Decreet van 21 december 2016
gepubliceerd op 29 december 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027337
pub.
29/12/2016
prom.
21/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027337

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2017 worden de lopende ontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 11.367.888 duizend euro, overeenkomstig Titel I van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2017 worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 904.303 duizend euro, overeenkomstig Titel II van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 3.De belastingen en taksen geïnd ten bate van het Gewest die op 31 december 2016 bestaan, zullen worden ingevorderd tijdens het jaar 2017, overeenkomstig de wetten, decreten en tarieven die de grondslag en de inning daarvan regelen.

Art. 4.§ 1. De Minister van Begroting wordt gemachtigd tot dekking, door leningen die zowel in België als in het buitenland mogen worden uitgegeven, in euro of in vreemde valuta : 1° van de financiering van de begrotingsuitgaven niet gedekt door de begrotingsontvangsten;2° van de terugbetaling van de nog niet afgeschreven leningen en obligaties van in euro of in vreemde valuta uitgeschreven leningen waarvan de eindtermijn in 2017 is vastgesteld;3° van de vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van in euro of in vreemde valuta uitgeschreven leningen, overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële emissiebesluiten of leningsovereenkomsten;4° van de verrichtingen van dagelijks beheer van de Schatkist of van de in het belang van de Schatkist verwezenlijkte verrichtingen van financieel beheer, met inbegrip van de voor hun goede afloop nodige beleggingen. § 2. De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd, met instemming van de houders en overeenkomstig de marktvoorwaarden, bestaande leningen geheel of ten dele om te zetten in leningen van het type « Thesauriebewijzen op lange termijn » en de termijn ervan aan te passen.

Art. 5.De Minister van Begroting is gemachtigd : 1° tot het scheppen van thesauriebewijzen of van andere financieringsmiddelen die interest opbrengen, ten belope van het bedrag van de af te sluiten leningen, zowel in België als in het buitenland, in euro of in vreemde valuta;2° tot uitvoering van elke verrichting van dagelijks beheer van de Schatkist of van elke verrichting van financieel beheer die verwezenlijkt wordt in het algemeen belang van de Schatkist, met inbegrip van het afsluiten van beleggingsovereenkomsten die voor hun goede afloop noodzakelijk zijn en met inachtneming van het voorzichtigheidsprincipe;3° tot aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden en -termijnen, met instemming van de uitleners, wat betreft de door het Waalse Gewest in België of in het buitenland uitgeschreven privéleningen;4° tot uitvoering van de in artikel 7, tweede lid, bepaalde financiële beheersverrichtingen wat betreft de door het Waalse Gewest in België of in het buitenland uitgeschreven leningen.

Art. 6.De voorlopige uitgaven inzake de samenstelling van activa (openbare leningen en thesauriebewijzen op lange termijn) en de bijkomende kosten, alsook de ontvangsten voortvloeiend uit de tegeldemaking van deze samengestelde activa, de bijkomende uitgaven en de ontvangsten die eruit voortvloeien kunnen geboekt worden op speciaal daartoe geopende bankrekeningen bij een in België gevestigde financiële instelling naar Belgisch recht, waarmee het Waalse Gewest een overeenkomst van financieel agent gesloten heeft, als wettelijk gevolg van het gebruik van de in artikel 6, 1°, bedoelde financiële middelen, inzonderheid de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende het toezicht op de instellingen die erkend zijn om rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de plaatselijke overheden of de openbare instellingen bij te houden.

De samengestelde activa kunnen ook ingeschreven worden op bijzondere effectenrekeningen die daartoe namens de Waalse Schatkist geopend zijn bij een in België gevestigde financiële instelling naar Belgisch recht, waarmee het Waalse Gewest een overeenkomst van financieel agent gesloten heeft, die wettelijk voortkomt uit het gebruik van de in artikel 6, 1°, bedoelde financiële middelen, inzonderheid de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende het toezicht op de instellingen die erkend zijn om rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de plaatselijke overheden of de openbare instellingen bij te houden.

Art. 7.De Minister van Begroting is ertoe gemachtigd volgende inkomsten af te trekken van de leningslasten van Wallonië : 1° de inkomsten van de in het kader van de beheersverrichtingen van de Schatkist waarvan sprake in artikel 5, 1° en 2°, belegde opbrengsten van leningen in euro;2° de aan het Waalse Gewest toegewezen inkomsten of kapitalen ten gevolge van beheersverrichtingen van de Schatkist inzake interestenswap, arbitrages, risicodekkingen zoals de opties of andere verrichtingen verwezenlijkt door middel van leningen van Wallonië en om de financiële lasten ervan te verlagen.

Art. 8.De thesauriesaldi van de vorige « OWDR » kunnen bestemd worden voor artikel 76.01 van afdeling 15 (Fonds inzake grondbeleid).

Art. 9.In artikel D.361, § 1, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt: « 6° de ontvangsten uit de toewijzing, in het kader van een landinrichting, van landbouwkundige onroerende goederen verworven door het Waalse Gewest, overeenkomstig artikel D.288, § 2, zesde lid, mits toewijzing van de opleg bedoeld in artikel D.288, § 3. ».

Art. 10.§ 1. Er wordt een heffing afgenomen voor de financiering van de kosten opgelopen door de « CWaPE » voor de uitvoering van het mechanisme van groene certificaten bedoeld in artikel 37 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. § 2. De heffing is verschuldigd door de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die bij de « CWaPE » een verzoek indienen voor de toekenning van groene certificaten voor installaties met een nominaal vermogen hoger dan 10 kilowatts (kW). § 3. De heffing is verschuldigd per megawattuur (MWh) waarvan een indexmeting, meegedeeld aan de « CWaPE » vanaf 1 januari 2014, de productie bevestigt en die in aanmerking komt voor de toekenning van de groene certificaten. Het tarief per eenheid van de heffing, in euro per megawattuur (euro/MWh), is gelijk aan de waarde van een breuk, waarvan de teller gelijk is aan 1.800.000 euro en de noemer het geschatte aantal MWh is, die door de verschuldigde producenten tussen 1 januari 2017 tot 31 december 2017 worden gegenereerd.

Art. 11.§ 1. De « CWaPE » raamt de elektriciteitsproducties uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling van de verschuldigden, in functie van de technische kenmerken van de installaties, van de historische gegevens en van externe elementen die de productie beïnvloeden.

De « CWaPE » berekent het tarief per eenheid van de heffing voor 2017 op basis van de aldus geraamde totale productie. Dit tarief is van toepassing op alle verschuldigden op een eenvormige wijze.

De « CWaPE » maakt het tarief van de heffing bekend.

Art. 12.De producent betaalt de heffing binnen de twee maanden na het versturen van de facturen. Onder voorbehoud van materiële fouten maakt het uitstel van de betaling de tegoeden op een effectenrekening van deze producent bij de « CWaPE » van rechtswege onbeschikbaar. De « CWaPE » wordt ertoe gemachtigd om de terugvordering van de heffing bij wanbetalende schuldenaars verder te zetten.

Deze heffing is ten laste van de verschuldigde producenten van groene elektriciteit in de zin van artikel 9 en mag niet worden verhaald op de consumenten.

Art. 13.Overeenkomstig artikel 6, 3° van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de invordering van de niet-fiscale ontvangsten door de ontvanger opgegeven worden wanneer de kosten van de invordering hoger is dan het bedrag van het vastgestelde recht.

Art. 14.Artikel 253, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 6 juli 1994 en gewijzigd bij de decreten van 6 december 2001 en 22 oktober 2003, wordt vervangen door wat volgt: « 5° de onroerende goederen gelegen in het Waalse Gewest en opgenomen in de omtrek van een Natura 2000-gebied, van een natuurreservaat of een bosreservaat of opgenomen in de omtrek van een gebied dat in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk en onderworpen is aan de primaire beschermingsregeling; ». HOOFDSTUK II. - Maatregelen inzake registratierechten Afdeling 1. - Wijzigingen in de bepalingen van Hoofdstuk IV «

Vaststelling van de rechten » van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten Onderafdeling 1. - Overdracht van onderneming

Art. 15.In artikel 140bis van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 1, 1°, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, vervangen door wat volgt : « In geval van overdracht van landbouwgronden aan de uitbater of medeuitbater van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt, alsook in rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden, worden die gronden, naar aanleiding van de overdracht van elke quotiteit van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt, desalniettemin beschouwd als goederen die een universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelsfonds uitmaken, waarmee de schenker alleen of samen met andere personen op de dag van de schenking een landbouwactiviteit uitoefent op voorwaarde dat die gronden op de datum van de schenking het voorwerp van een pacht uitmaken overeenkomstig Afdeling 3 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval is de onderneming, in de zin van de voorwaarden bedoeld in § 2, 1°, en in artikel 140quinquies, § 1, 1°, 2° en 3°, het landbouwbedrijf van de effectieve uitbater van de landbouwactiviteit die op die gronden uitgeoefend wordt, waarbij die onderneming beschouwd wordt in haar geheel en in haar toestand na overdracht van de gronden. Voor de overdracht via schenking van landbouwgronden van een oppervlakte groter dan 150 ha, wordt het tarief bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, echter gebracht op 3% en de landbouwkundige bedrijfsvoorwaarde van deze gronden wordt gebracht op 15 jaar. Voor de bepaling van deze 150 ha, wordt er rekening gehouden met de gronden die door schenking zijn overgedragen binnen de 5 voorgaande jaren onder het stelsel inzake overdracht van onderneming.

Art. 16.In artikel 140quinquies van hetzelfde Wetboek, in paragraaf 2, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 sluiten, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten, bij het decreet van 15 december 2005, worden de woorden « en van artikel 140bis, § 1, 1°, derde lid » ingevoegd tussen de woorden « de voorwaarden van § 1 » en de woorden « niet meer vervuld zijn ».

Art. 17.In artikel 140sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1998, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2005, wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « De opvolger(s) die in aanmerking is (zijn) gekomen voor de verlaging van het recht bedoeld in artikel 140bis, § 1, 1°, derde lid, kan (kunnen) voorstellen om het verschuldigde recht te betalen overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, opeisbaar te rekenen van de datum van registratie van de schenking, te betalen vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 140bis, § 1, 1°, derde lid. ».

Art. 18.In artikel 140septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 sluiten, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten, opgeheven bij het decreet van 15 december 2005, hersteld bij het decreet van 30 april 2009, wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « Het overeenkomstig artikel 140quinquies, § 2, opeisbaar recht is evenwel niet opeisbaar indien het zakelijk recht op de goederen waarop het verlaagd recht werd toegepast, het voorwerp uitmaakt van een overdracht ten kosteloze titel ten voordele van de oorspronkelijke schenker alvorens de termijn van vijftien jaar is verstreken gedurende dewelke de voorwaarden van artikel 140bis, § 1, 1°, derde lid, moeten behouden blijven. ». HOOFDSTUK III. - Maatregelen inzake successierechten

Art. 19.In artikel 60bis van het Wetboek der successierechten, wordt paragraaf 1, 1°, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/1997 pub. 25/06/1998 numac 1998027233 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 sluiten, vervangen bij het decreet van 15 december 2005, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2009, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012, vervangen als volgt : « In geval van successorale overdracht van landbouwgronden aan de uitbater of medeuitbater van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt, alsook in rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden, worden die gronden, naar aanleiding van de overdracht van elke quotiteit van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt, desalniettemin beschouwd als goederen die een universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelsfonds uitmaken, waarmee de schenker alleen of samen met andere personen op de overlijdensdatum een landbouwactiviteit uitoefent op voorwaarde dat die gronden op de overlijdensdatum het voorwerp van een pacht uitmaken overeenkomstig Afdeling 3 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, van het Burgerlijk

Wetboek. In dat geval is de onderneming, in de zin van de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1bis, en in paragraaf 3, 1°, 2° en 3°, het landbouwbedrijf van de effectieve uitbater van de landbouwactiviteit die op die gronden uitgeoefend wordt, waarbij die onderneming beschouwd wordt in haar geheel en in haar toestand na overdracht van de gronden. Voor de overdracht van landbouwgronden van een oppervlakte groter dan 150 ha, wordt het tarief bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, echter gebracht op 3% en de landbouwkundige exploitatievoorwaarde van deze gronden wordt gebracht op 15 jaar vanaf de overlijdensdatum.

Voor de bepaling van deze 150 ha wordt er rekening gehouden met de gronden die door schenking zijn overgedragen binnen de 5 voorgaande jaren vóór de overlijdensdatum gecumuleerd met de gronden ontvangen bij erfopvolging.

Art. 20.In artikel 60bis van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid van paragraaf 4, ingevoegd bij het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten, vervangen bij het decreet van 15 december 2005, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, aangevuld door wat volgt : « en in geval van een successorale overdracht bedoeld in paragraaf 1, 1°, derde lid, als ze opgehouden hebben met de exploitatie vóór het verstrijken van de termijn van vijftien jaar voorgeschreven bij paragraaf 1, 1°, derde lid, het geheel of een gedeelte van de gronden bedoeld in paragraaf 1, 1°, derde lid. ».

Art. 21.In artikel 60bis van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 5 aangevuld met een derde lid, luidend als volgt: « Het eerste lid en het tweede lid zijn mutatis mutandis van toepassing op het stelsel ingesteld bij paragraaf 1, 1°, derde lid, vóór het verstrijken van de termijn van vijftien jaar bedoeld bij deze bepaling. ». HOOFDSTUK IV. - Waterbeleid

Art. 22.Artikel D.267, tweede lid, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt vervangen als volgt : « De eenheidsbelasting per kubieke meter geloosd afvalwater, bedoeld in artikel D.259, 2°, wordt vastgelegd op : - 1,935 euro van 1 januari 2015 tot 31 december 2015; - 2,115 euro vanaf 1 januari 2016. ».

Art. 23.In artikel D.330-1 van hetzelfde Boek, worden de woorden « met uitzondering van de belasting bedoeld in artikel D.267 » ingevoegd tussen de woorden « Wetboek » en « wordt ». HOOFDSTUK V. - Bepalingen tot wijziging van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en fin sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

Art. 24.In artikel 5 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007201222 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en fin sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, wordt paragraaf 1 vervangen door de volgende bepaling : « § 1er. Het bedrag van de belasting op het storten van huisafval in « C.E.T. » wordt vastgelegd op 100 euro/ton ».

In paragraaf 2 van hetzelfde artikel, worden de woorden « voor brandbaar afval » toegevoegd na de woorden « voor gevaarlijk afval ».

Art. 25.In artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet, wordt een punt 13 ingevoegd, luidend als volgt : « 13° 55 euro/ton als het gaat om niet-brandbare afval waarvoor geen ander verlaagd percentage wordt toegepast krachtens dit artikel. De Regering kan een lijst vaststellen van afval dat al dan niet brandbaar wordt geacht te zijn. Afval met een percentage van gloeiverlies hoger dan 10 % en een totale hoeveelheid organische koolstof hoger dan 6 % wordt geacht brandbaar te zijn en komt niet in aanmerking voor het voordeel van het percentage. ».

Art. 26.In artikel 26/1, eerste lid, van hetzelfde fiscaal decreet, worden de woorden « Voor het kalenderjaar 2016 » vervangen door de woorden « Voor de jaren 2016 tot 2021 ».

Art. 27.In hetzelfde fiscaal decreet, wordt een artikel 26/5 toegevoegd, luidend als volgt : «

Art. 26/5.Als de belastingplichtige ervoor kiest om een overeenkomst met de Regering te sluiten met betrekking tot de organisatie van zijn bijdrage tot het gewestelijk beleid inzake preventie, hergebruik en beheer van de aan de terugnameplicht onderworpen afval, wordt de belasting dan betaald via een schikkingsprocedure.

De overeenkomst bedoeld in het eerste lid bevat minstens, voor elk betrokken jaar : 1° de verbintenis van de belastingplichtige om een jaarlijkse bijdrage per inwoner ter beschikking te stellen van een bedrag dat minstens gelijk is aan het bedrag van de belasting;2° de modaliteiten in verband met de storting van de bijdrage;3° de overlegmodaliteiten betreffende de bestemming van de bijdrage;4° een lijst van gewestelijke acties die door de bijdrage worden gefinancierd. Het aantal inwoners wordt bepaald aan de hand van de meest recente bevolkingsstatistieken die op 1 januari van elk jaar beschikbaar zijn.

De uitvoering van de overeenkomst maakt het voorwerp uit van een evaluatie en van een jaarlijk verslag van het Bestuur, voorgelegd aan de Regering.

Bij niet-uitvoering door de belastingplichtige van een of meerdere van de verplichtingen vervat in de overeenkomst, kan de Regering een einde maken aan de overeenkomst vóór het verstrijken ervan ».

Art. 28.In artikel 53 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999027813 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen, wordt de volgende bepaling ingevoegd: « In afwijking van het eerste lid wordt elke belasting inzake afval, als er een gerechtelijk beroep wordt ingediend, vermeerderd met de boete, de interest en de kosten, beschouwd als een zekere en vaststaande schuld die op alle wijzen van uitvoering mag worden ingevorderd. ». HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 29.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 626 (2016-2017) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 21 december 2016.

Bespreking.

Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^