Decreet van 22 januari 1998
gepubliceerd op 04 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027050
pub.
04/02/1998
prom.
22/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 1998. Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet is van toepassing op de volgende instellingen van openbaar nut : 1° "Port autonome de Liège" (Autonome haven van Luik);2° "Port autonome de Charleroi" (Autonome haven van Charleroi);3° "Port autonome de Namur" (Autonome haven van Namen);4° "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse gewestelijke huisvestingsmaatschappij); 5° "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Gemeenschaps- en Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);6° "Institut scientifique de Service public" (Openbaar wetenschappelijk instituut);7° "Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture" (Gewestelijke Dienst voor de promotie van land- en tuinbouw);8° "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten);9° "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen);10° Psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest.

Art. 2.Onder voorbehoud van de nodige aanpassingen die de Regering uitvoert op basis van de eventuele bijzonderheden van elke instelling, zijn de bepalingen van het administratieve en geldelijke statuut van de personeelsleden van de Regeringsdiensten van toepassing op het personeel van de in artikel 1 bedoelde instellingen van openbaar nut.

De Regering bepaalt regels voor de mobiliteit tussen haar diensten en de instellingen, alsook tussen de instellingen.

De mobiliteit is mogelijk tussen banen van dezelfde rang, waarvoor dezelfde kwalificaties en capaciteiten vereist zijn en die aan dezelfde weddeschaal verbonden zijn.

Wanneer de mobiliteit één of meer instellingen van openbaar nut betreft, worden de beslissingen met een individuele draagwijdte door de Regering genomen, na eensluidend advies van het bevoegde orgaan van de betrokken instelling(en).

Art. 3.De aan dit decreet onderworpen instellingen moeten de Regering alle inlichtingen verstrekken die gevraagd worden i.v.m. de administratieve en geldelijke toestand van hun personeel.

Art. 4.Artikel 11 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967 en de wetten van 30 juni 1975, 17 juni 1991, 19 en 22 juli 1991 en 22 juli 1993, wordt opgeheven wat het Waalse Gewest betreft.

Art. 5.Artikel 34 van het decreet van 25 oktober 1984 houdende oprichting van de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) wordt als volgt vervangen : «

Art. 34.De "Société régionale" benoemt en ontslaat haar personeelsleden. »

Art. 6.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt als volgt vervangen : «

Art. 35.De Regering stelt de personeelsformatie vast op voorstel van de "Société régionale". »

Art. 7.Artikel 16, tweede lid, van het decreet van 16 december 1988 tot oprichting van de Gewestdienst voor Arbeidsbemiddeling wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt als volgt vervangen : «

Art. 20.De Regering stelt de personeelsformatie van de Dienst vast op voorstel van het beheerscomité. »

Art. 9.In artikel 33, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 november 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "alsmede de vaststelling van hun statuut" geschrapt;2° in 6° worden de woorden "de vaststelling van de personeelsformatie en van het statuut van het personeel van de Dienst alsmede" geschrapt.

Art. 10.Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt met het volgende lid aangevuld : « In afwijking van artikel 2 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, worden de bepalingen i.v.m. de Dienst en zijn personeelsformatie door de Regering vastgesteld, met de voorafgaande instemming van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap. »

Art. 11.Artikel 17 van het decreet van 7 juni 1990 tot oprichting van een "Institut scientifique de Service public en Région wallonne" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut voor het Waalse Gewest) wordt als volgt vervangen : «

Art. 17.De personeelsformatie van het Instituut wordt op zijn voorstel bij besluit van de Regering vastgesteld. »

Art. 12.In artikel 6, derde lid, van het decreet van 22 december 1994 houdende oprichting van de Gewestelijke Dienst voor de promotie van de land- en tuinbouw, worden de woorden "hun statuut en" geschrapt.

Art. 13.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt als volgt vervangen : «

Art. 10.De Regering stelt de personeelsformatie van de Dienst vast op voorstel van de raad van bestuur.

De Dienst benoemt en ontslaat zijn personeelsleden. »

Art. 14.Artikel 14, § 1, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de met schulden bezwaarde gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, wordt als volgt vervangen : « § 1. De Regering stelt de personeelsformatie vast op voorstel van het Centrum.

Ze benoemt en ontslaat de personeelsleden van het Centrum. »

Art. 15.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 40 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, worden de woorden "die hun statuut en wedde vaststelt" geschrapt.

Art. 17.In artikel 42 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid als volgt vervangen : « De Regering stelt de personeelsformatie van het Agentschap vast op voorstel van het beheerscomité. »

Art. 18.Artikel 20 van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van psychiatrische ziekenhuizen wordt als volgt vervangen : «

Art. 20.De Regering stelt de personeelsformatie vast op voorstel van het centrum. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 januari 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^