Decreet van 22 oktober 2003
gepubliceerd op 19 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de artikelen 257 en 258 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201891
pub.
19/11/2003
prom.
22/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2003. - Decreet houdende wijziging van de artikelen 257 en 258 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een materie bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. Wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 257, 2o, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vervangen als volgt : « Die vermindering bedraagt 250 euro voor een groot-oorlogsverminkte en 125 euro voor een gehandicapte persoon, vermenigvuldigd met de breuk [100/(100 + bovenop de onroerende voorheffing totaal opcentiemen bepaald door de gemeente, de agglomeratie en de provincie waar de door de groot-oorlogsverminkte of de gehandicapte persoon betrokken woning gelegen is)]; ». § 2. Wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 257, 3o, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vervangen als volgt : « Die vermindering bedraagt 250 euro voor iedere gehandicapte persoon ten laste en 125 euro voor ieder niet- gehandicapt kind ten laste, vermenigvuldigd met de breuk [100/(100 + bovenop de onroerende voorheffing totaal opcentiemen bepaald door de gemeente, de agglomeratie en de provincie waar het door het gezinshoofd betrokken onroerend goed gelegen is)]; ». § 3. Wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aangevuld met een 3obis , luidend als volgt : « 3obis . een vermindering van de onroerende voorheffing betreffende het onroerend goed betrokken door het hoofd van een gezin met een persoon ten laste die niet bedoeld wordt in 3o en die deel uitmaakt van zijn gezin of van het gezin van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, met uitzondering van de echtgenoot of wettelijk samenwonende.

Die vermindering bedraagt 125 euro voor iedere persoon ten laste bedoeld in het vorige lid, vermenigvuldigd met de breuk [100/(100 + bovenop de onroerende voorheffing totaal opcentiemen bepaald door de gemeente, de agglomeratie en de provincie waar het door het gezinshoofd betrokken onroerend goed gelegen is)]; ». § 4. Wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aangevuld met het volgende lid : « De Waalse Regering kan het bedrag van de bovenvermelde verminderingen van 125 en 250 euro verhogen om ze geheel of gedeeltelijk aan de evolutie van de levensduurte aan te passen.

Een ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de aldus genomen besluiten zal door de Waalse Regering bij de Waalse Gewestraad aanhangig gemaakt worden, onmiddellijk als hij vergadert of bij de opening van zijn eerstkomende zitting. »

Art. 3.Wat het Waalse Gewest betreft, wordt artikel 258, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vervangen als volgt : « De verminderingen bepaald bij artikel 257, 1o à 3obis , mogen slechts betrekking hebben op één enkele woning, die eventueel door belanghebbende aangewezen moet worden.

De vermindering bepaald bij artikel 257, 1o, wordt niet toegekend voor het gedeelte van de woning dat bestemd is voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit als het desbetreffende bedrag van het inkomen hoger is dan één vierde van het kadastrale inkomen van de gezamenlijke woning. »

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2004.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad . - 546 (2002-2003), nrs. 1 à 6.

Volledig verslag . Openbare vergadering van 22 oktober 2003.

Bespreking en stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^