Decreet van 23 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

bron
vlaamse overheid
numac
2012035039
pub.
16/01/2012
prom.
23/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 6, § 1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° 15 % voor sociale maatstaven : a) 1 % volgens het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, exclusief leefloners;b) 4 % volgens het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag;c) 3 % volgens het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar;d) 3 % volgens het aantal sociale huurappartementen;e) 4 % volgens het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar.».

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente, vermeld in artikel 6, § 1, 2°, b), bestaat uit : 1° de regelmatige leerlingen in het voltijds secundair onderwijs;2° de inschrijvingen in een opleiding in het hoger onderwijs met een diplomacontract;3° de helft van het aantal financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs;4° de helft van het aantal hoofdelijk financierbare cursisten van de centra voor volwassenenonderwijs.».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1265 - Nr. 1. - Verslag, 1265 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1265 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 december 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^