Decreet van 21 december 2016
gepubliceerd op 04 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een da

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016206576
pub.
04/01/2017
prom.
21/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206576

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt HOOFDSTUK I. - Tegemoetkomingen via een in het Waalse Gewest geïntegreerde steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei Afdeling 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° projectontwikkelaar : natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die a) ofwel een project indient, uitgewerkt of waarvan de beginselen zijn uitgewerkt door een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen, dat zou kunnen resulteren in de oprichting van een onderneming in elk activiteitsgebied, onder uitsluiting van de uitgesloten sectoren krachtens Verordening (EU) nr.1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, hierna de "de minimis-verordening" genoemd; b) ofwel een project indient voor de overname van een micro-, kleine of middelgrote onderneming waarvan de bedrijfszetel, namelijk de vestigingseenheid zoals bedoeld in artikel I.2, 16°, van het Wetboek van Economisch Recht, op het grondgebied van het Waalse Gewest gelegen is; c) geen activiteiten uitoefent vallend onder sectoren of delen van sectoren, uitgesloten door de Regering;g) niet de hoedanigheid heeft van zelfstandige in hoofdberoep;2° onderneming : elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht de rechtsvorm ervan, die een economische activiteit uitoefent, waarbij aangemerkt wordt dat overeenkomstig de de minimis-verordening, alle entiteiten die onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onderneming dienen te worden beschouwd die: a) uitgezonderd de natuurlijke personen, een micro-, kleine of middelgrote onderneming is zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; b) te rekenen van de datum van indiening van de steunaanvraag een hoofdbedrijfszetel in het Waalse Gewest heeft, waarbij de hoofdbedrijfszetel de zetel is die, de onderneming als geheel in aanmerking genomen, de meeste werknemers telt;c) voldoet aan de wettelijke bepalingen die haar activiteit regelen, alsook aan de fiscale, sociale en milieuwetgevingen en regelgevingen of verbindt zich ertoe orde op zaken te stellen met inachtneming van de modaliteiten en termijnen waarin de bevoegde administratie voorziet;d) niet onder de uitgesloten sectoren valt, bepaald bij de de minimis-verordening, behoudens uitzondering omschreven door de Regering;e) geen eisbare schuld heeft ten opzichte van het Waalse Gewest of een door het Waalse Gewest gesubsidieerde rechtspersoon, behalve indien er een behoorlijk nageleefd aanzuiveringsplan bestaat;f) niet het voorwerp uitmaakt van een bevel tot recuperatie na een beslissing van de Europese Commissie waarin steun die zij ontvangen heeft met de gemeenschappelijke markt onwettig en onverenigbaar wordt verklaard; 3° micro-onderneming : elke onderneming die minder dan tien personen tewerkstelt en waarvan de jaarlijkse omzet of het jaarlijks balanstotaal 200.000 euro niet overschrijdt, waarbij de eventuele berekeningen van die gegevens de regels volgen bepaald bij bijlage I van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 4° starter : elke kmo die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen sedert minder dan vijf jaar op het ogenblik van de creatie van het elektronische portfolio op naam van de onderneming op het "Plateforme P.M.E.", die niet voortvloeit uit een concentratie, met uitzondering van de kmo's die activiteiten hebben overgenomen die vroeger door een andere onderneming waren uitgeoefend; 5° jaar : periode tussen 1 januari en 31 december ;6° webplatform : de webtoepassing voor het beheer van het steunportfolio die toegankelijk is via de website beheerd volgens de regels bepaald door de Regering;7° dienstverlener : natuurlijke persoon met ondernemingsnummer of rechtspersoon die gelabeld of erkend is voor dienstverlening ter bevordering van het ondernemerschap of de groei overeenkomstig de bepalingen vastgesteld bij of krachtens dit decreet;8° groeitrajecten van een onderneming : de (re)oriëntatietrajecten van een onderneming, uitgevoerd om er de groei van te versnellen;9° databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei: databank uit authentieke bronnen in verband met het elektronische portfolio, georganiseerd bij afdeling 2 van dit hoofdstuk, zoals omschreven in artikel 2, 2°, van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief sluiten tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief, hierna "het samenwerkingsakkoord";10° persoonsgegeven : gegeven zoals omschreven in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;11° overkoepelend gegeven : gegeven dat gebruikt wordt of bruikbaar is door meerdere regelingen;12° specifiek gegeven : gegeven dat gebruikt wordt of bruikbaar is door één enkele regeling;13° deelnemer aan de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei: elke overheidsinstelling van het Waalse Gewest, duidelijk door de Regering vermeld, die één of meerdere authentieke bronnen of gegevensbronnen ter beschikking stelt van de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei;14° beheerder : de dienst die de Regering aanduidt om de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei te beheren. In afwijking van lid 1, 2°, wordt een vereniging zonder winstoogmerk niet als onderneming in de zin van dit decreet beschouwd. De Regering kan evenwel volgens de door haar bepaalde criteria en nadere regels de verenigingen zonder winstoogmerk met een economisch karakter toelaten om voor deze regeling in aanmerking te komen. § 2. Een natuurlijke persoon, of een groep van natuurlijke personen, die een economische activiteit opstart en ontwikkelt en tegelijk in aanmerking komt voor een geïndividualiseerde begeleiding en gebundelde diensten, uitgevoerd door een rechtsstructuur waarmee een arbeidsovereenkomst is vastgelegd of waarin de persoon of personen vennoot of vennoten kan of kunnen worden, wordt eveneens als projectontwikkelaar beschouwd. § 3. De Regering kan : 1° het begrip projectontwikkelaar verduidelijken;2° de criteria voor de omschrijving van de onderneming aanpassen om ervoor te zorgen dat dit decreet in overeenstemming is met de Gemeenschapsregels goedgekeurd als bepalingen van de artikelen 107 tot en met 108 van het verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap;3° de criteria van de groeitrajecten van een onderneming bepalen en de nadere controleregels organiseren om te bepalen of een onderneming die criteria bereikt;4° de criteria nader bepalen om na te gaan of de ondernemingen in aanmerking komen.

Art. 2.De Regering bepaalt de nadere regels waarmee, in voorkomend geval, automatisch aangetoond kan worden dat een micro-, een kleine of een middelgrote onderneming aan het begrip onderneming voldoet bij de indiening van een steunaanvraag.

De onderneming wordt ervan vrijgesteld, de nodige gegevens waarmee ze haar statuut aantoont, over te maken als de gegevens toegankelijk zijn via authentieke bronnen. Afdeling 2. - Steunportfolio

Art. 3.Bij de eerste steunaanvraag wordt er een elektronisch portfolio aangemaakt op naam van de projectontwikkelaar of de onderneming om de elektronische verwerking van die aanvragen mogelijk te maken.

Het elektronische portfolio is een gedematerialiseerd elektronisch betaalmiddel om via elektronische chèques diensten te vergoeden, verricht door de dienstverleners, om het ondernemerschap of de groei te bevorderen, namelijk met het oog op het tot stand brengen van een toegevoegde waarde voor de Waalse economie, met name in termen werkgelegenheidscreatie of -behoud in het Waalse Gewest of in termen van ontwikkeling van de productie van goederen of diensten in het Waalse Gewest of in termen van innovatie.

Art. 4.§ 1. De steun uit het elektronische portfolio van de projectontwikkelaar is georganiseerd rond de volgende dienstenpijlers ter bevordering van het ondernemerschap en de groei : 1° vorming : de vorming gevolgd door de projectontwikkelaar bij een dienstverlener, waarbij uitsluitend of voornamelijk de verbetering beoogd wordt van de huidige of toekomstige werking van de projectontwikkelaar of waarbij de sleutelprocessen voor de ontwikkeling van een project tot doel gesteld worden;2° adviesverlening : adviesverlening door een dienstverlener, waarbij uitsluitend of voornamelijk beoogd worden : a) de projectontwikkelaar helpen zijn project beter te omschrijven;b) de haalbaarheid van het project nagaan;3° coaching : een vorm van begeleiding van de projectontwikkelaar door een dienstverlener om de persoonlijke doeltreffendheid van de projectontwikkelaar of van een groep projectontwikkelende personen te verbeteren. De adviesverlening bedoeld onder 2° kan bestaan uit : 1° schriftelijke aanbevelingen en adviezen, samengesteld uit een analyse van de problematiek, een advies, een uitvoeringsplan en begeleiding bij de uitvoering van het plan;2° schriftelijke adviezen en aanbevelingen om projectgerelateerde kansen en oplossingen aan te duiden, in kaart te brengen en te onderzoeken. § 2. De steun uit het elektronische portfolio van de onderneming is georganiseerd rond de volgende dienstenpijlers ter bevordering van het ondernemerschap en de groei : 1° vorming : de vorming gevolgd door de werknemers in de onderneming of de bedrijfsleider bij een dienstverlener, waarbij uitsluitend of voornamelijk de verbetering beoogd wordt van de huidige of toekomstige werking van de onderneming of waarbij de sleutelprocessen van de onderneming tot doel gesteld worden;2° adviesverlening : adviesverlening door een dienstverlener, waarbij uitsluitend of voornamelijk beoogd worden : a) de onderneming helpen haar project beter te omschrijven;b) de haalbaarheid van het project nagaan;c) de huidige of toekomstige werking van de onderneming verbeteren;3° coaching : een vorm van begeleiding van de onderneming door een dienstverlener om de persoonlijke doeltreffendheid van de werknemer of van een groep werknemers te verbeteren. De adviesverlening bedoeld onder 2° kan bestaan uit : 1° schriftelijke adviezen en aanbevelingen, samengesteld uit een analyse van de problematiek, een advies, een uitvoeringsplan en begeleiding bij de uitvoering van het plan;2° schriftelijke adviezen en aanbevelingen om ondernemingsgerelateerde kansen en oplossingen aan te duiden, in kaart te brengen en te onderzoeken;3° een onderzoeksactiviteit door een dienstverlener met als doel kennis te verstrekken aan de onderneming als antwoord op een specifieke vraag naar technologische kennis met betrekking tot een product, proces of dienst, waarbij kennisoverdracht op het vlak van innovatie die de onderneming tot nu toe niet had of onvoldoende beheerste, tot stand komt. § 3. De Regering kan de omschrijving van de dienstenpijler ter bevordering van het ondernemerschap of de groei voor de projectontwikkelaars en de ondernemingen nader bepalen. § 4. Elke steun die krachtens dit decreet wordt toegekend, wordt opgenomen in de jaarrekeningen van de onderneming. Afdeling 3. - Bedrag en intensiteit van de steun

Art. 5.§ 1. De de minimis-verordening is van toepassing op de steun uit het elektronische portfolio, behoudens voor de vormen van steun uit dit decreet die niet bij bedoelde verordening beoogd worden.

De Regering kan de verwijzing naar de de minimis-verordening aanpassen, om ervoor te zorgen dat dit decreet in overeenstemming is met de Gemeenschapsregels goedgekeurd als bepalingen van de artikelen 107 tot en met 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. § 2. De Regering licht de projectontwikkelaar of de onderneming in over het de minimis-karakter van de steun uit het elektronische portfolio die onder het toepassingsgebied van bedoelde Verordening valt.

Zolang er geen authentieke gegevensbron over de de minimis-steun is ingevoerd, verstrekken de onderneming of de projectontwikkelaar de Regering volgens de door laatstgenoemde bepaalde nadere regels volledige informatie over de andere de minimis-steun dan die, beoogd bij dit decreet, die ze gekregen hebben.

Art. 6.§ 1. De steun uit het elektronische portfolio wordt in de vorm van een subsidie toegekend, berekend als een percentage in aanmerking komende kosten, behoudens belasting over de toegevoegde waarde, van de diensten ter bevordering van ondernemerschap en groei.

Kosten voor volgende prestaties of diensten komen niet in aanmerking : 1° de vergoeding voor prestaties van de projectontwikkelaar of het personeel van de onderneming of andere leden van de onderneming, of de vergoeding voor producten of diensten die de projectontwikkelaar of de onderneming aan zijn eigen klanten verkoopt;2° de bij wet verplichte diensten;3° de adviezen van permanente of periodieke aard, zoals routinematig fiscaal advies, regelmatige diensten van juridische aard, evenals routinematig advies inzake personeelsselectie en -werving of publiciteit;4° advies of diensten inzake het zoeken en toegekend krijgen van subsidies;5° niet-gespecialiseerd advies. De Regering bepaalt : 1° de soorten kosten die in aanmerking komen voor de pijlers van het elektronische portfolio van de projectontwikkelaar of van de onderneming;2° dezelfde in aanmerking komende kosten, al dan niet terugkerend, en de termijnen tussen diezelfde diensten;3° het tijdsbestek waarin de dienstverlening moet verricht worden. § 2. Behoudens uitzondering, bepaald door de Regering wanneer het steunbedrag lager is dan tienduizend euro, bedraagt de steun hoogstens tachtig percent van het bedrag van de in aanmerking komende kosten.

De Regering bepaalt het percentage van de steun voor elke in aanmerking komende kost en kan dat percentage voor de ondernemingen tegen de volgende voorwaarden aanpassen : 1° voor een starter, een micro-onderneming, een kleine of een middelgrote onderneming;2° voor een onderneming in een groeitraject;3° in functie van de prioriteiten van het economisch beleid.

Art. 7.§ 1. Het maximumbedrag, toegekend aan een projectontwikkelaar voor de uitvoering van diensten over drie jaar bedraagt 37.500 euro, waarbij genoemd bedrag door de Regering over de pijlers van het elektronische portfolio verspreid wordt.

De Regering kan het in lid 1 bedoelde maximumbedrag indexeren, rekening houdend met de indexcijfers van de consumptieprijzen.

De Regering kan eveneens een aanvullend bedrag toekennen ten bedrage van maximum 6.000 euro voor een projectontwikkelaar als deze bepalend is voor de daadwerkelijke oprichting van de onderneming. § 2. Voor elke in aanmerking komende kost bepaalt de Regering het maximumbedrag van de toegekende subsidie.

Daarnaast bepaalt de Regering het maximumbedrag van de per jaar aan een onderneming toegekende subsidies, evenals de verspreiding van dat bedrag over de pijlers van het elektronische portfolio, waarbij dat bedrag opgesplitst kan worden over de verschillende aanvragen, ingediend tijdens datzelfde jaar.

De Regering kan het in lid 1 bedoelde bedrag voor de onderneming aanpassen tegen volgende voorwaarden : 1° voor een starter, een micro-onderneming, een kleine of een middelgrote onderneming;2° voor een onderneming in een groeitraject;3° in functie van de prioriteiten van het economisch beleid. De Regering kan het in lid 1 bedoelde bedrag verminderen in functie van haar beleidsprioriteiten.

Art. 8.De steun, toegekend in het kader van dit decreet, is niet cumuleerbaar met andere steun, ongeacht de bron, de vorm en het doel ervan, met betrekking tot dezelfde in aanmerking komende kosten als, door die optelling, de maximumbedragen bepaald overeenkomstig de cumulregels van de de minimis-verordening overschreden zou worden.

De steun bepaald bij dit decreet mag samengevoegd worden met de steun uit de Europese structuurfondsen en Europese investeringen.

Art. 9.§ 1. Behoudens uitzondering vastgesteld door de Regering komt de onderneming waarvan de hoofdactiviteit op de datum van indiening van de steunaanvraag onder de domeinen beoogd door de Regering valt, in aanmerking voor steun uit het elektronische portfolio.

De hoofdactiviteit is de activiteit die als activiteit geregistreerd is in de Kruispuntbank der Ondernemingen en die het hoofdbestanddeel van de omzet vormt. § 2. De Regering bepaalt de sectoren of delen van sectoren nader, die toegelaten worden voor het voordeel van de steun uit dit decreet. Afdeling 4. - Labeling of erkenning van de dienstverleners

Art. 10.§ 1. Om één of meerdere prestaties, beoogd bij het elektronische portfolio, te kunnen uitvoeren, moet een dienstverlener gelabeld of bij ontstentenis erkend zijn.

De Regering kan bepaalde prestaties voorbehouden voor specifieke dienstverleners of enkel voor natuurlijke personen, gevestigd als dienstverleners. § 2. De Regering bepaalt de voorwaarden, criteria, vrijstellingen en nadere regels voor labeling van de dienstverstrekkers.

In dat verband kan de Regering volgens de nadere regels die zij bepaalt een referentiecentrum erkennen en subsidiëren die belast is met bijstandsverlening bij de labeling van de dienstverleners.

Een groep dienstverleners, al dan niet samengebracht onder éénzelfde juridische structuur, kan gelabeld worden wanneer een verzameling diensten ter bevordering van het ondernemerschap en de groei aangeboden wordt. § 3. In de gevallen bepaald door de Regering en volgens de door haar vastgestelde nadere regels, worden de dienstverleners erkend voor één of meerdere diensten uit het elektronische portfolio.

De erkenning is gelijkwaardig aan de labeling bedoeld in paragraaf 2.

Art. 11.De gelabelde of erkende dienstverleners worden op het webplatform geregistreerd volgens de nadere regels vastgesteld door de Regering. Afdeling 5. - Procedure

Art. 12.De Regering bepaalt de inhoud van de steunaanvraag, de nadere regels voor de elektronische behandeling van de steun en de betaling ervan. Afdeling 6. - Controle en inning

Art. 13.Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met een geldboete van 10 tot 250 euro of met één van deze straffen alleen worden gestraft, diegenen die de opdracht van de personeelsleden belast met de controle op dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan verhinderen of die moedwillig onjuiste of onvolledige inlichtingen of stukken voorleggen.

Art. 14.Bij niet-naleving van de verplichtingen uitgevaardigd bij of krachtens dit decreet en onverminderd de bepalingen van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, kan de Regering volgens de modaliteiten die zij bepaalt : 1° de steunaanvraag opschorten voor een termijn die de onderneming of de projectontwikkelaar in staat stelt om zich in overeenstemming te brengen met de niet ingevulde verplichtingen;2° de aangevraagde steun weigeren of nietig verklaren;3° de steun geheel of gedeeltelijk in verhouding brengen tot de vastgestelde inbreuken, daaronder inbegrepen als de steun geen toegevoegde waarde voor de Waalse economie heeft betekend;4° de beslissing tot toekenning van de steun intrekken en van de onderneming of de projectontwerper de terugbetaling van de steun, deel of geheel, eisen;5° de projectontwikkelaar, de onderneming of de dienstverlener van de elektronische portfolio uitsluiten tijdens een bepaalde duur;6° de labeling of erkenning van de dienstverlener intrekken;7° de onderneming uitsluiten van elke collectieve actie die de subsidiërende overheid organiseert, tot aan de terugbetaling van de steun. De Regering bepaalt de voorwaarden en nadere regels voor de controle en stelt de procedure voor de terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde steun vast.

De diensten van de Waalse Regering of de openbare instellingen die ervan afhangen, evenals de publiekrechtelijke maatschappijen die de Regering aanwijst, verrichten de inning bij elk rechtsmiddel.

Art. 15.De steun wordt niet toegekend of wordt terugbetaald : 1° in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige dan wel gerechtelijke vereffening van de onderneming of van opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie zoals bepaald bij de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen type wet prom. 31/01/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de continuïteit van de ondernemingen;2° in geval van al dan niet bewuste verstrekking door de onderneming of de promotor van onjuiste of onvolledige inlichtingen ongeacht het effect van die inlichtingen op het bedrag van de steun, onverminderd de strafrechtelijke vervolging van de personen die die inlichtingen verstrekt zouden hebben;3° in geval van totale of gedeeltelijke delokalisering van de activiteit naar het buitenland binnen de drie jaar na storting van de steun aan de onderneming, met als gevolg een vermindering of een staking van de activiteiten in het Waalse Gewest.

Art. 16.De Regering kan van artikel 15 afwijken en de steun instandhouden : 1° in het geval waarin de niet-naleving, door de projectontwikkelaar of de onderneming, van de voorwaarden bedoeld bij of krachtens dit decreet toe te schrijven is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die vreemd zijn aan diegene die ze inroept en waarvan de gevolgen onvermijdelijk blijken te zijn ondanks alle gedane inspanningen;2° in het geval van fusie of splitsing van ondernemingen, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, afstand van algemeenheid of bedrijfstak, bedoeld in boek XI van het Wetboek van vennootschappen, evenals in de gevallen bedoeld in de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen type wet prom. 31/01/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de continuïteit van de ondernemingen, indien de economische activiteit van de onderneming in het Waalse Gewest verdergezet wordt en indien de nieuwe entiteit een onderneming is in de zin van artikel 1, lid 1, 2°;3° in de gevallen waarin de feiten die tot teruggave aanleiding geven, niet ontstaan zijn uit een fout of een vrijwillige handeling van de projectontwikkelaar, de onderneming of de aandeelhouders, door de terugbetaling van de subsidies te beperken volgens de criteria die zij bepaalt;4° door geheel of gedeeltelijk af te zien van de terugbetaling van de subsidies indien de kostprijs verbonden aan die terugvordering hoger is dan de terug te vorderen bedragen.

Art. 17.De personeelsleden van de diensten van de Regering of de openbare instellingen aangewezen door de Regering gaan na of dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan toegepast en in acht genomen worden.

Art. 18.De Regering dient jaarlijks na advies van de Sociaal-Economische Raad van Wallonië een kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Waals Parlement over de uitvoering van dit decreet.

Elke drie jaar gaat de Regering via het Waals Instituut voor Evaluatie, Prospectief Onderzoek en Statistiek over tot een externe evaluatie van dit decreet waarvan de resultaten aan het Waals Parlement en aan de Sociaal-Economische Raad van Wallonië medegedeeld worden. HOOFDSTUK II. - Databank van authentieke bronnen geïntegreerde steunportfolio in het Waalse Gewest aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei Afdeling 1. - Algemeen

Art. 19.Overeenkomstig artikel 7, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief sluiten wordt de databank van authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei opgericht.

Art. 20.De databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei strekt tot het volgende : 1° een volledige en gedetailleerde inventaris samenstellen van de portfolio van steungelden voor projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de prestaties of diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei;2° diensten met toegevoegde waarde verlenen voor het invoeren of benutten van gegevens van die inventaris. De databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei : 1° vermindert de administratieve lasten in het kader van dit decreet;2° verstrekt bijstand bij het beheer van de portfolio Ondernemerschap en Groei;3° verstrekt bijstand bij de sturing en de evaluatie van de verschillende maatregelen inzake de portfolio Ondernemerschap en Groei;4° beschikt over homogene gegevens om statistieke analyses voort te brengen inzake de portfolio Ondernemerschap en Groei;5° is enig aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande informatie bij elke toegang tot de authentieke bronnen die onder de databank portfolio Ondernemerschap en Groei vallen;6° stelt de instellingen die belast zijn met de begeleiding van projectontwikkelaars en ondernemingen in staat tot het verbeteren van hun steunverlenende en begeleidende diensten door een betere kennis van de steun, toegekend aan projectontwikkelaars of ondernemingen.

Art. 21.Dit hoofdstuk is van toepassing op elke deelnemer aan de databank portfolio Ondernemerschap en Groei, evenals op elke projectontwikkelaar, ondernemer of dienstverlener zoals omschreven in artikel 1. Afdeling 2. - De gegevens beheerd door, en de opdrachten van de

databank authentieke bronnen Portfolio Ondernemerschap en Groei

Art. 22.Voor de uitvoering van zijn opdrachten maakt de beheerder van de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei, hierna de "beheerder" genoemd, gebruik van het Rijksregisternummer en het identificatienummer van de Kruispuntbank der Ondernemingen bedoeld bij boek III van het Wetboek van Economisch Recht.

Art. 23.De beheerder maakt voor eigen rekening overkoepelende of authentieke gegevens inzake het portfolio Ondernemerschap en Groei aan.

De beheerder handelt, voor wat betreft de overkoepelende of authentieke gegevens die hij aanmaakt, als verwerker in de zin van de privacywetgeving.

Art. 24.De beheerde gegevens betreffen het portfolio Ondernemerschap en Groei en bevatten de gegevens met betrekking tot : 1° de indiening van een aanvraag, zoals de betrokken thematische onderwerpen, de aanvraagdatum of de beslissing;2° de labeling of de erkenning van de dienstverleners, zoals het type beslissing, de begindatum van inwerkingtreding of de einddatum van de geldigheid;3° de toegekende steun, zoals het type diensten, de bestreken periode, het toegekende bedrag;4° de identificatie van de projectontwikkelaars zoals de adresgegevens, eventuele begin- en einddatum van het elektronische portfolio;5° de identificatie van de ondernemingen, zoals het Kruispuntbanknummer, de naam van de firma, het maatschappelijk statuut ervan, de bestuurder, de maatschappelijke zetel, de vestigingseenheden;6° de identificatie van de dienstverleners, zoals het Kruispuntbanknummer, de naam van de firma, het maatschappelijk statuut ervan, de bestuurder, de maatschappelijke zetel, de vestigingseenheden, de gekregen steun.

Art. 25.De beheerder, als enig aanspreekpunt voor uitgaande informatie, deelt mits inachtneming van de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief sluiten, de gegevens betreffende de databank van authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei aan de aanvraagindienende overheden mee.

Art. 26.De beheerder wordt bij wijzigingen van dit decreet die een impact hebben op de gegevens ingelicht.

De beheerder kan niet-bindend advies verlenen binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van ontvangst van het volledig dossier.

Art. 27.De beheerder kan de publieke overheden bijkomende diensten verlenen, zoals agregatie, consolidering, codering of anonimisering van de gegevens die al dan niet uit authentieke bronnen voortvloeien.

Art. 28.De Regering bepaalt de nadere regels voor de samenwerking en het overleg van de beheerder met de deelnemers aan de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei voor wat betreft zijn strategisch en operationeel beheer.

Art. 29.Binnen de perken van de begrotingskredieten kent de Regering de beheerder jaarlijks de middelen toe voor het beheer van de databank authentieke bronnen portfolio Ondernemerschap en Groei.

De middelen bestrijken : 1° de personeelskosten;2° de werkingskosten, met inbegrip van de kosten in verband met de specifieke informatica-ontwikkelingen en benutting. Afdeling 3. - Bescherming van de persoonsgegevens

Art. 30.§ 1. De verwerkte gegevens mogen niet langer dan tien jaar, te rekenen van de inzameling ervan, bewaard worden. § 2. De beheerder bewaart het register voor de toegang tot de gegevens voor een periode van tien jaar.

De Regering kan de nadere gegevens voor het bewaren van gegevens vaststellen. § 3. De termijnen bepaald in de paragrafen 1 en 2 worden opgeschort bij een gerechtelijke of administratieve vordering met betrekking tot de gegevens, verwerkt door de beheerder, tot uitdoving van iedere beroepsmogelijkheid. § 4. De anoniem gemaakte gegevens worden niet bij de paragrafen 1 tot 3 beoogd.

Art. 31.Iedere persoon die wegens zijn functies deelneemt aan de inzameling, de raadpleging, de mededeling, het gebruik of iedere andere verwerking van gegevens die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen onder het beroepsgeheim vallen, leeft deze wettelijke of reglementaire bepalingen na in het kader van bedoelde gegevensverwerking.

Iedere persoon die onder de deelnemers aan het portfolio Ondernemerschap en Groei of onder de beheerder wegens zijn functies deelneemt aan de inzameling, de raadpleging, de mededeling, het gebruik of iedere andere verwerking van gegevens via het netwerk van de deelnemers of de beheerder, houdt het vertrouwelijk karakter van de gegevens in stand. HOOFDSTUK III. - Wijzigingsbepalingen

Art. 32.Artikel 8 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt opgeheven.

Art. 33.In hetzelfde decreet wordt artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205876 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205872 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009206000 bron waalse overheidsdienst Decreet bedoeld voor het algemeen omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt wat betreft de aangelegenheden beoogd in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205878 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met betrekking tot de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de d type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205874 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt sluiten, opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 34.Het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en het regeringsbesluit van 9 februari 2006, wordt opgeheven.

Art. 35.Het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies sluiten betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 december 2015, wordt opgeheven.

Art. 36.Elke steun, toegekend voor de inwerkingtreding van dit decreet in het kader van de decreten bedoeld in de artikelen 32, 33, 34 en 35, blijven onderworpen aan de decreten bedoeld in de artikelen 32, 33, 34 en 35.

Art. 37.In afwijking van artikel 10 blijven de dienstverleners die gelabeld of erkend zijn in het kader van de decreten bedoeld in de artikelen 33, 34 en 35 of door openbare instellingen voor diensten opgenomen in het geïntegreerde steunportfolio, erkend of gelabeld gedurende een overgangsperiode die de Regering vastlegt.

Art. 38.Dit decreet treedt in werking op 1 maart 2017.

De Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum bedoeld in lid 1 voor elke bepaling ervan vaststellen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ___________________ (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 630 (2016-2017) Nrs. 1 tot 5 Volledig verslag, plenaire zitting van Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^