Decreet van 21 februari 2008
gepubliceerd op 06 maart 2008

Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200703
pub.
06/03/2008
prom.
21/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 februari 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 699 (2007-2008), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 20 februari 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^