Decreet van 20 november 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet over het statuut van de sportschutters

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2006033119
pub.
19/01/2007
prom.
20/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2006. - Decreet over het statuut van de sportschutters (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Doelstelling

Artikel 1.Voorliggend decreet legt de voorwaarden voor het verkrijgen van een sportschutterlicentie vast.

De sportschutterlicentie verleent de houders het recht om sportwapens en de munities ervoor te bezitten en te gebruiken.

Begripsbepalingen

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° « wapenwet » : de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;2° « sportschutter » : sportbeoefenaar die lid is van een bij een schietsportfederatie aangesloten schietclub en sportwapens uitsluitend in het kader van zijn sportactiviteiten bezit of gebruikt; 3° « actieve sportschutter » : sportschutter die een regelmatige activiteit heeft, d.w.z. bewijzen kan dat hij per semester ten minste aan 6 schietoefeningen, georganiseerd door een schietfederatie of -club, heeft deelgenomen; 4° « schietsportfederatie » : sportfederatie die op het vlak van schietsport actief is en overeenkomstig het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten erkend is;5° « schietclub » : overeenkomstig het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten erkend sportclub dat op het vlak van sportschieten actief is;6° « sportwapen » : vuurwapen bestemd voor het sportschieten en opgenomen in de lijst opgesteld met toepassing van artikel 12, 2°, van de wapenwet;7° « sportschieten » : het gebruik van sportwapens in erkende schietstanden;8° « erkende opzichter » : ieder schietmonitor of -leider die houder is van een door de bevoegde instanties uitgereikt getuigschrift;9° « olympische schietdiscipline » : elke discipline erkend door het Internationaal olympisch comité;10° « wapenscategorieën » : de door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap vastgelegde categorieën van sportwapens, waarvoor een ad-hoc licentie vereist is om ze te bezitten en te gebruiken;11° « identiteitsfoto » : een identiteitsfoto die aan de ter zake geldende voorschriften voldoet. Toepassingsgebied

Art. 3.In de Duitstalige Gemeenschap mag niemand het sportschieten beoefenen zonder dat hij over één van de volgende documenten beschikt : 1° een geldige sportschutterlicentie, uitgereikt overeenkomstig dit decreet;2° een geldige tijdelijke sportschutterlicentie, uitgereikt overeenkomstig dit decreet;3° een in een ander landgedeelte uitgereikte sportschutterlicentie;4° een geldig gelijkwaardig document, uitgereikt door een lidstaat van de Europese Unie;5° een document uitgereikt door een andere staat en erkend door de Minister van Justitie. Minderjarige sportschutters

Art. 4.Minderjarige sportschutters mogen sportwapens slechts onder de bewaking en de overheid van een erkende opzichter gebruiken. HOOFDSTUK II. - Sportschutterlicentie Tijdelijke licentie

Art. 5.De tijdelijke licentie wordt namens de Duitstalige Gemeenschap door een schietsportfederatie uitgereikt. Zij staat slechts het gebruik van sportwapens onder de bewaking en de overheid van een erkende opzichter toe. Zij geldt slechts voor de wapenscategorie(ën) waarvoor ze uitgereikt werd. Zij heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 12 maanden en mag niet verlengd worden.

Om een tijdelijke licentie te verkrijgen, moet de kandidaat lid van een schietclub zijn en aan de voorwaarden van artikel 6, § 1, 1° en 3°, voldoen. De kandidaten bedoeld in artikel 6, § 2, moeten lid van een schietclub zijn en de toestemming van de ouders of van de wettelijke voogd voorleggen.

Artikel 11 is mutatis mutandis van toepassing.

Voorwaarden om een sportschutterlicentie te kunnen verkrijgen

Art. 6.§ 1 - Om een sportschutterlicentie te verkrijgen moet de kandidaat : 1° minstens 16 jaar oud zijn en, indien hij minderjarig is, de toestemming van zijn ouders of van zijn wettelijke voogd voorleggen;2° sedert minstens zes maanden actieve sportschutter bij een schietclub zijn;3° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen dat niet langer dan drie maanden tevoren afgegeven is en bekrachtigt dat de aanvrager niet tot één der straffen veroordeeld is waarin artikel 5, § 4, 1°, 2° en 4°, van de wapenwet voorziet;4° een geneeskundig geschiktheidsattest voorleggen dat niet langer dan drie maanden tevoren afgegeven is;5° voor elke wapenscategorie voor een theoretische proef en een technische proef, afgelegd vóór een jury waarvan de samenstelling door de Regering wordt vastgelegd, geslaagd zijn. § 2 - In afwijking van § 1 kan de kandidaat reeds een sportschutterlicentie vanaf de leeftijd van 14 jaar verkrijgen, als hij een olympische schietdiscipline beoefent en aan de in § 1, 2°, 4° en 5° vermelde voorwaarden voldoet. Bovendien moet hij de toestemming van zijn ouders of van zijn wettelijke voogd voorleggen.

Uitreiking van de licentie

Art. 7.De sportschutterlicentie wordt namens de Duitstalige Gemeenschap door een schietfederatie uitgereikt op voorlegging van de volgende stukken : 1° desgevallend, de toestemming van de ouders of van de wettelijke voogd;2° het bewijs dat men lid is van een schietclub;3° het bewijs dat men als sportschutter actief is in de betrokken wapenscategorie;4° desgevallend, het in artikel 6, § 1, 3°, vermeld getuigschrift van goed zedelijk gedrag;5° het in artikel 6, § 1, 4°, vermeld geneeskundig geschiktheidsattest;6° de attesten van slagen voor de in artikel 6, § 1, 5°, vermelde proeven;7° een afschrift van de identiteitskaart;8° een identiteitsfoto. Geldigheid van de licentie

Art. 8.De licentie geldt slechts voor de wapenscategorie(ën) waarvoor zij uitgereikt werd.

De uitgereikte licentie is geldig tot 31 december van het lopende jaar.

Verlenging van de licentie

Art. 9.De licentie moet jaarlijks worden verlengd op voorlegging van de volgende stukken : 1° het bewijs dat men lid is van een schietclub;2° het bewijs dat men als sportschutter actief is in de betrokken wapenscategorie;3° desgevallend, de toestemming van de ouders of van de wettelijke voogd. De licentie mag vijf maal worden verlengd. Daarna wordt ze als vervallen beschouwd en mag overeenkomstig artikel 10 worden hernieuwd.

Hernieuwing van de licentie

Art. 10.Als de licentie overeenkomstig artikel 9 vervallen is, mag ze worden hernieuwd op voorlegging van de volgende stukken : 1° het bewijs dat men lid is van een schietclub;2° het bewijs dat men als sportschutter actief is in de betrokken wapenscategorie;3° het in artikel 6, § 1, 3°, vermeld getuigschrift van goed zedelijk gedrag;4° het in artikel 6, § 1, 4°, vermeld geneeskundig geschiktheidsattest;5° een identiteitsfoto. De hernieuwde licentie mag overeenkomstig artikel 9 worden verlengd.

Straffen

Art. 11.§ 1 - Ingeval het sportschieten wordt opgegeven, dient de titularis de licentie onmiddellijk aan de federatie terug te zenden.

De schutter die deze bepaling niet in acht neemt, verliest het recht op het aanvragen van de verlenging of vernieuwing van zijn licentie. § 2 - Op verzoek van de schietsportfederatie kan de Regering, door een met redenen omklede beslissing, een sportschutterlicentie schorsen of intrekken, als de titularis ervan de interne, door de federatie vastgelegde regels, niet naleeft. Deze beslissing moet aan de gouverneur van de provincie waar de titularis woonachtig is, worden medegedeeld.

In elk geval wordt de licentie ingetrokken, als een overtreding van voorliggend decreet is vastgesteld, als een veroordeling wegens één der in artikel 5, § 4, 1°, 2° en 4°, van de wapenwet vermelde misdrijven heeft plaatsgevonden of als met toepassing van dezelfde wet het recht om een wapen voorhanden te hebben is ingetrokken. § 3 - Als een schietsportfederatie voorliggend decreet niet naleeft, kan de Regering haar erkenning overeenkomstig artikel 7 van het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten intrekken.

Modaliteiten

Art. 12.De Regering bepaalt de modaliteiten en de inhoud van de proeven alsmede de procedure tot toekenning, intrekking en schorsing van de licentie of van de tijdelijke licentie.

Informatie aan de provinciegouverneur

Art. 13.§ 1 - Elk jaar, vóór 30 april, zendt de schietsportfederatie een lijst met de titularissen van een sportschutterlicentie over aan de gouverneur van de provincie waar deze woonachtig zijn. § 2 - Elk jaar, vóór 31 december, maakt de schietsportfederatie een bericht over de uitvoering van dit decreet aan de Regering van de Duitstalige Gemeenschap over. HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen Overgangsbepalingen

Art. 14.Sportschutters die, bij de inwerkingtreding van dit decreet, sinds ten minste 5 jaar actief lid zijn van een schietclub beschikken over een termijn van 12 maanden om de sportschutterlicentie aan te vragen. Ze zijn echter vrijgesteld van de in artikel 6, § 1, 5°, bepaalde proeven. In dit geval reikt de federatie de licentie op voorlegging van de in artikel 7 vermelde documenten uit; het getuigschrift van welslagen voor de proeven wordt daarbij vervangen door het bewijs dat men als sportschutter actief is in de betrokken wapencategorie.

Alle overige actieve sportschutters verkrijgen de in artikel 5 bedoelde tijdelijke licentie.

Inwerkingtreding

Art. 15.Dit decreet heeft uitwerking op 9 juni 2006.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 20 november 2006.

K.-H. LAMBERTZ Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Lokale Besturen B. GENTGES Vice-Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme O. PAASCH Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek I. WEYKMANS Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport _______ Nota's (1) Zitting 2006-2007. Bescheiden van het Parlement. - 74 Nr 1 : Ontwerp van decreet. - 74 (2006-2007) Nr 2 : Voorstellen tot wijziging. - 74 ( 2006-2007) Nr 3 : Verslag.

Integraal verslag. - Discussie en anneming. Zitting van 20 november 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^