Decreet van 23 december 2005
gepubliceerd op 16 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2006035174
pub.
16/02/2006
prom.
23/12/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2005. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende wijziging van het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In titel II van het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt : "HOOFDSTUK I. - Gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplannen en verantwoordingsnota's"

Art. 3.In artikel 5, § 5, van hetzelfde decreet worden de woorden "van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" geschrapt.

Art. 4.Artikel 7, § 1, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « § 1. De gemeentebesturen kunnen de in artikel 8 vermelde subsidies ontvangen als de volgende documenten ingediend worden bij de Vlaamse Regering : 1° een jeugdwerkbeleidsplan, opgemaakt zoals bepaald in artikel 5, § 2, § 3, § 4 en § 6;2° jaarlijks een verantwoordingsnota over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan;in die verantwoordingsnota kunnen ook bijsturingen van het jeugdwerkbeleidsplan worden aangegeven. Deze bijsturingen dienen omstandig te worden gemotiveerd.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan de verantwoordingsnota's over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan moeten voldoen, en de wijze waarop ze tot stand komen. »

Art. 5.In titel III van hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt : "HOOFDSTUK I. - Provinciale jeugdwerkbeleidsplannen en verantwoordingsnota's"

Art. 6.Artikel 16, § 3, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 18, § 1, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « § 1. De provinciebesturen kunnen de in artikel 19 vermelde subsidies ontvangen als de volgende documenten ingediend worden bij de Vlaamse Regering : 1° een jeugdwerkbeleidsplan, opgemaakt zoals bepaald in artikel 16, § 2, § 4 en § 5;2° Jaarlijks een verantwoordingsnota over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan.In die verantwoordingsnota kunnen ook bijsturingen van het jeugdwerkbeleidsplan worden aangegeven. Deze bijsturingen dienen omstandig te worden gemotiveerd.

De verantwoordingsnota die wordt ingediend na afloop van het derde jaar van de planperiode dient een volledige evaluatie, inclusief eventuele bijsturing, van het lopende jeugdwerkbeleidsplan te bevatten.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan de verantwoordingsnota's en de evaluatie na drie jaar over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan moeten voldoen, en de wijze waarop ze tot stand komen. »

Art. 8.In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "het jaarplan of het werkingsverslag door de gemeenteraad, respectievelijk de provincieraad" vervangen door de woorden "of de verantwoordingsnota over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan door het daartoe bevoegde orgaan"; 2° een 2°bis wordt ingevoegd, dat luidt als volgt : "2°bis de maatregelen die de Vlaamse Regering kan nemen als vastgesteld wordt dat de beleidsmaatregelen beschreven in een ingediend jeugdwerkbeleidsplan niet worden uitgevoerd;"; 3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bij het bepalen van de nadere regels waaraan het gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplan, het jeugdwerkbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het provinciale jeugdwerkbeleidsplan en de jaarlijkse verantwoordingsnota's over de uitvoering van deze plannen moeten voldoen en van de wijze waarop ze tot stand komen, zorgt de Vlaamse Regering ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen verantwoord zijn met het oog op hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens beantwoorden aan het evenredigheidscriterium.»

Art. 9.Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.In afwijking van artikel 16, § 2, dienen de provincies in 2003 een jeugdwerkbeleidsplan in dat geldt voor de periode 2003-2007. »; 2° § 3 wordt opgeheven. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken. - Voorstel van decreet : 593, nr. 1. - Verslag : 593, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 593, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 december 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^