Decreet van 23 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2011036079
pub.
30/12/2011
prom.
23/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Onderwijs Afdeling 1. - Gemeenschapsonderwijs

Art. 2.Artikel 4 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990 wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.Teneinde het gemeenschapsonderwijs in staat te stellen zelf in het eigenaarsonderhoud van zijn gebouwen te voorzien, wordt jaarlijks een krediet van 7.809.000 euro in de dotatie van het gemeenschapsonderwijs ingeschreven. Vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt dit bedrag aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

Het krediet wordt onder de schoolraden, raden van bestuur en bij ontstentenis hiervan de instellingen of centra, verdeeld volgens objectieve, door het gemeenschapsonderwijs te bepalen, criteria. ». Afdeling 2. - Deeltijds kunstonderwijs

Art. 3.Aan het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs wordt een hoofdstuk IIter toegevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IIter. - Pilootprojecten hervorming deeltijds kunstonderwijs

Art. 8ter.In de periode van 1 januari 2012 tot 31 augustus 2014 kan de Vlaamse Regering subsidies toekennen aan pilootprojecten ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. De projecten worden georganiseerd door een of meer pedagogische begeleidingsdiensten en/of één of meer specifieke lerarenopleidingen die aansluiten op een vakinhoudelijke opleiding in de kunsten en/of één of meer geïntegreerde lerarenopleidingen in de onderwijsvakken muzikale opvoeding, plastische opvoeding of project kunstvakken.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere inhoudelijke, organisatorische en procedurele regels met betrekking tot de afbakening van de thema's, de doelstellingen, de selectie van projecten en de toekenning van subsidies. Zij treft de nodige maatregelen om de transfer van de projectresultaten naar het brede werkveld te realiseren. ». Afdeling 3. - Stelsel van leren en werken

Art. 4.In artikel 95 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt in 1° een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt : « c) Profo : 15.360; »; 2° in paragraaf 1 wordt 14° vervangen door wat volgt : « 14° werkingsgebied regionaal overlegplatform Westhoek : a) Groep Intro : 10.629,10; b) Profo : 7.680; ». Afdeling 4. - Hogescholen

Art. 5.Artikel 190bis van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 190bis.§ 1. De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen de hogescholen. Zij voorziet daartoe jaarlijks een bedrag van 10,708 miljoen euro.

Het bedrag vermeld in § 1, eerste lid, wordt vanaf het begrotingsjaar 2012 geïndexeerd aan de hand van de formule, vermeld in artikel 9, § 5, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. § 2. Het bedrag, vermeld in § 1, wordt in het begrotingsjaar 2012 vermeerderd met 100.000,00 euro. § 3. Het bedrag verkregen na toepassing van § 1 en § 2 wordt in het begrotingsjaar 2012 verdeeld onder de hogescholen op basis van de som van : 1° 100 procent van het aantal opgenomen studiepunten in de professionele initiële bacheloropleidingen, berekend conform artikel 11 van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen;2° 50 procent van het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2 waarvoor de studenten zich hebben ingeschreven in een diplomacontract voor bachelor-na-bacheloropleidingen. § 4. De toegekende bedragen worden door de hogescholen besteed aan het dekken van zowel een organieke ondersteuningsstructuur als de kosten verbonden met de uitvoering van projecten van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in het kader van het professioneel hoger onderwijs.

De hogeschool stelt samen met de associatie waartoe zij behoort een onderzoeksreglement op. Dit reglement bevat ten minste de volgende elementen : 1° de looptijd van de projecten;2° de (voorwaarden voor) wetenschappelijke ondersteuning van de projecten;3° de methodologie die gevolgd wordt bij de ex-ante-evaluatie van de ingediende voorstellen, de ex-postevaluatie van de uitgevoerde projecten en eventueel de tussentijdse evaluatie van de in uitvoering zijnde projecten. § 5. Het hogeschoolbestuur rapporteert in het jaarverslag over de besteding van deze middelen. De Vlaamse Regering kan nadere regels inzake deze rapportering vastleggen. ».

Art. 6.Artikel 204 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 204.§ 1. Naast de werkingsuitkeringen ontvangen de Vlaamse autonome hogescholen vanaf het begrotingsjaar 2011 een bedrag van 868.000 euro voor het eigenaarsonderhoud. § 2. Vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt dit bedrag geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. § 3. Indien een beroep wordt gedaan op de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap kan deze zich laten terugbetalen met behulp van de volgende verrichtingen, in de volgorde waarin zij zijn aangegeven : a) afhouding op de werkingsuitkering verschuldigd aan de hogeschool die in het gebouw is gehuisvest;b) afhouding op de dotatie toegekend aan andere onderwijsinstellingen die door dezelfde inrichtende macht zijn georganiseerd;c) invordering door het bestuur van Registratie en Domeinen van het Ministerie van Financiën op het patrimonium van de inrichtende macht. ». Afdeling 5. - Universiteiten

Art. 7.In artikel 140, § 1, 2°, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de woorden « voor de jaren 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 » vervangen door de woorden « voor de jaren 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 ». Afdeling 6. - Volwassenenonderwijs

Art. 8.Artikel 64 van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 1 juli 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 64.§ 1. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan voor een andere opleiding dan de opleidingen bedoeld in artikel 63, § 1, 1°, onderwijsbevoegdheid aanvragen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan de aangevraagde bevoegdheid uitsluitend weigeren of verlenen na advies van de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waarbij het centrum is aangesloten en bij een met redenen omklede beslissing. De algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs is gehouden het advies binnen de dertig kalenderdagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag aan de Vlaamse Regering bekend te maken. Bij ontstentenis van een advies binnen de gestelde termijn, beslist de Vlaamse Regering zonder het advies van de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs over de aanvraag tot onderwijsbevoegdheid voor een opleiding.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor het toekennen van onderwijsbevoegdheid aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs. § 2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat gedurende vijf opeenvolgende schooljaren een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding niet georganiseerd heeft, verliest vanaf het daaropvolgende schooljaar de onderwijsbevoegdheid voor die opleiding.

In afwijking van het eerste lid verliest een Centrum voor Volwassenenonderwijs de onderwijsbevoegdheid voor de specifieke lerarenopleiding als het niet deelneemt aan de externe beoordeling van de specifieke lerarenopleiding door een visitatiecommissie als vermeld in artikel 93 van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Om opnieuw onderwijsbevoegdheid voor die opleiding te verkrijgen, moet het centrumbestuur de procedure volgen, zoals vermeld in paragraaf 1. § 3. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan de onderwijsbevoegdheid die toegekend wordt op basis van de procedure, vermeld in paragraaf 1, uitsluitend uitoefenen in de vestigingsplaatsen gelegen in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de hoofdvestigingsplaats van het centrum behoort. § 4. In afwijking van paragraaf 1 tot en met paragraaf 3 wordt de onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs aan het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs toegekend, overeenkomstig de bepalingen in titel II van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. § 5. In afwijking van artikel 63, § 1, kan de Vlaamse Regering aan één of meerdere Centra voor Volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid hebben voor de opleiding Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs onderwijsbevoegdheid toekennen voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie, op voorwaarde dat het Centrum voor Basiseducatie dat beschikt over een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voor deze opleiding gelegen is in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de hoofdvestigingsplaatsen van de betrokken Centra voor Volwassenenonderwijs behoren.

De Vlaamse Regering zal voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad en van de algemene vergadering van het betreffende consortium volwassenenonderwijs inwinnen. De algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs is gehouden het advies binnen de dertig kalenderdagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag aan de Vlaamse Regering bekend te maken. Bij ontstentenis van een advies binnen de gestelde termijn, beslist de Vlaamse Regering zonder het advies van de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs over de aanvraag tot onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie.

De onderwijsbevoegdheid wordt toegekend voor twee schooljaren en kan met twee schooljaren verlengd worden na een evaluatie door de bevoegde administratie. De in het eerste lid bedoelde opleiding wordt ingedeeld in het studiegebied Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs. ».

Art. 9.Artikel 68 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 68.§ 1. Het bestuur van een Centrum voor Basiseducatie kan binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs vrij de vte en de functies opgericht op basis van de puntenenveloppe aanwenden in bijkomende vestigingsplaatsen. § 2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering een aanvraag indienen om leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in een bijkomende vestigingsplaats aan te wenden. De Vlaamse Regering kan de aanvraag uitsluitend weigeren of verlenen na advies van de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waarbij het centrum is aangesloten en bij een met redenen omklede beslissing. De algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs is gehouden het advies binnen de dertig kalenderdagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag aan de Vlaamse Regering bekend te maken. Bij ontstentenis van een advies binnen de gestelde termijn, beslist de Vlaamse Regering zonder het advies van het consortium volwassenenonderwijs over de aanvraag om leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe te mogen aanwenden in een bijkomende vestigingsplaats.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het aanvragen van het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht met de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen. ».

Art. 10.In artikel 72 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt de volgende zin toegevoegd : « De lopende overeenkomsten, die eindigen op 31 augustus 2011, worden verlengd tot 31 december 2011. ».

Art. 11.In artikel 75, § 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5° worden de woorden « § 2 en § 3 » opgeheven;2° in punt 6° worden de woorden « en § 3 » opgeheven.

Art. 12.In artikel 103, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden in punt 2° de woorden « artikel 64, § 9 » vervangen door de woorden « artikel 64, § 5 ».

Art. 13.In artikel 109, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 1 juli 2011, worden in punt 10° de woorden « artikel 64, § 9 » vervangen door de woorden « artikel 64, § 5 ».

Art. 14.In artikel 113quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 worden de woorden « artikel 64, § 9 » vervangen door de woorden « artikel 64, § 5 ».

Art. 15.In artikel 113quinquies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 worden de woorden « artikel 64, § 9 » vervangen door de woorden « artikel 64, § 5 ».

Art. 16.Artikel 113septies van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 113septies.De Vlaamse Regering kan bepalen dat een Centrum voor Volwassenenonderwijs de leraarsuren die het gegenereerd heeft in het studiegebied Nederlands tweedetaal in de referteperiode 1 april n-1 tot en met 31 maart n, volledig moet aanwenden voor de organisatie van opleidingen in dit studiegebied in het schooljaar n/n+1, indien dat Centrum voor Volwassenenonderwijs : 1° beschikt over een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voor een opleiding uit het studiegebied Nederlands tweedetaal;2° de leraarsuren die het gegenereerd heeft in het studiegebied Nederlands tweedetaal in de referteperiode 1 april n-2 tot en met 31 maart n-1, niet volledig heeft aangewend voor de organisatie van opleidingen van dit studiegebied in het schooljaar n-1/n. De Vlaamse Regering bepaalt voor welke termijn de bepaling in het eerste lid van toepassing is, met een maximum van twee schooljaren. ».

Art. 17.Artikel 113octies van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 18.Aan artikel 198 van hetzelfde decreet wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° artikelen 113bis tot en met 113sexies treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. ».

Art. 19.In het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het volwassenenonderwijs wordt een artikel 197sexies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 197sexies.In afwijking van artikel 31 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs, is de inspectie tijdens het schooljaar 2011-2012 bevoegd voor de controle van de criteria, vermeld in artikel 28 van dit decreet, voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleidingen. ». Afdeling 7. - Financiering hogescholen en universiteiten

Art. 20.Aan artikel 9 van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 8. De bedragen VOWprof, VOWun en VOZun, als vermeld of berekend conform dit artikel, worden in begrotingsjaar 2012 vermeerderd met volgende bedragen (uitgedrukt in euro) :

VOWprof

800.000,00

VOWun

440.000,00

VOZun

360.000,00 ».


Art. 21.Artikel 38 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 38.§ 1. In het begrotingsjaar 2011 ontvangen de hogescholen voor de academisering de volgende bedragen (uitgedrukt in euro) : - 5.776.879,28 voor de academiserende kunstopleidingen; - 17.301.974,09 voor de andere academiserende opleidingen.

Deze bedragen worden vanaf het begrotingsjaar 2012 geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in artikel 9, § 5. § 2. In het begrotingsjaar 2012 ontvangen de hogescholen de volgende aanvullende bedragen voor academisering (uitgedrukt in euro) : - 1.877.328,73 voor de academiserende kunstopleidingen; - 5.622.671,27 voor de andere academiserende opleidingen. § 3. In het begrotingsjaar 2012 ontvangen de hogescholen de volgende bijkomende bedragen voor academisering (uitgedrukt in euro) : - 240.000,00 voor de academiserende kunstopleidingen; - 1.360.000,00 voor de andere academiserende opleidingen. § 4. De som van de bedragen, vermeld in paragraaf 1, 2 en 3, worden onder de hogescholen verdeeld a rato van het aantal opgenomen studiepunten en het aantal uitgereikte diploma's in respectievelijk de academiserende kunstopleidingen en de andere academiserende opleidingen.

Voor de vaststelling van het aantal opgenomen studiepunten in een hogeschool worden voor het begrotingsjaar t het gemiddeld aantal studiepunten in aanmerking genomen over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2 waarvoor studenten onder diplomacontract zich hebben ingeschreven voor een academische initiële bachelor- of masteropleiding, respectievelijk in een kunstopleiding of in een andere academisch gerichte opleiding.

Voor de vaststelling van het aantal uitgereikte diploma's in een hogeschool worden voor het begrotingsjaar t het gemiddeld aantal uitgereikte diploma's in aanmerking genomen over de academiejaren t-7/t-6 tot en met t-3/t-2 in een academische initiële bachelor- of masteropleiding.

Zowel het aantal opgenomen studiepunten als het aantal uitgereikte diploma's worden voor 50 procent meegerekend. § 5. In afwijking van paragraaf 4 ontvangt een hogeschool in 2012 het minimumbedrag, opgenomen in de hierna volgende kolommen, als het bedrag berekend overeenkomstig paragraaf 1 en 2 kleiner is dan dit minimumbedrag.

Instelling

HKO BUDGET 2012

AC BUDGET 2012

Arteveldehogeschool

0,00

226.192,61

Erasmushogeschool Brussel

1.032.377,40

577.647,57

Hogere Zeevaartschool

0,00

234.843,48

Artesis Hogeschool Antwerpen

1.504.531,50

2.525.227,27

Hogeschool Gent

1.345.991,36

3.924.426,74

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

0,00

0,00

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

2.281.515,34

1.153.030,65

Hogeschool West-Vlaanderen

0,00

668.426,36

Karel de Grote-Hogeschool

580.334,19

465.246,11

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

0,00

590.461,81

Katholieke Hogeschool Kempen

0,00

633.802,99

Katholieke Hogeschool Leuven

0,00

0,00

Katholieke Hogeschool Limburg

578.443,13

461.937,76

Lessius Mechelen

0,00

849.214,22

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

0,00

1.616.922,03

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

0,00

0,00

Lessius Hogeschool

0,00

1.999.300,33

Plantijn-Hogeschool

0,00

0,00

Provinciale Hogeschool Limburg

440.775,80

578.635,52

Internationale Hogeschool Groep T

0,00

1.212.564,11

HUB-EHSAL

0,00

5.057.238,53

XIOS Hogeschool Limburg

0,00

478.264,76

Totaal

7.763.968,71

23.253.382,87


§ 6. Het saldo tussen het gegarandeerd minimum aan academiseringsmiddelen, vemeld in § 5, en de totaliteit aan middelen voor academisering, vermeld in paragraaf 1, 2 en 3, wordt per instelling verdeeld pro rata hun aandeel tussen de groeiende instellingen voor respectievelijk de academiserende kunstopleidingen en de andere academiserende opleidingen. § 7. De middelen, vermeld in dit artikel, worden met behoud van bestemming toegevoegd aan de werkingsuitkering. § 8. Een hogeschool kan ervoor opteren om een gedeelte van de middelen ter ondersteuning van de academisering onder te brengen in het Industrieel Onderzoeksfonds, bedoeld in artikel 74bis van het decreet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, van de associatie waartoe zij behoort, indien in deze mogelijkheid voorzien is in het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de associatie waartoe ze behoort.

De hogeschool sluit een overeenkomt af met de associatie over de inzet van deze middelen vanuit het Industrieel Onderzoeksfonds. ».

Art. 22.In hetzelfde decreet wordt een artikel 39bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 39bis.§ 1. In het begrotingsjaar 2012 wordt in een bijkomende financiering voorzien voor de hogeronderwijsinstellingen die een vestigingsplaats hebben in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Deze bijkomende financiering bedraagt 1.800.000,00 euro.

Dit bedrag wordt verdeeld over de hogeronderwijsinstellingen met vestigingsplaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad a rato van het aantal opgenomen studiepunten in de initiële bachelor- en masteropleidingen georganiseerd en aangeboden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, berekend conform artikel 11.

Deze middelen worden met behoud van bestemming toegevoegd aan de werkingsuitkering van de betrokken instellingen. § 2. De administratie maakt uiterlijk tegen 30 juni 2012 een rapport op, hierna het nulrapport genoemd, van de evolutie van de studentencijfers van de initiële bachelor- en masteropleidingen die de instellingen organiseren en aanbieden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De instellingen leveren hun rapport in uiterlijk drie maanden na de datum van oplevering van het nulrapport.

Hierin rapporteren de hogeronderwijsinstellingen die overeenkomstig paragraaf 1 bijkomende middelen ontvangen, aan de minister bevoegd voor het onderwijs, over de leefbaarheid van de initiële bachelor- en masteropleidingen die zij organiseren en aanbieden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, over de initiatieven die zij nemen om deze opleidingen sterker te positioneren en de leefbaarheid ervan te verbeteren en over de resultaten en effecten van deze initiatieven. ».

Art. 23.In artikel 44, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de jaartallen « 2011 » en « 2012 » vervangen door de jaartallen « 2012 » en « 2013 ».

Art. 24.Artikel 45, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt vervangen door wat volgt : « § 3. In afwijking van § 1 lopen de beheersovereenkomsten die in juli 2008 werden gesloten, tot en met 31 december 2012. ». Afdeling 8. - Vzw EPOS

Art. 25.In artikel V.4 van het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs wordt een punt 3° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 3° De vzw EPOS dient de niet-aangewende middelen die werden toegekend in het kader van Erasmus mobiliteit met aanvang van het academiejaar 2011-2012 opnieuw in te zetten voor deze actie in de daaropvolgende academiejaren. De vzw zal deze middelen beheren op een uitsluitend daartoe bestemde rekening. ». Afdeling 9. - Flankerend onderwijsbeleid

Art. 26.Artikel 18 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 18.Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt in subsidies voorzien voor projecten in de gemeenten die het Vlaamse onderwijsbeleid versterken. Het bedrag dat hiervoor wordt ingeschreven in de begroting 2012 in uitvoering van het decreet flankerend onderwijsbeleid wordt vanaf het begrotingsjaar 2012 aangepast aan de evolutie van de gezondheidindex. ». Afdeling 10. - Basisonderwijs

Art. 27.In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt in artikel 27bis, paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Voor de berekening van het maximumbedrag van de bijdrage in § 1, 1° en 2°, wordt vanaf 1 januari 2012 uitgegaan van de volgende basisbedragen per schooljaar : voor het kleuteronderwijs : - 20 euro in het geval de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van twee jaar bereikt; - 20 euro in het geval de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt; - 30 euro in het geval de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt; - 35 euro in het geval de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vijf jaar bereikt; - 35 euro in het geval het een leerplichtige kleuter betreft; voor het lager onderwijs : 60 euro.

Deze basisbedragen zijn per schooljaar aanpasbaar op basis van de gezondheidsindex van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint volgens de volgende formule : Nx = basisbedrag(Cx/107,85); waarbij : Nx gelijk is aan het geïndexeerde bedrag voor schooljaar x-y;

Cx de gezondheidsindex is van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het schooljaar begint; 107,85 de gezondheidsindex is van de maand januari 2008.

Hierbij wordt Nx afgerond naar het hoger gelegen geheel getal dat een veelvoud is van vijf. ».

Art. 28.In hetzelfde decreet wordt in artikel 27bis, paragraaf 4 vervangen door wat volgt : « § 4. Voor de berekening van het maximumbedrag van de bijdrage in § 1, 3°, wordt vanaf 1 januari 2012 uitgegaan van het volgende basisbedrag voor het lager onderwijs : 360 euro.

Dit bedrag is per schooljaar aanpasbaar op basis van de gezondheidsindex van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint volgens de volgende formule : Nx = 360(Cx/107,85); waarbij : Nx gelijk is aan het geïndexeerde bedrag voor schooljaar x-y;

Cx de gezondheidsindex is van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het schooljaar begint; 107,85 de gezondheidsindex is van de maand januari 2008.

Hierbij wordt Nx afgerond naar het hoger gelegen geheel getal dat een veelvoud is van vijf.

Voor het kleuteronderwijs mag er geen bijdrage gevraagd worden voor meerdaagse extra-murosactiviteiten. ».

Art. 29.In hetzelfde decreet wordt in artikel 27ter, § 2, een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Deze bijdragen kunnen niet in één keer aan de ouders gevraagd worden, maar enkel gespreid over minstens drie keer gedurende het schooljaar. ». HOOFDSTUK 3. - Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Afdeling 1. - Successierechten

Art. 30.Artikel 48.2 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, zoals ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001, wordt opgeheven.

Art. 31.In artikel 56, zesde lid, van hetzelfde wetboek, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, zoals ingevoegd door het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt het woord « brutoverkrijging » vervangen door het woord « netto-verkrijging ». Afdeling 2. - Registratierechten

Art. 32.In artikel 140nonies van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest en laatste gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt de zin « In afwijking van artikel 131 wordt voor schenkingen onder de levenden van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011, over het bruto-aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat als volgt wordt bepaald : » vervangen door de zin « In afwijking van artikel 131 wordt voor schenkingen onder de levenden van een perceel grond gelegen in het Vlaamse Gewest dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, over het bruto-aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat als volgt wordt bepaald : ».

Art. 33.Artikel 140undecies van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 140undecies.Het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht wordt alleen toegepast indien in de akte van schenking uitdrukkelijk wordt vermeld : 1° dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw;2° dat de begiftigden, of een van hen, zich ertoe verbinden om binnen de vijf jaar te rekenen van de datum van de akte hun hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van het verkregen goed. In geval van onjuiste verklaring betreffende de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigden ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten en van een boete gelijk aan die rechten.

Bij niet-nakoming van de in het eerste lid, punt 2°, vermelde aangegane verbintenis zijn de begiftigden die deze verbintenis hebben aangegaan en niet zijn nagekomen elk gehouden tot betaling van de aanvullende rechten over hun eigen aandeel in de schenking, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking. Zij zijn bovendien ondeelbaar gehouden tot betaling van alle aanvullende rechten over de aandelen van hun medebegiftigden die de verbintenissen niet hebben aangegaan, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking, tenzij er een medebegiftigde rest die wel de door hem aangegane verbintenis is nagekomen. De aanvullende rechten en de intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht. ».

Art. 34.Artikel 140undecies 2 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt opgeheven. Afdeling 3. - Onroerende Voorheffing

Art. 35.Aan artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De verlagingen vermeld in het tweede lid zijn ook van toepassing op gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben. ».

Art. 36.Artikel 257, § 2, 2°, laatste lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Verkeersbelastingen Afdeling 1. - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen

gelijkgestelde belastingen

Art. 37.Aan artikel 5, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° de voertuigen die ingezet worden door vervoerders die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Regering en die uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. ».

Art. 38.In artikel 31 van hetzelfde wetboek worden de woorden « Ontheffing kan binnen dezelfde termijn ambtshalve worden verleend als de belasting ten onrechte betaald of geheven is. » geschrapt.

Art. 39.Artikel 32 van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

Art. 40.In artikel 36bis van hetzelfde wetboek worden de woorden « 32, » geschrapt.

Art. 41.In artikel 36quater van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « uiterlijk op 15 december van dat aanslagjaar » geschrapt;2° in paragraaf 5 wordt het woord « onmiddellijk » geschrapt;3° in paragraaf 6 wordt het woord « onmiddellijk » geschrapt.

Art. 42.Artikel 103bis van hetzelfde wetboek wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 104 van hetzelfde wetboek worden de woorden « Ontheffing kan binnen dezelfde termijn ambtshalve worden verleend als de belasting ten onrechte betaald of geheven is. » geschrapt. Afdeling 2. - Eurovignet

Art. 44.Artikel 12, § 2, derde lid, van de wet van 27 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten tot invoering van een eurovignet wordt gewijzigd door wat volgt : « Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest verantwoordelijk voor de diensten belast met de inning van het eurovignet uiterlijk zes maanden vanaf de laatste dag van de belastbare periode op straffe van verval. ».

Art. 45.Aan artikel 12, § 3, van dezelfde wet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest verantwoordelijk voor de diensten belast met de inning van het eurovignet uiterlijk zes maanden vanaf de laatste dag van de belastbare periode op straffe van verval. ». Afdeling 3. - Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen

1992

Art. 46.In het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt een artikel 42bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 42bis.De Vlaamse Belastingdienst kent aan de gemeenten de voor hun rekening verwezenlijkte ontvangsten voor orde toe, verminderd met de ontheffingen die voor hun rekening worden uitbetaald tijdens de maand van de inning van die ontvangsten.

Wanneer de ontheffingen die in de loop van een maand zijn betaald ten laste van een gemeente meer bedragen dan de ontvangsten die door de Vlaamse Belastingdienst gedurende diezelfde maand voor rekening van die overheid werden geïnd, vormt dat excedent voor genoemde administratie een in hoofde van de gemeente terugvorderbare schuldvordering.

De voormelde schuldvordering wordt ingevorderd door ambtshalve inhouding op de toekenning van de ontvangsten van de maand die volgt op die van de verrekening van de ontheffingen. Indien het bedrag van de ontvangsten toegekend gedurende de maand die volgt op die van de verrekening van de ontheffing ontoereikend is om het bedrag van de schuldvordering dat overblijft te vrijwaren, wordt dat saldo van de schuldvordering ingevorderd door ambtshalve inhouding op de toekenning van de ontvangsten van de daaropvolgende maand. Deze verrekening wordt herhaald tot de schuldvordering is aangezuiverd.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast die nodig zijn voor de toepassing van dit artikel. ». HOOFDSTUK 5. - Oppervlaktewateren Afdeling 1. - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen

verontreiniging

Art. 47.In artikel 35bis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt aan paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992, en gewijzigd bij het decreet van 22 december 1993, een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor de toepassing van dit decreet worden de personen aangewezen in artikel 28ter, § 3, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer onweerlegbaar vermoed heffingsplichtig te zijn voor het grondwater dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgenomen uit een eigen waterwinning vermeld in het eerste lid, onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van dit water. Deze personen zijn eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk en de ter uitvoering ervan genomen besluiten. ».

Art. 48.In artikel 35quinquies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en vervangen bij het decreet van 24 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij » vervangen door de woorden : « uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij voor zover dit resulteert in een hogere vuilvracht.»; 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses die als basis dienen voor bedoelde heffing ten laste gelegd van de heffingsplichtige, tenzij het verschil tussen de overeenkomstig § 1 vastgestelde N-waarde, berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij, en de N-waarde, bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, kleiner is dan 50 VE.».

Art. 49.In artikel 35quinquies, § 12, van dezelfde wet, wordt het laatste lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, en vervangen bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, vervangen door wat volgt : « De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die voor 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium in de discipline water dat volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu voor het pakket W.1.8. is erkend. Deze verplichting geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt gemeten. ».

Art. 50.In artikel 35septies, § 2, van dezelfde wet, wordt het laatste lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, en vervangen bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, vervangen door wat volgt : « De in de vorige paragrafen bedoelde systemen voor registratie van het debiet die voor 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige debietmeetsystemen moeten bij de indienstname worden verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium in de discipline water dat volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu voor het pakket W.1.8. is erkend. ».

Art. 51.In artikel 35terdecies, § 6, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° -1) voor de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35quater, § 1 : a) waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest heeft gefactureerd betreffende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar : de naam en het adres van facturatie;b) die geen water hebben afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen;de naam en het adres van de rechtspersonen; -2) voor de overige heffingsplichtigen : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersonen; -3) indien de natuurlijke persoon, vermeld in punt 1) of 2), is overleden, wordt de aanslag ingekohierd op de naam van de overleden persoon voorafgegaan van het woord « Nalatenschap » en eventueel gevolgd door de aanduiding van de persoon of personen die zich aan de Maatschappij hebben bekendgemaakt als erfgenaam of legataris; ». Afdeling 2. - Oppervlaktewaterheffing

Art. 52.In artikel 128 van het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de eerste zin van punt 2° vervangen door wat volgt : « Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, moet daartoe bij de aangifte bedoeld in artikel 35octies, § 1, een dossier voegen dat opgesteld is door een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater, erkend volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. ». HOOFDSTUK 6. - Grondwaterbeheer

Art. 53.In artikel 28ter van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten0 en vervangen bij het decreet van 22 december 1999, vervangen door wat volgt : « § 3. Onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van het grondwater wordt voor de toepassing van dit decreet onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige te zijn inzake de in paragraaf 1 vermelde exploitatie : 1° a) de vergunninghouder aan wie overeenkomstig dit decreet of het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning de vergunning is verleend;b) de natuurlijke of rechtspersoon die conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning melding heeft gedaan van een grondwaterwinning als vermeld in paragraaf 1;2° elke andere natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest heeft beschikt over de grondwaterwinning. De bepalingen van dit hoofdstuk en de ter uitvoering ervan genomen besluiten, zijn onverminderd van toepassing op de personen, vermeld in 1° en 2°.».

Art. 54.In artikel 28quater van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2°, a), worden de woorden « Z = 5 eurocent per m3 * index » vervangen door de woorden « Z = 6 eurocent per m3 * index »;2° paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten0, vervangen bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt opgeheven.

Art. 55.In artikel 28decies, § 6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten0 en vervangen bij het decreet van 22 december 1999, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersonen; ». HOOFDSTUK 7. - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Art. 56.Aan artikel 5 van het decreet van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. Het Vlaamse Gewest stelt zich conform artikel 138 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 07/08/2015 numac 2015000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen type wet prom. 27/10/2006 pub. 05/02/2014 numac 2014000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 27/10/2006 pub. 24/11/2010 numac 2010000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening garant voor de goede afloop van de verbintenissen van de pensioenregelingen. ». HOOFDSTUK 8. - Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 57.Artikel 78 van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten1 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 78.§ 1. Voor alle subsidieregelingen binnen de begroting van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt voor alle subsidie-elementen die niet loon zijn en waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast wordt overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, of de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, de sprong in augustus 2010 niet verrekend. § 2. Voor de subsidie-elementen, andere dan loonkosten, die op een andere wijze aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, wordt geen indexaanpassing toegekend in 2011. § 3. Bovenstaande twee paragrafen zijn niet van toepassing op : - het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden; - de vergoeding betaald aan private personen die begunstigden in hun gezin opnemen volgens artikel 11 en artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen; - de vergoeding betaald aan pleeggezinnen volgens artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en op het zakgeld uitbetaald aan minderjarigen volgens artikel 40 van hetzelfde besluit; - het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank sluiten houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - artikel 2 en 2bis van het ministerieel besluit van 10 september 2008 betreffende de vergoeding voor aangesloten onthaalouders en diensten voor onthaalouders; - artikel 49sexies van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, ingevoegd bij het besluit van 17 december 2010; - het zakgeld dat wordt toegekend voor minderjarigen in diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg. ». HOOFDSTUK 9. - DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Art. 58.Bij het beleidsdomein RWO wordt een Dienst met Afzonderlijk Beheer opgericht met als naam « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen », hierna het Fonds genoemd.

Art. 59.De Vlaamse Regering regelt, in toepassing van artikel 3 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten1 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, de werking en het beheer van het Fonds.

Art. 60.De middelen van het Fonds zijn : 1° een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting;2° alle inkomsten voortvloeiend uit activiteiten en beleggingen van het Fonds;3° het gebeurlijke saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar op het Fonds;4° de terugvorderingen voortvloeiend uit ten onrechte gedane betalingen;5° de bijdragen van derden.

Art. 61.De middelen van het Fonds kunnen aangewend worden om uitgaven te financieren verbonden aan : 1° het verstrekken van subsidies aan de verhuurders of huurders die voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de tegemoetkoming, zoals die bepaald worden door de Vlaamse Regering;2° de werkingskosten eigen aan het Fonds. HOOFDSTUK 1 0. - Vlaams Stedenfonds

Art. 62.In artikel 2 van het decreet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2003, 24 december 2004, 20 mei 2005, 21 december 2007, 23 december 2010 en 8 juli 2011 wordt punt 2° gewijzigd als volgt : « 2° vastleggingskrediet : het vastleggingskrediet dat jaarlijks in de begroting wordt ingeschreven en dat het bedrag bepaalt dat jaarlijks in de vorm van trekkingsrechten wordt toegekend aan de steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en een subsidie bevat voor de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten voor de werking van een Kenniscentrum Vlaamse Steden; ».

Art. 63.Aan artikel 2 van hetzelfde decreet wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° Kenniscentrum Vlaamse Steden : zoals beschreven in artikel 6. ».

Art. 64.In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Jaarlijks wordt voor het stedenfonds in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een vastleggingskrediet ingeschreven. Dit bedrag is minstens gelijk aan het vastleggingskrediet van vorig jaar. Vanaf 2012 wordt dit bedrag verhoogd met 126.000 euro voor de subsidiëring van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw voor de werking van een Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het vastleggingskrediet verminderd met deze voorafname van 126.000 euro wordt jaarlijks aangepast met een evolutiepercentage.

Bij de vastlegging van dat bedrag wordt geen rekening gehouden met de verhoging, bedoeld in artikel 8, § 5. ».

Art. 65.Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 6.§ 1. Aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw wordt jaarlijks een subsidie verleend voor de werking van een kenniscentrum Vlaamse Steden voor de ondersteuning van de dertien centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Dit kenniscentrum heeft als taak : 1° kennisverzameling en -ontsluiting : impliciete en expliciete kennis in de steden verzamelen en toegankelijk maken voor de steden;2° kennisontwikkeling : nieuwe kennisbehoeften in de steden detecteren en kennis hierop afstemmen;3° kennisbemiddeling : (ad-hoc-) kennisvragen over stedelijkheid voorzien van antwoorden;4° netwerkvorming : interactie en ervaringsuitwisseling tussen de steden faciliteren en versterken;5° beleidsbeïnvloeding : vanuit de kennis het stedenbeleid van andere overheden beïnvloeden. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 1 januari 2012 op 126.000 euro. De subsidie wordt ingeschreven op een aparte basisallocatie.

De subsidie wordt verleend in twee schijven : een voorschot van 90 % wordt uitbetaald na de inlevering van een goedgekeurd jaarplan, het saldo van 10 % op basis van een overkoepelend werkingsverslag en een financieel overzicht van de besteding van de middelen. § 2. Van het vastleggingskrediet verminderd met de voorafname voor de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten voor de werking van het kenniscentrum Vlaamse Steden wordt jaarlijks tien procent voorafgenomen als trekkingsrecht voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. ».

Art. 66.Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.Van het vastleggingskrediet, verminderd met de voorafname voor de vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, verminderd met de voorafname voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt jaarlijks een bedrag van 630.000 euro voorafgenomen voor vorming, sensibilisering en communicatie. Die voorafname wordt ingeschreven op twee basisallocaties in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (libellé communicatie, sensibilisering en Vorming Stedenbeleid en libellé ondersteuning van initiatieven in het kader van het Stedenbeleid). ». HOOFDSTUK 1 1. - Derde Arbeidscircuit

Art. 67.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor de bepalingen inzake het Derde Arbeidscircuit, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr. 25 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, een regeling vast te leggen die de mogelijkheid voorziet om de bestaande arbeidsplaatsen te regulariseren en om de andere bestaande arbeidsplaatsen uit te laten doven op het moment dat de zittende werknemer de arbeidsplaats verlaat, met dien verstande dat vervanging van de werknemer voor beperkte duur tot en met 31 december 2014 mogelijk is, en de bepalingen nadat alle arbeidsplaatsen uitgedoofd zijn, worden opgeheven. HOOFDSTUK 1 2. - DAB Overheidspersoneel

Art. 68.In artikel 78 van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037071 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 23 december 2010, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : « § 4. De DAB Overheidspersoneel kan de eigen inkomsten alsook de inkomsten uit de dotatie aanwenden voor de betaling van de lonen en sociale lasten van de monitoren voor de kinderopvang van de Vlaamse overheid en voor de betaling van de lonen en sociale lasten van tijdelijke medewerkers voor de uitbouw van het personeelssysteem van de Vlaamse overheid. ». HOOFDSTUK 1 3. - DAB Digitale Drukkerij

Art. 69.Er wordt een dienst met afzonderlijk beheer opgericht, zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten1 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof met als naam « digitale drukkerij » die belast wordt met het drukwerk.

De tegoeden, financiële schulden, openstaande vastleggingen en vorderingen van de intendance-rekening 'BFO 8B0920 IVA Facilitair Management' en 'BFO BF50301' worden overgedragen aan de dienst met afzonderlijk beheer.

De Vlaamse Regering bepaalt de organieke regels die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Digitale Drukkerij. HOOFDSTUK 1 4. - IVA Stationsomgevingen

Art. 70.Artikel 21 tot en met 25 van het decreet van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 worden opgeheven.

De middelen, rechten en verplichtingen van het opgeheven agentschap worden overgenomen door de VVM De Lijn. HOOFDSTUK 1 5. - Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen

Art. 71.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010035913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010035914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen sluiten houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen, dat het bedrag vastlegt van de bijdrage aan het Fonds voor Landbouw en Visserij voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsgewas, wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 7, § 3, van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. HOOFDSTUK 1 6. - Restauratie O.L.Vrouwbasiliek te Scherpenheuvel-Zichem

Art. 72.De bij besluit van de administrateur-generaal van 6 september 2007 toegekende definitieve restauratiepremie van 764.902,35 euro voor het uitvoeren van restauratiewerken aan het beschermd monument O.L.Vrouwbasiliek te Scherpenheuvel-Zichem wordt volledig uitbetaald. HOOFDSTUK 1 7. - Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Afdeling 1. - Schenkingen van familiale ondernemingen en

vennootschappen

Art. 73.In het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten wordt titel I, hoofdstuk IV, afdeling 12, onderafdeling II, die bestaat uit de artikelen 140bis tot en met 140octies, vervangen door wat volgt : « Onderafdeling II. - Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen en vennootschappen

Art. 140bis.§ 1. In afwijking van artikel 131 wordt van het registratierecht vrijgesteld : 1° de schenking van de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de schenker, zijn echtgenoot of de met hem samenwonende beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de overdrachten van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd; 2° de schenking van de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de schenking voor ten minste 50 % in volle eigendom toebehoren aan de schenker en/of zijn familie. In afwijking van het vorige lid, dienen de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de schenking minstens voor 30 % in volle eigendom toe te behoren aan de schenker en/of zijn familie indien hij : - hetzij gezamenlijk met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar is van minstens 70 % van de aandelen van de vennootschap; - hetzij gezamenlijk met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van minstens 90 % van de aandelen van de vennootschap. § 2. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder : 1° familiale onderneming : een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de schenker of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;2° familiale vennootschap : een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft. Indien de vennootschap aan het voorgaande niet beantwoordt, maar minstens 30 % van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap die aan deze voorwaarde beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wordt zij tevens beschouwd als een familiale vennootschap.

Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben indien uit de balansposten van ofwel de jaarrekening in geval van een vennootschap bedoeld onder paragraaf 2, punt 2°, eerste lid, ofwel de geconsolideerde jaarrekening in geval van een vennootschap bedoeld onder paragraaf 2, punt 2°, tweede lid, van minstens een van de drie boekjaren voorafgaand aan de datum van de authentieke akte van schenking cumulatief blijkt : - dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk of lager dan 1,50 % uitmaken van de totale activa; en - de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van het totaal actief.

De begiftigde kan het tegenbewijs hiervan leveren; 3° aandelen : - elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt; - de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met een zetel in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder; 4° samenwonende : 1° de persoon die op de dag van de schenking, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek met de schenker wettelijk samenwoont;2° de persoon of de personen die op de dag van de schenking ten minste drie jaar ononderbroken met de schenker samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren.Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de schenker aansluitend op de bedoelde periode van drie jaar tot op de dag van de schenking, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding; 5° familie van de schenker of de aandeelhouder, waarvan sprake in paragraaf 1, punt 2° : 1° de echtgenoot of samenwonende van de schenker of aandeelhouder;2° de verwanten in rechte lijn van de schenker of aandeelhouder alsook hun echtgenoten of samenwonenden;3° zijverwanten van de schenker of aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun echtgenoten of samenwonenden;4° kinderen van vooroverleden broers en zusters van de schenker of aandeelhouder. § 3. Ingeval een vennootschap overeenkomstig paragraaf 2, punt 2°, tweede lid, als een familiale vennootschap wordt beschouwd, wordt de vrijstelling beperkt tot de waarden van de aandelen van de vennootschap in de dochtervennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel en die hun zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte hebben.

Art. 140ter.Artikel 140bis is slechts toepasselijk wanneer de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld : 1° de schenking van de activa of aandelen van de familiale onderneming of vennootschap wordt vastgesteld bij authentieke akte;2° in de akte of in een vermelding onder aan de akte, verklaren de begiftigden dat zij aanspraak wensen te maken op de vrijstelling en verklaren de partijen dat de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling uit artikel 140bis vervuld zijn.In geval de schenking ook andere goederen omvat dan die waarvan sprake in artikel 140bis, § 1, dienen de partijen daarbij nader aan te geven welke van de geschonken goederen deel uitmaken van de familiale onderneming of van het aandelenpakket van de familiale vennootschap; 3° bij de akte wordt een origineel attest gevoegd dat werd uitgereikt door de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden vermeld in artikel 140bis werd voldaan.Indien dit attest niet wordt ingediend voordat de rechten opeisbaar zijn, moeten deze, tegen het normale tarief berekend, binnen de wettelijke termijn betaald worden, onverminderd de toepassing van artikel 209.

Art. 140quater.De bij artikel 140bis, § 1, 1°, bepaalde vrijstelling wordt behouden, mits aan volgende cumulatief te vervullen voorwaarden is voldaan : 1° indien de activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking;2° indien en in de mate dat de onroerende goederen die met toepassing van de vrijstelling werden overgedragen, niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking; De bij artikel 140bis, § 1, 2°, bepaalde vrijstelling wordt alleen behouden, mits aan volgende cumulatief te vervullen voorwaarden is voldaan : 1° indien de familiale vennootschap gedurende drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking blijft voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 140bis, § 2, 2° ;2° indien de activiteit van de familiale vennootschap zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking en er voor elk van de drie jaren een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt en in voorkomend geval wordt gepubliceerd overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van de datum van de authentieke akte van schenking, welke tevens aangewend werd ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting. Ondernemingen of vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten het Vlaamse Gewest, maar binnen België moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op de datum van de authentieke akte van schenking; 3° indien het kapitaal gedurende de drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking niet daalt door uitkeringen of terugbetalingen. Indien het kapitaal daalt door uitkeringen of terugbetalingen in de drie jaar na de datum van de authentieke akte van schenking wordt evenredig het normaal tarief verschuldigd; 4° indien de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap niet wordt overgebracht naar een staat die geen lid is van de Europees Economische Ruimte gedurende drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking.

Art. 140quinquies.§ 1. De begiftigde die het voordeel van artikel 140bis wenst te genieten, richt bij schrijven een verzoek tot de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst tot het bekomen van het in artikel 140ter, 3°, bedoelde attest. Dit verzoek is vergezeld van alle bewijskrachtige gegevens waaruit blijkt dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten waaronder een attest, bedoeld in artikel 140ter, 3°, aangevraagd en verstrekt wordt. § 2. De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst leveren aan de bevoegde ontvanger een nieuw attest af wanneer zij kennis krijgen of vaststellen dat aan de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling niet meer is voldaan.

Art. 140sexies.§ 1. Na verloop van een termijn van drie jaar na de datum van de authentieke akte van schenking controleren de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst of de voorwaarden, gesteld voor het behoud van de vrijstelling, vervuld zijn.

Bij niet-vervulling van de voorwaarden zoals bedoeld in het vorige lid, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewone tarief. § 2. Indien gewone rechten verschuldigd worden doordat de voorwaarden, gesteld tot behoud van de vrijstelling, niet langer vervuld zijn, kunnen de begiftigden dit melden bij de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten aangaande deze melding.

Bij niet-vervulling van de voorwaarden zoals bedoeld in het vorige lid, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewone tarief.

Art. 140septies.De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst kunnen, zonder verplaatsing, aan de begiftigden de nodige inlichtingen, evenals inzage vragen van de nodige stukken, teneinde te kunnen controleren of aan de voorwaarden gesteld in deze onderafdeling is voldaan.

Indien de inlichtingen of de stukken waarvan sprake in het eerste lid niet worden meegedeeld binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het verzoek, vervalt het recht op de vrijstelling waarvan sprake in deze onderafdeling.

Indien de vrijstelling overeenkomstig het tweede lid vervalt, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewone tarief, zonder toepassing van de vrijstelling.

Art. 140octies.Tegen de beslissing waarbij de aflevering van een attest, als bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, wordt geweigerd, of een attest als bedoeld in artikel 140quinquies, § 2, wordt afgeleverd, kunnen de begiftigden bezwaar aantekenen bij de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst. Dat gemotiveerd bezwaar moet worden ingediend per brief uiterlijk drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de administratieve beslissing waarbij de attestaanvraag werd afgewezen of waarbij mededeling wordt gedaan van het verval van de vrijstelling wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor behoud ervan.

De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst bevestigen per brief de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indieners en sturen tezelfdertijd, eveneens per brief, een kopie van het bezwaarschrift aan de ontvanger van het kantoor waar de authentieke akte van schenking wordt of werd geregistreerd.

Uiterlijk vier maanden na de in het vorige lid bedoelde datum van ontvangst van het bezwaarschrift, zenden de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst per brief hun gemotiveerde beslissing over het bezwaarschrift aan de verzoekers en tezelfdertijd aan de ontvanger van het kantoor waar de authentieke akte van schenking wordt of werd geregistreerd. Bij gebreke van kennisgeving van de gemotiveerde beslissing binnen de gestelde termijn wordt het bezwaarschrift geacht te zijn ingewilligd. ».

Art. 74.In artikel 161 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt punt 11° opgeheven.

Art. 75.Aan artikel 209, eerste lid, van hetzelfde wetboek wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 7° de rechten geheven omdat partijen in gebreke zijn gebleven het attest waarvan sprake in artikel 140ter bij te brengen zodat geen toepassing werd gemaakt van artikel 140bis, wanneer dit attest neergelegd wordt bij de ontvanger binnen twee jaar na de betaling van de belasting. ». Afdeling 2. - Verervingen van familiale ondernemingen en

vennootschappen

Art. 76.Artikel 7 van het Wetboek der successierechten wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Wanneer er door het bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van de geschonken zaak gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt een bevoordeling waarvoor een vrijstelling van het registratierecht werd toegepast, gelijkgesteld met een bevoordeling die aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen werd onderworpen. ».

Art. 77.In hetzelfde wetboek wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7/1.De termijn van zeven jaar bepaald in artikel 7 wordt teruggebracht tot drie jaar, indien de kosteloze beschikking dagtekent van voor 1 januari 2012. ».

Art. 78.In artikel 48, § 2, zesde en achtste lid, van hetzelfde wetboek wordt het woord « 60bis » vervangen door het woord « 60/1 ».

Art. 79.In boek I, hoofdstuk VII, van hetzelfde wetboek worden de opschriften, opgeheven door het decreet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, hersteld in de volgende lezing : 1° Afdeling I. - Vrijstellingen; 2° Afdeling II. -Verminderingen.

Art. 80.Artikel 60bis van hetzelfde wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt opgeheven voor overlijdens vanaf 1 januari 2012.

Art. 81.In artikel 60bis, § 5/1, van hetzelfde wetboek wordt het tweede lid, voor overlijdens tot en met 31 december 2011, vervangen door wat volgt : « Voor de overlijdens vanaf 1 november 2007 wordt, voor het behoud van de vrijstelling, het in paragraaf 5, vierde en zesde lid, vermelde minimum aan loonlasten, die de onderneming of de vennootschap uitbetaalt aan werknemers die in de Europese Economische Ruimte tewerkgesteld zijn, met 100 procent verminderd op voorwaarde dat er minimaal drie kwartalen van de twintig kwartalen na het overlijden vallen in de periode vanaf het derde kwartaal van 2008. ».

Art. 82.Aan hoofdstuk VII. Vrijstellingen en Verminderingen van boek I van hetzelfde wetboek wordt een afdeling III toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling III. - Bijzondere bepalingen voor het verkrijgen van ondernemingen en vennootschappen

Art. 60/1.§ 1. In afwijking van artikel 48 wordt het successierecht en het recht van overgang bij overlijden verminderd tot 3 % voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden en tot 7 % voor een verkrijging tussen andere personen voor : 1° de nettowaarde van de verkrijging van de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming. Deze vermindering is niet van toepassing op de verkrijging van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd; 2° de nettowaarde van de verkrijging van de volle eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom van aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van het overlijden voor ten minste 50 % in volle eigendom toebehoren aan de erflater en/of zijn familie. In afwijking van het vorige lid, dienen de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van overlijden minstens voor 30 % in volle eigendom toe te behoren aan de erflater en/of zijn familie indien hij : - hetzij gezamenlijk met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar is van minstens 70 % van de aandelen van de vennootschap; - hetzij gezamenlijk met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van minstens 90 % van de aandelen van de vennootschap. § 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder : 1° familiale onderneming : een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater en/of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;2° familiale vennootschap : een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft. Indien de vennootschap aan het voorgaande niet beantwoordt, maar minstens 30 % van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap die aan deze voorwaarde beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wordt zij tevens beschouwd als een familiale vennootschap.

Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van de vermindering vermeld in paragraaf 1. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben indien uit de balansposten van ofwel de jaarrekening in geval van een vennootschap bedoeld onder paragraaf 2, punt 2°, eerste lid, ofwel de geconsolideerde jaarrekening in geval van een vennootschap bedoeld onder paragraaf 2, punt 2°, tweede lid, van minstens een van de drie boekjaren voorafgaand aan de datum van overlijden van de erflater cumulatief blijkt : - dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk of lager dan 1,50 % uitmaken van de totale activa; en - de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van het totale actief.

De verkrijger kan het tegenbewijs hiervan leveren; 3° aandelen : - elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt; - de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met een zetel in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en ten laatste binnen de maand door te storten aan de certificaathouder; 4° samenwonende : 1° de persoon die op de dag van overlijden van de erflater, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek met de erflater wettelijk samenwoont;2° de persoon of de personen die op de dag van overlijden van de erflater ten minste drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren.Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater aansluitend op de bedoelde periode van drie jaar tot op de dag van overlijden van de erflater, ingevolge overmacht, onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding; 5° familie van de erflater of de aandeelhouder, waarvan sprake in paragraaf 1, punt 2° : a) de echtgenoot of samenwonende van de erflater of aandeelhouder;b) de verwanten in rechte lijn van de erflater of aandeelhouder alsook hun echtgenoten of samenwonenden;c) zijverwanten van de erflater of aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun echtgenoten of samenwonenden;d) kinderen van vooroverleden broers en zusters van de erflater of aandeelhouder. § 3. Onder nettowaarde wordt verstaan de waarde van de activa of aandelen verminderd met de schulden, behalve dewelke specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te behouden.

Ingeval een vennootschap overeenkomstig paragraaf 2, punt 2°, tweede lid, als een familiale vennootschap wordt beschouwd, wordt de toepassing van het verlaagd tarief beperkt tot de waarden van de aandelen van de vennootschap in de dochtervennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel en die hun zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte hebben.

Art. 60/2.Artikel 60/1 is slechts toepasselijk voor zover de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld : 1° in de aangifte dienen de verkrijgers te bevestigen dat zij aanspraak wensen te maken op de vermindering waarvan sprake in artikel 60/1 en dat de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn;2° bij de aangifte wordt een origineel attest gevoegd dat is uitgereikt door de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden vermeld in artikel 60/1 is voldaan.Indien dit attest niet wordt ingediend voordat de rechten opeisbaar zijn, moeten deze rechten, tegen het normale tarief berekend, binnen de wettelijke termijn betaald worden, onverminderd de toepassing van artikel 135, 8°, van het Wetboek der successierechten.

Art. 60/3.De bij artikel 60/1, § 1, 1°, bepaalde vermindering wordt alleen behouden, mits aan volgende cumulatief te vervullen voorwaarden is voldaan : 1° indien de activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het overlijden van de erflater;2° indien en in de mate dat de onroerende goederen die met toepassing van de vermindering werden overgedragen, niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd worden gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de datum van het overlijden van de erflater. De bij artikel 60/1, § 1, 2°, bepaalde vermindering wordt alleen behouden, mits aan volgende cumulatief te vervullen voorwaarden is voldaan : 1° indien de familiale vennootschap gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het overlijden van de erflater blijft voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 60/1, § 2, 2° ;2° indien de activiteit van de familiale vennootschap zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar te rekenen van de datum van overlijden van de erflater en er voor elk van de drie jaren een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt en in voorkomend geval wordt gepubliceerd overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van het overlijden, welke tevens aangewend werd ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting. Ondernemingen of vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten het Vlaamse Gewest, maar binnen België moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden; 3° indien het kapitaal gedurende de drie jaar te rekenen van de datum van het overlijden van de erflater niet daalt door uitkeringen of terugbetalingen; Indien het kapitaal daalt door uitkeringen of terugbetalingen in de drie jaar na de datum van het overlijden van de erflater wordt evenredig het normaal tarief verschuldigd; 4° indien de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap niet wordt overgebracht naar een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het overlijden van de erflater.

Art. 60/4.§ 1. De verkrijgers die het voordeel van artikel 60/1 wensen te genieten, richten bij schrijven een verzoek tot de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst tot het bekomen van het in artikel 60/2, 2°, bedoelde attest. Dit verzoek is vergezeld van alle bewijskrachtige gegevens waaruit blijkt dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten waaronder een attest, bedoeld in artikel 60/2, 2°, aangevraagd en verstrekt wordt. § 2. De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst leveren aan de bevoegde ontvanger een nieuw attest af wanneer zij kennis krijgen of vaststellen dat aan de voorwaarden voor het behoud van de vermindering niet meer is voldaan.

Art. 60/5.§ 1. Na verloop van een termijn van drie jaar na de datum van het overlijden van de erflater controleren de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst of de voorwaarden, gesteld voor het behoud van de vermindering, vervuld zijn.

Bij niet-vervulling van de voorwaarden zoals bedoeld in het vorige lid, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewoon tarief, zonder toepassing van de vermindering. § 2. Indien gewone rechten verschuldigd worden doordat de voorwaarden, gesteld tot behoud van de vermindering, niet langer vervuld zijn, kunnen de verkrijgers dit melden bij de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten aangaande deze melding.

Bij niet-vervulling van de voorwaarden zoals bedoeld in het vorige lid, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewoon tarief, zonder toepassing van de vermindering.

Art. 60/6.De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst kunnen, zonder verplaatsing, aan de verkrijgers de nodige inlichtingen, evenals inzage vragen van de nodige stukken, teneinde te kunnen controleren of aan de voorwaarden, gesteld in deze afdeling, is voldaan.

Indien de inlichtingen of stukken waarvan sprake in het eerste lid niet worden meegedeeld binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het verzoek, vervalt het recht op de vermindering waarvan sprake in deze afdeling.

Indien de vermindering overeenkomstig het tweede lid vervalt, worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het evenredig tarief, zonder toepassing van de vermindering.

Art. 60/7.§ 1. Tegen de beslissing waarbij de aflevering van een attest, als bedoeld in artikel 60/4, § 1, wordt geweigerd, of een attest als bedoeld in artikel 60/4, § 2, wordt afgeleverd, kunnen de verkrijgers bezwaar aantekenen bij de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst. Dat gemotiveerd bezwaar moet worden ingediend per brief uiterlijk drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de administratieve beslissing waarbij de attestaanvraag werd afgewezen of waarbij mededeling wordt gedaan van het verval van de vrijstelling wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor behoud ervan.

De door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst bevestigen per brief de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indieners en sturen tezelfdertijd, eveneens per brief, een kopie van het bezwaarschrift aan de ontvanger van het kantoor waar de aangifte van nalatenschap moet worden of werd ingediend.

Uiterlijk vier maanden na de in het vorige lid bedoelde datum van ontvangst van het bezwaarschrift, zenden de door de Vlaamse Regering gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst per brief hun gemotiveerde beslissing over het bezwaarschrift aan de verzoekers en tezelfdertijd aan de ontvanger van het kantoor waar de aangifte van nalatenschap moet worden of werd ingediend. Bij gebreke aan kennisgeving van de gemotiveerde beslissing binnen de gestelde termijn wordt het bezwaarschrift geacht te zijn ingewilligd. ».

Art. 83.In artikel 66bis van hetzelfde wetboek worden de woorden « - schenkingen van ondernemingen waarop het in artikel 140bis van hetzelfde wetboek bepaalde evenredig recht werd geheven. » vervangen door de woorden « - schenkingen van ondernemingen waarop het in artikel 140bis van hetzelfde wetboek bepaalde evenredig recht werd geheven of waarvoor vanaf 1 januari 2012 de in artikel 140bis van hetzelfde wetboek bepaalde vrijstelling werd toegepast.

Art. 84.In artikel 135, 8°, van hetzelfde wetboek wordt de zin « wanneer, in het geval van artikel 60bis, het attest bedoeld in paragraaf 10 van dat artikel neergelegd wordt bij de ontvanger binnen twee jaar na de betaling van de belasting; » vervangen door de zin « wanneer, in het geval van toepassing van artikel 60/1, het attest bedoeld in artikel 60/2 neergelegd wordt bij de ontvanger binnen twee jaar na de betaling van de belasting; ». HOOFDSTUK 1 8. - Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Art. 85.In artikel 53, § 2, eerste lid, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, worden tussen de woorden « het Vlaamse Gewest » en de woorden « na te komen », de woorden « of hun verzelfstandigde agentschappen bedoeld in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 of de Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen, » ingevoegd. HOOFDSTUK 1 9. - Steunpunten beleidsrelevant onderzoek

Art. 86.In artikel 8bis van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037071 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 sluiten, wordt aan paragraaf 2 een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bij uitzondering worden de steunpunten die in 2012 van start gaan erkend voor een termijn van vier jaar, zijnde tot eind 2015. De Vlaamse Regering bepaalt in 2015 de lijst van thema's voor de in 2016 startende erkenningstermijn. ». HOOFDSTUK 2 0. - Slotbepalingen

Art. 87.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van : - artikel 4, dat in werking treedt op 1 september 2012, met uitzondering van punt 1° en punt 2° die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2011; - artikel 5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2011; - artikel 19, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2011; - artikel 25, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2011; - artikel 37, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2011; - artikel 57, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010; - artikel 81, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken - Ontwerp van decreet + Addenda + Erratum + Addendum : 1326 - Nr.1 - Amendementen : 1326 - Nr. 2 t.e.m. 7 - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 1326 - Nr. 8 - Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme : 1326 - Nr. 9 - Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie : 1326 - Nr. 10 - Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid : 1326 - Nr. 11 - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed : 1326 - Nr. 12 - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen : 1326 - Nr. 13 - Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken : 1326 - Nr. 14 - Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid : 1326 - Nr. 15 - Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie : 1326 - Nr. 16 - Tekst aangenomen door de commissies : 1326 - Nr. 16 - Tekst aangenomen door de parlementaire vergadering : 1326 - Nr. 18 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 20 en 21 december 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^