Decreet van 22 juli 2010
gepubliceerd op 09 augustus 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204226
pub.
09/08/2010
prom.
22/07/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JULI 2010. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 43 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij de Waalse decreten van 4 december 2003 en 10 december 2009 en bij de koninklijke besluiten van 30 december 1980 en 29 maart 1994, worden de woorden "en met inbegrip van de sommen of inleggelden ingezet via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers" ingevoegd tussen de woorden "zelfs in private kringen," en de woorden "met uitsluiting van".

Art. 2.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 44bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 44bis.§ 1. Als de sommen of inleggelden in het Waalse Gewest worden ingezet via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wordt een belasting van 11 % geheven op de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van de spelen of weddenschappen wordt bereikt. § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 dient te worden verstaan onder werkelijke brutomarge, het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen, verminderd met de winsten die voor die spelen en weddenschappen werkelijk verdeeld zijn. § 3. Voor de toepassing van § 1 worden de sommen of inleggeleden geacht ingezet te zijn in het Waalse Gewest als de spelen of weddenschappen worden ontvangen via een server die in het Waalse Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt. »

Art. 3.Artikel 45 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1 wordt het woord "courues" geschrapt in de Franse versie;2° in dezelfde paragraaf worden de woorden ", hondenwedstrijden en gewedijverde sportevenementen" ingevoegd tussen de woorden "op paardenrennen" en de woorden "die zowel in België als in het buitenland";3° in § 2 worden de woorden "deze Titel" vervangen door de woorden "§ 1".

Art. 4.In artikel 51 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 14 van 18 april 1967, worden de woorden ", in het kader van de spelen en weddenschappen bedoeld in artikel 43" ingevoegd tussen de woorden "elke persoon die" en de woorden ", zelfs toevallig,".

Art. 5.In artikel 52 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of wanneer er via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers" ingevoegd tussen de woorden "of in andere lokalen" en de woorden "aan spel of aan weddenschappen wordt gedaan".

Art. 6.In artikel 59 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, worden de woorden "met inbegrip van de spelen en weddenschappen die worden ontvangen via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers" ingevoegd tussen de woorden "onder de door haar bepaalde voorwaarden" en de woorden "de controle op de belastbare elementen door andere middelen dan die voorzien in dit Wetboek vereenvoudigen".

Art. 7.Artikel 60, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : « Voor de spelen en weddenschappen die worden ontvangen via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers kan een specifieke aangifte worden voorzien. »

Art. 8.Artikel 63 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt : « 6° de spelen en weddenschappen die worden ontvangen via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. »

Art. 9.Artikel 63ter van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, wordt aangevuld met een punt 3bis, luidend als volgt : « 3bis voor de in artikel 63, 6°, bedoelde belastingplichtigen, op 50.000 EUR per server die in het Waalse Gewest is gevestigd; ».

Art. 10.In artikel 68, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het Waalse decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 be sluiten, worden tussen de woorden "hetzij in de" en de woorden "voorgeschreven aangifte" de woorden "bij deze Titel of diens uitvoeringsbesluiten" ingevoegd.

Art. 11.In artikel 69 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden tussen de woorden "spelen en weddenschappen" en de woorden "inricht of exploiteert" de woorden "bedoeld in artikel 43" ingevoegd.

Art. 12.§ 1. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. § 2. In afwijking van artikel 63quater van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, moet de waarborg waarvan sprake in de artikelen 63, 6° en 63ter, 3bis, van hetzelfde Wetboek worden verstrekt binnen de maand na de inwerkingtreding van dit decreet als de persoon die onderworpen is aan de belasting op de spelen en weddenschappen reeds inleggelden of sommen aangenomen heeft vóór de inwerkingtreding van dit decreet via informatiemaatschappij-instrumenten in de zin van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 juli 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken van het Waals Parlement, 208 (2009-2010), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 20 juli 2010.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^