Decreet van 22 juni 2020
gepubliceerd op 03 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het Sportdecreet van 19 april 2004

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020203106
pub.
03/08/2020
prom.
22/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203106

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 JUNI 2020. - Decreet tot wijziging van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.- In artikel 3 van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 5° worden de woorden "mindervalide sportbeoefenaar" vervangen door de woorden "sportbeoefenaar met ondersteuningsbehoefte"; 2° de bepaling onder 7° wordt vervangen als volgt : "7° sportfederatie : koepelorganisatie van sportverenigingen van eenzelfde sporttak of van verschillende sporttakken samen;" 3° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt : "8° koepelorganisatie : de Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap vermeld in artikel 8;" 4° in de bepaling onder 9° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 5° er wordt een bepaling onder 10° ingevoegd, luidende : "10° Algemene Verordening Gegevensbescherming : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG."

Art. 2.- In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt het opschrift van het artikel vervangen door het woord "Seksegelijkheid" en wordt het woord "beide" vervangen door het woord "alle".

Art. 3.- In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt - tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : "De Regering vraagt de koepelorganisatie om advies te verstrekken over elke aanvraag tot erkenning, tenzij het gaat om de erkenning van de koepelorganisatie zelf. De koepelorganisatie wordt op regelmatige tijdstippen ingelicht over de aanvragen die de sportorganisaties hebben ingediend."

Art. 4.- Artikel 7, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Worden die tekortkomingen na afloop van die termijn niet weggewerkt, dan trekt de Regering de erkenning in nadat zij het advies van de betrokken organisatie en het advies van de koepelorganisatie heeft ingewonnen, tenzij het gaat om de erkenning van de koepelorganisatie zelf."

Art. 5.- Artikel 8 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt hersteld als volgt : "Art. 8 - Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap De Regering kan slechts één instelling erkennen als Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap die in de ruimste zin activiteiten in en door sport en beweging ontwikkelt en ondersteunt.

Om als koepelorganisatie erkend te worden, moet die instelling aan de in artikel 5 vermelde voorwaarden voldoen en moet die instelling bovendien : 1° als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn;2° minstens twee derde van alle erkende sportfederaties van de Duitstalige Gemeenschap als lid hebben;3° alle sportverenigingen of sportfederaties van de Duitstalige Gemeenschap die de door de Regering goedgekeurde toetredingsvoorwaarden vervullen en een aanvraag indienen, als lid opnemen;4° een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering aangaan voor alle activiteiten van de koepelorganisatie;5° het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten organisaties in haar statuten vermelden. De koepelorganisatie heeft de volgende taken : 1° adviezen opstellen over alle voorontwerpen van decreet en van reglementair besluit over sport in de Duitstalige Gemeenschap;2° op verzoek van de Regering of op eigen initiatief adviezen opstellen over alle vraagstukken over sport in de Duitstalige Gemeenschap;3° de belangen van de erkende sportorganisaties vertegenwoordigen ten aanzien van derden in het binnenland en buitenland;4° de maatschappelijke verplichtingen van de sport ondersteunen;5° de erkende sportorganisaties administratief adviseren en ondersteunen;6° het sportondersteuningscentrum vermeld in artikel 10 organiseren;7° een jaarlijks opleidingsaanbod voor de sport uitwerken binnen de perken van de door de Regering vastgelegde richtsnoeren, procedureregels en vergoedingsregels;8° de samenwerking en synergieën tussen sport, school en gezondheid ondersteunen en organiseren; 9° als ze daarom wordt verzocht: de door de sportorganisaties ingestelde tuchtprocedures van de sportorganisaties organiseren en begeleiden overeenkomstig het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten ter bestrijding van doping in de sport."

Art. 6.- In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "met een handicap" vervangen door de woorden "met ondersteuningsbehoefte";2° het eerste lid, 6°, wordt aangevuld met de woorden "of waarborgen dat alle aangesloten verenigingen en hun leden door een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en door een ongevallenverzekering gedekt zijn"; 3° in het eerste lid wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt : "7° het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten organisaties in haar statuten vermelden;" 4° in het eerste lid wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt : "8° minstens één taak op de volgende gebieden uitoefenen : a) voor alle relevante doelgroepen opleidingen en voortgezette opleidingen organiseren die voor de uitoefening van de sporttak noodzakelijk zijn en dit in samenwerking met de koepelorganisatie;b) een kampioenschap of andere sportactiviteiten organiseren of daaraan deelnemen; c) samenwerken met de schoolsport." 5° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende : "9° informatiecampagnes over dopingbestrijding ontwikkelen overeenkomstig het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten betreffende de bestrijding van doping in de sport." 6° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Na voorafgaand advies van de koepelorganisatie erkent de Regering : 1° slechts één sportfederatie per sporttak; 2° één sportfederatie voor mensen met ondersteuningsbehoefte."

Art. 7.- Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 10 - Sportondersteuningscentrum § 1 - De koepelorganisatie fungeert als sportondersteuningscentrum in de Duitstalige Gemeenschap. Via een prestatiegerichte ondersteuningstraining biedt de koepelorganisatie in haar hoedanigheid van ondersteuningscentrum een aanvulling op de training die de ingeschreven sportbeoefenaars in hun eigen verenigingen krijgen.

De koepelorganisatie organiseert prestatiegerichte activiteiten die relevant zijn voor alle sportbeoefenaars. Tot dat aanbod behoren sportgeneeskundige onderzoeken, voedingsadvies en mentale training. § 2 - Als een sportbeoefenaar met toepassing van artikel 22 de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader krijgt, staat het hele aanbod van het ondersteuningscentrum gratis tot zijn beschikking.

Sportbeoefenaars tot 21 jaar kunnen individueel of in groepsverband in het ondersteuningscentrum trainen en gebruikmaken van het aanbod. Dat aanbod is niet gratis. De Regering kan de leeftijdsgrens aanpassen. § 3 - De koepelorganisatie voert in haar hoedanigheid van ondersteuningscentrum het door de Regering goedgekeurde en in artikel 16 beschreven sportondersteuningsconcept uit."

Art. 8.- Artikel 15 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt hersteld als volgt : "Art. 15 - Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap Om haar taken te vervullen, krijgt de koepelorganisatie een jaarlijkse subsidie die wordt vastgelegd in een beheerscontract in de zin van artikel 105 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap.

De jaarlijkse subsidie wordt gebruikt om de volgende uitgaven te dekken : 1° financiering van alle taken vermeld in artikel 8 en in artikel 10;2° personeelskosten; 3° werkings- en exploitatiekosten."

Art. 9.- Artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. 16 - Sportfederaties § 1 - Sportfederaties krijgen jaarlijks een forfaitaire werkingstoelage van 500 euro.

Een sportfederatie krijgt bovendien : - 500 euro, indien ze tot 5 clubs telt; - 1.000 euro, indien ze 6 tot 14 clubs telt; - 2.000 euro, indien ze ten minste 15 clubs telt.

Sportfederaties krijgen bovendien een toelage van: - 1.000 euro voor opleidingen en voortgezette opleidingen die georganiseerd worden in overleg met de Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap; - 1.000 euro voor de realisatie van projecten in samenwerking met de sport op school; - 2.500 euro voor de organisatie van een kampioenschap dat het hele jaar duurt; - 1.000 euro, wanneer ze over een secretariaat beschikken en daarvoor een medewerker ten minste halftijds tewerkstellen. § 2 - Sportfederaties kunnen een sportondersteuningsconcept voor hun sporttak indienen, als de volgende basiscriteria vervuld zijn : 1° de sportfederatie telt minstens 299 leden in de aangesloten verenigingen;2° de sportfederatie organiseert opleidingen en voortgezette opleidingen in samenwerking met de koepelorganisatie;3° de sportfederatie beschikt over een passende infrastructuur om de ondersteuningstraining in zijn sporttak te geven. Het sportondersteuningsconcept bevat minstens : 1° een jaarplan voor een periode van minstens drie tot hoogstens vijf jaar met een beschrijving van het profiel van de sporters;2° de doelstellingen;3° een inschatting van de te bereiken verbetering van de prestaties bij de sportbeoefenaars tot 21 jaar, waarbij de Regering de leeftijdsgrens kan aanpassen;4° een wedstrijdplanning;5° een beschrijving van de huidige situatie wat training en trainer betreft;6° een kostenraming. Na advies van een vakjury kan de Regering het ingediende sportondersteuningsconcept goedkeuren en steunen. De steun omvat hoogstens 80 % van de in het sportondersteuningsconcept goedgekeurde kosten.

De Regering bepaalt de beoordelingscriteria en de werkwijze bij wraking van juryleden.

De Regering bepaalt de samenstelling en de werkwijze van de vakjury, zorgt voor het secretariaat en regelt de kostenvergoeding voor de leden van de vakjury."

Art. 10.- Artikel 17 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.- Artikel 18, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Lokale sportraden verkrijgen bovendien een jaarlijkse subsidie van: - 25 euro per aangesloten vereniging; - 1.000 euro wanneer ze ten minste één evenement per jaar organiseren; - 2.000 euro om een website over de activiteiten van de lokale sportraad te exploiteren en te onderhouden."

Art. 12.- In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de woorden "15 tot 18" vervangen door de woorden "15, 16 en 18".

Art. 13.- In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt, in de bepaling onder 6°, de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende : "7° het huidige aantal leden in elke aangesloten vereniging afzonderlijk, ingedeeld op basis van leeftijd en geslacht;" 3° het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien voorhanden: het sportondersteuningsconcept." 4° in het tweede lid worden de woorden "onder 5° en 6°" vervangen door de woorden "in het eerste lid, 5°,".

Art. 14.- In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het getal "6" vervangen door het woord "tien"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De Regering kan de naleving van de bepalingen van dit decreet te allen tijde laten controleren overeenkomstig artikel 12 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinati sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof." 3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 15.- In artikel 22 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "Op gunstig advies van de koepelorganisatie kan de Regering, voor een kalenderjaar resp.voor een schooljaar, de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader toekennen aan sportbeoefenaars die aangesloten zijn bij een sportvereniging en één van de sporttakken beoefenen die de Regering vastlegt." 2° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : "Op gunstig advies van de koepelorganisatie kan de Regering, voor een kalenderjaar resp.voor een schooljaar, de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader ook toekennen aan sporters die hun woonplaats in het Duitse taalgebied hebben, maar aangesloten zijn bij een sportvereniging van een andere gemeenschap of bij een buitenlandse sportvereniging en een sporttak beoefenen die de Regering vastlegt en voor een Belgisch selectieteam of een nationaal team genomineerd zijn." 3° in paragraaf 1 wordt tussen het tweede lid, dat het derde lid wordt, en het derde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : "Op voorafgaand advies van de koepelorganisatie bepaalt de Regering op basis van welke criteria sportbeoefenaars de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader kunnen krijgen." 4° in § 1, derde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid";5° § 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "De sportbeoefenaar dient een ondertekende aanvraag in bij de Regering. Wie de status van sporter van een A-kader of de status van sporter van een B-kader wil krijgen, dient zijn erkenningsaanvraag in tegen uiterlijk 31 januari; wie de status van een jongtalentkader of de status van een C-kader wil krijgen, kan zijn erkenningsaanvraag tijdens het hele jaar indienen." 6° in § 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° een curriculum vitae van de aanvrager op het gebied van sport;" 7° in § 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt : "5° verklaringen van de sportfederatie waarbij de aanvrager aangesloten is, waaruit blijkt dat : a) de aanvrager een trainingsschema van de sportfederatie volgt en in voorkomend geval de voor de respectieve status geplande afwezigheid op school aanvraagt;b) de aanvrager in voorkomend geval tijdens zijn afwezigheid op school verzekerd is. Bij gebrek aan een erkende sportfederatie in de Duitstalige Gemeenschap kunnen de vereiste verklaringen, na overleg met de overeenkomstige sportfederatie in een andere gemeenschap, door de koepelorganisatie afgegeven worden." 8° in § 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt, in de bepaling onder 9°, de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 9° in § 2 wordt het tweede lid, dat het derde lid wordt, aangevuld met een bepaling onder 10°, luidende : "10° bij sporters van het B-kader en het A-kader: het bewijs dat de aanvrager de door de Regering vastgestelde gedragscode heeft ondertekend, waarbij hij zich ertoe verplicht volgens ethische principes te handelen." 10° § 2, derde lid, wordt opgeheven;11° § 3 wordt vervangen als volgt : " § 3 - De Regering legt de volledig en tijdig ingediende aanvragen voor aan de koepelorganisatie.De koepelorganisatie onderzoekt die aanvragen en houdt daarbij rekening met : 1° de selectiecriteria die de internationale sportorganisaties, het Internationaal Olympisch Comité of het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité in voorkomend geval hebben vastgelegd;2° de significante waarde van de sportprestatie die de aanvrager heeft bereikt op basis van een door de Regering vastgestelde lijst van criteria. De koepelorganisatie komt minstens om de zes maanden samen om advies te verstrekken over de aanvragen.

Binnen 60 dagen na ontvangst van het advies beslist de Regering over de aanvraag tot toekenning van de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader." 12° § 4 wordt vervangen als volgt : " § 4 - Kort nadat de Regering de kaderstatus heeft toegekend, publiceert de koepelorganisatie op haar website de bijgehouden lijst van de erkende sportbeoefenaars die de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader hebben gekregen." 13° § 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "Als de sportprestaties niet meer behaald worden of als de sporter door zijn handelen de gedragscode overtreedt, kan de Regering de erkenning van de sportbeoefenaar met de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader intrekken." 14° § 5, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "De Regering wint het advies van de koepelorganisatie in voordat zij over de intrekking van de erkenning beslist.De koepelorganisatie hoort de sporter en één of meer vertegenwoordigers van de betrokken sportfederatie." 15° § 5, vijfde lid, eerste zin, wordt vervangen als volgt : "Binnen dertig dagen na ontvangst van het advies van de koepelorganisatie beslist de Regering of de erkenning ingetrokken wordt."

Art. 16.- In artikel 22.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten, wordt het woord "Sportcommissie" vervangen door het woord "koepelorganisatie".

Art. 17.- In artikel 22.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastin type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt het woord "Sportcommissie" vervangen door het woord "koepelorganisatie".

Art. 18.- In artikel 23 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Op gunstig advies van de koepelorganisatie kan de Regering een aanvullende financiële ondersteuning toekennen aan sportverenigingen die over minstens één ploeg in de hoogste klasse beschikken en die actief aan jeugdwerk doen;" 2° in het derde lid, 3°, worden de woorden "houder van een oefenmeesterdiploma" vervangen door de woorden "trainer C";3° in het derde lid, 4°, wordt tussen de woorden "categorie D: " en het woord "oefenmeester" het woord "trainer D," ingevoegd;4° in het zesde lid, ingevoegd bij het decreet van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastin type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de woorden "met een handicap" vervangen door de woorden "met ondersteuningsbehoefte".

Art. 19.- Artikel 24.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastin type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt vervangen als volgt: "Sportbeoefenaars en ploegen die niet over de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader beschikken of zich voor de deelneming aan internationale wedstrijden in jeugdcategorieën en open leeftijdsklassen gekwalificeerd hebben, alsook hun begeleiders, kunnen een subsidie van hoogstens 50 % van de reis-, overnachtings- en maaltijdkosten krijgen, voor zover die kosten niet door andere instanties of organisaties betaald worden."

Art. 20.- Artikel 26.1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 2 - De subsidie voor openluchtklassen wordt berekend op basis van de volgende berekeningswijze: 2 euro vermenigvuldigd met het aantal deelnemers, vermenigvuldigd met het aantal dagen."

Art. 21.- In artikel 27 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 11 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 4 wordt vervangen als volgt : " § 4 - De basissubsidie wordt berekend op basis van de volgende berekeningswijze: 0,25 euro vermenigvuldigd met het aantal deelnemers, vermenigvuldigd met het aantal dagen." 2° § 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "De variabele subsidie bedraagt 50 % van de volgens onderstaande berekeningswijze berekende vergoeding voor die begeleiders: duur in dagen, vermenigvuldigd met het aantal uren, vermenigvuldigd met het minimumtarief voor de begeleiders."

Art. 22.- Het opschrift van hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK IV - Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming"

Art. 23.- Artikel 33 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 33 - Vertrouwelijkheid Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten de Regering, de koepelorganisatie en de andere personen die bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan betrokken zijn, de gegevens die hun in de uitoefening van hun opdracht toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen."

Art. 24.- Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 34 - Verwerking van persoonsgegevens De Regering en de koepelorganisatie zijn, elk wat hen betreft, verantwoordelijk voor de in de hoofstukken II en III van dit decreet vermelde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor erkennings- en subsidiëringsaanvragen geldt de Regering als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; voor de vervulling van de taken vermeld in de artikelen 8 en 10 is dat de koepelorganisatie.

De Regering en de koepelorganisatie verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van hun wettelijke of decretale opdrachten. Zij mogen de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van hun wettelijke of decretale opdrachten die verband houden met dit decreet.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens."

Art. 25.- Artikel 35 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art. 35 - Verwerking van gezondheidsgegevens Gezondheidsgegevens over de betrokken personen worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek aan het beroepsgeheim gebonden is.

Het verwerken van gegevens over de gezondheid geschiedt met inachtneming van het medisch geheim en met inachtneming van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt.

Art. 26.- Artikel 36 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 36 - Gegevenscategorieën § 1 - De Regering kan gegevens uit de volgende persoonsgegevenscategorieën overeenkomstig artikel 34 verwerken : 1° identiteitsgegevens en contactgegevens van de sportbeoefenaar;2° gegevens over het schoolbezoek van de sportbeoefenaar;3° gegevens over de gezondheid van de sportbeoefenaar;4° gegevens over de sportactiviteiten van de sportbeoefenaar;5° gerechtelijke gegevens over de sportbeoefenaar, vermeld in artikel 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. § 2 - De koepelorganisatie kan gegevens uit de in § 1 vermelde persoonsgegevenscategorieën overeenkomstig artikel 34 verwerken. § 3 - Nadat de Gegevensbeschermingsautoriteit advies heeft verstrekt, preciseert de Regering de gegevenscategorieën vermeld in § 1 en § 2."

Art. 27.- Artikel 37 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Art. 37 - Duur van de gegevensverwerking Tot hoogstens tien jaar nadat een aanvraag overeenkomstig hoofdstuk III van dit decreet goedgekeurd werd, mogen de gegevens in een vorm bewaard worden die de mogelijkheid biedt de betrokken personen te identificeren. Met behoud van de toepassing van de bepalingen betreffende het archiefwezen worden ze uiterlijk na het verstrijken van de door de Regering vastgestelde termijn vernietigd."

Art. 28.- Artikel 38 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 38 - Veiligheidsmaatregelen De Regering bepaalt in voorkomend geval de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit hoofdstuk wordt bepaald.

Art. 29.- Artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastin type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt opgeheven.

Art. 30.- Artikel 40 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 31.- Artikel 41 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 32.- Hoofdstuk V van hetzelfde decreet, dat de artikelen 42 tot 47 omvat, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c sluiten, wordt opgeheven.

Art. 33.- Artikel 53 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "Ongeacht alle andersluidende bepalingen oefent de Sportcommissie, in haar op 31 december 2019 geldige samenstelling, tot en met 31 december 2020 haar taken uit overeenkomstig de op 31 december 2019 geldende bepalingen. De Sportraad oefent, in zijn op 31 december 2019 geldige samenstelling, zijn taken uit overeenkomstig de op 31 december 2019 geldende bepalingen tot de Regering de in artikel 8 vermelde koepelorganisatie heeft erkend."

Art. 34.- Artikel 54bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid, gesloten op 2 september 2002 type decreet prom. 21/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie tot inperking van het tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003 sluiten, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "De op 1 januari 2020 bestaande centra voor competitiesport worden tot en met 31 december 2021 ondersteund op basis van de op 31 december 2019 geldende bepalingen."

Art. 35.- Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2020.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 22 juni 2020.

O. PAASCH De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën A. ANTONIADIS De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting I. WEYKMANS De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2019-2020 Parlementaire stukken : 73 (2019-2020) Nr. 1 Ontwerp van decreet 73 (2019-2020) Nr. 2 Voorstellen tot wijziging 73 (2019-2020) Nr. 3 Verslag 73 (2019-2020) Nr. 4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag : 22 juni 2020 - Nr. 12 Bespreking en aanneming


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^