Decreet van 22 november 2007
gepubliceerd op 30 januari 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200264
pub.
30/01/2008
prom.
22/11/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


22 NOVEMBER 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning


Erratum Artikel 15, 1., van bovenbedoeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2007 op blz. 60497, dient te worden gelezen als volgt : "1. in artikel 92, § 5, van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « In afwijking van het vorige lid kunnen de termijnen bedoeld in § 3 bij gezamenlijke beslissing van de technisch ambtenaar en van de gemachtigde ambtenaar verlengd worden met dezelfde duur als die voorzien voor de beslissing bedoeld in artikel 96, § 1, tweede lid, indien ze door de bevoegde overheid verstuurd wordt vóór de verstrijkdatum van de termijnen bedoeld in § 3. De beslissing tot verlenging wordt onverwijld naar de bevoegde overheid en de aanvrager gestuurd. »;".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^