Decreet van 21 mei 2015
gepubliceerd op 02 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015202582
pub.
02/06/2015
prom.
21/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202582

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 MEI 2015. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de woorden "Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne gasmarkt en houdende de intrekking van Richtlijn 98/30/EG" vervangen door de woorden "Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 6° worden de woorden "elektrochemische en/of" ingevoegd tussen de woorden "door thermochemische" en het woord "behandeling"; 2° er wordt een 6°bis ingevoegd, luidend als volgt : " "samengeperst aardgas" : samengeperst aardgas of compatibel gas gebruikt als brandstof voor de voertuigen;"; 3° in 11° worden de woorden ", van ondersteunende diensten" ingevoegd tussen het woord "opslagmiddelen" en de woorden "en al dan niet met elkaar verbonden leidingen", en worden de woorden "dat geen privé-net, noch een gesloten beroepsnet, noch een directe leiding vormt" aan het einde van de zin toegevoegd;4° in 13° vervallen de woorden "met als doel de transmissie van gas";5° punt 17° wordt vervangen als volgt : "17° "privénet" : geheel van installaties die zijn gevestigd op één of meerdere privé-erven, en die bestemd zijn voor de transmissie van gas naar één of meerdere stroomafwaartse afnemers, en waarop de distributienetbeheerder niet over een eigendomsrecht beschikt of over een recht dat hem het genot daarvan verleent in de betekenis van artikel 3 en dat niet erkend wordt als een "gesloten beroepsnet" of "directe leiding";4° er worden de punten 17°bis en 17°ter ingevoegd, luidend als volgt : "17°bis "gesloten beroepsnet" : een net dat geen directe leiding vormt en waarop de netbeheerder of een transmissienetbeheerder niet over een eigendomsrecht beschikt of over een recht dat hem het genot daarvan verleent in de betekenis van artikel 3, en dat gas levert binnen een gebied bestemd voor industrie, handel of verdeling van diensten dat geografisch afgebakend is, dat eventueel een klein aantal residentiële afnemers kan bevoorraden die door de eigenaar van het net tewerkgesteld zijn of met hem op een gelijkwaardige manier verbonden zijn en die gevestigd zijn in het door het net bevoorrade gebied en waarin : a) om specifieke redenen die te maken hebben met techniek of veiligheid, de handelingen of het productieproces van de gebruikers van dit net verweven zijn of waren;b) het gas voornamelijk geleverd wordt voor hun eigen verbruik aan de eigenaar of aan de beheerder van het gesloten beroepsnet of aan de ondernemingen die met hen verbonden zijn; 17°ter : "beheerder van gesloten beroepsnet" : natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een gesloten beroepsnet of over een genotsrecht beschikt op het net;"; 7° punt 18° wordt vervangen als volgt : "18° "directe leiding" : alle leidingen die bestemd zijn voor de transmissie van aardgas of compatibel gas die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt of een producent van gas of opslagbedrijf verbindt om rechtstreeks hun eigen inrichtingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers te bevoorraden;"; 8° in 20° worden de woorden "als leverancier" en de woorden "als eindafnemer" opgeheven;9° punt 24° wordt vervangen als volgt : "standaardaansluiting" : aansluiting die voldoet aan de volgende voorwaarden : - de afstand tussen het aangevraagde toegangspunt van de netgebruiker en het aansluitingspunt is gelijk aan maximum acht meter; - het aangevraagde aansluitingsvermogen is lager of gelijk aan tien m3(n)/u.; - de leveringsdruk is begrepen tussen 21 en 25 mbar; -de hoogst toelaatbare druk van de voornamelijke leiding en van de aansluiting is lager dan of gelijk aan 4,90 bar"; 10° punt 25° wordt vervangen als volgt : "25° "eenvoudige aansluiting" : aansluiting die voldoet aan de volgende voorwaarden : - het aangevraagde aansluitingsvermogen is lager of gelijk aan 16 m3(n)/u.; - de aangevraagde leveringsdruk is begrepen tussen 21 en 25 mbar; - de hoogst toelaatbare druk van de voornamelijke leiding en van de en van de aansluiting is lager dan of gelijk aan 4,90 bar; - de lengte van de aansluiting is niet hoger dan 25 meter; - er bestaat voor het tracé van de aansluiting geen belemmering die een andere complexe speciale techniek eist dan de andere klassieke technieken van de greppel en het gestuurd boren voor een beperkte diameter;"; 11° in 26° vervallen de woorden "van de standaardaansluiting en van de eenvoudige aansluiting";12° er wordt een 28°bis ingevoegd, luidend als volgt : "28°bis "Message Implementation Guide, afgekort "MIG";het handboek dat de regels, de procedures en het communicatieprotocol beschrijft die gevolgd worden voor de uitwisseling, tussen de netbeheerder en de leveranciers, van technische en commerciële informatie met betrekking tot de toegangspunten;"; 13° punt 31° wordt opgeheven;14° punt 32° wordt vervangen als volgt : "32° "vervangingsleverancier" : leverancier aangewezen door de netbeheerder en belast met de levering van gas in de volgende gevallen : a) aan de afnemers die nu in aanmerking komen zolang zij geen leverancier hebben gekozen; b) aan de eindafnemers wanneer de leverancier met wie die afnemers een leveringscontract hebben gesloten, in gebreke blijft;"; 15° punt 38° wordt vervangen als volgt : "38° "stroomafwaartse afnemer" : eindafnemer en/of producent aangesloten op het distributienet of op het vervoernet via een privénet of een gesloten beroepsnet;"; 16° punt 44° wordt vervangen als volgt : "44° ""Richtlijn 2009/73/EG" : Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;"; 17° het artikel wordt aangevuld met de punten 49° en 50°, luidend als volgt : "49° "ACER" : het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators opgericht door de Verordening (EG) nr.713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatoren; 50° "werkdag" : iedere kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen."

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De distributienetbeheerder is : 1° een publiekrechtelijke rechtspersoon die de vorm mag aannemen van een intercommunale of;2° een privaatrechtelijke rechtspersoon die minstens voor 70 percent in het bezit is en gecontroleerd wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door publiekrechtelijke personen 2° er wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt : " § 3.De netbeheerder mag de vaste activa i.v.m. de activiteit van netbeheerder op geen enkele manier waarborgen, belenen, in pand geven of verpanden, met inbegrip van de infrastructuur van het net, voor andere zaken en activiteiten dan die van netbeheerder.

Bij faillissement van een distributienetbeheerder opgericht overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, en om de integriteit van het distributienet te vrijwaren waarvan de betrokken distributienetbeheerder eigenaar is, in het algemeen belang en gelet op de opdracht van openbare dienst of de economische opdracht die dankzij hem vervult wordt : 1° kunnen de publiekrechtelijke persoon (personen) die hem bezatten en/of controleerden, rechtstreeks of onrechtstreeks, een recht van voorkoop laten gelden op de gereglementeerde activiteitensector van de distributie binnen vijftien dagen na de bekendmaking van de beslissing waarbij het faillissement wordt uitgesproken; 2° de gereglementeerde activiteitensector van de distributie kan in elk geval maar toekomen aan een persoon die als distributienetbeheerder erkend kan worden."

Art. 4.In artikel 6bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° wordt de woorden "de maatschappelijke aandelen" vervangen door de woorden "de verhouding van maatschappelijke aandelen";2° in punt 3° worden de woorden "het kapitaal van" ingevoegd tussen de woorden "die hij bezit in" en "de distributienetbeheerder".

Art. 5.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 6ter, luidend als volgt : "

Art. 6ter.Wanneer een distributienetbeheerder is opgericht overeenkomstig artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing : 1° de publiekrechtelijke personen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, een netbeheerder bezitten, kunnen zich alleen afzonderlijk en elk tot beloop van een bepaalde som verbinden;2° in de beheersorganen zijn de vertegenwoordigers van de openbare aandeelhouders in de meerderheid en beschikken zij altijd over de meerderheid van de stemmen;3° de meerderheid van de vertegenwoordigers van de openbare aandeelhouders zijn leden van de gemeente- en provincieraden en gemeente- en provinciecolleges.De mandaten worden verdeeld overeenkomstig het systeem van de evenredige vertegenwoordiging geregeld door de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek; 4° de raad van bestuur telt minstens 20 percent zelfstandige deskundigen in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen die door de algemene vergadering worden benoemd voor hun kennis inzake financieel beheer of om hun nuttige technische kennis;5° elke beslissing van de raad van bestuur moet op zijn minst goedgekeurd worden met een meerderheid van de stemmen binnen de groep van de bestuurders bedoeld in punt 2°; 6° er wordt een Code van goed bestuur goedgekeurd door de algemene vergadering die gegrond is op de beste praktijken terzake en die o.a. de regels vastlegt inzake organisationele transparantie; 7° de netbeheerder richt in zijn midden een auditcomité op, waarin een meerderheid van bestuurders uit de groep bestuurders bedoeld in punt 2° zetelt en minstens één bestuurder uit de groep van de zelfstandige deskundigen bedoeld in punt 4°, en die, o.a., ambtshalve of op verzoek van twee leden van de raad van bestuur, een gemotiveerd advies zal kunnen geven over elk ontwerp van beslissing dat de activiteiten van de netbeheerder ernstig zou kunnen schaden; 8° de netbeheerder richt in zijn midden een bezoldigingscomité op waarin een meerderheid van bestuurders bedoeld in punt 2° zetelt en minstens één bestuurder bedoeld in punt 4°, dat comité moet de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur bepalen en het bezoldigingsbeleid van de leden van het directiecomité uitwerken;9° de raad van bestuur van de netbeheerder moet zorgen voor de transparantie tijdens de besluitvorming.Dit houdt voor de raad van bestuur de verplichting in om aan de leden van het auditcomité zijn agenda's, ontwerpen van beslissing of elk ander stuk dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de activiteit van de netbeheerder mee te delen, op hetzelfde tijdstip als aan de leden van de raad van bestuur; 10° de raad van bestuur van de netbeheerder doet in ieder geval uitspraak bij gemotiveerde beslissing als deze beslissing volgt op een gemotiveerd advies van het auditcomité. Wat betreft het bezoldigingsbeleid bedoeld in het eerste lid, 8°, bepaalt de Regering een minimum en een maximumbedrag binnen welke de bezoldigingen in hoofde van de activiteit van de netbeheerder vastgelegd dienen te worden.

De voorwaarden bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering. De Regering kan ook bijkomende regels bepalen voor de netbeheerder betreffende het interne besluitvormingsproces en het bezoldigingsbeleid bedoeld in het eerste lid, 8°.

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "om zijn eigen installaties te voeden" vervangen door de woorden "om in zijn behoeften te voorzien met inbegrip van de levering aan de eindafnemers in de gevallen bedoeld in dit decreet";2° in paragraaf 1 worden tussen het tweede en het derde lid de als volgt luidende leden ingevoegd : "De netbeheerder mag rechtstreeks en/of onrechtstreeks aandelen bezitten in gasproducenten of transmissiebeheerders op voorwaarde dat de netbeheerder op juridisch vak, op het gebied van de organisatie en de beslissing van de activiteiten die niet gebonden zijn aan de distributie, onafhankelijk is;daartoe : - mogen de verantwoordelijken voor het beheer van de netbeheerder geen deel uitmaken van de structuren van de gasproducenten of van de transmissienetbeheerders die rechtstreeks of onrechtstreeks belast zijn met het dagelijkse beheer van de productie- of vervoersactiviteiten; - moeten de verantwoordelijken voor het beheer van de netbeheerder in alle onafhankelijkheid handelen.

De netbeheerder moet over werkelijke beslissingsrechten beschikken die onafhankelijk zijn van de gasproducenten en van de transmissiebeheerders wat betreft de activa die nodig zijn om het net te exploiteren, te onderhouden en te ontwikkelen; 3° paragraaf 3° wordt aangevuld met de volgende leden : "De netbeheerder mag, overeenkomstig zijn maatschappelijk doel, deze activiteiten, met inbegrip van de commerciële activiteiten, rechtstreeks uitoefenen of via participaties in reeds bestaande of nog op te richten instellingen, vennootschappen of openbare of private verenigingen. Deze activiteiten kunnen alleen maar rechtstreeks of via participaties worden uitgeoefend als ze geen negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van de netbeheerder of op de vervulling van de opdrachten die hem via de wet en het decreet worden toevertrouwd.

De beslissingen en/of verbintenissen genomen door de distributienetbeheerder die andere activiteiten dan die welke verbonden zijn met elektriciteits- en/of gasdistributie uitoefenen, mogen niet als doel of als gevolg hebben om een negatieve impact te hebben op de goede uitvoering van de opdrachten en de activiteit van netbeheerder, met inbegrip van de naleving van zijn openbare dienstverplichtingen.

Elke vervreemding van de infrastructuur en de uitrusting die deel uitmaken van het distributienet, door de distributienetbeheerder en zijn dochterondernemingen, wordt onderworpen aan het eensluidend advies van de CWaPE."; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4.De netbeheerder houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen aan voor zijn distributie-activiteiten en, in voorkomend geval, voor alle andere activiteiten, met inbegrip van het geheel van de activiteiten buiten de gassector, op dezelfde manier als of deze activiteiten door juridisch onderscheiden ondernemingen uitgeoefend zouden zijn.

De jaarrekeningen bevatten, in hun bijlage, een toelichting en een resultatenrekening voor elke categorie van activiteiten, alsmede de regels voor de toerekening van de activa en passiva en de opbrengsten en kosten die bij de opstelling van de afzonderlijke rekeningen werden toegepast.

De inkomsten van het eigendom van het distributienet worden in de boekhouding vermeld.

De Regering kan de regels bepalen i.v.m. de transparantie van de boekhouding die op de netbeheerder van toepassing is."

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : "

Art. 8.De netbeheerder duidt minstens een vervangingsleverancier aan."

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 4° het derde lid van paragraaf 1 wordt opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, aangewezen als netbeheerder, al de rechten die zij op een net bezit, overdraagt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, ter gelegenheid van de inbreng van een activiteitensector wordt de aanvankelijke aanwijzing als netbeheerder van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de inbreng uitvoert, van rechtswege overgedragen en onder dezelfde voorwaarden, in hoofde van de privaatrechtelijke rechtspersoon die van de inbreng geniet tot het einde van de periode waarvoor de aanwijzing aanvankelijk werd toegekend."

Art. 9.In artikel 12, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij is aangewezen, onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn, met inbegrip van de koppellijnen naar andere gasnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen met inachtneming van het milieu en van de energie-efficiëntie.De Regering bepaalt het begrip voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn."; 1° in het tweede lid wordt na punt 1° een punt 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis de ontwikkeling van het vermogen inzake waarneming, controle en vooruitzichten van de gasstromen om het operationeel beheer van het net te verzekeren;"; 5° het tweede lid wordt aangevuld met de punten 7° en 8°, luidend als volgt : "7° de injectie op het net van compatibel gas uit hernieuwbare bronnen mogelijk maken en de voorkeur geven aan de injectie van deze installaties; 8° fraude inzake gasinstallaties opzoeken, de installaties die ten gevolge van deze fraude beschadigd zijn, vervangen of afschaffen en rechtstreekse invordering bij de eindafnemer en/of de begunstigden voor de energie die niet betaald werd, de kosten i.v.m. deze energie alsook de technische en administratieve kosten i.v.m. het beheer van de fraude of de beschadiging van de installaties, hun vervanging of afschaffing en dit, in het belang van de collectiviteit."

Art. 10.In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt tussen paragraaf 1 en paragraaf 2 een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 1bis. De netbeheerder behandelt commercieel gevoelige informatie waarvan hij kennis krijgt bij de uitoefening van zijn activiteiten vertrouwelijk en verhindert dat informatie over zijn activiteiten, die commercieel gunstig kan zijn, op discriminerende wijze wordt verspreid.

De netbeheerder maakt bovenbedoelde informatie niet over aan bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of de levering van gas.

Hij onthoudt er zich ook van zijn eigen personeel aan zulke bedrijven over te dragen.

Wanneer de netbeheerder gas verkoopt aan of aankoopt van een gasbedrijf, maakt hij geen misbruik van de commercieel gevoelige informatie die hij van derden heeft verkregen ter gelegenheid van hun toegang tot het net of tijdens de onderhandelingen over hun toegang tot het net.

De informatie die noodzakelijk is voor een efficiënte mededinging en voor een goede marktwerking wordt openbaar gemaakt. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie.

De Regering kan de regels bepalen i.v.m. de vertrouwelijkheid die op de distributienetbeheerder van toepassing zijn."

Art. 11.In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "en na raadpleging van de algemene raad" ingevoegd tussen de woorden "In overleg met de netbeheerders" en de woorden "besluit de CWaPE";2° punt 1°, wordt aangevuld met de woorden "en de specificaties en modaliteiten in verband met de uitvoering van de standaardaansluiting bedoeld in artikel 32";3° punt 8° wordt aangevuld met de woorden "en de modaliteiten in verband met de samenwerking van de netbeheerder en van de producen";4° punt 11° wordt opgeheven;5° in punt 12° worden de woorden "de voorwaarden, de criteria en de aanwijzingsprocedure, alsook" ingevoegd voor de woorden "de modaliteiten"; 6° het artikel wordt aangevuld met een punt 15°, luidend als volgt : "15° de gevallen waarin de schorsing van de toegang, de buitendienststelling of de wegname van een aansluiting, de oplegging van aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker, zelfs hun afschaffing door de wegbeheerder worden toegelaten en de desbetreffende modaliteiten."

Art. 12.In hetzelfde decreet wordt een artikel 14 toegevoegd, luidend als volgt : "

Art. 14bis.De "MIG" die van toepassing is in het Waalse Gewest wordt uitgewerkt door de netbeheerder na overleg met de leveranciers in samenwerkingsplatform waar het geheel van de leveranciers, de beheerders van gesloten beroepsnetten en de beheerders van netten die actief zijn in het Waalse Gewest worden vertegenwoordigd. De "CWaPE" beschikt over een vetorecht tegen de beslissingen die in dit platform worden genomen. Het vetorecht is van toepassing als er een beslissing wordt genomen die in strijd is met het decreet, zijn uitvoeringsbesluiten of het algemeen belang. De Regering bepaalt in samenwerking met de CWaPE en het Platform de procedure en de modaliteiten in verband met de uitvoering van het veto- en beroepsrecht ertegen."

Art. 13.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : "De tarifaire methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de niet-beheersbare kosten bestaande uit de pensioenlasten van de personeelsleden onder openbaar statuut van de beheerder van het net of van de dochteronderneming of kleindochteronderneming die een gereguleerde activiteit van distributienetbeheer hebben verricht."

Art. 14.In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : In het eerste lid, worden de woorden "Alle netbeheerders stellen een" vervangen door de woorden "In overleg met de CWaPe, stellen alle netbeheerders een";b) het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "onder voorwaarden ie op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn.De Regering bepaalt het begrip voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn."; c) in het tweede lid, worden de woorden "uitvoeringsmodaliteiten van het investeringsplan" vervangen door de woorden "uitvoerings- en bijwerkingsmodaliteiten van het investeringsplan";d) in het derde lid, worden de woorden "van drie jaar" vervangen door de woorden "die overeenstemt met de tariefperiode";e) het vierde lid wordt opgeheven;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Het investeringsplan bevat een deel "aanpassing" en een deel "uitbreiding".

Elk deel bevat een gedetailleerde schatting van de vereiste distributiecapaciteit van het respectieve net, met opgave van onderliggende hypothesen rekening houdend met de vermoedelijke evolutie van het gebruik alsook met de installaties voor de productie van gas uit hernieuwbare bronnen en van het gebruik van gas voor mobiliteitsdoeleinden, en formuleert het investeringsprogramma dat de netbeheerder moet uitvoeren om aan deze behoeften te voldoen onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn.

Het deel « uitbreiding » bepaalt de zones die primair zijn voor de ontwikkeling van het net, hierbij rekening houdend met de plannen van de sector, de gemeentelijke plannen van aanleg en de structuurplannen, evenals de beschikbare financiële middelen.

Elk plan bevat een voortgangsverslag van deze plannen.

Het investeringsplan bevat minstens de volgende gegevens : 1° een omschrijving van de bestaande infrastructuur, van haar verouderde staat;2° een schatting en een omschrijving van de capaciteitsbehoeften, rekening houdend met de waarschijnlijke evolutie van de ontwikkeling van het inbrengen op het net van gas uit hernieuwbare bronnen en van het gebruik van gas voor mobiliteitsdoeleinden, van het verbruik, van de maatregelen van energie-efficiëntie en van de uitwisselingen met de andere netten;3° een beschrijving van de ingezette middelen en van de te verwezenlijken investeringen om in de geschatte behoeften te voorzien, met inbegrip van, desgevallend, de versterking of de aanleg van interconnecties, evenals een lijst van de belangrijke investeringen waartoe reeds besloten werd, een beschrijving van de nieuwe belangrijke investeringen die tijdens de bedoelde periode verwezenlijkt moeten worden en een kalender voor deze investeringsprojecten;4° de vaststelling van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen, in het bijzonder betreffende de duur van de pannes;5° de lijst van de acties die tijdens het afgelopen jaar dringend zijn uitgevoerd;6° de staat van de studies, projecten en implementaties van slimme meetsystemen, in voorkomend geval;7° de maatregelen genomen in het kader van de aansluiting van de productie-eenheden van gas uit hernieuwbare bronnen;8° het beleid inzake onderzoek naar gasconcentraties en beperking van de administratieve verliezen";3° het artikel wordt aangevuld met twee paragrafen 4 en 5, luidend als volgt : " § 4.De netbeheerders dienen de in hun aanpassingsplannen vermelde investeringen uit te voeren, behalve in een geval van overmacht of om dwingende redenen die zij niet onder controle hebben. § 5. De CWaPE controleert de uitvoering van de aanpassingsplannen. Ze kan aan de netbeheerders de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de investeringen opleggen die krachtens deze aanpassingsplannen uitgevoerd hadden moeten worden."

Art. 15.In artikel 16bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Privénetten zijn verboden, behalve in volgende gevallen : 1° de privénetten waarvan het verbruik van de residentiële stroomafwaartse afnemers slechts een bestanddeel vormt van een globale dienstverlening die hen door de eigenaar van de locatie wordt aangeboden zoals het verhuren van garages, studentenkamers, kamers in een rusthuis of het verhuren van een vakantiewoning;2° de permanente woningen waarvan de lijst door de Regering wordt bepaald;in dit geval is de beheerder van het privénet de natuurlijke of rechtspersoon die het beheer van de permanente woning waarneemt of diens afgevaardigde; 3° de privénetten gelegen in éénzelfde kantoorgebouw; 4° de privégasnetten afkomstig uit systemen voor hernieuwbare energie (SER) die worden ontwikkeld wanneer de gasdistributienetbeheerder een economisch gerechtvaardigde aansluiting van de installatie voor de productie van gas uit de "SER" niet mogelijk maakt."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "en het onderhoud van het privénet" vervangen door de woorden ", het onderhoud en de veiligheid van het privénet"; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "Voor het overige worden de respectieve rechten en verplichtingen van de privénetbeheerder en van de netbeheerder, met name tegenover de stroomafwaartse afnemer, bepaald door de Regering, na advies van de CWaPE." vervangen door de woorden "De respectieve rechten en verplichtingen van de privénetbeheerder en van de stroomafwaartse afnemer worden bepaald door de Regering, na advies van de CWaPE."; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De privénetbeheerder sluit een aansluitingscontract met de netbeheerder waarop hij aangesloten is."; 5° artikel 16 bis wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4.Het privénet is slechts via één punt aangesloten op het distributie- of transmissienet."

Art. 16.Artikel 16ter, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 16ter.§ 1. De gesloten beroepsnetten zijn onderworpen aan de toekenning van een individuele vergunning verleend door de CWaPE na raadpleging van de netbeheerder of transmissienetbeheerder waarop het gesloten net zich wil aansluiten. Ze wordt op de site van de CWaPE bekendgemaakt.

In afwijking van het eerste lid, voor de bestaande gesloten beroepsnetten op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling of ontstaan uit het afstaan aan derde van een deel van een bestaand intern net op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling ten gevolge van de verwerving van een deel van de locatie door een andere onderneming, geeft de netbeheerder zijn net aan bij de CWaPE binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze bepaling of van deze verwerving. Via deze aangifte verwerft hij de hoedanigheid van beheerder van gesloten beroepsnet.

Voor de gesloten beroepsnetten bedoeld in het tweede lid moet de beheerder van gesloten beroepsnet op eigen kosten de technische overeenstemming laten nakijken door een erkende instelling waarvan het verslag aan de CWaPE wordt overgemaakt binnen het jaar dat zijn net wordt aangegeven.

De voorwaarden, modaliteiten en procedure voor de toekenning van de individuele vergunning worden door de Regering bepaald, na advies van de CWaPE. De vergunning bedoeld in het eerste lid bevat bovendien de aanwijzing van een beheerder van gesloten beroepsnet. § 2. In afwijking van de artikelen en volgende van dit decreet moeten de beheerders van gesloten beroepsnetten de volgende verplichtingen naleven : 1° elke beheerder van een gesloten beroepsnet moet bij de CWaPE zijn gesloten beroepsnet aangeven en ook de eventuele ontwikkeling van eenheden voor de productie van elektriciteit die op dit net zijn aangesloten;2° elke beheerder van een gesloten beroepsnet onthoudt zich, in het kader van deze functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten beroepsnet;3° elke beheerder van een gesloten beroepsnet bepaalt minstens de volgende modaliteiten voor de aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het van het gesloten beroepsnet : a) de minimale technische vereisten inzake het ontwerp en de werking van de op het gesloten beroepsnet aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de kenmerken van de geleverde voorzieningen;b) de commerciële modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten beroepsnet;c) de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten beroepsnet;4° de bezoldiging van de beheerders van het gesloten beroepsnet leeft het dwingend kader dat terzake door de bevoegde instantie is opgelegd na;5° iedere beheerder van een gesloten beroepsnet bezorgt de gebruikers van het gesloten beroepsnet dat hij beheert : a) een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en bezoldigingen;b) een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de facturen voor transmissie en distributie in overeenstemming met de meerkostbeginselen;c) de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en injecties, evenals de informatie voor een efficiënte toegang tot het net;6° de beheerder van een gesloten beroepsnet garandeert de vertrouwelijke behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van het net, waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke andersluidende wettelijke verplichting;7° elke beheerder van een gesloten beroepsnet toont aan de CWaPE de technische conformiteit van zijn gesloten beroepsnet met het technisch reglement, volgens de door de CWaPE bepaalde modaliteiten;8° De beheerder van het gesloten beroepsnet staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij is aangewezen, onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak aanvaardbaar zijn, met inbegrip van de koppellijnen naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen met inachtneming van het milieu en van de energie-efficiëntie;9° de beheerder van het gesloten beroepsnet staat in voor het effectief in aanmerking komen van de afnemer die erom verzoekt wanneer geen mandaat is toegestaan overeenkomstig artikel 30bis. § 1. De CWaPE is bevoegd in geval van betwisting door een gebruiker van het gesloten beroepsnet van de bezoldigingsvoorwaarden van de beheerder van het gesloten beroepsnet. § 3. De beheerder van het gesloten beroepsnet sluit een aansluitingscontract met de netbeheerder waarop hij aangesloten is. § 4. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de netbeheerder of uitdrukkelijke overeenkomst in het aansluitingscontract met duidelijke vermelding van de modaliteiten is er maar één aansluiting tussen het distributienet en het gesloten beroepsnet."

Art. 17.Artikel 16quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt opgeheven.

Art. 18.In artikel 17, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2 in het eerste lid wordt na punt "2" een punt "2bis" ingevoegd, luidend als volgt : "2bis de dochteronderneming is in bezit overeenkomstig artikel 7;"; 2° het tweede lid, 5°, wordt vervangen als volgt : "5° de dochteronderneming mag andere activiteiten uitvoeren dan die welke verbonden zijn met de dagelijkse uitbating van de activiteiten die uitgeoefend worden in de sectoren van het gas en de elektriciteit door de geassocieerde netbeheerder(s)."; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "In het geval bedoeld in het tweede lid, 5°, worden de in het eerste lid vermelde activiteiten vermeld in de statuten van de dochteronderneming als aparte activiteitensectoren met adviesorganen eigen aan de sector, samengesteld volgens de aandelen die deze sector vertegenwoordigen en met een aparte boekhouding op dezelfde manier alsof deze activiteiten door juridisch onderscheiden ondernemingen uitgeoefend zouden zijn, met een balans en een resultatenrekening per activiteit."; 4° artikel 17 wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidend als volgt : " § 5.In het geval dat de netbeheerder of zijn dochteronderneming die met de uitoefening van de opdracht wordt belast overeenkomstig paragraaf 2, de uitoefening van hun opdrachten en verplichtingen aan een substructuur overdraagt, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op hem. De netbeheerder, of in voorkomend geval, zijn dochteronderneming, is geacht houder te zijn van de opdrachten en verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet."

Art. 19.Artikel 20, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de volgende zinnen : "In geval van fusie van netbeheerders, kan door de netbeheerder een jaarlijkse gewestelijke retributie worden bepaald die overeenstemt met de geografische zone die is aangesloten door de voormalige distributienetbeheerders die op 31 december 2012 bestaan.

In dit geval zijn de parameters van de formule waarmee rekening moet worden gehouden voor het opmaken van de retributie degenen die betrekking hebben op de geografische zone die is aangesloten door de voormalige distributienetbeheerder."

Art. 20.Het opschrift van hoofdstuk IV, afdeling III, eerste onderafdeling, wordt vervangen als volgt : "Vergoeding verschuldigd ingevolge een administratieve vergissing of een laattijdige aansluiting".

Art. 21.In artikel 25bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord « dertig » vervangen door het woord « zestig »;2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zin « Die klacht wordt maximaal drie maanden na de verzendingsdatum van de vergoedingsaanvraag ingediend.» vervangen als volgt : « De klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden ingediend, met ingang op de datum van kennisgeving van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, op de uiterste datum waarop de netbeheerder of, desgevallend, de leverancier zich over de vergoedingsaanvraag moest uitspreken. »; 3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden « binnen de termijn bedoeld in het eerste lid » ingevoegd tussen de woorden « de aanvrager » en de woorden « het schriftelijke bewijs leveren »;4° in paragraaf 3, derde lid, worden de zinnen « Hij kan de aanvrager, de netbeheerder of de leverancier schriftelijk verzoeken om aanvullende gegevens.De gewestelijke ombudsdienst bepaalt de termijn waarin de gegevens verstrekt moeten worden; zo niet bedraagt de termijn vijftien kalenderdagen, met ingang op de datum van ontvangst van het verzoek. Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier of van de aanvullende gegevens, » ingevoegd tussen de woorden « het dossier » en « als deze meent »; 5° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « binnen dertig kalenderdagen » geschrapt;6° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « Als deze vaststelt » vervangen door de woorden « Als de netbeheerder vaststelt »;7° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « overeenkomstig artikel 30ter, lid 3, » vervangen door « 30ter, § 4 »;8° in paragraaf 3, lid 5, wordt de zin « De artikelen 48 en volgende zijn van toepassing.» opgeheven.

Art. 22.In artikel 25ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Elke eindafnemer heeft recht op een forfaitaire dagvergoeding ten laste van de netbeheerder als deze de effectieve aansluiting niet binnen de volgende termijnen heeft gerealiseerd : : 1° voor de standaard- en eenvoudige aansluitingen, binnen een termijn van dertig werkdagen die, behoudens andersluidende overeenkomst, ingaat op de datum van ontvangst van de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder.Bovendien zal de termijn pas ingaan wanneer de netbeheerder de verschillende vereiste vergunningen en toelatingen in ontvangst genomen zal hebben. Als de staat van de distributieleiding wegenwerken of een netuitbreiding vereist, bedraagt de termijn 60 werkdagen; 2° voor niet eenvoudige aansluitingen, binnen de termijn waarin het aansluitingscontract voorziet;bij gebrek aan uitdrukkelijke contractuele clausule gaat de termijn in op de datum van ontvangst van de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder. Bovendien zal de termijn pas ingaan wanneer de netbeheerder de verschillende vereiste vergunningen en toelatingen in ontvangst genomen zal hebben. 2° voor niet eenvoudige aansluitingen en wanneer de overeengekomen capaciteit gelijk is aan 250 m3 of meer, binnen de termijn waarin het aansluitingscontract voorziet;bij gebrek aan uitdrukkelijke contractuele clausule gaat de termijn in op de datum van ontvangst van de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder. Bovendien zal de termijn pas ingaan wanneer de netbeheerder de verschillende vereiste vergunningen en toelatingen in ontvangst genomen zal hebben.

De verschuldigde dagvergoeding bedraagt 25 euro voor afnemers met een contractuele capaciteit van minder dan 250 m3 en 50 euro voor de andere aansluitingen.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald in de volgende gevallen : 1° als de niet inachtneming van de termijnen bedoeld in lid 1 te wijten is aan het feit dat de netgebruiker de werken die voor zijn rekening zijn niet uitgevoerd heeft;2° als de verplichtingen die aan de uitvoering van de aansluiting voorafgaan niet nagekomen worden door de netbeheerder.»; 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « De eindafnemer richt de vergoedingsaanvraag per aangetekend schrijven of op een door de Regering eensluidend verklaarde wijze aan de netbeheerder bij wie hij is aangesloten, binnen dertig kalenderdagen die volgen op de overschrijding van de termijnen zoals bepaald in paragraaf 1.De eindafnemer vermeldt daarin de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag. Om de aanvraag van de betrokken afnemer te vergemakkelijken, stelt de netbeheerder de eindafnemers een door de CWaPE goedgekeurd vergoedingsaanvraagformulier ter beschikking. Dat formulier is ondermeer op de internetsite van de netbeheerder beschikbaar.

De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de vergoedingsaanvraag. »; 3° de paragrafen 3 en 4 worden vervangen als volgt : « § 3.Wanneer de netbeheerder niet binnen de voorgeschreven termijn antwoordt of weigert een vergoeding te betalen, kan de afnemer zich richten tot de gewestelijke ombudsdienst zoals bedoeld in artikel 48 van het Elektriciteitsdecreet. De klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden ingediend, met ingang op de datum van kennisgeving van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, op de uiterste datum waarop de netbeheerder of, desgevallend, de leverancier zich over de vergoedingsaanvraag moest uitspreken.

Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de aanvrager binnen de termijn bedoeld in lid 1 het schriftelijke bewijs leveren dat hij vooraf zonder succes heeft geprobeerd om de betaling van de vergoeding rechtstreeks te verkrijgen bij de netbeheerder.

De gewestelijke ombudsdienst behandelt het dossier. Hij kan de aanvrager en de netbeheerder schriftelijk verzoeken om aanvullende gegevens. De gewestelijke ombudsdienst bepaalt de termijn waarin de gegevens verstrekt moeten worden; zo niet bedraagt de termijn vijftien kalenderdagen, met ingang op de datum van ontvangst van het verzoek.

Als hij van mening is dat de vergoedingsaanvraag gegrond is, dan doet hij binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier of van de aanvullende gegevens een adviesvoorstel in die zin dat hij per aangetekend schrijven of op een door de Regering voor eensluidend verklaarde wijze aan de netbeheerder richt. Deze laatste beschikt, met ingang op de datum van ontvangst van de kennisgeving, over vijftien kalenderdagen om zijn bemerkingen te laten gelden. Hij deelt ze aan de gewestelijke ombudsdienst mee per aangetekend schrijven of op een door de Regering voor eensluidend verklaarde wijze.

Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de bemerkingen van de netbeheerder wordt het definitieve advies van de gewestelijke ombudsdienst per aangetekend schrijven of op een door de Regering voor eensluidend verklaarde wijze bekendgemaakt aan de netbeheerder en aan de eindafnemer. Bij gebrek aan ontvangst van bemerkingen van de netbeheerder binnen vijftig kalenderdagen na de kennisgeving van het in lid 3 vermelde voorstel van advies, wordt het definitieve advies van de gewestelijke ombudsdienst onmiddellijk per aangetekend schrijven of op een door de Regering voor eensluidend verklaarde wijze bekendgemaakt aan de netbeheerder en aan de eindafnemer.

Als het definitieve advies ertoe besluit dat de netbeheerder de eindafnemer een vergoeding verschuldigd is, maar de beheerder het verschuldigde bedrag zonder gegronde reden niet binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitievef advies aan de eindafnemer betaalt, kan de CWaPE hem gelasten om over te gaan tot die betaling. § 4. In noodgevallen kan de eindafnemer van de CWaPE eisen dat ze de distributienetbeheerder beveelt om de effectieve aansluiting binnen de door haar opgelegde termijn te realiseren. Indien de netbeheerder de nieuwe termijn niet in acht neemt, kann de CWaPE de in artikel 48 en volgende bedoelde procedure opstarten en de netbeheerder desgevallend een administratieve boete opleggen. »

Art. 23.In artikel 25quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt paragraaf 4 aangevuld met volgend lid : « Binnen een termijn van zestig dagen, met ingang op de datum van kennisgeving van het krachtens één van de bepalingen van dit hoofdstuk gegeven advies, geeft de netbeheerder de gewestelijke ombudsdienst kennis van de gevolgen die aan zijn advies of aan dat van de CWaPE gegeven worden. »

Art. 24.In artikel 26 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, lid 1, worden de woorden « in aanmerking komende afnemers » vervangen door het woord « eindafnemers »;2° in paragraaf 2, lid 3, worden de woorden « door objectieve, technisch en economisch gegronde criteria gerechtvaardigd.Ze wordt » ingevoegd tussen de woorden « gemotiveerd en » en « aan de aanvrager meegedeeld »; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met volgend lid : « Binnen dertig dagen na de toegangsweigering zoals bedoeld in lid 2, 1°, 2° en 4°, verstrekt de netbeheerder aan de CWaPE relevante informatie over de nodige maatregelen tot aanpassing van het net.»; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Wanneer er een toegankelijk gasdistributienet is en de opdrachtgever van deze energiebron wenst gebruik te maken voor een individueel eindgebruik, moet een individuele teller worden geplaatst voor elk individueel woonhuis en elk appartementsgebouw dat nieuw is of waar grote renovatiewerken worden uitgevoerd, met name : 1° ofwel wanneer het huis of het gebouw het voorwerp uitmaakt van werken betreffende ten minste een vierde van zijn omhulsel;2° ofwel wanneer de totale kost van de renovatie van het omhulsel of van de energetische installaties groter is dan 25 % van de waarde van het gebouw;de waarde van de grond waarop het gebouw ligt is niet inbegrepen in de waarde van het gebouw.

Elke eindafnemer die aangesloten is op het openbare distributienet en, in voorkomend geval, elke eindafnemer die aangesloten is op het privé distributienet en op het gesloten professionele net, heeft het recht om de plaatsing van een individuele gasmeter te eisen.

In geval van technische onmogelijkheden en rekening houdend met de uitzonderingen waarin het technisch reglement voorziet, kan er van de vorige leden afgeweken worden.

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 gaat de eigenaar van een flatgebouw dat niet uitgerust is met individuele gasmeters op eigen kosten over tot de hernieuwing van het flatgebouw om er individuele gasmeters te plaatsen. »; 5° paragraaf 4 wordt aangevuld met volgend lid : « De afnemer kan volgens de door de netbeheerder gespecificeerde modaliteiten minstens om de drie maanden zijn indexopmetingen meedelen ter informatie, ter simulering van de verbruiken of ter aanpassing van de voorschotten.»

Art. 25.Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 29 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, lid 1, worden de woorden « de Minister, na advies van de » en « die wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad » geschrapt;2° paragraaf 1 wordt aangevuld met volgend lid : « Onverminderd de eventuele toepassing van de administratieve boete bedoeld in artikel 48, kann de CWaPE een rechtstreekse leiding regulariseren die is aangelegd zonder voorafgaande vergunning en die voldoet aan de voorwaarden om een toelating te verkrijgen.In geval van weigering kan de CWaPE bevel geven voor de ontmanteling van bedoelde leiding. »; 3° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering de criteria en de toekenningsprocedure » worden vervangen door de woorden « Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering de objectieve en niet discriminerende criteria alsook de procedure tot toekenning »;a) de woorden « of tot regularisering » worden ingevoegd tussen de woorden « procedure tot toekenning » en « van de toelatingen ».

Art. 27.In artikel 30 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « de Minister » vervangen door de woorden « de CWaPE »;2° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in lid 1 wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twee »;b) paragraaf 3, lid 1, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° de beperkte vergunning, toegekend in één van de volgende gevallen : a) voor een beperkte hoeveelheid energie;b) voor een levering binnen een beperkte en goed afgebakende geografische ruimte;c) à des clients déterminés;aan welbepaalde afnemers; d) om zijn eigen levering te verzekeren, met uitzondering van de eigenproductiegevallen bedoeld in artikel 30bis, § 2, lid 2, 1°.»; c) in lid 1 wordt punt 3° opgeheven; d) tussen lid 1 en lid 2 wordt volgend lid ingevoegd : « De toekenning van de vergunning bedoeld in lid 1, 2°, d), wordt vereist voor de producent die transmissie- of distributienetten gebruikt om andere zetels of inrichtingen in het Waalse Gewest van elektriciteit te voorzien, alsook voor de afnemer die zichzelf van elektriciteit voorziet, o.a. bij een beurs. »; e) in lid 3 wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twee »;f) paragraaf 3 wordt aangevuld met volgend lid : « De Regering kan de houders van de in lid 1, 2°, bedoelde beperkte leveringsvergunning, alsook de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning die op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lid-staat van de Europese economische ruimte is toegekend, van bepaalde toekenningscriteria vrijstellen.»; 3° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Minister » worden vervangen door de woorden « de CWaPE »;b) paragraaf 4 wordt aangevuld met volgend lid : « De Regering kan voorzien in een vereenvoudigde procedure voor de houders van een leveringsvergunning die op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lid-staat van de Europese economische ruimte is toegekend.»

Art. 28.In artikel 30bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : « § 1.Elke eindafnemer is vrij om zijn eigen leverancier te kiezen.

Binnen een privé net of een gesloten professioneel net kunnen de op het net aangesloten opwaartse afnemers bedoelde netbeheerder volmacht geven om hun toelaatbaarheid in hun naam en voor hun rekening uit te oefenen. Om geldig te zijn wordt het mandaat op uitdrukkelijke wijze voorzien. »; 2° de huidige tekst zal paragraaf 2 vormen;3° in paragraaf 2 worden de woorden « artikel 30, § 3, lid 1, 2°, vierde streepje » vervangen door de woorden « artikel 30, § 3, lid 1, 2°, d) ».

Art. 29.In artikel 30ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, lid 1, worden de woorden « op verzoek van de leverancier » geschrapt;2° in paragraaf 1, lid 1, worden de woorden « uit hoofde van de leverancier met de procedure voor niet-betaling tot gevolg » vervangen door de woorden « van de leverancier »;3° in paragraaf 1, lid 2, wordt de nummering « 25ter » vervangen door de nummering « 25bis ».

Art. 30.Artikel 30quater, § 3, lid 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met de woorden « De leverancier corrigeert zijn facturatie binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de datum van ontvangst van de rechtzettingen, op straffe van toepassing van de vergoeding bedoeld in dit artikel. De rechtzetting geldt voor het geheel van de periode waarop de fout betrekking heeft. »

Art. 31.Artikel 30quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt : « Binnen een termijn van zestig dagen, met ingang op de datum van kennisgeving van het krachtens één van de bepalingen van dit hoofdstuk gegeven advies, geeft de leverancier de gewestelijke ombudsdienst kennis van de gevolgen die aan zijn advies of aan dat van de CWaPE gegeven worden. »

Art. 32.In artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « bij de Minister » vervangen door de woorden « bij de CWaPE »;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 33.Artikel 31bis van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : «

Art. 31bis.§ 1. De residentiële afnemers die onder één van de onderstaande categorieën vallen zijn beschermde afnemers : 1° elke verbruiker beschouwd als beschermde afnemer die in aanmerking komt voor het specifieke sociaal tarief op grond van of krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;2° elke verbruiker die het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot opvoedingsbegeleiding van financiële aard genomen door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een opvolging door een instelling erkend krachtens het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling en door de schuldbemiddelaars bedoeld in artikel 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek;3° de verbruikers die in aanmerking komen voor de maximumfactuur krachtens de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wet van 5 juni 2002,Titel III, Hoofdstuk IIIbis, Afdeling III, en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten, op basis van de inkomensschijven bepaald door de Regering. § 2. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de procedure en de modaliteiten inzake toekenning en verlies van het statuut van beschermde afnemer. Zij kan de lijst van de beschermde afnemers uitbreiden met andere categorieën eindafnemers. »

Art. 34.Artikel 31ter van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : «

Art. 31ter.§ 1. De netbeheerder levert het gas tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer bedoeld in artikel 31bis, § 1, 2° en 3°, en § 2, behalve als de afnemer vraagt om tegen de handelsprijs te worden bevoorraad door een leverancier van zijn keuze. De netbeheerder is bevoegd om gas tegen het sociaal tarief te leveren aan de beschermde afnemer bedoeld in artikel 31bis, § 1, 1°, als de afnemer daarom vraagt.

De overdracht van de afnemer naar de netbeheerder heeft van rechtswege de ontbinding van het lopende leveringscontract tot gevolg, zonder ontbindingskosten noch -vergoeding. § 2. In geval van aanmaning van de afnemer legt de leverancier een redelijk betalingsplan voor en laat hij de afnemer weten dat hij bij zijn onderhandelingen door een Ocmw bijgestaan kan worden. De Regering bepaalt wat onder redelijk betalingsplan wordt verstaan.

Bij gebrek aan reactie van de in wanbetaling verklaarde afnemer, van weigering of van niet naleving van een redelijk betalingsplan of op verzoek van de afnemer vraagt de leverancier de netbeheerder om de plaatsing van een budgetmeter.

De beschermde afnemer wordt door zijn netbeheerder bevoorraad ingevolge de wanbetalingsverklaring door de leverancier.

Na advies van de « CWaPE » bepaalt de Regering de procedure voor het plaatsen van een budgetmeter. Zij bepaalt ook de technische, medische, structurele of sociale redenen die het plaatsen van een budgetmeter in de weg kunnen staan, alsmede alternatieve oplossingen.

In geval van betwisting van de procedure tot plaatsing van de budgetmeter door de afnemer, die schriftelijk of langs de elektronische weg meegedeeld wordt aan de netbeheerder, wordt de procedure opgeschort opdat de netbeheerder de toestand van de afnemer kan onderzoeken alvorens de procedure al dan niet voort te zetten. De Regering bepaalt de procedure tot betwisting van de plaatsing van de budgetmeter.

Tijdens de winterperiode verleent de netbeheerder een tegemoetkoming waardoor de gaslevering behouden kan worden in elke woning die als hoofdverblijf gebruikt wordt door een beschermde afnemer die niet meer in staat is om zijn budgetmeter te bevoorraden. Onverminderd artikel 31quater, § 2, 2°, blijft de in de loop van bedoelde periode verbruikte gashoeveelheid voor rekening van de beschermde afnemer. De Regering bepaalt de procedure tot toekenning van deze toelage. »

Art. 35.Artikel 31quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 31quater.§ 1. Op initiatief van de voorzitter van de raad voor maatschappelijke hulp wordt in elke gemeente een plaatselijke commissie betreffende bericht van onderbreking ingevoerd, afgekort "Plaatselijke commissie voor energie", samengesteld uit : 1° een vertegenwoordiger aangeduid door de raad voor maatschappelijke hulp;2° een vertegenwoordiger die instaat voor de sociale energetische begeleiding bij het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn;3° een vertegenwoordiger van de netbeheerder bij wie de afnemer is aangesloten, behalve als hij als leverancier van de afnemer handelt. Binnen zes maanden na de vernieuwing van de raad voor maatschappelijke hulp richt de voorzitter van de raad de naam van de personen die aangewezen zijn om bij de commissie te zetelen, aan de "CWaPE". § 2. De commissie vergadert op initiatief van de leverancier, de netbeheerder, van het O.C.M.W. of van de afnemer. Ze spreekt zich met name uit : 1° over de toekenning van de hulp bedoeld in § 2 van artikel 31ter tijdens de winterperiode;2° over de totale of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden van de beschermde afnemer ten overstaan van de netbeheerder handelend als leverancier; 3° over het voorstel tot sluiting van een redelijk betalingsplan gericht aan een beschermde residentiële afnemer of onderhandeld met het O.C.M.W..

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De afnemer wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd om zich aan te bieden om te worden gehoord. In voorkomend geval kan hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon van zijn keuze. De commissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Minstens vijftien dagen voor de vergadering wordt de leverancier uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering in geval van aanhangigmaking bij de Commissie met betrekking tot een betalingsplan of met betrekking tot de te nemen maatregelen wanneer het onmogelijk is om een budgetmeter te plaatsen om technische, medische, structurele of sociale redenen.

De beslissing wordt binnen de zeven dagen aan de afnemer en de netbeheerder betekend. § 3. De Regering definieert de werkingsmodaliteiten en -procedure van de commissie en kan de samenstelling ervan uitbreiden met elke persoon die er belang bij heeft om daar vertegenwoordigd te zijn. § 4. Voor 31 maart van elk jaar sturen de netbeheerders en de leveranciers de CWaPE een rapport met de vermelding, per gemeente, van het aantal oproepingen dat de plaatselijke commissie voor energie in het afgelopen jaar heeft verstuurd, alsook het gevolg dat eraan werd gegeven.

Voor 31 maart van elk jaar sturen de plaatselijke commissies voor energie de gemeenteraad een rapport met de vermelding van het aantal oproepingen dat de commissie in het afgelopen jaar heeft verstuurd, alsook het gevolg dat eraan werd gegeven.

Indien zou blijken dat binnen een gemeente de plaatselijke commissie voor energie niet is opgericht of niet reageert op de oproepingen van de netbeheerder, kan de minister, na advies van de CWaPE, en nadat hij een rappelbrief en een ngebrekestelling aan de burgemeester en de voorzitter van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn heeft gezonden, beslissen dat de vergoeding bedoeld in artikel 20, niet aan de gemeente moet worden betaald voor het lopende boekjaar of het volgende boekjaar. § 5. De plaatselijke commissies voor energie zijn bovendien belast met een informatieve taak betreffende de sociale maatregelen inzake de energielevering en de tarieven van toepassing, de sociale energetische begeleiding en de preventieve actieplannen voor energie. § 6. De beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie kunnen het voorwerp uitmaken van een beroep bij de vrederechter van de plaats waar de aansluiting van de betrokken afnemer gelegen is."

Art. 36.In artikel 31quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : "Art. 31quinquies : Elk Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn moet een sociale energetische begeleiding verzekeren.

De begeleiding bestaat uit preventieve en curatieve acties. Ze wordt voorgesteld aan residentiële afnemers met betalingsproblemen en bij voorrang aan de beschermde afnemers.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de sociale energetische begeleiding."

Art. 37.In artikel 32, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt b) vervangen als volgt : "b) de meet- en teltoestellen installeren en het geheel van de meet- en telgegevens beheren die nodig zijn voor het beheer van het net en de marktprocessen;"; 2° in punt 2° wordt d) aangevuld met de volgende woorden : ", met inbegrip van de plaatsing van de budgetmeters, het beheer van de klachten van de gebruikers van het net en het beheer van de vergoedingsaanvragen en de procedure die er recht op geeft, de respectievelijke prestaties van elke distributienetbeheerder t.o.v. deze doelstellingen wordt jaarlijks bekendgemaakt door de CWaPE;"; 3 in punt 2° wordt e) opgeheven; 4° punt 2° wordt aangevuld met h), i), j) luidend als volgt : "h) de indexopmetingen van de afnemers valideren en overmaken aan de leverancier op basis van een periodiciteit die minstens drie maanden bedraagt, voor informatie doeleinden of voor een simulatie van het verbruik of voor aanpassingen van de voorschotten rekening houdend met het afvlakken van het verbruik over twaalf maanden;i) een rol van marktfacilitator vervullen.Na advies van de CWaPE en overleg met de distributienetbeheerders, bepaalt de Regering de omschrijving van deze rol van marktfacilitator en de praktische modaliteiten van zijn uitoefening; j) voorzien in de aangepaste structuur zodat elke wijziging van transmissienetgebruiker binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag wordt uitgevoerd."; 6° in punt 3°, wordt b) aangevuld met de woorden ";het eventueel verschil vastgesteld tussen het sociaal tarief toegepast op de gewestelijke beschermde afnemer bedoeld in artikel 31bis, § 1, 2° en 3°, en het sociaal tarief toegepast op de federaal beschermde afnemer bedoeld in artikel 31bis, § 1, 1°, blijft ten laste van de netbeheerder;"; 6° in punt 3° wordt c) vervangen als volgt : "c) behalve als de plaatsing van een budgetmeter onmogelijk is om technische, medische, structurele of sociale redenen, de plaatsing van en budgetmeter verzekeren overeenkomstig artikel 31ter.Als de distributienetbeheerder, om redenen die voortvloeien uit gebreken die aan hem toe te schrijven zijn, de plaatsingstermijn vastgelegd door de Regering overschrijdt, zal hij de leverancier die de plaatsingsaanvraag voor budgetmeter heeft ingediend, een forfaitaire tegemoetkoming verschuldigd zijn waarvan de berekeningsmethode van het bedrag wordt bepaald door de Regering na advies van de CWaPE;"; 7° in punt 3°, d), worden de woorden "of waarvan de leveringsovereenkomst werd opgeschort" opgeheven;8° in punt 4°, a), worden de woorden "inzake aansluiting en toegang" ingevoegd tussen de woorden "voorrang geven" en "aan gas";9° in punt 4° wordt b) vervangen als volgt : "gratis elke residentiële afnemer waarvan de installaties maximaal 8 meter van de hoofdleiding van het distributienet verhoogd met de eventuele wegovergang liggen, aansluiten. De aansluiting is kosteloos indien de gasafname voor huishoudelijk gebruik binnen twaalf maanden na de aansluiting begint. Buiten die termijn kan de netbeheerder overgaan tot de facturatie van het kosteloze aansluitingsdeel. 10° punt 4° wordt aangevuld met een c), een d), en een e) luidend als volgt : "c) op verzoek van de producenten en binnen de perken van hun eigen behoeften, met inbegrip van de levering aan de eindafnemers in de gevallen bedoeld in dit decreet, gas uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerd en geïnjecteerd in het distributie- of transmissienet door installaties gevestigd in het Waalse Gewest tegen een gewaarborgde prijs kopen volgens de modaliteiten bepaald door de Regering na advies van de CWaPE;d) op verzoek van de producenten, garanties van oorsprong toegekend aan het gas uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerd en geïnjecteerd in het distributie- of transmissienet door overeenkomstig artikel 34 in het Waalse Gewest gevestigde installaties tegen een gewaarborgde prijs kopen volgens de modaliteiten bepaald door de Regering na advies van de CWaPE; e) binnen de perken bepaald in het technisch reglement en volgens de verdelingsmodaliteiten van de economische lasten bepaald door de Regering en bekendgemaakt in de tarieven van de netbeheerder, elke producent die erom verzoekt aansluiten en een injectiemodule van gas uit hernieuwbare energiebronnen op verzoek van de producent van dat gas uitwerken en exploiteren."; 11° in 5° wordt de zin "een investering wordt beschouwd als economisch gemotiveerd wanneer het rendement meer bedraagt dan of gelijk is aan de nettoreturn van het geïnvesteerde kapitaal, die de CREG bij het bepalen van de gebruikskosten van het net heeft aanvaard" vervangen door de zin "na advies van de CWaPE wordt de Regering ertoe gemachtigd om de methodologie waarmee het economisch gemotiveerde karakter van een uitbreiding van het net kan worden beoordeeld, te bepalen."; 12° het artikel wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt : "10° aansluitingsfaciliteiten voor het samengeperst aardgas ontwikkelen onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn."

Art. 38.In artikel 33 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in paragraaf 1°, 2, c) worden de woorden "de doelstellingen inzake prestaties eerbiedigen" vervangen door de woorden "de doelstellingen eerbiedigen en de prestatiesindicatoren aangeven";2° in punt 1, 2°, d) wordt het woord "eventueel" opgeheven; 15° in § 1, 2°, wordt een e) ingevoegd, luidend als volgt : "e) van leverancier wijzigen binnen maximum drie weken na de datum van de aanvraag van de eindafnemer en met inachtneming van de termen en voorwaarden bepaald in de contracten."; 4° in § 1, 3°, worden de woorden "dat beschikbaar is op het net waarop de afnemer is aangesloten" vervangen door de woorden "dat in het Waalse Gewest is geïnjecteerd";3° in § 1, 4°, b), worden de woorden "wanneer een eindafnemer achterstaat met betalingen aan zijn leverancier" vervangen door de woorden "wanneer een eindafnemer moeilijkheden heeft om zijn leverancier te betalen";4° § 1, 4°, b) wordt aangevuld met de volgende woorden : ", namelijk een redelijk betalingsplan voorstellen";7° punt 4° wordt aangevuld met een c), en een d) luidend als volgt : "c) in het kader van de procedure van niet-naleving van het betalingsplan, indien het onmogelijk is om een budgetmeter te plaatsen om technische, medische, structurele of sociale redenen bevestigd door de netbeheerder, dient de leverancier voor de plaatselijke commissie voor energie een aanvraag in tot onderbreking voor wanbetaling, de plaatsingstermijn van de budgetmeter wordt opgeschort tot de beslissing van de plaatselijke commissie voor energie;d) overgaan tot een aanpassing van de voorschotfacturen van de afnemer op basis van de indexen opgemeten door de afnemer en gevalideerd door de distributienetbeheerder rekening houdend met het afvlakken van het verbruik over twaalf maanden;8° in paragraaf 2 worden de woorden "vierde streepje" vervangen door de woorden d)".

Art. 39.In artikel 33bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de woorden "die krachtens artikel 32 aan de netbeheerders worden opgelegd" vervangen door de woorden "die door de CWaPE worden gecontroleerd".

Art. 40.In hetzelfde decreet wordt, na artikel 33bis, een nieuw hoofdstuk VIII met als opschrift "Certificering van de sites voor de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen" ingevoegd.

Art. 41.In hoofdstuk VIII, ingevoegd bij artikel 39, wordt een artikel 33ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 33ter.Om labels van garantie van oorsprong te krijgen krijgt de producent van gas uit hernieuwbare energiebronnen voor zijn productielocatie een certificaat van garantie van oorsprong dat afgegeven wordt door een erkend controleorgaan. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de voorwaarden tot erkenning van de controleorganen.

Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de gegevens die in het certificaat van garantie van oorsprong vermeld moeten worden, alsmede de criteria en de procedure voor de toekenning, de herziening en de intrekking van het certificaat van garantie van oorsprong. De criteria hebben o.a. betrekking op het vermogen om de werkelijk geproduceerde hoeveelheid gas te controleren.

Installaties met een laag vermogen kunnen het voorwerp uitmaken van een vereenvoudigde procedure. Na advies van de "Cwape" bepaalt de Regering de vermogensdrempel waaronder de vereenvoudigde procedure van toepassing is."

Art. 42.In hetzelfde decreet wordt, na artikel 33ter, een hoofdstuk VIIIbis ingevoegd, met als opschrift "Labelisering van het gas uit hernieuwbare energiebronnen".

Art. 43.In hoofdstuk VIIIbis, ingevoegd bij artikel 42, wordt een artikel 33quater ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 33quater.Er wordt een systeem voor label van garantie van oorsprong van gassen uit hernieuwbare energiebronnen door de Regering ingevoerd."

Art. 44.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 33quinquies ingevoerd, luidend als volgt : «

Art. 33quinquies.Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de toekenningsvoorwaarden en legt de modaliteiten en de procedure vast voor de toekenning van het label van garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen in het Waalse Gewest.

Er wordt een label van garantie van oorsprong toegekend per MWh gas voortgebracht uit hernieuwbare energiebronnen en geïnjecteerd in het distributie- of transmissienet.

De CWaPE kent de labels van garantie van oorsprong toe aan de producenten van gas uit hernieuwbare energiebronnen. Deze labels zijn overdraagbaar."

Art. 45.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 33sexies ingevoerd, luidend als volgt : «

Art. 33sexies.Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de voorwaarden voor het gebruik van de labels van garantie van oorsprong die de leveranciers, de netbeheerders en de houders van een beperkte leveringsvergunning moeten tonen om hun eigen levering te vrijwaren, om de balans op te maken van de verschillende primaire energiebronnen die door laatstgenoemden gebruikt worden.

Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering aan welke voorwaarden de labels van garantie van oorsprong die buiten het Waalse Gewest worden geproduceerd moeten voldoen om er als dusdanig erkend te worden."

Art. 46.In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk VIII hoofdstuk VIIIter, met als opschrift « Bevordering van gas uit hernieuwbare energiebronnen ».

Art. 47.In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden leden 3 en 4 opgeheven.

Art. 48.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 49.Artikel 36 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt gewijzigd als volgt : 1° er wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : « § 1.In het kader van haar opdrachten beoogt de CWaPE de volgende doelstellingen : 1° een concurrentiële, competitieve, veilige en duurzame gewestelijke gasmarkt bevorderen en ook een effectieve opening van de markt voor het geheel van de afnemers en leveranciers van de Europese Economische Ruimte, en gepaste voorwaarden garanderen om de netten op een effectieve en betrouwbare manier te laten werken, rekening houdend met de doelstellingen op lange termijn; 2° bijdragen tot de totstandbrenging van veilige, betrouwbare en performante gasnetten, tot een niet-discriminerende toegang tot het net, tot de verbetering van de energie-efficiëntie alsook tot de ontwikkeling en de integratie van de gasproductie uit hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en de toegang tot het net van de nieuwe productiecapaciteiten vergemakkelijken, o.a. door de hindernissen af te schaffen die de komst van nieuwkomers op de markt zou kunnen hinderen; 3° ervoor zorgen dat de beheerders en de gebruikers van de gasnetten, met inbegrip van de privénetten en de gesloten beroepsnetten, aangespoord worden, op korte en lange termijn, tot het verbeteren van de prestaties van deze netten en tot het bevoordelen van de integratie van de markt; 4° bijdragen tot een kwaliteitsvolle openbare en universele dienst in de sector van de gaslevering, en bijdragen tot de bescherming van de consumenten, in het bijzonder de beschermde afnemers, en tot de boekhouding van de mechanismen vereist voor de gegevensuitwisseling om aan de afnemers de mogelijkheid te geven om van leverancier te veranderen."; 2° paragraaf 1 wordt paragraaf 2;2° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden "de beheerders van privénetten en de beheerders van gesloten beroepsnetten," ingevoegd tussen de woorden "door de netbeheerders," en de woorden "van de verplichtingen die onderhavig decreet en zijn uitvoeringsbesluiten hen opleggen"; 4° in de nieuwe paragraaf 2 wordt een 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis het toezicht op het beheer van de congestie van de netten, met inbegrip van de interconnecties, en de uitvoering van de beheersregels van de congestie;"; 5° in de nieuwe paragraaf 2, 2°, worden de woorden « en de standaardovereenkomsten » vervangen door de woorden « en algemene voorwaarden »;6° in paragraaf 2 wordt punt 3° aangevuld met de woorden "alsook de toekenning van de leveringsvergunningen";7° in paragraaf 2, 4°, worden de woorden "de privénetbeheerder en de beheerders van gesloten beroepsnetten, evenals" vervangen het woord "en" tussen het woord « netwerkbeheerders » en het woord « de »;8° in de nieuwe paragraaf 2 wordt 7° vervangen als volgt : « 7° de bepaling van de informatie die de netbeheerder en, in voorkomend geval, de privé-netbeheerders en gesloten beroepsnetsbeheerders dienen te verstrekken, met name met het oog op het vastleggen van de energiebalansen en de rapportageverplichtingen van het Waalse Gewest bij de Europese Unie inzake energie";9° in de nieuwe paragraaf 2 wordt 10° vervangen als volgt : « 10° de samenwerking en het regelmatig overleg met de andere regulatoren op federaal, gewestelijk en Europees vlak voor de gasmarkten, met name met het oog op het nagaan of er geen elkaar overlappende subsidies tussen categorieën afnemers bestaan, evenals met ACER of idere andere Belgische, buitenlandse of internationale overheid of instelling;»; 10° in de nieuwe paragraaf 2 wordt 11° vervangen als volgt : « 11° de ontwikkeling van elke studie, elk instrument of elke stap ter verbetering van de werking van de gasmarkt, voor een vlotter in aanmerking nemen van zijn status door de eindafnemer en om de Regering op de hoogte te houden van het gedrag van de marktactoren en de consumenten;"; 11° in de nieuwe paragraaf 2 wordt 12° vervangen als volgt : « 12° de goedkeuring van de tarieven van de netbeheerders en overeenkomstig de artikelen 16bis en 16ter de bezoldigingsvoorwaarden van de privé-netten en de gesloten beroepsnetten;"; 12° punt 14°, luidend als volgt, wordt aangevuld met een nieuwe paragraaf 2 : « 14° het toezicht en de controle op de uitwerking van de investeringsplannen van de netbeheerders overeenkomstig artikel 16, §§ 4 en 5;»; 13° de voormalige paragraaf 2 wordt vervangen door paragraaf 3, luidend als volgt : « § 3.Tegen uiterlijk 30 juni legt de CWaPE jaarlijks de Regering en het Waals Parlement een verslag over met betrekking tot de uitvoering van haar opdrachten en de ontwikkeling van de gewestelijke gasmarkt.

De CWaPE legt haar jaarverslag aan het Parlement voor. Het verslag wordt op de website van de CWaPE bekendgemaakt. »

Art. 50.In artikel 36bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de woorden « 44, 47, 47bis » vervangen door het woord « tot ».

Art. 51.In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de de woorden « en 50ter » ingevoegd tussen de woorden « 49bis » en de woorden « van het decreet ».

Art. 52.Artikel 44 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "Energiecomité" worden vervangen door de woorden "algemene raad";2° de woorden « wordt ermee belast op verzoek van de Regering, van de "CWaPE" of op eigen initiatief, advies uit te brengen over de evolutie van de gewestelijke gasmarkt met inachtneming van het algemeen belang, de duurzame ontwikkeling en de opdrachten van openbare dienst" worden vervangen door de woorden « heeft als opdracht : 1° op eigen initiatief of op verzoek van de Minister, oriëntaties te bepalen voor de toepassing van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;2° binnen 40 dagen na ontvangst van het verzoek van de CWaPE, een advies uit te brengen over elk vraagstuk dat hem door de CWaPE wordt voorgelegd;3° een discussieforum te vormen voor de doelstellingen en de strategieën van het Waals energiebeleid.»

Art. 53.In hetzelfde decreet wordt een artikel 75 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 75.De CWaPE beoordeelt de bepalingen van dit decreet en maakt het evaluatieverslag aan de Regering en het Parlement over tegen 31 januari 2017.

De algemene raad kan de bepalingen van het decreet bedoeld in lid 1 beoordelen drie jaar na inwerkingtreding ervan en het evaluatieverslag in de loop van 2017 na inwerkingtreding ervan aan de Regering overmaken.

Art. 54.Artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een punt 25°, luidend als volgt : "25° van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van 31, § 6, van het decreet van 19 april 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, tegen de beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie."

Art. 55.De artikelen 3, 5, 6 en 8 hebben uitwerking op 31 december 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 mei 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ________ (1) Zitting 2014-2015. Stukken van het Waals Parlement, 298 (2010-2011), nrs. 1 en 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 20 mei 2015.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^