Decreet van 21 december 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Pr

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035037
pub.
29/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Art. 2.De Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken. - Ontwerp van decreet : 766, nr. 1.

Zitting 2001-2002.

Stukken. - Verslag : 766, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 766, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 12 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^