Decreet van 22 oktober 2003
gepubliceerd op 29 januari 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027001
pub.
29/01/2004
prom.
22/10/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2003. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. -- Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2003 worden aangepast en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2003 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het Ministerie van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting zijn ertoe gemachtigd om de noodzakelijke budgettaire maatregelen te treffen in het kader van de herstructurering van het "Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises" (Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen) ("IFPME-IFALPME").

Art. 3.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 2001, kunnen de Ministers bevoegd voor Leefmilieu en Begroting de basisallocaties van de programma's 03 en 05 van organisatie-afdeling 13 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de heroriëntering van de preventie en het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen 2003-2008, het Waalse uitrustingsplan en de financiering.

Art. 4.In artikel 35 van het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in de programma's 02 van organisatieafdeling 10, 16 van organisatieafdeling 11, 03 van organisatieafdeling 13, 05 van organisatieafdeling 14, 02 en 06 van organisatieafdeling 15, 01 van organisatieafdeling 17, 02 van organisatieafdeling 19, 03 en 04 van organisatieafdeling 50, en in de afdeling betreffende het gewestelijk bedrijf "Office des Déchets" (Dienst voor Afvalstoffen), gewijzijgd als volgt : Programma 10.02 : Diensten van het Voorzitterschap, Secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij : Toelagen voor studies en acties voor de voorlichting of bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de "GREOA" (Groepering voor Economische Herwaardering van de Valleien van de Ourthe en de Amblève).

Toelagen aan de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Deelneming van het Waalse Gewest aan de Ronde van Frankrijk 2004.

Toelage voor het beheer van de "Vitrines de la Wallonie".

Toelagen in het kader van de uitvoering van het Geactualiseerde Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met ondernemingen van de privé sector of v.z.w.'s.

Toelagen ten gunste van acties ter bevordering van de totale kwaliteit.

Toelagen ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Toelagen betreffende de gemeenschappelijke actieprincipes van het Toekomstcontract : E-Regering.

Toelage aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest.

Toelage aan de "Fondation Solvay".

Toelage voor de "Fondation Folon".

Toelage ten gunste van het "Institut Jules Destrée" voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Toelage aan de v.z.w. « Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier » Toelagen in het kader van de uitvoering van het Geactualiseerde Toekomstcontract voor Wallonië, o.a. voor de organisatie van partnerschapsacties met instellingen van openbaar nut.

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Humanitaire acties plaatselijke overheid.

Programma 11.16 : Opleiding van zelfstandigen.

Toelagen voor de werking van het Instituut.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelage aan het "IFPME" voor investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Toelagen met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises -IFALPME-" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Toelagen aan het "IFALPME" voor investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Programma 13.03 : Acties en bewustmaking inzake leefmilieu Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan verenigingen en ondergeschikte openbare besturen in het kader van bijzondere of thematische oproepen tot indiening van ontwerpen.

Premies aan de gemeenten voor de indienstneming van milieuadviseurs.

Toelagen aan het "Institut Eco-Conseil", in het bijzonder voor de werking van het "Centre permanent de formation en environnement durable" (Centrum voor permanente vorming inzake duurzame ontwikkeling).

Toelage aan het "Institut royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des technologies propres" (Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologie).

Toelagen aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake leefmilieu, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen inzake opleiding van het overheidspersoneel voor leefmilieu.

Toelage voor de bevordering van milieuvriendelijk verbruik.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan de "RTBF" voor sekwenties over leefmilieu in het TV-journaal voor kinderen "Les Niouzz".

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelage aan de "BIWM"(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) voor de bouw van het "CRIE" (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) te Modave Toelage aan de "CILE" voor de renovatie en de inrichting van het "Château d'eau du Bol d'Air".

Toelage aan de "SPaQue"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Programma 14.05 : Sportinfrastructuur : Toelagen aan de openbare en privé-sector voor bewustmaking, voorlichting, bevordering en opleiding in aangelegenheden die betrekking hebben op sport, met inbegrip van de medefinanciering van infrastructuur-projecten die enerzijds in aanmerking komen in het kader van het "Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés" (Impulsfonds voor het migrantenbeleid) en anderzijds in het kader van het programma "Renouveau urbain" (Stadsvernieuwing) alsmede in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming.

Toelagen aan de "Union culturelle et sportive wallonne" v.z.w.

Toelage aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Programma 15.02 : Stadsvernieuwing en sanering van afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Tussenkomst, via een aan de "SOGEPA" gegeven opdracht voor de aankoop en de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid. Deze toelagen zijn bestemd om : -hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen voor de uitvoering van de beleiden inzake stadsheropleving en -vernieuwing.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, § 2, 2 en 3 van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" voor de aanwerving van een voltijds personeelslid, "projectleider" genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Die verrichtingen worden forfaitair vastgesteld op 37.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type "initiatiefwijk" ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken. "Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Deze toelagen : - bedragen 50 % van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die tenminste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing. » Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector met een maximumbedrag van 5.949 euro dat gelijk is aan maximum 60 % van de uit te voeren werken met het oog op acties voor het onderhoud van het Waalse patrimonium en die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Toelage in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en Cuba, ondertekend op 10 april 2002 voor de restauratie van een onroerend goed in het oude centrum van Havanna, beschermd als Werelderfgoed van de Mensheid door de Unesco.

Toelage in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en Marokko, ondertekend op 26 oktober 1999, als gevolg waarvan de gemengde Commissie, die op 14 en 15 januari 2003 heeft vergaderd in Rabat, o.a. het project « Recherche ethno-archéologique et géo-archéologique sur les greniers fortifiés de l'Assif Marghane (Axe 3 - Projet 5) » heeft geselecteerd.

Programma 17.01 : Gezondheid : Toelagen aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers" Toelagen voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Toelagen voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Toelagen aan de tele-onthaalcentra.

Toelagen aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan het "Institut scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen voor palliatieve zorg.

Ondersteuning van specifieke initiatieven gevoerd in het kader van de Europese Structuurfondsen.

Toelagen inzake sociale ziekten.

Programma 19.02 : Beheer van de Landelijke Ruimte.

Toelagen aan de "Fondation rurale de Wallonie", overeenkomstig de kaderovereenkomst.

Toelage aan Nitrawal, overeenkomstig de kaderovereenkomst.

Toelage aan Agrenwal, overeenkomstig de kaderovereenkomst.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Toelagen aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Toelagen voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke toelagen en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Programma 50.03 : Beheer van onroerende goederen en Gebouwen.

Toelage aan het "AWIPH" voor specifieke inrichtingswerken met het oog op de toegankelijkheid voor gehandicapten.

Programma 50.04 : Vestiging der gebouwen.

Toelagen en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Toelage aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen Gewestelijk bedrijf : "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen).

Toelage aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Toelagen aan inrichtingen belast met afvalverwerking voor de door de "Missi-Dominici" aan de gemeenten verleende bijstand.

Toelagen aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving.

Art. 4bis.Artikel 36 van het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : « In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 01, basisallocaties 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 04 en basisallocaties 43.07 en 63.02 van programma 03 van organisatieafdeling 17. »

Art. 5.Artikel 48 van het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen. »

Art. 6.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 3, 2de lid, van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" (Dienst voor de Scheepvaart), wordt de opbrengst van de neveninstallaties en van de hydro-elektrische centrales opgenomen ten gunste van de "Société de Financement complémentaire des Infrastructures" (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 7.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige kredieten overdragen tussen de verschillende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52.

Art. 8.De Regering wordt ertoe gemachtigd om een commissie-overeenkomst te ondertekenen met de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende Financiering van de Infrastructuren) betreffende de uitvoering en de financiering over hoogstens twintig jaar van de gepaste renovatiewerken van de snelwegen E411 en E25 in de Provincie Luxemburg tot een bedrag, belastingen inbegrepen, van 104,5 miljoen euro.

Art. 9.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 10.In afwijking van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, kan de Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer, de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 11.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de waarborg van het Gewest toe te kennen ten belope van een jaarlijks bedrag van 2.500.000 euro, voor de hypotheekleningen aangegaan door de erkende sociaal-economische diensten en de rustoorden erkend voor de aankoop, de vernieuwing en de uitrusting van sociaal-medische structuren. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 12.Artikel 75 van het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt opgeheven. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 12bis.In artikel 76 van het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt een tweede lid ingevoegd : "Basisallocaties van programma 40.03 kunnen, met ingang van 1 januari 2003, geherkwalificeerd worden overeenkomstig het Europees rekeningenstelsel". HOOFDSTUK VI. - Gewestelijke bedrijven

Art. 13.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2003 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 39.685.000 euro voor de ontvangsten en 39.685.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer

Art. 14.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevordering van de bevaarbare Waterwegen) voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 607.000 euro voor de ontvangsten en 607.000 euro voor de uitgaven.

Art. 15.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon de Développement rural" (Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling) voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 11.523.000 euro voor de ontvangsten. Voor de uitgaven bedraagt ze 13.606.000 euro als vastleggingsmiddelen en 11.523.000 euro als betalingsmiddelen. HOOFDSTUK VIII. - Instellingen van openbaar nut

Art. 16.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw") voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 6.216.000 euro voor de ontvangsten en 6.216.000 euro voor de uitgaven.

Art. 17.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) voor 2003 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 248.000 euro voor de ontvangsten en 11.063.000 euro voor de uitgaven.

Art. 18.De bij dit decreet gevoegde begroting van het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" te Doornik voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 40.619.681 euro voor de ontvangsten en 40.619.681 euro voor de uitgaven.

Art. 19.De bij dit decreet gevoegde begroting van het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" te Bergen voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 29.428.019 euro voor de ontvangsten en 29.428.019 euro voor de uitgaven.

Art. 20.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) voor 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 2.470.000 euro voor de ontvangsten en 2.470.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 oktober 2003.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O'.s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad 5-VI bcd (2002-2003), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 22 oktober 2003.

Bespreking - Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^