Decreet van 20 juli 2016
gepubliceerd op 25 augustus 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027261
pub.
25/08/2016
prom.
20/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027261

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JULI 2016. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2016 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2016 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten :

Limitatieve vereffenings-kredieten

Niet-limitatieve vereffenings-kredieten

Uitgavenkredieten

13.798.769

13.101.198


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

240.898

206.324


Art. 2.Artikel 6 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aangepaste begroting 2016 vastgesteld op 62.910 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2016 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015. ».

Art. 3.Artikel 7 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2016 vastgesteld op 32.874 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2016 voor de inflatie 2015 en 2016.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015.".

Art. 4.Artikel 8 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe toegekend aan het Gemeentefonds voor de aanvankelijke begroting 2016 vastgesteld op 1.142.239 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2016 voor de inflatie 2015 en 2016, met de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2009 is opgenomen alsook vanaf 2016 met de gemeentelijke bijdrage van 11.189 duizend euro van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet en van een vermindering van 6.913 duizend euro.

Deze vermindering zal worden gespreid door de Waalse Regering over de definitieve dotaties berekend overeenkomstig de artikelen L1332-1 tot L1332-26 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering door een verminderingscoëfficient toe te passen op de gemeenten die, in 2015, een tarief op de onroerende voorheffing lager dan 2.600 opcentiemen en een aanvullend tarief op de personenbelasting lager dan 8% hebben aangenomen.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015. ».

Art. 5.Artikel 32 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2016 : 67.609.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2016 : 32.874.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds. ».

Art. 6.Artikel 33 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 en 43.20 van programma 02, organisatieafdeling 17. ».

Art. 7.Artikel 38 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de basisallocaties 63.02, 63.04, 63.08 en 63.20 van programma 12 van organisatieafdeling 13 en de basisallocaties 63.01 en 63.02 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest. ».

Art. 8.In artikel 45 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, worden de vermeldingen opgenomen in de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 10, programma 12 van organisatieafdeling 13, programma 04 van organisatieafdeling 14, de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15, de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 16, de programma's 02, 11 en 14 van organisatieafdeling 17 en de programma's 02, 05, 12, 21 en 22 van organisatieafdeling 18 gewijzigd als volgt : « Programma 10.03 : Dienst Voorzitterschap en Kanselarij : Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Subsidie ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Subsidie aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operators ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie aan het Investeringsfonds Start ter dekking van de investeringskosten.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelagen aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bervordering van Wallonië.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Groote Oorlog.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de operationalisering van het Plan Armoedebestrijding.

Subsidie aan de « Université catholique de Louvain » in het kader van het Waals platform voor het IPCC. ». « Programma 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met de Structuurfondsen : Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds Dotatie aan het Agentschap voor leven lang leren. ». « Programma 13.12 : Gesubsidieerde werken : Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Subsidies in het kader van het Mercureplan, de " PICverts " alsook de " Espaces Multi Services (EMS) ".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.

Toelage met het oog op de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen - Marshall-Plan 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Toelage aan de intercommunale IGRETEC voor de aankoop van gebouwen.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn I. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 - Hoofdlijn III. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 - Hoofdlijn V. Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de stedelijke herdynamisering via de duurzame mobiliteit en de geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. ». « Programma 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden : Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de VZW CAREX voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Dotatie aan de "Sowaer" voor de uitvoering van bijzondere gemachtigde opdrachten. ». « Programma 15.02 : Coördinatie van het landbouw- en het leefmilieubeleid : Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen, aankoop van materieel inbegrepen.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding).

Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen toegekend voor de tegemoetkoming van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privé-sector. ». "Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies en vergoedingen aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rural de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Toelage toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)".

Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidie aan de privé- vernigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidie aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn voor de universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de bescherming en het Dierenwelzijn.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Toelagen aan milieuverenigingen. ». « Programma 15.04 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw : Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gemblouw" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt.

Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - Afdeling "Fonds wallon des calamités agricoles" (Waals fonds voor landbouwrampen). « Programma 16.03 : Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen en vergoedingen aan 7 grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid".

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om : - - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en oeuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, § 2, 2° et 3° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

Subsidies aan gemeenten om de kosten te dekken van een projectleider belast met het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting in een bevoorrecht initiatiefgebied.

Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Deze subsidies : - bedragen 50% van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing." Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé instellingen die acties inzake het Stadsbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Toelagen en vergoedingen (personeel en werking) aan de 5 grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden) (Beren, Charleroi, La Louvière, Luik, Seraing).

Toelagen EFRO 2014-2020 Hoofdlijn I. Toelagen EFRO 2014-2020 Hoofdlijn V. Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid.

Toelage aan de stad Namen voor investeringen in verband met de functie van gewestelijke hoofdplaats. ». « Programma 16.11 : Huisvesting : privé-sector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidies aan de « lokale entiteiten » ter dekking van de interesten van de leningen toegekend voor de tegemoetkoming van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

De bedragen van de toelagen berekend overeenkomstig de artikelen 11, 17, 21 en 27 van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207320 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale huisvestingsinstellingen sluiten betreffende de sociale huisvestingsinstellingen met 7% onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

Leader-projecten.

Toelagen aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers « Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden : Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke proefacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vwz's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Subsidie aan de gemeenten in het kader van de ondersteuning van bijzondere initiatieven gevoerd op het gebied van de plaatselijke besturen in het kader van de Plannen voor Plattelandsontwikkeling hoofdlijn 4 : LEADER (EOGFL).

Aanzuivering van de tegemoetkomingen 2004 en 2005 van het Waalse Gewest ten gunste van de « ONE » voor de financiering van arbeidsplaatsen binnen de gemeentelijke kinderopvangplaatsen (vroeger gefinancierd door het FCUD).

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Toelagen en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Toelage aan de vzw "Cité des Métiers" van Charleroi.

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens - Marshall 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Subsidies en toelagen aan de intercommunale IGRETEC, die voor rekening van het Comité voor strategische ontwikkeling van Charleroi-Zuid Henegouwen handelt, met het oog op de ondersteuning van de kandidatuur van de stad Charleroi voor de organisatie van het Wereldkampioenschap voor beroepen « Wordskills » in 2019.

Tegemoetkomingen aan de plaatselijke besturen voor de aanpassing aan de milieunormen of de aankoop van voertuigen - Begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing.

Compensatie voor de vermindering van de gemeentelijke belasting op de standplaatsen voor ambulante handelaars en kermisexploitanten - Begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing.

Compensatie voor de afschaffing van de gemeentelijke belasting op de steenhouwerssector - Begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing. ». « Programma 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op sociaal- en gezondheidsgebied.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen toegekend voor de tegemoetkoming van de Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privé-sector. ». « Programma 17.14 : Kinderkribben en jeugd : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Babypack-premies. ». « Programma 18.02 : Economische expansie : Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Bijdrage van het Waalse Gewest in de kosten van de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Subsidie aan de VZW "LIEGE CAREX".

Subsidie aan de N.V. GELIGAR. Premies voor uitrustingen die zorgen voor de vermindering van het energieverbruik en van de geluidsemissies van voertuigen. ». « Programma 18.05 : Economisch beleid, coördinatie, reglementering, keurmerken en informatie i.v.m. hulpverleningen.

Subsidoes voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidies aan de "Groupement régional économique".

Subsidie aan de VZW "Comité de développement stratégique de la région de Charleroi".

Subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan "Coeur du Hainaut; centre d'énergies".

Subsidie aan de N.V. BE.Fin voor de uitvoering van de circulaire Economie hoofdlijn van het Waalse industriële beleid (programma NEXT).

Subsidies ter ondersteuning van strategieën inzake de economische herstructurering van regio's die door herstructureringen getroffen zijn.

Subsidie aan de VZW « LOGISTICS IN WALLONIA » voor de cel logistieke ondersteuning. ». « Programma 18.12 : FOREM : Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi".

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies aan de Subregionale comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Sociaal-economische crisisvoorziening.

Ontwikkeling van levensbekken en synergiepolen.

Toelage voor Premies en Complementen.

Opleidings-, stage- en vestigingstoelagen.

Toelage voor het Ervaringsfonds.

Toelage voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - Luik tewerkstelling. ». « Programma 18.21 : Beroepsopleiding : Subsidies voor de socioprofessionele inschakeling buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Allerhande subsidies aan de VZW's inzake opleiding inzake acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de levenslange opleiding van werknemers en het aanpasbaar karakter van de bedrijven.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidie voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelage ter bevordering van acties ter bestrijding van discriminaties in de vormingssector Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties Toelage ter bevordering van acties voor de kwalificerende opleiding.

Subsidie voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Subsidies om de voorlichting over de kwalificaties en de beroepskeuzevoorlichting te bevorderen.

Subsidies ter bevordering van de technische beroepen.

Toelage aan de VZW « Interfédération » in het kader van de bevordering van de sector van de "EFT" en van de "OISP".

Subsidie voor EUROSKILLS 2012.

Toelage voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidie voor de financiering van de het Vormingscentrum "Technifutur" te Saint-Hubert.

Toelagen ter ondersteuning van de acties voor de prekwalificaties.

Allerhande toelagen aan lokale overheidsdiensten inzake opleiding.

Toelage aan CESRW ». « Programma 18.22 : Forem - Opleiding : Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de "Chèques Eco Climat".

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de kenniscentra i.v.m. het Onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Toelage voor de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra aansluitend op de projecten van de polen.

Toelage ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Toelage voor de financiering van opleindingen Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Toelage met het oog op de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra inzake digitalisering.

Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - Luik Opleiding. ».

Art. 9.Artikel 46 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot : Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringsteringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende toelage aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3de leeftijfd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwoning.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs.".

Art. 10.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor gezamenlijke acties voor verschillende afdelingen van het Agentschap en met betrekking tot : De ontwikkeling van een software voor de autonomieverzekering.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidie aan VZW's in het kader van het Alzheimer-Plan.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Toelage voor studies, acties en onderzoeken op het gebied van de Bevordering van de Gezondheid en van het Gezin.

Art. 11.De Minister van Toerisme wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen inzake investeringen door middel van de begroting van het Commissiariaat-generaal voor Toerisme in het kader van de oproep tot projecten 2016 « Wallonie à vélo ».

Art. 12.Artikel 2, § 3, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : « De plaatselijke besturen bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, onder beheersplan met een sterke opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten of beschouwd als onder beheersplan met een lichte opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten, overeenkomstig de beginselen bedoeld bij het decreet van 3 juni 1993 betreffende de algemene principes van het beheersplan voor gemeenten met schuldenlast alsook bij de artikelen L.3311-1 en volgende van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, worden vrijgesteld van de naleving van de toekenningsvoorwaarde bedoeld in het voormalige lid. ».

Art. 13.In artikel 8, § 3, vierde lid, van het besluit van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, worden de woorden « de Regering » vervangen door de woorden « de Minister ».

Art. 14.Artikel 86 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « In afwijking van artikel, 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen vanaf de basisaallocaties 74.08 van programma 02 van organisatieafdeling 13, 74.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14, 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programma 01 van organisatieafdeling 15, 12.03 van programma 04 van organisatieafdeling 15 naar de basisallocaties 12.06, 12.10, 74.01 en 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerde beleid van de geomatica van de Waalse Overheidsdienst. ».

Art. 15.Artikel 110 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredieten over te dragen van Basisallocatie 01.05 « Voorziening begeleidingsmaatregelen kilometerheffing » en van Basisallocatie 01.06 « Voorziening begeleidingsmaatregelen kilometerheffing in het kader van de bijkomende maatregelen » naar programma 19.02 naar de basisallocaties die de begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing financieren. ».

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening ertoe gemachtigd om de nodige kredieten in verband met de uitrit Charleroi-Zuid over te dragen tussen Basisallocatie 51.11 van programma 14.03 en Basisallocatie 12.04 van programma 16.02.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 81.01, 81.03, 81.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 81.01 van programma 41 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest, in de strikte mate dat deze allocaties in het kader van de activiteiten van het « FLW » en van de « SWCS » passen. HOOFDSTUK II. - Gewestelijke waarborgen

Art. 18.Artikel 123 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de talrijke Families van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 139.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 19.Artikel 129 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en dit volgens de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven).

Voor de uitvoering van de maatregel betreffende de distributie van fruit en groenten in de scholen, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om voorschotten te betalen aan de scholen die, bij het begin van een trimester, blijk geven van hun deelname aan het Programma distributie van fruit en groenten in de scholen. Deze steunmaatregel wordt ter hoogte van 75% medegefinancierd door de Europese Commissie. Het deel betreffende de lidstaat wordt, wat betreft Wallonië, door het Waalse Gewest, het Brusselse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap medegefinancierd. Bij de betaling van het saldo aan de scholen, wordt het voorschot teruggevorderd via de stortingen van het deel van de medefinanciering van deze entiteiten op de bankrekening van het betaalorgaan.

Voor de uitvoering van de deelname van het Waalse Gewest in de steun aan de consumptie van melkproducten in de scholen die door de Franse en Duitse Gemeenschap worden beheerd en erkend, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om het gewestelijk aandeel van de maatregel medegefinancierd door het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest te prefinancieren. Deze steunmaatregel wordt medegefinancierd door de Europese Commissie.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15. ».

Art. 20.Artikel 136 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet).

Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 111.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. ». HOOFDSTUK III. - Bijzondere afdeling

Art. 21.Artikel 148 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.03 (EOGFL), 60.02A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV), 60.02.A.06 (LIFE) en 60.02.A.07 (RTE-T Waterwegen) van afdeling 10 van Titel IV. ». HOOFDSTUK IV. - Gewestelijke bedrijven

Art. 22.Artikel 149 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 47.926.000 euro voor de ontvangsten en 47.926.000 euro voor de uitgaven. ». HOOFDSTUK V. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 23.Artikel 151 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 56.250.000 euro voor de ontvangsten en 56.250.000 euro voor de uitgaven. ». HOOFDSTUK VI. - Instellingen van openbaar nut

Art. 24.Artikel 152 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 66.728.000 euro voor de ontvangsten en 66.728.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 25.Artikel 153 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde begroting van het Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.583.000 euro voor de ontvangsten en 9.346.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 26.Artikel 155 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.773.000 euro voor de ontvangsten en 4.773.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 27.Artikel 156 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 27.442.000 euro voor de ontvangsten en 27.442.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 28.Artikel 159 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds piscicole de Wallonie » (Waals visserijfonds) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.210.000 euro voor de ontvangsten en 1.238.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 29.Artikel 161 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut du patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 17.844.000 euro voor de ontvangsten en 17.844.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 30.Artikel 163 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 32.015.000 euro voor de ontvangsten en 32.015.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 31.Artikel 165 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.266.000 euro voor de ontvangsten en 7.266.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 32.Artikel 167 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 67.066.000 euro voor de ontvangsten en 67.066.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK VII. - Diverse bepalingen

Art. 33.Artikel 176 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt opgeheven.

Art. 34.Met het oog op het onderhoud van ziekenhuizen, wordt de Minister van gezondheid ertoe gemachtigd een bedrag van 1.725 duizend EUR te vereffenen ten gunste van de erkende ziekenhuizen overeenkomstig de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, op basis van een begrotingsomzendbrief waarbij de verdeling van deze middelen tussen bedoelde ziekenhuizen voor 2016 wordt bepaald.

Art. 35.§ 1. In onderafdeling 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot opheffing en wijziging van sommige bepalingen betreffende de subsidiëring van de ziekenhuisinvesteringen, genomen ter uitvoering van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, in artikel 31, § 3, 1°, eerste lid, wordt het bedrag « 148.736,11 EUR » vervangen door het bedrag « 125.823,85 EUR ». § 2. Paragraaf 1 van dit artikel treedt in werking op 1 juli 2016.

Art. 36.Enkel voor de certificering van de rekeningen 2015 van het voormalige AWIPH, kan het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) afwijken van artikel 2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de in sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut.

Art. 37.Artikel 200 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : « In 2016 worden de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering voorlopig opgeschort : - de artikelen 7, 1°, b, 8, 26, § 1, 3° en 29, § 5, 2° in de zin dat ze voorzien in niet-limitatieve vereffeningskredieten; - de bepalingen betreffende de boekhoudkundige registratie van de juridische verbintenis die met name voortvloeien uit de artikelen 22 en 24; - de bepalingen bedoeld in het tweede lid van artikel 25; - de bepalingen van : * de artikelen 30, 32, §§ 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38, § 3, betreffende de algemene boekhouding ; * de artikelen 43 en 45 betreffende de algemene rekening; * artikel 61 betreffende de toekenning van toelagen en prijzen voor wat betreft de bepalingen in verband met de toekenning van toelagen ; * de artikelen 68 tot 73 betreffende de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

In afwijking van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, moet de algemene rekening overigens worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof door de Regering voor 30 juni van het afgelopen begrotings- en boekjaar.

Ze bevat : 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 28 en 29 van van bedoeld decreet, met uitzondering van de bepalingen van artikel 28, § 2, 2° en 4°, die voorlopig worden opgeschort;2° de rekening voor de variaties van het patrimonium, samen met de balans opgesteld op 31 december. De rekening voor de variaties van het patrimonium zet de wijzigingen in de activa en passiva uiteen. De vermogensgoederen worden er opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde; 3° de rekening van de thesaurie, opgesteld op grond van de beheersrekeningen van de penningmeesters. De rekening van de thesaurie zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit begrotingsverrichtingen, financieringsgerelateerde verrichtingen, alsook uit verrichtingen inzake fondsenbeheer van derden.

De vermelde bedragen zijn de bedragen vastgesteld op 31 december van het afgelopen boekhoudkundig en begrotingsjaar.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, in de loop van de maand oktober die volgt op het einde van het afgelopen boekhoudkundig- en begrotingsjaar : 1° maakt het Rekenhof de algemene rekening en de opmerkingen aan het Parlement over;2° dient de Regering in het Parlement het ontwerp van decreet in, houdende eindregeling van de begroting. Blijven voorlopig onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : - de bepalingen betreffende de controle van de toelagen ; - de diensten met afzonderlijk beheer . ». HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 38.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 520 (2015-2016) Nrs. 1 tot 4 en 4bis.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.

Stemming


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^