Decreet van 22 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011431
pub.
27/03/2018
prom.
22/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011431

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 FEBRUARI 2018. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française"


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In de titel van de afdeling IIIbis van hoofdstuk III van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté francaise", wordt het woord "beheerders," gevoegd tussen de woorden "Andere directieambten," en het woord "hoofdredacteurs".

Art. 2.Artikel 17bis van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : " § 1. De raad van bestuur stelt, op voorstel van de administrateur-generaal, het aantal, de functies en de bevoegdheden van de directeurs vast die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staan, alsook deze van de beheerders die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staan. § 2. Die worden door de raad van bestuur aangesteld met inachtneming van de volgende procedure : 1° de raad van bestuur, op de voordracht van de administrateur-generaal, stelt het ambtsprofiel en het opdrachtenblad vast van iedere directeur die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat en van iedere beheerder die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat. Dat blad omvat de nauwkeurige bepaling van de algemene beheersopdrachten en van de te bereiken doelstellingen; 2° hij doet een oproep tot interne of interne en externe kandidaten, volgens door hem nader te bepalen regels.Die oproep gaat inzonderheid gepaard met het indienen van een project door iedere kandidaat; 3° een college, samengesteld uit de administrateur-generaal en drie door de raad van bestuur aangestelde deskundigen, brengt aan het vast comité een advies over elke kandidatuur uit, binnen een termijn van één maand;4° na het advies van dat college te hebben ingewonnen, legt het vast comité een voorselectie van hoogstens drie kandidaten aan de raad van bestuur voor. § 3. Het mandaat van directeur die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat en het mandaat van beheerder die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat, duren zes jaar.

In het midden en op het einde van het mandaat, worden iedere directeur die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat en iedere beheerder die onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal staat, geëvalueerd door de administrateur-generaal, bijgestaan door de directeurs-generaal.

Een ongunstige evaluatie heeft tot gevolg dat een met redenen omklede beslissing na beraadslaging door de raad van bestuur wordt genomen over het behoud van die in zijn ambt van directeur onder rechtsreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal of van beheerder onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal of over hun ontslag uit dat ambt. De beraadslaging kan alleen plaatsvinden nadat de directeur onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal of de beheerder onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal door de raad van bestuur werden gehoord.

Als de evaluatie op het einde van het mandaat gunstig is, kan de raad van bestuur het mandaat van de directeur onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal of van de beheerder onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal vernieuwen. § 4. Onverminderd § 3, kunnen een directeur onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal of een beheerder onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal alleen van hun ambt ontheven of uit hun ambt ontslagen worden bij een beslissing van twee derde van de leden van de raad van bestuur en nadat ze door de raad van bestuur werden gehoord. § 5. Artikel 12, § 1, 1° tot 3°, 5°, 6°, 7° en § 2, alsook artikel 14, § 3 en § 4 zijn van toepassing op de ambten van directeur onder rechtsreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal en van beheerder onder rechtstreeks hiërarchisch verband met een directeur-generaal." Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 februari 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement.- Voorstel van decreet, nr. 578-1.

Commissieverslag, nr. 578-2.- Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 578-3.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 21 februari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^