Decreet van 22 oktober 2003
gepubliceerd op 07 november 2003

Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201656
pub.
07/11/2003
prom.
22/10/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2003. - Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Goedkeuring wordt verleend aan het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad . - 491 (2002-2003), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag . - Openbare vergadering van 22 oktober 2003.

Bespreking en stemming.

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting Gelet op de artikelen 1, 3, 33, 35, 39, 134 en 170, § 2 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 92bis , § 2, g), ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 16 januari 1989, de bijzondere wet van 16 juli 1993 en de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid de artikelen 4 en 42;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid de artikelen 1, § 2, 1bis , 3, 10o, 4, § 3 en 5, 10o, gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid op Titel II, artikelen 9 en 10;

Gelet op de wet van 8 april 2002 tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de Richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën;

Overwegende dat tijdens het Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting tussen de Federale Regering en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen op 24 april 2001 de Gewesten hun principeakkoord hebben bevestigd over de omzetting in euro van de bedragen inzake de verkeersbelasting;

Overwegende dat de Gewesten hebben beslist een samenwerkingsakkoord te onderhandelen teneinde het principeakkoord uit te voeren door uitoefening van hun bevoegdheid;

In uitvoering van artikel 4, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een voorafgaandelijk samenwerkingsakkoord afgesloten zoals bedoeld in artikel 92bis , § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de heer Dirk Van Mechelen, Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Regering;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de de heer Michel Daerden, Vice-President en Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken van de Waalse Regering;

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de heer Guy Vanhengel, Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Zijn overeengekomen wat hierna volgt :

Artikel 1.De inhoud van dit samenwerkingsakkoord betreft uitsluitend de verkeersbelasting, bedoeld in artikel 3, 10o, van de bijzondere wet tot financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, vervangen door artikel 5 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, ingeval de belastingplichtige een vennootschap, zoals bedoeld in de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is.

Art. 2.De Gewesten zijn overeengekomen de artikelen 5 en 13, derde lid van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën, met uitzondering van de wijzigingen aangebracht aan artikel 9, E tot G , van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen, te bekrachtigen met ingang van de dag van hun inwerkingtreding.

Art. 3.De Gewesten zijn overeengekomen de wijzigingen, aangebracht door de wet van 8 april 2002 tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de Richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, aan het Wetboek op de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, te bekrachtigen.

Art. 4.Artikelen 2 en 3 van dit samenwerkingsakkoord hebben uitwerking op 1 januari 2002.

Opgemaakt te Brussel op 25 november 2002, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn bij dit akkoord.

Voor het Vlaamse Gewest : De Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN Voor het Waalse Gewest : De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^