Decreet van 22 mei 2008
gepubliceerd op 05 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de artikelen 35 en 111 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201984
pub.
05/06/2008
prom.
22/05/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 MEI 2008. - Decreet houdende wijziging van de artikelen 35 en 111 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 35 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wordt een nieuw lid ingevoegd tussen lid 2 en lid 3, luidend als volgt : "De modules voor elektriciteit- of warmteproductie die elk bouwwerk, installatie of gebouw gelegen op hetzelfde onroerend goed rechtstreeks bevoorraden en waarvan de energiebron uitsluitend solair is, worden uitzonderlijk toegelaten voor zover ze de bestemming van het gebied onherroepelijk niet aan de kaak stellen." In het laatste lid van hetzelfde artikel worden de woorden "recreatieve activiteiten in de open lucht" tussen de woorden "vissershutten" en "alsmede voor de handelingen en werken die daaraan verbonden zijn" vervangen door de woorden "recreatieve activiteiten in de open lucht en de modules voor elektriciteit- en warmteproductie".

Art. 2.Artikel 111, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld als volgt : "De modules voor elektriciteit- of warmteproductie die deze bouwwerken, installaties of gebouwen gelegen op hetzelfde onroerend goed rechtstreeks bevoorraden en waarvan het energiebron uitsluitend solair is, mogen toegelaten worden zelfs als ze los van het goed gebouwd zijn." In hetzelfde artikel wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "Met het oog op elektriciteit- of warmteproductie mogen de modules die elk bouwwerk, installatie of gebouw gelegen op hetzelfde onroerend goed rechtstreeks bevoorraden, die met het plan van aanleg overeenstemmen en waarvan de energiebron uitsluitend solair is, toegelaten worden in een aangrenzend gebied." Het laatste lid van hetzelfde artikel wordt vervangen als volgt : "Het bouwwerk, de installatie of het gebouw zoals het is verbouwd, vergroot of heropgebouwd, alsmede de module voor elektriciteit- of warmteproductie moeten de krachtlijnen van het landschap ofwel naleven, ofwel structureren ofwel herstellen."

Art. 3.Opheffingsbepalingen Opgeheven worden, de voorschriften van een gewestelijk stedenbouwkundig reglement, van een gemeentelijk plan van aanleg, van een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement of van het plan en de voorschriften bedoeld in artikel 92 die een afwijking impliceren en die de aanleg op de gebouwen of in de voor- en achtertuinen, van modules voor elektriciteit- of warmteproductie waarvan de energiebron uitsluitend solair is, verbieden.

Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de gebouwen opgenomen in de inventaris van het patrimonium bedoeld in artikel 192, alsook op de gebouwen bedoeld in artikel 185, tweede lid, a. en b., die worden beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 mei 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 764 (2007-2008). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 14 mei 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^