Decreet van 21 december 2001
gepubliceerd op 30 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende opheffing van artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035030
pub.
30/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Decreet houdende opheffing van artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de elektricitetisvoorziening, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1999, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT, afwezig, De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Voorstel van decreet : 923, nr. 1. - Verslag : 923, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 923, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 20 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^