 2013 bedragen : A. voor de lopende uitgaven: . . . . . 6.032.466.000,00 € B. voor de kapitaaluitgaven : . . . . . 1.423.212.000,00 € Totaal : . . . . . 7.455.678.000,00 € Die bedragen omvatten : - de bij de begrotingsdecreten aangewende vereffeningskredieten, onderverdeeld als volgt: 1. Oorspronkelijke begroting : .. . . . 7.501.525.000,00 € 2. Kredietaanpassingen (nettoresultaten): Verhogingen (positieve resultaten): .. . . . 175.964.000,00 € Verminderingen (negatieve resultaten) : . . . . . - 221.811.000,00 € Totaal : . . . . . 7.455.678.000,00 € - de door het Waals Parlement goed te keuren vereffeningskredieten als aanvullende kredieten voor de vereffeningen die de kredieten overschrijden, bedragen 13.295.926.49 €.

Art. 18.Het bedrag van de te schrappen vereffeningskredieten voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 365.922.871,02 €.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : - Verschil tussen de kredieten en de uitvoeringen : . . . . . 352.626.944,53 € - Aanvullende kredieten : . . . . . 13.295.926,49 €

Art. 19.Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 17 en 18 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 2013 vastgesteld op 7.103.051.055,47 €, som die gelijk is aan de vastleggingen geboekt ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2013.

Art. 20.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 2013, overeenkomstig de artikelen 12 en 19, bedraagt 182.948.187,40 €.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : Ontvangsten: . . . . . 7.285.999.242,87 € Uitgaven: . . . . . 7.103.051.055,47 € Overschot van ontvangsten : . . . . . 182.948.187,40 € HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten § 1. - Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 4)

Art. 21.De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van het jaar 2013 bedragen 139.745.000,00 €. § 2. Vaststelling van de aangewende ontvangsten (tabellen 2 en 4)

Art. 22.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 168.462.397,23 €. Deze rechten, verhoogd met de contante rechten, bedragen 173.454.637,81 €.

Art. 23.Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 161.475.537,84 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, 264.117.664,45 €, namelijk een totaal bedrag van 425.593.202,29 €. § 3. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 4)

Art. 24.De vereffeningen aangerekend op het begrotingsjaar 2013 ten laste van de variabele kredieten bedragen 146.756.061,86 €. Deze som wordt onderverdeeld als volgt : Lopende uitgaven : . . . . . 44.212.105,57 € Kapitaaluitgaven : . . . . . 102.543.956,29 €

Art. 25.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de variabele kredieten van het begrotingsjaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 22 en 24 van dit decreet, is het volgende : Toegewezen ontvangsten : . . . . . 173.454.637,81 € Uitgaven: . . . . . 146.756.061,86 € overschot van ontvangsten : . . . . . 26.698.575,95 € Het saldo dat naar het volgende begrotingsjaar moet worden overgedragen, bedraagt 278.837.140,43 €. Dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen: Beschikbare ontvangsten : . . . . . 425.593.202,29 € Vereffeningen : . . . . . 146.756.061,86 € HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 26.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 2013, overeenkomstig bovenstaande artikelen 20 en 25, eerste lid, van dit decreet, is het volgende: Ontvangsten : . . . . . 7.459.453.880,68 € Uitgaven: . . . . . 7.249.807.117,33 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van . . . . . 209.646.763,35 €. HOOFDSTUK V. - Ontvangsten en uitgaven in uitvoering van de bijzondere afdeling § 1. - Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 5)

Art. 27.De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van het jaar 2013 bedragen 210.000.000,00 €. § 2. Vaststelling van de ontvangsten (Tabellen 2 en 5)

Art. 28.De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 145.780.683,00 €. Deze rechten, verhoogd met de contante rechten, bedragen 145.855.940,65 €.

Art. 29.Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 142.518.510,40 €, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, -29.986.892,51 €, namelijk een totaal bedrag van 112.531.617,89 €. § 3. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 5)

Art. 30.De vereffeningen aangerekend op de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 105.857.137,89 €. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt : Lopende uitgaven : . . . . . 105.857.137,89 € Kapitaaluitgaven : . . . . . 0,00 €

Art. 31.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 28 en 30 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 145.855.940,65 € Uitgaven: . . . . . 105.857.137,89 € overschot van ontvangsten : . . . . . 39.998.802,76 € Het saldo dat naar het volgende begrotingsjaar moet worden overgedragen, bedraagt 6.674.480,00 €. Dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen: Beschikbare ontvangsten : . . . . . 112.531.617,89 € Vereffeningen : . . . . . 105.857.137,89 € HOOFDSTUK VI. - Gecumuleerde resultaten

Art. 32.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 2013, zoals blijkt uit bovenbedoelde artikelen 26 en 31, zijn de volgende: Begroting: overschot van ontvangsten : . . . . . 209.646.763,35 € Bijzondere afdeling overschot van ontvangsten : . . . . . 39.998.802,76 € overschot van ontvangsten : . . . . . 249.645.566,11 € Deel 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren Titel V. - Gewestelijke bedrijven "Office wallon des Déchets" (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).

De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 2013 is de volgende : Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 33.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 29.705.263,06 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 34.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 38.894.465,52 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 35.De definitieve vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : toegekend bij begrotingsdecreten : . . . . . 49.976.000,00 € 2) vastleggingen : .. . . . 49.343.660,25 € 3) kredieten die de vastleggingen overschrijden : .. . . . 632.339,75 € 4) de overschrijdingen van vastleggingskredieten, te regulariseren bij de inschrijving van aanvullende kredieten : .. . . . 68.955,00 € 5) te schrappen kredieten : 701.294,75 € § 4. - Vastlegging van de vereffeningskredieten

Art. 36.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden vastgesteld als volgt : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V): 40.161.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : 0,00 € 3) definitief te annuleren : .. . . . 1.266.534,48 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 38.894.465,52 €. § 5. - Resultaat van de begroting

Art. 37.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 33 en 34 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 29.705.263,06 € Uitgaven: . . . . . 38.894.465,52 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 9.189.202,46 €.

Titel VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer "Agence Wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer "Agence wallonne à l'Exportation" kon niet worden vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013. Het Rekenhof heeft de rekeningen niet gecontroleerd verklaard.

TITEL VII. - Instellingen van openbaar nut A. Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting. § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 38.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 8.707.129,49 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 39.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 6.828.282,38 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 40.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): 8.687.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 320.339,51 € 3) te annuleren : .. . . . 2.179.057,13 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 6.828.282,38 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 41.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 38 en 39 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 8.707.129,49 € Uitgaven: . . . . . 6.828.282,38 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.878.847,11 €.

B. "Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Centre régional d'Aide aux Communes" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 42.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 4.356.327,13 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 43.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 4.638.115,95 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 44.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): .. . . . 5.377.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 738.884,05 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 4.638.115,95 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 45.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 42 en 43 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 4.356.327,13 € Uitgaven: . . . . . 4.638.115,95 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 281.788,82 €.

C. "Institut scientifique de service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut) Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

D. Instituut voor het Waalse Patrimonium De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Institut du patrimoine wallon" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 46.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 18.535.976,00 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 47.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 16.670.476,32 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 48.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): .. . . . 21.127.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 209.984,22 € 3) te annuleren : .. . . . 4.666.507,90 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 16.670.476,32 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 49.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 46 en 47 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 18.535.976,00 € Uitgaven: . . . . . 16.670.476,32 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.865.499,68 €.

E. "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds piscicole de Wallonie" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 50.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 1.098.848,20 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 51.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 1.135.757,25 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 52.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): .. . . . 1.323.000,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 187.242,75 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 1.135.757,25 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 53.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 50 en 51 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 1.098.848,20 € Uitgaven: . . . . . 1.135.757,25 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 36.909,05 €.

F. « Fonds d'Egalisation des Budgets de la Région wallonne » (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds d'Egalisation des Budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 54.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 0,00 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 55.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 0,00 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 56.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): .. . . . 0,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 0,00 € 3) te annuleren : .. . . . 0,00 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 0,00 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 57.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 54 en 55 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 0,00 € Uitgaven: . . . . . 0,00 € Het begrotingsjaar 2013 eindigt dus met een nulsaldo.

G. "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

H. "Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

I. Commissariaat-generaal voor Toerisme De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013: Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 58.De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 61.499.741,13 €. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 59.De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 57.707.685,87 €. § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 60.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld : 1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): .. . . . 59.052.461,00 € 2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .. . . . 7.664.458,08 € 3) te annuleren : .. . . . 9.009.233,21 € Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 57.707.685,87 €. § 4. - Resultaat van de begroting

Art. 61.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 58 en 59 van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten: . . . . . 61.499.741,13 € Uitgaven: . . . . . 57.707.685,87 € Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 3.792.055,26 €.

J. « Wallonie-Bruxelles International » Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

K. Psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

L. Psychiatrisch ziekenhuis "Chêne aux Haies" Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 517 (2015-2016) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.

Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^