Decreet van 22 mei 2008
gepubliceerd op 17 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de reglementering betreffende de instandhouding van de Natura 2000-sites alsmede de wilde fauna en flora

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202142
pub.
17/06/2008
prom.
22/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2008. - Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud wat betreft de reglementering betreffende de instandhouding van de Natura 2000-sites alsmede de wilde fauna en flora (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1bis van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud wordt aangevuld als volgt : « 32° beheerseenheid : al dan niet ononderbroken omtrek gelegen binnen een Natura 2000-site die globaal homogene instandhoudingsmaatregelen vereist en die afgebakend is naar gelang van ecologische, technische en/of sociaal-economische criteria. »

Art. 2.Artikel 26 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt : A. in § 1, tweede lid, 4° worden de woorden "de wetenschappelijke criteria" vervangen door de woorden "de synthese van de wetenschappelijke criteria";

B. punt 5° van § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « 5° de nauwkeurige geografische aanduiding van het gebied en, binnen dit gebied, van de beheerseenheden, met de nummers van kadastrale percelen, met vermelding, in voorkomend geval, van het percentage van het in het gebied inbegrepen perceel alsook de nauwkeurige geografische aanduiding van de daar voorkomende voornaamste typen natuurlijke habitats die op een kaart met een schaal van 1/10 000 opgenomen zijn en die met een schaal van 1/25 000 worden bekendgemaakt; »;

C. in punt 8° van § 1, tweede lid, eerste streepje, worden de woorden "van een actieve beheersovereenkomst, overeenkomstig artikel 27" vervangen door de woorden "van één of meer actieve beheersovereenkomsten overeenkomstig artikel 27 of van elke andere vorm van overeenkomst gesloten door het Gewest met betrokken eigenaren of gebruikers krachtens deze wet of een andere wetgeving".

Art. 3.Artikel 27 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt : A. in § 1, eerste lid, worden de woorden "een dergelijke overeenkomst met de betrokken eigenaren en gebruikers" vervangen door de woorden "een of meer actieve beheersovereenkomsten met de eigenaren en gebruikers die het wensen ";

B. § 1, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « Ze kan verschillende typen actieve beheersovereenkomsten opmaken naar gelang van het type beheersmaatregelen die op het gebied moeten worden getroffen en rekening houdende met de economische, sociale en culturele eisen en van de plaatselijke bijzonderheden. »;

C. § 3 wordt vervangen als volgt : « § 3. Elke actieve beheersovereenkomst wordt geacht voor minimum negen jaar gesloten te zijn.

Op haar vervaldag wordt de overeenkomst verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden behalve ten opzichte van de overeenkomstsluitende eigenaren en gebruikers die zich minstens zes maanden van tevoren tegen deze verlenging verzetten. »;

D. in § 4 wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 4.Artikel 28 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt : A. het eerste lid wordt § 1 en het tweede lid wordt § 3;

B. in § 1 worden tussen de woorden "In de Natura 2000-gebieden" en de woorden "is het verboden" de woorden "en onverminderd de prerogatieven van de burgemeester krachtens artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet", toegevoegd;

C. een § 2 wordt toegevoegd, luidend als volgt : « § 2. De algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn in of, in voorkomend geval, buiten de Natura 2000-gebieden alsook elke andere algemene preventieve maatregel die moet worden getroffen in of, in voorkomend geval, buiten de gebieden om de beschadiging te voorkomen van de natuurlijke habitats en de kenmerkende verstoringen die de soorten treffen waarvoor het gebied aangewezen is, worden door de Regering besloten. ";

D. de volgende paragrafen worden toegevoegd, luidend als volgt : « § 4. Er kan slechts bij wijze van uitzondering worden afgeweken van de algemene of bijzondere verbodsbepalingen die krachtens §§ 2 of 3 van toepassing zijn, op grond van een afwijking gegeven door de inspecteur-generaal van de Afdeling Natuur en Bossen.

De territoriaal betrokken centrumdirecteur van de Afdeling Natuur en Bossen is bevoegd om een vergunning af te geven voor de uitvoering van een project of de uitoefening van een activiteit die door de Regering krachtens §§ 2 of 3 aan een vergunning is onderworpen.

De Regering kan er eveneens in voorzien dat handelingen, werkzaamheden of activiteiten onderworpen worden aan een regeling van voorafgaande kennisgeving op voorwaarde dat de overheid die bevoegd is om de kennisgeving in ontvangst te nemen, de activiteit waarvan kennis wordt gegeven, aan voorwaarden of aan een machtiging bindt.

De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de toekenning van de afwijkingen en vergunningen alsmede de procedure en de modaliteiten voor de kennisgeving. § 5. De verzoeker kan bij de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud een met redenen omkleed beroep indienen tegen de beslissing tot toekenning of de expliciete of impliciete beslissing tot weigering van een afwijking of van een vergunning krachtens dit artikel.

De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten van het beroep. § 6. Onverminderd § 1 is het verbod of het onderwerpen aan een vergunning van handelingen, werkzaamheden, installaties en activiteiten krachtens §§ 2 of 3 niet van toepassing op : - de handelingen, werkzaamheden, installaties en activiteiten onderworpen aan een vergunning krachtens een andere vigerende wetgeving; - de handelingen, werkzaamheden, installaties en activiteiten die rechtstreeks gebonden zijn of die nodig zijn voor de uitvoering van het stelsel van actief beheer van het gebied voor zover ze de uitvoering van de in artikel 26, § 1, tweede lid, 7°, bedoelde doelstellingen van het stelsel van actief beheer niet op het spel zetten. »

Art. 5.Artikel 30 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt : A. § 3, 1°, van dezelfde bepaling wordt vervangen als volgt : « 1° vier personeelsleden van het gewestelijke bestuur, waaronder één dat deel uitmaakt van de voor het natuurbehoud bevoegde dienst, één dat deel uitmaakt van de voor ruimtelijke ordening bevoegde dienst, één dat deel uitmaakt van de voor landbouw bevoegde dienst en één dat deel uitmaakt van de voor water bevoegde dienst; » B. in § 3 wordt het volgende lid toegevoegd : « De leden van het bestuur zijn niet stemgerechtigd. »

Art. 6.In artikel 36 van dezelfde wet wordt het volgende streepje toegevoegd : « - de aanneming van elke andere maatregel die voor de biodiversiteit in het bos gunstig zijn. »

Art. 7.In artikel 37 van dezelfde wet wordt het volgende streepje toegevoegd : « - de aanneming van elke andere maatregel die voor de biodiversiteit in landelijk gebied gunstig zijn. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 mei 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement, 765 (2007-2008), nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, openbare vergadering van 14 mei 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^