Decreet van 22 november 2007
gepubliceerd op 07 december 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203489
pub.
07/12/2007
prom.
22/11/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Bepalingen houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

Artikel 1.Dit decreet beoogt de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

Art. 2.In artikel 1 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. punt 19° worden aangevuld met het volgende lid : « De elementen die in aanmerking genomen moeten worden bij de bepaling van de best beschikbare technieken, met inachtneming van de kosten en baten die uit een actie kunnen voortvloeien en met de voorzorgs- en preventiebeginselen, zijn : a.de aanwending van technieken die weinig afval voortbrengen; b. het gebruik van minder gevaarlijke stoffen;c. de ontwikkeling van de technieken tot terugwinning en recyclage van de stoffen voortgebracht en gebruikt in het proces en van de afvalstoffen, in voorkomend geval;d. de vergelijkbare exploitatieprocessen, -uitrustingen of -wijzen die met succes op industriële schaal geëxperimenteerd werden;e. de technische vooruitgangen en de evolutie van de wetenschappelijke kennis;f. de aard, de gevolgen en het volume van bedoelde emissies;g. de data van inbedrijfstelling van de inrichtingen;h. de duur die nodig is voor het totstandbrengen van een best beschikbare techniek;i. het verbruik en de aard van de grondstoffen (water incluis) gebruikt in het proces en de energetische doeltreffendheid;j. de noodzaak tot voorkoming of beperking tot een minimum van de globale weerslag van de emissies en van de risico's voor het leefmilieu;k. de noodzaak tot voorkoming van ongevallen en tot vermindering van de gevolgen ervan voor het leefmilieu; l. de informatie bekendgemaakt door de Europese commissie m.b.t. tot de best beschikbare technieken, de desbetreffende controlevoorschriften en de evolutie ervan of de internationale organisaties; »; 2. de volgende punten worden toegevoegd : « 23° milieugegeven : alle informatie over de emissies en de transfers buiten inrichting, alsook elk ander gegeven op het door de Regering bepaalde formulier;24° transfer buiten inrichting : het afvoeren van afval buiten de grenzen van de inrichting met het oog op de wegwerking of de valorisatie ervan en van polluenten aanwezig in de afvalwateren die behandeld moeten worden.»

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt : « De Regering kan criteria voorschrijven op grond waarvan de aangever kan bepalen of de geplande inrichting van klasse 3 kan voldoen aan de integrale voorwaarden. Als zulks niet het geval is, wordt de geplande inrichting in klasse 2 ingedeeld en dient de aangever een aanvraag in voor een milieuvergunning in klasse 2. In dit geval bepaalt de Regering welke gegevens bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegd moeten worden. »

Art. 4.In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in het tweede lid worden de woorden "en, in voorkomend geval, met de gevolgen van een vergunningweigering op de leefbaarheid van een bedrijf en, bijgevolg, op de economische welvaart en het tewerkstellingsniveau" geschrapt;2. tussen het tweede en het derde lid wordt volgend lid ingevoegd : « Desgevallend kunnen de richtwaarden aangevuld of vervangen worden door parameters of gelijkwaardige technische maatregelen.»

Art. 5.Artikel 10, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : « De procedure tot onderzoek van de vergunning wordt bepaald op grond van de klasse van de indelingsrubriek die overeenstemt met de verbouwing of de uitbreiding van de inrichting, onverminderd andere wet- en regelgevingen. »

Art. 6.In artikel 32, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden ", tweede lid," geschrapt na de woorden "paragraaf 13".

Art. 7.In artikel 35, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "technisch ambtenaar" en "alsook"de woorden "en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 13, tweede lid, op elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is," ingevoegd.

Art. 8.In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Het laatste lid wordt vervangen door volgend lid : « De vergunning wordt geacht geweigerd te worden als de beslissing niet verzonden wordt binnen de termijn bepaald bij artikel 35 : 1° als het syntheserapport niet overeenkomstig artikel 32 is verstuurd;2° als het syntheserapport een ongunstig advies van de technisch ambtenaar bevat.»; 2. Artikel 37 wordt aangevuld met volgend lid : « In de gevallen bedoeld in artikel 13, tweede lid, wordt de vergunning geacht geweigerd te worden als de beslissing niet verzonden wordt binnen de termijn bepaald bij artikel 35.»

Art. 9.In artikel 40 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. artikel 40, § 1, eerste lid, wordt vervangen door volgend lid : « Elke natuurlijke of rechtspersoon die bewijst dat ze een belang heeft alsook de technisch ambtenaar en het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is kunnen bij de Regering een beroep instellen tegen een beslissing van de bevoegde overheid die binnen de in artikel 35 bedoelde termijnen is verstuurd, tegen de beslissing die geacht wordt overeenkomstig artikel 37, eerste lid, te zijn genomen of tegen de weigering bedoeld in artikel 37, tweede en derde lid.»; 2. in artikel 40, § 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "en de technisch ambtenaar" vervangen door de woorden ", de technisch ambtenaar en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 13, tweede lid, elk gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is";3. in artikel 40, § 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "in de gevallen bedoeld in artikel 37, tweede lid, 1°, en derde lid," ingevoegd tussen de woorden "hetzij," en "voor" en worden de woorden "de technisch ambtenaar" vervangen door de woorden ", de technisch ambtenaar en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 13, tweede lid, elk gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting gevestigd is";4. in artikel 40, § 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "de beslissing" vervangen door de woorden "het advies bedoeld in artikel 38, § 1,";5. artikel 40, § 3, laatste lid, worden de woorden "alsook de eiser" tussen de woorden "de aanvrager" en "schriftelijk" ingevoegd;6. in artikel 40, § 7, eerste lid, 2°, worden de woorden "honderd tien" vervangen door het woord "honderd";7. in artikel 40, § 7, derde lid, wordt het woord "overgemaakt" vervangen door het woord "verzonden";8. in artikel 40, § 8, 2°, worden tussen de woorden "aanvrager" en "gestuurd" de woorden "en de eiser" ingevoegd;9. artikel 40, § 8, wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt : « 3° als de beslissing die in eerste instantie is genomen niet verstuurd wordt binnen de termijn bedoeld in artikel 35 en als het syntheserapport niet overeenkomstig § 3 wordt verstuurd, wordt de beslissing geacht te zijn genomen volgens de conclusies die vastliggen in het syntheserapport verstuurd overeenkomstig artikel 32.»

Art. 10.Artikel 55, § 7, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met volgend lid : « Als de beslissing niet binnen de door de Regering voorgeschreven termijn wordt verstuurd, wordt de in eerste instantie genomen beslissing bevestigd. »

Art. 11.In artikel 64 van hetzelfde decreet worden de woorden "kan bepalen" vervangen door het woord "bepaalt" en worden de woorden "in voorkomend geval vermeldt ze" vervangen door de woorden "Ze vermeldt".

Art. 12.In artikel 65, § 1, laatste lid, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, worden de woorden "en wijziging van de vergunning" geschrapt.

Art. 13.In artikel 76 van hetzelfde decreet worden de termen "76ter, § 1," ingevoegd tussen het getal "59," en het woord "of".

Art. 14.Hoofdstuk IX van hetzelfde decreet wordt aangevuld met volgende afdeling : « Afdeling 4. - Verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens

Art. 76bis.Deze afdeling is van toepassing op de door de Regering bepaalde installaties en activiteiten.

Art. 76ter.§ 1. De exploitant verzamelt de milieugegevens voor elke inriching en maakt ze over aan de milieuadministratie aan de hand van het door de Regering bepaalde formulier. Dat formulier bevat de milieugegevens voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de kennisgeving.

De kennisgeving vindt jaarlijks plaats vóór 31 maart, onverminderd andere verplichtingen tot kennisgeving van gegevens. § 2. De exploitant waarborgt de kwaliteit van de milieugegevens die hij aan de milieuadministratie overmaakt door gebruik te maken van de best beschikbare informatie, waaronder monitoringgegevens, emissiefactoren, massabalansvergelijkingen, indirecte monitoring of andere berekeningen, technische beoordelingen en andere methoden. Waar aangewezen zou dit in overeenstemming met internationaal erkende methodologieën moeten gebeuren. De verstrekte milieugegevens en de methode gebruikt voor de inzameling ervan wordt gedurende vijf jaar ter inzage van de milieuadministratie gelegd.

Art. 76quater.§ 1. De exploitant kan gebruik maken van het papieren of van het elektronische formulier. De ondertekening van het elektronische formulier voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. § 2. Het door de exploitant behoorlijk ingevulde formulier wordt ingediend bij de milieuadministratie, die het, zodra ze het in ontvangst heeft genomen, evalueert en beslist over de kwaliteit van de verstrekte milieugegevens. De milieuadministratie verzoekt de exploitant desgevallend om bijkomende informatie over de milieugegevens.

Als de milieuadministratie de kwaliteit van de gegevens inzake volledigheid, coherentie en geloofwaardigheid onvoldoende acht, kan ze er wijzigingen in aanbrengen. § 3. De milieuadministratie stuurt haar beslissing m.b.t. de kwaliteit van de milieugegevens naar de exploitant binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het formulier.

De exploitant kan deze beslissing bij de milieuadministratie aanvechten binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van de beslissing. De milieuadministratie kan een deskundige aanwijzen om advies te geven over de door de exploitant verstrekte milieugegevens alsook over de elementen die zij aanvoert om de gegevens te wijzigen. De deskundige wordt in onderlinge overeenstemming met de exploitant aangewezen en is bevoegd inzake milieugegevens betreffende emissies van polluenten in de lucht, het water of de grond of inzake afvaloverdracht. Op basis van dat advies stuurt de milieuadministratie haar beslissing naar de exploitant binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van de betwisting. Als de milieuadministratie niet beslist binnen de voorgeschreven termijn, worden de door de exploitant overgemaakte gegevens als geldig beschouwd. § 4. Als de exploitant de milieugegevens niet binnen de in artikel 76ter, § 1, bedoelde termijn aan de milieuadministratie overmaakt, gebruikt de milieuadministratie de informatie waarover ze beschikt om de milieugegevens uit te werken. § 5. De paragrafen 2 en 3 zijn niet toepasselijk op de milieugegevens bedoeld in artikel 9, § 1, van het decreet van 10 novembre 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto. »

Art. 15.In artikel 92 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in artikel 92, § 5, van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « In afwijking van het vorige lid kunnen de termijnen bedoeld in paragraaf 3 bij gezamenlijke beslissing van de technisch ambtenaar en van de gemachtigde ambtenaar verlengd worden met dezelfde duur als die voorzien voor de beslissing bedoeld in artikel 96, § 1, tweede lid, indien ze door de bevoegde overheid verstuurd wordt vóór de verstrijkdatum van de termijnen bedoeld in § 3. De beslissing tot verlenging wordt onverwijld naar de bevoegde overheid en de aanvrager gestuurd. »; 2. in artikel 92, § 5, voormalig tweede lid, nu derde lid, van hetzelfde decreet wordt de zin "Die beslissing wordt aan de aanvrager gericht binnen de termijn bedoeld in artikel 93, § 1, eerste lid" vervangen door de zin "Die beslissing wordt onverwijld gericht aan elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn, alsook aan de aanvrager binnen de termijn bedoeld in artikel 93, § 1, eerste lid." 3. dezelfde paragraaf wordt aangevuld met volgend lid : « In afwijking van het vorige lid mag de verlenging niet langer duren dan zestig dagen als artikel 96, § 1, tweede lid, wordt toegepast.De beslissing tot verlenging wordt onverwijld gestuurd naar elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn, alsook naar de aanvrager. »; 4. in artikel 92, § 7, wordt "1," tussen "de paragrafen" en "3" ingevoegd.

Art. 16.In artikel 93 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in artikel 93, § 1, eerste lid, worden de woorden "en de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden ", de gemachtigde ambtenaar en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 81, § 2, tweede en derde lid, elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn";2. in artikel 93, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "CWATUP" en "maakt" de woorden "of die genomen overeenkomstig artikel 127, § 3, van het CWATUP" ingevoegd;3. dezelfde paragraaf wordt aangevuld met volgend lid : « De redenen waarom de vergunning geweigerd kan worden, de voorwaarden waaraan ze onderworpen kan worden of de afwijkingen die ze kan toestaan liggen vast in titel V van Boek I van het CWATUP.»; 4. in artikel 93, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet : a.worden de woorden "Binnen de in § 1, tweede lid, bedoelde termijn" vervangen door de woorden "Tussen de datum waarop het syntheserapport is verstuurd of verstuurd had moeten worden, overeenkomstig artikel 92, § 3, en de datum waarop de bevoegde overheid haar beslissing moet versturen overeenkomstig § 1"; b. worden de woorden "In dit geval worden de in § 1 bedoelde termijn opgeheven.» vervangen door de woorden "De verzending van dat akkoord of van die aanvraag naar de aanvrager heeft de onderbreking van de in § 1 bedoelde termijnen tot gevolg. Een afschrift ervan wordt dezelfde dag ook naar de technisch ambtenaar en de door de bevoegde overheid gemachtigde ambtenaar gestuurd. »

Art. 17.Artikel 94, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « De vergunning wordt geacht geweigerd te zijn als de beslissing niet wordt verzonden binnen de termijn bedoeld in artikel 93 : 1° als het syntheserapport niet overeenkomstig artikel 92 is verstuurd;2° als het syntheserapport een ongunstig advies van de technisch ambtenaar en van de gemachtigde ambtenaar bevat.»

Art. 18.In artikel 95 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. artikel 95, § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « Elke natuurlijke of rechtspersoon die bewijst dat ze een belang heeft alsook de technisch ambtenaar, de gemachtigde ambtenaar en het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of de handelingen en de werken gelegen zijn kunnen bij de Regering een beroep instellen tegen een beslissing van de bevoegde overheid die binnen de in artikel 93 bedoelde termijnen is verstuurd, tegen de beslissing die geacht wordt overeenkomstig artikel 94, eerste lid, te zijn genomen of tegen de weigering bedoeld in artikel 94, tweede en derde lid.»; 2. in artikel 95, § 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "en de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden ", de gemachtigde ambtenaar en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 81, § 2, tweede en derde lid, het gemeentecollege van elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn";3. in artikel 95, § 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "in de gevallen bedoeld in artikel 94, tweede lid, 1°, en derde lid," ingevoegd tussen de woorden "hetzij," en "voor" en worden de woorden "en de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden ", de gemachtigde ambtenaar en, wanneer toepassing is gemaakt van artikel 81, § 2, tweede en derde lid, het gemeentecollege van elke gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn";4. in artikel 95, § 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "de beslissing" vervangen door de woorden "het advies bedoeld in artikel 38, § 1,"; 5. artikel 95, § 3, vierde lid, wordt aangevuld met de woorden "alsook de eiser."; 6. dezelfde paragraaf wordt aangevuld met volgend lid : « De redenen waarom de vergunning geweigerd kan worden, de voorwaarden waaraan ze onderworpen kan worden of de afwijkingen die ze kan toestaan liggen vast in titel V van Boek I van het CWATUP.»; 7. artikel 95, § 5, wordt aangevuld met de woorden "of het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inrichting of bedoelde handelingen en werken gelegen zijn."; 8. in artikel 95, § 8, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a.in artikel 95, § 8, 2°, worden de woorden "de technisch ambtenaar" vervangen door de woorden "de administratie bedoeld in § 2"; b. in artikel 95, § 8, 2°, worden de woorden "en aan de eiser" ingevoegd tussen de woorden "aanvrager" en "door";c. artikel 95, § 8, wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt : « 3° als de beslissing die in eerste instantie is genomen niet verstuurd wordt binnen de termijn bedoeld in artikel 93 en als het syntheserapport niet overeenkomstig paragraaf 3 wordt verstuurd, wordt de beslissing geacht te zijn genomen volgens de conclusies die vastliggen in het syntheserapport verstuurd overeenkomstig artikel 94. »

Art. 19.In artikel 96 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. artikel 96, § 1, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « Na ontvangst van de beraadslaging van de gemeenteraad stuurt het gemeentecollege er een afschrift van naar de technisch ambtenaar en de gemachtigde ambtenaar.»; 2. in dezelfde paragraaf wordt het tweede lid vervangen door volgend lid : « De termijnen bedoeld in artikel 93 kunnen in dit geval verlengd worden bij beslissing van de bevoegde overheid, die gestuurd wordt naar de aanvrager, en behalve in de gevallen bedoeld in artikel 81, § 2, tweede en derde lid, naar de technisch ambtenaar en de gemachtigde ambtenaar.De verlengde termijn mag niet langer lopen dan zestig dagen. »; 3. in het derde lid van dezelfde paragraaf : a.worden de woorden "deelt mee" geschrapt; b. worden de woorden "haar beslissing" vervangen door de woorden "wordt haar beslissing verstuurd";c. wordt "95, § 6" vervangen door "95, § 7";d. worden de woorden "mee te delen" vervangen door de woorden "naar de Regering te sturen".

Art. 20.Artikel 97 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1. in het eerste lid wordt "§ 1," geschrapt;2. in het derde lid, derde streepje, worden tussen "en V" en het woord "of" de woorden "met uitsluiting van artikel 150bis, § 2," ingevoegd.3. het zevende lid wordt vervangen door volgend lid : « De verlenging wordt toegestaan door de overheid die in eerste instantie bevoegd was voor de afgifte van de vergunning waarvan de verlenging gevraagd wordt.» HOOFDSTUK V. - Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 21.In hetzelfde decreet worden de woorden "college van burgermeester en schepenen" vervangen door het woord "gemeentecollege".

Art. 22.De vergunningsaanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van dit decreet alsook de desbetreffende administratieve beroepen worden behandeld volgens de regels die van kracht zijn op de datum van de indiening van de aanvraag.

In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 2 en 4 van toepassing zodra dit decreet in werking treedt.

De datum van inwerkingtreding van artikel 14 wordt door de Waalse Regering bepaald.

Art. 23.De wijzigingen aangebracht krachtens de artikelen 9, 4., en 18, 4., worden opgeheven op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu.

Op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in artikel 40, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning worden de woorden "het advies bedoeld in artikel 38, § 1, overeenkomstig artikel 35 of van het daarmee gelijksgestelde stuk." vervangen door de woorden "het advies bedoeld in de artikelen D.29-22, D.29-23 en D.29-24 van Boek I van het Milieuwetboek."; 2. in artikel 95, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet van 11 maart 1999 worden de woorden "het advies bedoeld in artikel 38, § 1, of van het daarmee gelijksgestelde stuk wordt overeenkomstig artikel 93" vervangen door de woorden "het advies bedoeld in de artikelen D.29-22, D.29-23 en D.29-24 van Boek I van het Milieuwetboek." Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 november 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN __________ (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waals Parlement 645 (2006-2007), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 november 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^