Decreet van 22 juni 2015
gepubliceerd op 31 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 "TITEL"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015203299
pub.
31/08/2015
prom.
22/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203299

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 JUNI 2015. - Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 "TITEL" (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

« (in duizenden euro)

Algemene ontvangsten

258.499

Toegewezen ontvangsten

7.483

Totaal

265.982 »


Art. 2.Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « Met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap wordt 6.223.000,00 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit Fonds. »

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

« (in duizenden euro)

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven

472.012

304.150

Begrotingsfondsen

7.934

7.934

Totaal

479.946

312.084 »


Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

« DAB Mediacentrum

345.000,00 EUR

DAB Gemeenschapscentra

5.423.000,00 EUR

Robert-Schuman-Instituut

422.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen

224.000,00 EUR

César-Franck Atheneum

247.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith

269.000,00 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek

464.000,00 EUR

DAB Service en Logistiek

360.000,00 EUR »


Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

« Autonome hogeschool

526.000,00 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum

6.606.000,00 EUR

Dienst voor de personen met een handicap

12.009.000,00 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling

5.928.000,00 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand

3.739.000,00 EUR

Sociaal-Economische Raad

287.000,00 EUR

Kaleido-DG

668.000,00 EUR »


Art. 6.In hetzelfde decreet wordt een artikel 11.1 ingevoegd, luidende : « Art. 11.1. In afwijking van artikel 18, § 2, van het Infrastructuurdecreet van 18 maart 2002 wordt de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ertoe gemachtigd vanaf de inwerkingtreding van dit decreet tot de afronding van de projecten, voor de hierna vermelde infrastructuurprojecten vooruitbetalingen te doen tot een plafond van 75 % van de toegezegde subsidies per project.

Die afwijking geldt voor de volgende infrastructuurprojecten :

Project

Zwembaden Eupen

Gemeentelijk depot Amel

Basisschool Bütgenbach + centrum voor bevorderingspedagogiek

Stadhuis Eupen - Fase 1

Het rustoord voor bejaarden Hof Bütgenbach

Country Tennis Club bouw tennishal Kelmis

Basisschool Burg-Reuland + sporthal

OCMW Eupen - Verbouwing St. Joseph

Marienheim Raeren - deel 2 »


Art. 7.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 22 juni 2015.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Parlementaire stukken : 5-1-HH2015 (2014-2015), nr. 1. Ontwerp van decreet. 5-1-HH2015 (2014-2015), nr. 2. Verslag van het Rekenhof. 5-1-HH2015 (2014-2015), nr. 3. Verslag.

Integraal verslag : 22 juni 2015, nr. 14. Bespreking en aanneming.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^