Decreet van 22 maart 2018
gepubliceerd op 17 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot instelling van de prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap voor de promotie van Vrouwensport

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040058
pub.
17/04/2018
prom.
22/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040058

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 MAART 2018. - Decreet tot instelling van de prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap voor de promotie van Vrouwensport


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het Parlement van de Franse Gemeenschap kent ieder jaar "de prijs voor de promotie van de Vrouwensport" toe.

Deze prijs bekroont een specifiek initiatief, een specifieke verwezenlijking of een project in het kader van de promotie van Vrouwensport in Franstalig België.

Onder "Vrouwensport" wordt verstaan het geheel van de beroeps-, amateur- of ontspanningssportpraktijken voor vrouwen.

Art. 2.De prijs van het Parlement kan toegekend worden, ofwel aan een organisatie of een instelling, die niet het bewijs moet leveren dat ze de rechtspersoonlijkheid bezit, ofwel aan een natuurlijke persoon.

Art. 3.De prijs wordt door een jury toegekend, samengesteld uit de leden van het Bureau en wordt door de voorzitter van het Parlement voorgezeten.

Het secretariaat wordt door de griffier van het Parlement waargenomen.

Art. 4.Het Adviescomité belast met het onderzoek van de kwesties met betrekking tot de waarborg van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen en de Commissie die bevoegd is voor sport leggen een gemene lijst voor aan de examencommissie waarin de kandidaten voor de toekenning van de prijs voorkomen. Er wordt een vergadering achter gesloten deuren georganiseerd in aanwezigheid van genoemd Comité en de Sportcommissie om deze lijst vast te stellen.

Art. 5.De beslissingen van de jury worden bij de volstrekte meerderheid van de stemmen genomen. Bij tweederde meerderheid, kan de jury tot de niet-toekenning van de prijs beslissen.

Art. 6.De jury bepaalt haar reglement met inachtneming van de door haar bepaalde nadere regels.

Art. 7.De prijs bedraagt 5.000 euro en wordt geïndexeerd volgens de nadere regels bepaald door het Bureau van het Parlement.

De begrotingskredieten betreffende de prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de organisatie ervan worden op de werkingsbegroting van het Parlement uitgetrokken.

Art. 8.De voorzitter van het Parlement, ofwel bij gebreke daaraan een lid van het Bureau reikt officieel de prijs voor de promotie van Vrouwensport uit tijdens een ceremonie die georganiseerd wordt gedurende een zittingsdag van het Parlement.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 maart 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement. - Voorstel van decreet, nr. 604-1. - In voltallige vergadering aangenomen tekst, nr. 604-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 21 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^