Decreet van 20 november 2008
gepubliceerd op 12 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204443
pub.
12/12/2008
prom.
20/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2008. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt aangevuld als volgt : « met inbegrip van de "rust- en verzorgingstehuizen" bedoeld in artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging »;b) in 5° worden de woorden "een rust- en verzorgingstehuis" tussen de woorden "rustoord" en "serviceflat" ingevoegd;c) in 6° wordt het woord "intercommunale" tussen de woorden "ondergeschikte overheid" en "stichting" ingevoegd;d) punt 7° wordt vervangen als volgt : « 7° "investeringen" : de uitgaven gemaakt door een verzoekende instelling voor werken die stroken met de definities opgenomen in de punten 8°, 9°, 10°, 11°, 12° en 13°, de uitgestelde aanwerving zoals bedoeld in punt 14° van dit artikel, met uitzondering van de aankoop van het terrein, de aankoop zoals bedoeld in punt 15° van dit artikel en de aanwerving van uitrusting, apparatuur of meubilair voorgeschreven door de normen tot erkenning van betrokken inrichting voor de opvang van bejaarde personen »;e) in 8° wordt het woord "rustoord" vervangen door de woorden "inrichting voor de opvang van bejaarde personen";f) punt 9° wordt vervangen als volgt : « 9° "uitbreiding" : een nieuwbouw vlak naast een bestaande inrichting voor de opvang van bejaarde personen waarmee een functioneel geheel wordt gevormd dat beheersuniciteit garandeert »;g) in 10° wordt het woord "rustoord" tweemaal vervangen door de woorden "inrichting voor de opvang van bejaarde personen";h) punt 14° wordt vervangen als volgt : « 14° "uitgestelde aanwerving" : niet opzegbaar contract op grond waarvan een publieke of privé partner op voorstel van de verzoekende instelling en met inachtneming van de financiële modaliteiten die in dat contract vastliggen, instaat voor de nieuwbouw, de uitbreiding of de verbouwing van een onroerend goed bestemd om als inrichting voor de opvang van bejaarde personen gebruikt te worden op een terrein dat eigendom is van de verzoekende instelling en dat voor de duur van het contract het voorwerp is van een zakelijk recht, hetgeen inhoudt dat de verzoekende instelling voor de duur van het contract recht moet krijgen op het gebruik van de nieuwbouw, de uitbreiding of de verbouwing, zodat ze er eigenaar van wordt na afloop van het contract. » i) Het artikel wordt aangevuld met een punt 15°, luidend als volgt : « 15° "aankoop" : aanwerving van een gebouw dat als inrichting voor de opvang van bejaarde personen gebruikt wordt of gebruikt kan worden.»

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « § 1. Er kunnen subsidies ten laste van de begroting van het Waalse Gewest toegekend worden voor investeringen in de inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen.

De Regering bepaalt per type inrichting de modaliteiten voor de vastlegging van de maximale kostprijs op grond waarvan de subsidies toegekend kunnen worden. § 2. Het percentage van die subsidies bedraagt maximum 60 % van die investeringen. »

Art. 4.Artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt : « 5° De verzoekende instelling garandeert de maatschappelijke finaliteit van haar inrichting volgens de modaliteiten die door de Regering bepaald worden. »

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het artikel, waarvan de huidige tekst met onderstaand punt 6° aangevuld wordt, zal § 1 vormen : « 6° a) In geval van aankoop, zoals bedoeld in artikel 2, 15°, en indien het gaat om een onroerend goed dat voldoet aan de normen vastgelegd met inachtneming van de bestemming ervan, stemt de voor de berekening van de subsidie in aanmerking genomen prijs overeen met de aanwervingsprijs, die niet hoger mag zijn dan de raming verricht, naar keuze van de verzoekende instelling, hetzij door de bevoegde registratieontvanger, hetzij door het aanwervingscomité, hetzij door een college bestaande uit een notaris en een erkende vastgoedmakkelaar, na aftrek van de waarde van het terrein, noch dan het bedrag dat resulteert uit de toepassing van de regels van kracht inzake de maximale kostprijzen op grond waarvan subsidies toegekend kunnen worden voor de bouw van een inrichting voor de opvang van bejaarde personen;dat college wint het advies in van het "Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales" (Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid, Departement Gezondheid en medisch-sociale infrastructuren"; dat advies wordt opgenomen in zijn ramingsverslag.

Het advies wordt gevraagd volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt. b) In geval van aankoop, zoals bedoeld in artikel 2, 15°, en indien het gaat om een onroerend goed waar werken uitgevoerd moeten worden opdat het kan voldoen aan de erkenningsnormen met inachtneming van de bestemming ervan, mogen het bedrag voor de berekening van de subsidie die de prijs van de aanwerving van het gebouw dekt en de kostprijs om het aan de normen te laten voldoen niet hoger zijn dan het bedrag dat resulteert uit de toepassing van de regels van kracht inzake de maximale kostprijzen op grond waarvan de subsidies ter verbetering van een inrichting voor de opvang van bejaarde personen toegekend kunnen worden;c) het artikel wordt aangevuld met een § 2, luidend als volgt : § 2.De aanvullende of specifieke bijzondere bepalingen betreffende de toekenning van een subsidie in geval van uitgestelde uitvoering of van aankoop worden door de Regering vastgelegd. »

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op een door de Regering vast te leggen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 november 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2008-2009. Stukken van het Waals Parlement, 854 (2008-2009), nrs. 1 et 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 19 november 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^