Decreet van 21 december 2001
gepubliceerd op 24 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, met het oog op het toekennen van het persoonsgebonden budget en met het oog op het invoeren van

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002035048
pub.
24/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, met het oog op het toekennen van het persoonsgebonden budget en met het oog op het invoeren van de behoeftegestuurde betoelaging van de voorzieningen en van een zorg-op-maat voor personen met een handicap (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, wordt het opschrift van hoofdstuk VIIbis, ingevoegd bij decreet van 17 juli 2000, vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK VIIbis » Het toekennen van persoonsgebonden budgetten en persoonlijke-assistentiebudgetten ».

Art. 3.In hetzelfde decreet worden aan artikel 58bis, ingevoegd bij decreet van 17 juli 2000, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° vóór 1°, dat 1°bis wordt, wordt een nieuw 1° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 1° persoonsgebonden budget : het budget dat het Fonds aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van bijstand en de organisatie ervan;»; 2° in 4° worden na het woord « persoonlijke-assistentiebudget » de woorden « en het persoonsgebonden budget » ingevoegd;3° een 5° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° budgethoudersvereniging : een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan minstens tweederde van de leden en tweederde van de bestuurders budgethouder zijn, en die de taak op zich neemt de budgethouders te ondersteunen bij alle aspecten van de organisatie van de bijstand tot sociale integratie.».

Art. 4.In hetzelfde decreet worden in artikel 58ter, ingevoegd bij decreet van 17 juli 2000, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : « Het Fonds kan, binnen de grenzen van zijn begroting, en tot een maximaal bedrag de kosten van de bijstand, gedragen door de persoon met een handicap, ten laste nemen door het toekennen van : 1° een persoonlijke-assistentiebudget;2° een persoonsgebonden budget voor de tenlasteneming van de kosten van de bijstand van voorzieningen erkend door het Fonds;3° een persoonsgebonden budget voor de tenlasteneming van de kosten van individuele materiële bijstand.»; 2° in het tweede lid worden na de woorden « persoonlijke assistentie » de woorden « en de bijstand » toegevoegd;3° een zevende en achtste lid worden toegevoegd, die luiden als volgt : « De budgethouder kan facultatief voor alle aspecten van de organisatie van de bijstand een beroep doen op een budgethoudersvereniging.Daartoe sluit hij zich aan bij de budgethoudersvereniging van zijn keuze. Het Fonds neemt de kosten van de bijstand van de budgethoudersvereniging ten laste door een forfaitair supplement toe te kennen op de budgetten bedoeld in het eerste lid.

De budgethoudersverenigingen worden door het Fonds erkend. De erkenning is geldig voor een periode van minimum 1 en maximum 10 jaar. ».

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt aan artikel 58quater, ingevoegd bij decreet van 17 juli 2000, een 8° en 9° toegevoegd, die luiden als volgt : « 8° de regelen voor de erkenning van en het toezicht op de budgethoudersverenigingen bedoeld in artikel 58ter, zevende lid; 9° het maximale bedrag en de regelen voor de toekenning van het in artikel 58ter, zevende lid, bedoelde forfaitaire supplement.».

Art. 6.In hetzelfde decreet wordt aan artikel 53 een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Met het oog op de realisatie van zorg op maat, bepaalt de regering de in het eerste lid bedoelde criteria, de modaliteiten en het bedrag van de toelagen aan de erkende voorzieningen, op basis van modules van zorgfuncties, die rekening houden met de zorgbehoefte en de zorgzwaarte van de personen met een handicap. ».

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL Voor de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, afwezig, De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Voorstel van decreet : 868, nr. 1. Amendementen : 868, nr. 2. Verslag : 868, nr.3. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 868, nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 12 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^