Decreet van 21 december 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035084
pub.
29/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 worden aangepast volgens de vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten belope van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De benaming van het programma 02.2 van organisatieafdeling 02 wordt gewijzigd in : algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening.

Art. 2.Binnen de perken van de betrokken basisallocatie kan de volgende subsidie worden toegekend : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Binnen de perken van de betrokken basisallocatie kan de volgende subsidie worden toegekend : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT, afwezig, De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT Voor de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS, afwezig De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA De Vlaamse minister Van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister Van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN Voor de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS, afwezig, De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

TABEL Afdeling 1

Organisatieafdeling 02Minister-president, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening en Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting Programma 02.3 Algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Economie, Buitenlands Handel en Huisvesting Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Ontwerp van decreet : 19, nr. 1. Amendementen : 19, nr. 2.

Verslag : 19, nr. 3. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19, nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 18 en 19 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^