Decreet van 22 januari 1998
gepubliceerd op 26 februari 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot invoering van een vergoedingsstelsel voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027104
pub.
26/02/1998
prom.
22/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 1998. Decreet tot invoering van een vergoedingsstelsel voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en, Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. In de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wordt een artikel 58sexies ingevoegd in afdeling 2 "Bijzondere bepalingen" van hoofdstuk IX "Bepalingen eigen aan het Waalse Gewest". «

Art. 58sexies.§ 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die als hoofdberoep een landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visteeltbedrijf in het Waalse Gewest uitbaat, kan een vergoedingsaanvraag indienen bij een administratieve commissie wanneer het vast staat dat zijn teelten, oogsten, dieren, bossen of wouden rechtstreeks beschadigd werden door beschermde diersoorten.

Daartoe wordt jaarlijks een bedrag uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest. Dit bedrag wordt berekend met inachtneming van de in de loop van het vorige jaar toegekende vergoedingen. § 2. De administratieve commissies zijn territoriaal bevoegd voor het ambtsgebied van elk door de Regering afgebakend bosdistrict.

Ze bestaan uit minstens drie leden, met name : 1° de bosbouwkundig ingenieur belast met het bedoelde ambtsgebied;2° de landbouwkundig ingenieur van het bosdistrict waar de schade werd aangericht als ze betrekking heeft op teelten, oogsten of dieren;3° één of verscheidene deskundigen aangewezen door de bosbouwkundig ingenieur. § 3. De vergoedingsaanvraag moet uiterlijk de derde werkdag na de ontdekking van de schade bij aangetekende brief ingediend worden bij de bevoegde administratieve commissie.

De aanvraag bevat o.a. : 1° de personalia van de aanvrager; 2° het bewijs van zijn beroepsbezigheid, i.e. land-, tuin- of bosbouwer of veeteelter; 3° de vaststelling van de aangerichte schade. § 4. De Regering is bevoegd om : 1° de regels te bepalen voor de indiening van de aanvragen en voor hun behandeling door de administratieve commissies bedoeld in § 1;2° de samenstelling van de administratieve commissies te bepalen en hun werkwijze te regelen;3° de in § 1 bedoelde beschermde diersoorten aan te wijzen die belangrijke schade kunnen aanrichten aan teelten, oogsten, bossen, wouden en veeteeltdieren, rekening houdende met de moeilijkheid om voldoende technische oplossingen te vinden om nieuwe schade te voorkomen;4° het minimum- en maximumbedrag van de vergoeding per slachtoffer vast te stellen;5° de administratieve commissies te machtigen om de aanvrager middelen voor te schrijven om nieuwe schade te voorkomen.Daartoe kan hem een vergoeding betaald worden. Bovendien zal de schade voortaan alleen vergoed worden als de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen toegepast worden. § 5. Er wordt geen vergoeding toegestaan : 1° als de aanvrager vijf jaar vóór de aanvraag definitief veroordeeld is voor een overtreding van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, alsook van de regels die inzake jacht, visserij of bossen van toepassing zijn in het Waalse Gewest;2° voor het verzekerde schadegedeelte;3° als de schade geheel of gedeeltelijk te wijten is aan de aanvrager zelf;4° als het slachtoffer van de schade vraagt dat het Gewest de vergoeding betaalt op grond van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. § 6. In het kader van de behandeling van de vergoedingsaanvraag zijn de administratieve commissies gemachtigd om : 1° een onderzoek ter plaatse in te stellen en de door de aanvrager aangevoerde schade vast te stellen;2° van elke persoon of overheidsorgaan alle gegevens te eisen over de echtheid van de feiten, het bestaan en de omvang van de door de aanvrager aangevoerde schade;3° de nodige expertises laten uitvoeren en alle getuigen te horen.» Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 januari 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^