Decreet van 22 december 2010
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200519
pub.
03/02/2011
prom.
22/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Decreet betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Doel, definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Doel.

Richtlijn 2007/2/EG van het Parlement en van de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (hierna "INSPIRE" genoemd) wordt bij dit decreet omgezet.

Art. 2.Definities.

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° "samenwerkingsakkoord" : het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Overheidsinstantie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie;2° "overheidsinstantie" : één van de volgende personen of instellingen, die onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest ressorteren;a) elke rechtspersoon, elke administratieve overheidsinstantie, elke administratieve dienst of elk openbaar adviesorgaan, b) elke particulier of elke privaatrechtelijke rechtspersoon die een openbare dienst beheert, meer bepaald in verband met het leefmilieu;3° "INSPIRE-cel" : de gesprekspartner, het Belgisch nationaal contactpunt bij de Europese Commissie bedoeld in artikel 15 van het samenwerkingsakkoord;4° "INSPIRE-comité" : het bij artikel 22, § 1, van de richtlijn opgerichte comité dat de Commissie bijstaat;5° "Richtlijn" : Richtlijn 2007/2/EG van het Parlement en van de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE);6° "geheel van verzamelingen ruimtelijke gegevens" : een reeks verzamelingen ruimtelijke gegevens die dezelfde productspecificatie delen;7° "ruimtelijke gegevens" : gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;8° "geomatica" : de combinatie van de vakken aardrijkskunde en informatica betreffende de oprichting, het beheer, de verwerking, de harmonisatie, de integratie, de overlegging, de analyse en de verspreiding van numerieke ruimtelijke gegevens; 9° "Belgisch geoportaal" : de Internetsite, of een equivalent daarvan, die toegang verschaft, o.a., tot de diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens, gemeenschappelijk aan de Federale Overheidsinstantie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 10° "Waals geoportaal" : de Waalse Internetsite, of een equivalent daarvan, die toegang verschaft tot InfraSIG;11° "georeferentieel" : de ruimtelijke gegevens en de unieke en authentieke ruimtelijke objecten, erkend door de Regering, die nodig zijn voor het positioneren van de thematische ruimtelijke gegevens, incluis die van de ondergrond;12° "InfraSIG" : de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie; 13° "infrastructuur voor ruimtelijke informatie" : de metagegevens, de verzamelingen ruimtelijke gegevens en de diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens; de netwerkdiensten en -technologieën, de technische en standaardspecificaties, de overeenkomsten inzake de deling, de toegang en het gebruik; en de coördinatie- en opvolgingsmechanismen, -processen en -procedures vastgelegd, geëxploiteerd of ter beschikking gesteld overeenkomstig dit decreet; 14° "interoperabiliteit" : de mogelijkheid dat, zonder terugkerende handmatige verrichtingen, verzamelingen ruimtelijke gegevens zodanig worden gecombineerd en dat diensten zodanig op elkaar inwerken dat het resultaat coherent is en de meerwaarde van de verzamelingen gegevens en de diensten wordt verhoogd;15° "metagegevens" : informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken; 16° "Métawal" : de catalogus van de door de Regering opgerichte metagegevens waarin de verzamelingen ruimtelijke gegevens en de diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens, beschikbaar via InfraSIG, beschreven worden; 17° "ruimtelijk object" : een abstracte voorstelling van een reëel verschijnsel in relatie tot een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;18° "INSPIRE-portaal" : de Europese Internetsite, of een equivalent daarvan, geëxploiteerd door de Europese Commissie, die toegang verschaft tot de diensten bedoeld in artikel 10, § 1;19° "kwaliteit" : het geheel van de eigenschappen van een product die hem geschikt maken om in te spelen op de uitgedrukte of impliciete behoeften, overeenkomstig de norm ISO 19101;20° "reeks ruimtelijke gegevens" : een identificeerbare verzameling ruimtelijke gegevens; 21° "diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens" : de verwerking van de ruimtelijke gegevens die zich in die verzamelingen bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens door middel van een computertoepassing; 22° "SIG" : het systeem voor ruimtelijke informatie, namelijk het softwaresysteem voor de verwerking van ruimtelijke informatie, gebruikt voor de oprichting, het beheer, de verwerking, de overlegging, de integratie en de mededeling van numerieke ruimtelijke informatie;23° "authentieke gegevensbron" : de overheidsinstantie die krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling gecreëerde referentiegegevens bewaart, waarvan Wallonië de rol van enige beheerder erkent voor dito gegevens die ze nodig hebben, en die de toegang tot die gegevens regelt;24° "derde partij" : natuurlijke of rechtspersoon die geen overheidsinstantie is.

Art. 3.Toepassingsgebied. § 1. Dit decreet is van toepassing op verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens in elektronisch formaat die het grondgebied van het Waalse Gewest betreffen en aan de volgende voorwaarden voldoen : a) ze worden bewaard door of namens : - een overheidsinstantie, in de zin dat ze zijn geproduceerd of ontvangen dan wel worden beheerd of bijgewerkt door die instantie en binnen haar publieke taak vallen; - een derde partij waaraan het netwerk ter beschikking is gesteld overeenkomstig artikel 12; b) ze hebben betrekking op één of meer van de in de bijlagen I, II of III vermelde thematische categorieën. De Regering kan voorzien in andere thematische categorieën dan die welke in de bijlagen opgenomen zijn. § 2. Ingeval door of namens verscheidene overheidsinstanties meerdere identieke exemplaren van dezelfde verzameling ruimtelijke gegevens worden bewaard, is deze richtlijn alleen van toepassing op de referentieversie waaraan de verscheidene exemplaren worden ontleend.

De referentieversie wordt door de authentieke gegevensbron bepaald. § 3. Dit decreet vereist niet dat nieuwe ruimtelijke gegevens worden verzameld. § 4. In het geval van verzamelingen ruimtelijke gegevens die aan de voorwaarden van § 1, a), voldoen, maar waarvan een derde partij intellectuele eigendomsrechten heeft, mag de overheidsinstantie alleen actie ondernemen overeenkomstig dit decreet als de derde partij daarmee instemt. § 5. In afwijking van § 1 is dit decreet uitsluitend van toepassing op verzamelingen ruimtelijke gegevens die worden bijgehouden door of namens een gemeente, een provincie of een intercommunale, indien de verzameling of verspreiding ervan door wet- of regelgeving opgelegd is.

Art. 4.Overheidsinstanties verantwoordelijk voor ruimtelijke gegevens. § 1. De ruimtelijke gegevens bedoeld in artikel 2, 11°, zijn Waalse ruimtelijke referentiegegevens. Alleen de authentieke bronnen van ruimtelijke gegevens zijn wettelijk gemachtigd om de in artikel 2, 11°, bedoelde ruimtelijke gegevens op te richten, te wijzigen of te schrappen. § 2. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toegang tot de ruimtelijke gegevens met inachtneming van de generische bepalingen waarin het Waalse Gewest voor de authentieke bronnen heeft voorzien. HOOFDSTUK II. - Infrastructuur voor ruimtelijke informatie

Art. 5.InfraSIG. § 1. InfraSIG is door de Regering opgericht. Ze bevat de ruimtelijke gegevens, de verzamelingen ruimtelijke gegevens en de diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens die stroken o.a. met de thematische categorieën die in de bijlagen bij dit decreet voorkomen, alsook de desbetreffende metagegevens.

De werkingsregels betreffende InfraSIG kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Elke overheidsinstantie neemt deel aan InfraSIG. § 2. De ruimtelijke gegevens vervat in InfraSIG worden met verwijzing naar een plaats gedefinieerd via de unieke georeferentieel.

De Regering bepaalt de inhoud, de kenmerken, alsook de modaliteiten voor de toepassing en het gebruik van de unieke georeferentieel. § 3. InfraSIG bevat de mechanismen betreffende de aanwerving, de oprichting, de bijwerking, het beheer, de kwaliteitscontrole en de verspreiding van de ruimtelijke gegevens om in te spelen op de vragen en behoeften van de gebruikers. § 4. Ze bevat ook de overeenkomsten over de uitwisseling, de toegang, het gebruik van de ruimtelijke gegevens, alsook coördinatie- en opvolgingsmechanismen, -processen en -procedures. § 5. De Regering zorgt voor de bewustmaking en de opleiding van de partijen die deelnemen aan InfraSIG. HOOFDSTUK III. - Metagegevens

Art. 6.Oprichting en bijwerking van de metagegevens. § 1. Elke overheidsinstantie zorgt ervoor dat haar metagegevens worden bijgewerkt voor alle verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die met de in de bijlagen I, II en III vermelde categorieën corresponderen en, desgevallend, met de categorieën bepaald door de Regering overeenkomstig artikel 3, § 1. Ze verschaft toegang tot haar metagegevens via Métawal. § 2. Elke overheidsinstantie zorgt ervoor dat haar metagegevens volledig en van toereikende kwaliteit zijn om het mogelijk te maken de verzamelingen en diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens te zoeken, te inventariseren en te gebruiken. § 3. De metagegevens die betrekking hebben op een verzameling ruimtelijke gegevens, een geheel van reeksen van dergelijke gegevens of een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens omvatten de metagegevenselementen of groepen metagegevenselementen opgenomen in deel B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1205/2008 en worden opgesteld en bijgehouden overeenkomstig de regels die vastliggen in de delen C en D van de bijlage bij dezelfde verordening.

De regels bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering. § 4. De Regering zorgt ervoor dat Métawal de metagegevens bevat die betrekking hebben op de verzamelingen ruimtelijke gegevens die overeenstemmen met de thematische categorieën opgenomen in : - de bijlagen I en II bij dit decreet, uiterlijk 3 december 2010; - bijlage III bij dit decreet, uiterlijk 3 december 2013.

Art. 7.Doel van de metagegevens.

Metagegevens hebben betrekking op : a) de overeenstemming van de verzamelingen ruimtelijke gegevens met de uitvoeringsregels tot vastlegging van de technische modaliteiten van de interoperabiliteit en de harmonisatie van die verzamelingen, goedgekeurd door de Commissie die bijgestaan wordt door het INSPIRE-comité overeenkomstig de regelgevingsprocedure met controle;b) de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens en, indien van toepassing, de daarmee samenhangende vergoedingen;c) de kwaliteit en geldigheid van verzamelingen ruimtelijke gegevens;d) de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, en de houder van de intellectuele eigendomsrechten;e) beperkingen voor de publieke toegang en de redenen voor deze beperkingen, overeenkomstig artikel 13. HOOFDSTUK IV. - Interoperabiliteit

Art. 8.Termijn van uitvoering van de interoperabiliteit. § 1. Elke overheidsinstantie zorgt ervoor, enerzijds, dat de nieuw verzamelde en uitgebreid geherstructureerde verzamelingen van ruimtelijke gegevens en de desbetreffende diensten twee jaar na de aanneming van de in artikel 7, § 1, a), bedoelde uitvoeringsbepalingen in overeenstemming daarmee beschikbaar zijn en, anderzijds, dat andere nog in gebruik zijnde verzamelingen ruimtelijke gegevens en desbetreffende diensten uiterlijk zeven jaar na de aanneming van de uitvoeringsbepalingen in overeenstemming daarmee beschikbaar zijn. § 2. De verzamelingen ruimtelijke gegevens worden in overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen ter beschikking gesteld door de aanpassing van de bestaande verzamelingen dan wel door de verwerkingsdiensten bedoeld in artikel 10, § 1, 4°.

Art. 9.Toegang tot de informatie over interoperabiliteit. § 1. Elke overheidsinstantie ziet er op toe dat de informatie, waaronder gegevens, codes en technische classificaties, die nodig is om te voldoen aan de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, § 1, a), onder zodanige voorwaarden ter beschikking van andere overheidsinstanties of derde partijen wordt gesteld dat ze zonder beperking voor dat doel kan worden aangewend. § 2. Om de coherentie te waarborgen van ruimtelijke gegevens die betrekking hebben op een geografisch kenmerk dat zich over de grens van een andere lidstaat of het grondgebied van een ander Gewest uitstrekt, neemt de Regering in samenspraak met de betrokken overheidsinstanties de nodige maatregelen om, desgevallend, te beslissen over de afbeelding en de plaats van dergelijke gemeenschappelijke kenmerken. HOOFDSTUK V. - Netwerkdiensten

Art. 10.Netwerk van diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens. § 1. De Regering zorgt voor de oprichting van een netwerk van de volgende diensten met betrekking tot de verzamelingen ruimtelijke gegevens en de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens waarvoor overeenkomstig dit decreet metagegevens zijn opgesteld : 1° zoekdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te zoeken op basis van de inhoud van de overeenkomstige metagegevens, en de inhoud van de metagegevens weer te geven;2° raadpleegdiensten, die het minstens mogelijk maken raadpleegbare verzamelingen ruimtelijke gegevens weer te geven, in deze verzamelingen te navigeren, in of uit te zoomen, panoramisch of met overlays weer te geven en om de verklaring van de informatie en de relevantie van de metagegevens weer te geven;3° downloaddiensten, die het mogelijk maken kopieën van verzamelingen ruimtelijke gegevens geheel of gedeeltelijk te downloaden en er, waar praktisch mogelijk, rechtstreeks toegang toe te hebben;4° verwerkingsdiensten, die het mogelijk maken verzamelingen ruimtelijke gegevens te veranderen om tot interoperabiliteit te komen;5° diensten die het mogelijk maken diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te roepen. § 2. De overheidsinstanties moeten rekening houden met de gebruikerseisen en zorgen voor een vlot gebruik van de diensten, ter beschikking van het publiek gesteld via internet of elk ander geschikt telecommunicatiemiddel. § 3. De netwerkdiensten moeten voldoen aan de dienstkwaliteitscriteria die vastliggen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 976/2009.

Art. 11.Uitvoeringsbepalingen voor het dienstennetwerk. § 1. Elk type netwerkdienst voldoet aan de volgende eisen : 1° wat de zoekdiensten betreft, aan de specifieke eisen en kenmerken die vastliggen in bijlage II bij Verordening (EG) nr.976/2009; 2° wat de raadplegingsdiensten betreft, aan de specifieke eisen en kenmerken die vastliggen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 976/2009.

In de zin van dit artikel zijn de bepalingen van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 976/2009 van toepassing. § 2. De Regering kan andere verzamelingen en diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens opnemen in het dienstennetwerk bedoeld in artikel 10, § 1. § 3. Met het oog op de diensten bedoeld in artikel 10, § 1, 1°, moet de volgende minimale combinatie van zoekcriteria uitgevoerd worden : 1° trefwoorden;2° classificering van diensten en verzamelingen ruimtelijke gegevens;3° de kwaliteit en geldigheid van de ruimtelijke gegevens;4° mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, § 1, a) ;5° geografische locatie;6° voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens;7° de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. § 4. De verwerkingsdiensten bedoeld in artikel 10, § 1, 4°, moeten op zodanige wijze met de in die paragraaf bedoelde andere diensten worden gecombineerd dat al deze diensten overeenkomstig de in artikel 7, § 1, a). vermelde uitvoeringsbepalingen kunnen worden geëxploiteerd. § 5. De Regering verleent de zoek- en raadplegingsdiensten binnen de voorgeschreven termijnen en overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van verordening (EG) nr. 976/2009. HOOFDSTUK VI. - Toegang tot het netwerk, tot de diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens en tot de verzamelingen ruimtelijke gegevens

Art. 12.Toegang tot het netwerk.

De Regering geeft de overheidsinstanties de technische mogelijkheid om hun verzamelingen ruimtelijke gegevens en hun diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens te koppelen aan het dienstennetwerk bedoeld in artikel 10, § 1, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, § 1, a).

Deze dienst wordt op verzoek ook ter beschikking van derde partijen gesteld wier verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens voldoen aan de uitvoeringsbepalingen waarin eisen zijn vastgesteld voor, met name, metagegevens, netwerkdiensten en interoperabiliteit. In het laatste geval wordt een overeenkomst gesloten tussen de derde partijen en de Regering.

De Regering legt de ruimtelijke gegevens en de verzamelingen ruimtelijke gegevens ter inzage via het Waalse geoportaal.

Art. 13.Beperkingen van de toegang tot het netwerk. § 1. In afwijking van artikel 10, § 1, mag de Regering de publieke toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens via de diensten bedoeld in artikel 10, § 1, 1°, beperken indien de toegang afbreuk zou doen aan de internationale relaties, de openbare veiligheid of de nationale defensie.

In afwijking van artikel 10, § 1, mag de Regering de publieke toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens via de diensten bedoeld in artikel 10, § 1, 2° tot 5°, of tot de e-commercediensten bedoeld in artikel 14, § 3, beperken indien de toegang afbreuk zou doen aan : 1° het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet of decreet is voorzien;2° internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie;3° de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon om een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheidsinstantie om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;4° de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid in de Belgische of de communautaire wetgeving geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend;5° intellectuele-eigendomsrechten;6° de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien in het Belgisch of het Gemeenschapsrecht;7° de belangen of de bescherming van diegene die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden bij wet of decreet, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven;8° de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals de habitat van zeldzame soorten. § 2. De in § 1 vermelde redenen voor het beperken van de toegang dienen restrictief te worden geïnterpreteerd, waarbij rekening moet worden gehouden met het openbaar belang dat gediend wordt met de toegang. In alle gevallen moet het openbaar belang van de toegang worden afgewogen tegen het belang dat wordt nagestreefd door het beperken van de toegang of het stellen van voorwaarden aan de toegang.

De Regering kan voorzien in beroepsmodaliteiten, onverminderd de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de "CADA" (Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten) overeenkomstig het decreet van 30 maart 1995 van het Waalse Gewest betreffende de openbaarheid van bestuur en onverminderd de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de beroepscommissie voor het recht op toegang tot milieu-informatie overeenkomstig Boek I van het Milieuwetboek.

Krachtens de § 1, 1°, 4°, 6°, 7° en 8°, mag de toegang tot informatie over emissies in het leefmilieu niet beperkt worden door de Regering.

Art 14. Toegang tot de diensten. § 1. De Regering zorgt ervoor dat het publiek kosteloos gebruik kan maken van de diensten bedoeld in artikel 10, § 1, 1° en 2°. § 2. In afwijking van § 1 mag de Regering voor de diensten bedoeld in artikel 10, § 1, 2°, toestaan dat vergoedingen in rekening gebracht worden indien die vergoedingen ervoor zorgen dat de verzamelingen ruimtelijke gegevens en de overeenkomstige diensten met betrekking tot gegevens in stand worden gehouden, met name ingeval van zeer grote hoeveelheden realtimegegevens. § 3. De ruimtelijke gegevens die beschikbaar worden gesteld via de raadpleegdiensten bedoeld in artikel 10, § 1, 2°, mogen worden geleverd in een vorm die hun hergebruik voor commerciële doeleinden verhindert. § 4. Indien de Regering de in artikel 10, § 1, 2°, 3° of 5°, vermelde diensten tegen betaling ter beschikking stelt, moet ze er op toezien dat e-commercediensten beschikbaar zijn. Aan deze diensten kunnen bewijzen van afstand, klikvergunningen of indien noodzakelijk vergunningen worden gekoppeld. § 5. Er wordt toegang tot de in artikel 10, § 1, bedoelde diensten verleend via het Waalse geoportaal, alsook via het Belgische geoportaal en het INSPIRE-portaal. HOOFDSTUK VII. - Uitwisseling van ruimtelijke gegevens tussen overheidsinstanties

Art. 15.Regels inzake uitwisseling van ruimtelijke gegevens § 1. De Regering stelt maatregelen vast voor het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens tussen de overheidsinstanties bedoeld in artikel 3, 2°. Deze maatregelen stellen die overheidsinstanties in staat om toegang te verkrijgen tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens en om deze verzamelingen en diensten uit te wisselen en te gebruiken voor overheidsinstantiestaken die van invloed kunnen zijn op het milieu. § 2. De maatregelen bedoeld in § 1 moeten voorkomen dat praktische belemmeringen, die zich voordoen op de plaats van gebruik, worden geschapen voor de uitwisseling van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten. § 3. De Regering kan overheidsinstanties diensten die verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens verstrekken, toestaan om een vergunning en/of vergoeding te verlangen van de overheidsinstanties of instellingen en instanties van de Gemeenschap die deze verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens gebruiken.

Dergelijke vergoedingen en vergunningen moeten ten volle verenigbaar zijn met de algemene doelstelling om de uitwisseling van verzamelingen ruimtelijke gegevens tussen overheidsinstanties te vergemakkelijken Indien een vergoeding wordt verlangd, blijft deze beperkt tot het minimum dat nodig is om de noodzakelijke kwaliteit en beschikbaarheid van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens te garanderen, vermeerderd met een redelijk rendement op de investering, in voorkomend geval met inachtneming van de vereisten inzake zelffinanciering van de overheidsinstanties die verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens verstrekken.

In geen geval wordt betaling verlangd voor door lidstaten aan instellingen en instanties van de Gemeenschap verstrekte verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die zij nodig hebben ter vervulling van hun verplichtingen met betrekking tot verslaglegging krachtens de Gemeenschapswetgeving inzake het milieu. § 4. De in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde regelingen voor de uitwisseling van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten staan met het oog op overheidsinstantiestaken die van invloed zijn op het milieu open voor de in artikel 3, 2°, bedoelde overheidsinstanties van de andere lidstaten en voor de instellingen en instanties van de Gemeenschap. § 5. De in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde regelingen voor de uitwisseling van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens staan, met het oog op de uitvoering van taken die van invloed zijn op het milieu, op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid open voor organen die zijn opgericht bij internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en de lidstaten partij zijn. § 6. Indien de regelingen voor de uitwisseling van de in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens overeenkomstig de §§ 4 en 5 ter beschikking worden gesteld, kunnen voorwaarden worden vastgesteld met betrekking tot het gebruik daarvan. § 7. In afwijking van dit artikel kan de uitwisseling beperkt worden wanneer deze de rechtsgang, de openbare veiligheid, de nationale defensie of de internationale betrekkingen in gevaar brengt. HOOFDSTUK VIII. - Strategisch plan inzake geomatica en Strategisch comité voor geomatica

Art. 16.Opmaking van het strategisch plan inzake geomatica.

De Regering neemt een strategisch plan inzake geomatica aan op basis van een voorstel van het Strategisch comité voor geomatica.

Art. 17.Doelstellingen van het strategisch plan inzake geomatica. § 1. Het strategisch plan inzake geomatica dient om de oriëntaties van de Regering inzake geomatica te bepalen. § 2. Het bevat op zijn minst maatregelen betreffende : - de uitvoering en de ontwikkeling van InfraSIG; - de gecoördineerde maatregelen en de transversale aspecten van de geomatica, met name t.o.v. een gestandardiseerd gebruik; - de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de ruimtelijke gegevens; - de bevordering van en bewustmaking voor de geomatica. § 3. Het strategische plan is driejaarlijks.

Art. 18.Strategisch comité voor geomatica. § 1. De Regering richt een Strategisch comité voor geomatica op.

Zij keurt er de samenstelling van goed en bepaalt er de werking van.

De Regering kan andere opdrachten aan het Strategisch comité voor geomatica toewijzen dan die vermeld in artikel 19. Die bijkomende opdrachten stroken met de doelstellingen bedoeld in dit decreet. § 2. Het Strategisch comité voor geomatica telt hoogstens twintig gewone leden. Het is samengesteld uit : a) acht vertegenwoordigers van de Waalse Overheidsdienst;b) twee vertegenwoordigers van de instellingen van openbaar nut;c) twee vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen;d) één vertegenwoordiger van de crisiscentra;e) twee vertegenwoordigers van de netbeheerders. § 3. Het voorzitterschap ervan wordt waargenomen door het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst. § 4. Het Strategisch comité voor geomatica neemt een huishoudelijk reglement aan. Dat reglement bevat op zijn minst de besluitvormingsregels van het Strategisch comité voor geomatica. § 5. Voor zijn opdrachten kan het Strategisch comité voor geomatica zich laten bijstaan door : a) elke andere vertegenwoordiger, met name uit de sociaal-economische wereld en door deskundigen inzake geomatica;b) elke andere overheidsinstantie die door haar bijdrage kan deelnemen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van dit decreet en van de richtlijn;alsook c) elke andere derde partij.

Art. 19.Opdrachten van het Strategische comité voor geomatica. § 1. Het Strategische comité voor geomatica heeft o.a. de volgende opdrachten : a) op eigen initiatief of op verzoek van de Regering voorstellen formuleren inzake het beheer en de ontwikkeling van InfraSIG;b) op alle niveaus zorgen voor de coördinatie van het geheel van de actoren, gebruikers en producenten van ruimtelijke gegevens;c) ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ruimtelijke gegevens en diensten die voor veelvuldige behoeften zijn opgericht, opgewaardeerd en hergebruikt worden door de gebruikers en producenten van ruimtelijke gegevens;d) zorgen voor de uitvoering en de ontwikkeling van de samenwerking van de overheidsinstanties en de derden die ruimtelijke gegevens produceren met het oog op de integratie van hun gegevens via gestandardiseerde methodes;e) de bijdrage bevorderen van alle derde partijen die daarom verzoeken en voor wie de infrastructuur voor ruimtelijke informatie van belang is;f) voorstellen dat mechanismen voor de productie van numerieke programma's van uitgevoerde werken tot stand gebracht worden om te kunnen bijdragen tot de bijwerking van de georeferentieel en het in kaart brengen van de ingegraven netwerken;g) een ontwerp van Strategisch plan inzake geomatica overleggen; h) zorgen voor de opstelling en de jaarlijkse bijwerking van de lijst van de verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten m.b.t. ruimtelijke gegevens die stroken met de bijlagen I, II en III, ingezameld per thematische categorie en per bijlage, alsook de netwerkdiensten bedoeld in artikel 10, § 1, ingezameld per type diensten; i) de onder h) bedoelde lijst aan de INSPIRE-cel overleggen. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 20.Toezicht op de uitvoering en het gebruik van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie.

De Regering houdt toezicht op de uitvoering en het gebruik van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie en biedt het publiek permanente toegang tot het resultaat van dit toezicht, via het Internet of elk ander geschikt telecommunicatiemiddel.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 december 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, Kmo's, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Waals Parlement 310 (2010-2011), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 21 december 2010.

Mondeling verslag.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 22 december 2010.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^