Decreet van 23 december 2016
gepubliceerd op 13 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop v

bron
vlaamse overheid
numac
2017010445
pub.
13/02/2017
prom.
23/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010445

VLAAMSE OVERHEID


23 DECEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2 Wijzigingen van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991

Art. 2.In artikel 17ter, § 4, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 19 juli 2013, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In afwijking van het eerste lid moet een personeelslid dat een taal onderwijst in de opleiding Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2, Servisch-Kroatisch richtgraad 1 of Tsjechisch richtgraad 1 in het studiegebied Slavische Talen, in de opleiding Bulgaars richtgraad 1, Fins richtgraad 1, Grieks richtgraad 1 en 2 of Hongaars richtgraad 1 in het studiegebied Europese neventalen richtgraad 1 en 2 of in de opleiding Arabisch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2 of Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied Oosterse talen de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.".

Art. 3.In artikel 17sexies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten2, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° of aan de hand van een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het personeelslid heeft behaald, op voorwaarde dat het getuigschrift, het certificaat of het attest het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont. De Vlaamse Regering is gemachtigd een examencommissie in te richten of examens te laten organiseren door een of meerdere instellingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een getuigschrift, een certificaat of een attest dat behaald is via een wettelijk of reglementair bepaalde examencommissie, in te schalen in de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.".

Art. 4.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten, wordt een artikel 29bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 29bis.Met ingang van 1 januari 2017 en tot een door de Vlaamse Regering te beslissen datum komt een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs in het wervingsambt van lector niet in aanmerking voor een vacantverklaring, voor een benoeming in vast verband of voor een mutatie.

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld in artikel 40ter, § 2.".

Art. 5.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten, wordt een artikel 43bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 43bis.Met ingang van 1 januari 2017 en tot een door de Vlaamse Regering te beslissen datum komt een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs in een selectie- of bevorderingsambt niet in aanmerking voor een vacantverklaring, voor een toelating tot de proeftijd, voor een benoeming in vast verband of voor een mutatie als het gaat om een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs dat minstens hoger beroepsonderwijs organiseert of dat minstens een specifieke lerarenopleiding organiseert.

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat vóór 1 januari 2017 is toegelaten tot de proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt in een centrum voor volwassenenonderwijs dat minstens hoger beroepsonderwijs organiseert of dat minstens een specifieke lerarenopleiding organiseert.". HOOFDSTUK 3 Wijzigingen van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991

Art. 6.In artikel 19ter, § 4, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 19 juli 2013, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In afwijking van het eerste lid moet een personeelslid dat een taal onderwijst in de opleiding Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2, Servisch-Kroatisch richtgraad 1 of Tsjechisch richtgraad 1 in het studiegebied Slavische Talen, in de opleiding Bulgaars richtgraad 1, Fins richtgraad 1, Grieks richtgraad 1 en 2 of Hongaars richtgraad 1 in het studiegebied Europese neventalen richtgraad 1 en 2 of in de opleiding Arabisch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2 of Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied Oosterse talen de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.".

Art. 7.In artikel 19sexies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten2, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° of aan de hand van een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het personeelslid heeft behaald op voorwaarde dat het getuigschrift, het certificaat of het attest het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont. De Vlaamse Regering is gemachtigd een examencommissie in te richten of examens te laten organiseren door een of meerdere instellingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een getuigschrift, een certificaat of een attest dat behaald is via een wettelijk of reglementair bepaalde examencommissie, in te schalen in de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.".

Art. 8.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten, wordt een artikel 34bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 34bis.Met ingang van 1 januari 2017 en tot een door de Vlaamse Regering te beslissen datum komt een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs in het wervingsambt van lector niet in aanmerking voor een vacantverklaring, voor een benoeming in vast verband of voor een mutatie.

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld in artikel 35bis, § 2.".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten, wordt een artikel 38bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 38bis.Met ingang van 1 januari 2017 en tot een door de Vlaamse Regering te beslissen datum komt een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs in een selectie- of bevorderingsambt niet in aanmerking voor een vacantverklaring, voor een benoeming in vast verband of voor een mutatie als het gaat om een betrekking in een centrum voor volwassenenonderwijs dat minstens hoger beroepsonderwijs organiseert of dat minstens een specifieke lerarenopleiding organiseert.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten7 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

Art. 10.In artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten7 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", vervangen bij het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen sluiten, worden de woorden "de overeenkomst van alternerende opleiding" vervangen door de woorden "de overeenkomsten tot uitvoering van de alternerende opleiding". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs

Art. 11.In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 33° wordt de zinsnede "waardoor het overhevelende centrum de onderwijsbevoegdheid verliest van dat structuuronderdeel en het ontvangende centrum hiervoor de onderwijsbevoegdheid verwerft" toegevoegd;2° in punt 37° wordt de zinsnede "studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden" vervangen door de zinsnede "studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Hebreeuws, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen";3° in punt 40° worden de woorden "een opleiding" vervangen door de zinsnede "een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, een opleiding van de basiseducatie, het hoger beroepsonderwijs, een specifieke lerarenopleiding";4° in punt 47° worden de woorden "en waarbinnen het centrum voor volwassenenonderwijs de toegekende onderwijsbevoegdheden vrij kan uitoefenen" vervangen door de woorden "en waarbinnen het centrum voor volwassenenonderwijs een hoofdvestigingsplaats aanwijst".

Art. 12.Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten betreffende het onderwijs XXVI, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.§ 1. Het secundair volwassenenonderwijs wordt ingedeeld in de volgende studiegebieden : 1° aanvullende algemene vorming;2° administratie;3° afwerking bouw;4° algemene personenzorg;5° algemene vorming;6° ambachtelijke accessoires;7° ambachtelijk erfgoed;8° assistentie vrije zorgberoepen;9° auto;10° bakkerij;11° bedrijfsbeheer;12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde;13° bijzondere educatieve noden;14° chemie;15° drankenkennis;16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2;17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2;18° Europese talen richtgraad 3 en 4;19° fotografie;20° grafische communicatie en media;21° groot transport;22° Hebreeuws;23° horeca;24° huishoudhulp;25° huishoudelijk koken;26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken;27° ICT-technieken;28° informatie- en communicatietechnologie;29° koeling en warmte;30° lassen;31° land- en tuinbouw;32° lichaamsverzorging;33° logistiek en verkoop;34° maritieme diensten;35° mechanica-elektriciteit;36° meubelmakerij;37° mode : maatwerk;38° mode : realisaties;39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2;40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4;41° Oosterse talen;42° printmedia;43° ruwbouw;44° schrijnwerkerij;45° Scandinavische talen;46° slagerij;47° Slavische talen;48° specifieke personenzorg;49° textiel;50° toerisme. § 2. De Vlaamse Regering kan de namen van de studiegebieden wijzigen.".

Art. 13.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Het studiegebied aanvullende algemene vorming omvat ten minste de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Het studiegebied bedrijfsbeheer omvat ten minste de opleiding Bedrijfsbeheer.".

Art. 14.In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 8 mei 2009 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" telkens vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming";2° in paragraaf 3 worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming".

Art. 15.In artikel 12, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming".

Art. 16.In artikel 32 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming";2° in het derde lid wordt de zinsnede "Hebreeuws schrift, Hebreeuws richtgraad 1, Hebreeuws educatief richtgraad 1, Hebreeuws richtgraad 2 en Hebreeuws educatief richtgraad 2 van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 en voor de opleidingen Hebreeuws richtgraad 3, Hebreeuws educatief richtgraad 3, Hebreeuws richtgraad 4 en Hebreeuws educatief richtgraad 4 van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4" vervangen door de woorden "van het studiegebied Hebreeuws";3° in het vierde lid wordt de zinsnede "de opleidingen bedrijfsbeheer, bedrijfsbeheer tso 3 en bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3 van het studiegebied handel" vervangen door de woorden "de opleiding Bedrijfsbeheer van het studiegebied bedrijfsbeheer".

Art. 17.In artikel 33 van hetzelfde decreet worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 18.In artikel 35, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "Nederlands tweede taal, talen richtgraad 1 en 2 en talen richtgraad 3 en 4" vervangen door de zinsnede "Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "talen richtgraad 1 en 2 of talen richtgraad 3 en 4" vervangen door de zinsnede "Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen";3° in het derde lid worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 19.In artikel 36, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 20.In artikel 37, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 21.In artikel 40, § 2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten5, wordt het woord "structuuronderdeel" vervangen door het woord "opleiding".

Art. 22.In artikel 41 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 8 mei 2009, 12 juli 2013 en 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt het woord "handel" vervangen door het woord "Bedrijfsbeheer";2° in paragraaf 4, 3°, worden tussen het woord "dan" en het woord "algemene" de woorden "aanvullende algemene vorming of" ingevoegd.

Art. 23.In artikel 63 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1ter, eerste lid, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4";2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.De onderwijsbevoegdheid, vermeld in paragraaf 1, 1°, wordt vanaf 1 september 2017 per vestigingsplaats toegekend in de vorm van : 1° een studiegebied als vermeld in artikel 7, voor het secundair volwassenenonderwijs; 2° een opleiding voor het hoger beroepsonderwijs en voor de specifieke lerarenopleidingen."; 3° er wordt vóór paragraaf 2bis die paragraaf 2ter wordt, een nieuwe paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt : " § 2bis.Op 1 september 2017 heeft een centrum voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats onderwijsbevoegdheid voor de studiegebieden, vermeld in artikel 7, waartoe de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs behoren die het centrum in die vestigingsplaats effectief heeft georganiseerd tijdens minstens één van de schooljaren 2013-2014 tot en met 2015-2016, met uitzondering van de onderwijsbevoegdheden die het tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2016 heeft overgeheveld naar een ander centrum. Als het centrum voor volwassenenonderwijs tussen 31 januari 2014 en 2 februari 2017 onderwijsbevoegdheid heeft verworven, maar nog geen opleidingen kon organiseren, wijst het centrumbestuur daarvoor per studiegebied waartoe deze opleidingen behoren, uiterlijk op 1 september 2017 één vestigingsplaats aan. Als het centrum voor volwassenenonderwijs op 1 september 2016 door overheveling een vestigingsplaats heeft verworven, heeft het centrum in die vestigingsplaats op 1 september 2017 de onderwijs|Upbevoegdheid die het overhevelende centrum daar effectief heeft georganiseerd tijdens de schooljaren 2013-2014 tot en met 2015-2016. Als de Vlaamse Regering tussen 31 januari 2016 en 2 september 2016 de bevoegdheid verleende aan een centrum voor volwassenenonderwijs om in een bijkomende vestigingsplaats leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden, heeft het centrum op 1 september 2017 in die vestigingsplaats de onderwijsbevoegdheid die het daar effectief heeft georganiseerd tussen 1 september 2016 en 31 december 2016.

Op 1 september 2017 heeft een centrum voor volwassenenonderwijs dat tijdens de schooljaren 2013-2014 tot en met 2015-2016 in een penitentiaire inrichting effectief opleidingen heeft georganiseerd, in die penitentiaire inrichting de onderwijsbevoegdheid die het in al zijn andere vestigingsplaatsen heeft.

Op 1 september 2017 heeft een centrum voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats de onderwijsbevoegdheid voor de specifieke lerarenopleiding die het in die vestigingsplaats effectief heeft georganiseerd tijdens het schooljaar 2015-2016 en die bij de externe beoordeling, vermeld in artikel II.122 van de Codex Hoger Onderwijs, als voldoende werd beoordeeld. Een centrum voor volwassenenonderwijs dat na hervisitatie van de specifieke lerarenopleiding gevat is door een uitsluitingsbesluit van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel II.125 van de Codex Hoger Onderwijs, behoudt de onderwijsbevoegdheid gedurende de in het besluit van de Vlaamse Regering vastgestelde periode tot afbouw.

Op 1 september 2017 heeft een centrum voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats waar het tijdens de schooljaren 2014-2015 of 2015-2016 een opleiding van het hoger beroepsonderwijs heeft georganiseerd, de onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die het op 1 september 2014 had of nadien verkregen heeft, met uitzondering van de onderwijsbevoegdheden die het tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2016 heeft overgeheveld naar een ander centrum. Indien een centrum voor volwassenenonderwijs op 1 september 2016 is gestart met de organisatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs in een bepaalde vestigingsplaats, dan behoudt het centrum voor volwassenenonderwijs in die vestigingsplaats de bevoegdheid voor die opleiding.

De Vlaamse Regering legt op basis van bovenstaande criteria per vestigingsplaats van de centra voor volwassenenonderwijs een lijst vast met de onderwijsbevoegdheden voor de studiegebieden vermeld in artikel 7, een lijst met de onderwijsbevoegdheden voor de specifieke lerarenopleidingen en een lijst met de onderwijsbevoegdheden voor de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs.

De eerste lijsten geven de situatie weer op 1 september 2017.

De Vlaamse Regering kan de lijsten, vermeld in het vorige lid, aanpassen op basis van wijzigingen van de onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen van een centrum voor volwassenenonderwijs die het gevolg zijn van het doorlopen van de procedures, vermeld in artikel 64 en artikel 65."; 4° in paragraaf 3 worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" telkens vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming".

Art. 24.Artikel 64 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 19 december 2014 en 19 juni 2015, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 64.§ 1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, in een vestigingsplaats. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde onderwijsbevoegdheid uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen.

Als het een aanvraag betreft voor een vestigingsplaats die verder dan 25 km van de hoofdvestigingsplaats van het centrum voor volwassenenonderwijs gelegen is, dan zal een protocol van akkoord van het bevoegde lokaal onderhandelingscomité voor de Vlaamse Regering een zeer belangrijk element vormen bij de beoordeling van de aanvraag. De Vlaamse Regering motiveert haar beslissing indien deze afwijkt van het standpunt aangenomen in het protocol van akkoord.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor de toekenning van onderwijsbevoegdheid voor een of meerdere studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in een vestigingsplaats aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs.

Voor de toepassing van de bepalingen in het eerste en tweede lid wordt een penitentiaire inrichting beschouwd als vestigingsplaats. § 2. De onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt aan het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs toegekend, conform titel II van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. § 3. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan de onderwijsbevoegdheid, verkregen via de procedures, vermeld in paragraaf 1 en 2, of verkregen via overheveling, uitsluitend uitoefenen in de vestigingsplaatsen waarvoor de onderwijsbevoegdheid is verkregen. § 4. In afwijking van paragraaf 3 kan de Vlaamse Regering omwille van dringende redenen aan het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied vermeld in artikel 7 toekennen om gedurende maximaal één schooljaar in een andere vestigingsplaats uit te oefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze was toegekend, als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan : 1° er is een ondertekend akkoord van elk ander centrumbestuur dat in die vestigingsplaats dezelfde onderwijsbevoegdheid bezit;2° er is een protocol van het lokaal comité van het aanvragende centrumbestuur. § 5. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering geen bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een specifieke lerarenopleiding. § 6. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs verliest de onderwijsbevoegdheid in de volgende gevallen : 1° voor een studiegebied als vermeld in artikel 7 van dit decreet, of de specifieke lerarenopleiding : a) als het die gedurende drie opeenvolgende schooljaren niet georganiseerd heeft, vanaf het daaropvolgende schooljaar of in het geval van onderwijsbevoegdheid in een penitentiaire inrichting als het die gedurende drie opeenvolgende schooljaren in geen enkele vestigingsplaats heeft uitgeoefend;b) als het vrijwillig afstand gedaan heeft van de onderwijsbevoegdheid;c) als het de onderwijsbevoegdheid overgeheveld heeft naar het bestuur van een ander centrum voor volwassenenonderwijs conform artikel 65 van dit decreet;d) als het centrum voor volwassenenonderwijs de erkenning voor het betreffende studiegebied of de specifieke lerarenopleiding verliest conform artikel 57 van dit decreet; 2° voor de specifieke lerarenopleiding als het niet deelneemt aan de externe beoordeling van de specifieke lerarenopleiding door een visitatiecommissie, vermeld in artikel II.122 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Om de onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, opnieuw te verkrijgen, volgt het centrumbestuur de procedures, vermeld in paragraaf 1 en 2.".

Art. 25.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016036397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij sluiten, wordt een artikel 64bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 64bis.In afwijking van artikel 63, § 1, kan de Vlaamse Regering aan een of meer centra voor volwassenenonderwijs, die onderwijsbevoegdheid hebben voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het secundair volwassenenonderwijs, onderwijsbevoegdheid toekennen voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie, op voorwaarde dat de hoofdvestigingsplaatsen van de centra voor volwassenenonderwijs in kwestie in het werkingsgebied liggen van het centrum voor basiseducatie dat voor die opleiding beschikt over een wachtlijst als vermeld in artikel 37, eerste lid.

De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. De onderwijsbevoegdheid wordt toegekend voor twee schooljaren en kan met twee schooljaren verlengd worden na een evaluatie door de bevoegde administratie. De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ingedeeld in het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs.".

Art. 26.Artikel 65 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 65.§ 1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de Vlaamse Regering een overheveling van een structuuronderdeel aanvragen. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde overheveling uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. De Vlaamse Regering zal, voor ze een beslissing neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure voor de overheveling van een structuuronderdeel.

In afwijking van het eerste lid kan een centrum voor volwassenenonderwijs zonder beslissing van de Vlaamse Regering een structuuronderdeel dat gerangschikt is als secundair volwassenenonderwijs op 1 september overhevelen naar een ander centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor een studiegebied als vermeld in artikel 7, op voorwaarde dat de overheveling binnen dezelfde vestigingsplaats geschiedt. § 2. In de overeenkomst van een overheveling van een structuuronderdeel die door beide centrumbesturen moet worden ondertekend, wordt de overdracht van leraarsuren geregeld. § 3. Elke overheveling zal het voorwerp uitmaken van onderhandeling in het lokaal comité van zowel het overhevelende als het ontvangende centrum voor volwassenenonderwijs. § 4. Voor de subsidiëring of financiering wordt de overdracht van leraarsuren, zoals bedoeld in paragraaf 2, geacht reeds tijdens de voorgaande referteperiode te hebben plaatsgevonden.".

Art. 27.In artikel 68 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 19 december 2014 en 19 juni 2015, worden paragraaf 2 en 3 opgeheven.

Art. 28.Artikel 69 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 70 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009, 9 juli 2010, 12 juli 2013 en 19 december 2014, wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 98 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : " § 1.Elk centrum voor volwassenenonderwijs heeft recht op leraarsuren voor de oprichting van betrekkingen in de ambten van leraar secundair volwassenenonderwijs of van lector. Het aantal leraarsuren waarop een centrum voor volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2017 recht heeft per studiegebied, wordt berekend volgens de formule : LUC,/d, waarbij : 1° LUC : het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 april n-1 tot 31 maart n voor de toekenning van de leraarsuren voor het schooljaar n/n+1;2° d = de delers voor de studiegebieden, vermeld in artikel 7 en 8. De waarde van deler d, vermeld in het eerste lid, is : 1° 4 voor het studiegebied groot transport van het secundair volwassenenonderwijs;2° 7 voor de studiegebieden koeling en warmte, ICT-technieken, lassen, mechanica-elektriciteit en textiel van het secundair volwassenenonderwijs;3° 8 voor het studiegebied auto van het secundair volwassenenonderwijs;4° 9 voor de studiegebieden ambachtelijk erfgoed, bibliotheek-, archief- en documentatiekunde, maritieme diensten, meubelmakerij, mode : maatwerk, mode : realisaties en schrijnwerkerij van het secundair volwassenenonderwijs;5° 10 voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren en de studiegebieden aanvullende algemene vorming, algemene vorming, afwerking bouw, bakkerij, chemie, drankenkennis, fotografie, grafische communicatie en media, horeca, printmedia, slagerij en ruwbouw van het secundair volwassenenonderwijs en de studiegebieden architectuur, audiovisuele en beeldende kunst, biotechniek, industriële wetenschappen en technologie, gezondheidszorg, muziek en podiumkunsten, nautische wetenschappen en onderwijs van het hoger beroepsonderwijs;6° 11 voor de studiegebieden ambachtelijke accessoires, assistentie vrije zorgberoepen, informatie- en communicatietechnologie en toerisme van het secundair volwassenenonderwijs;7° 12 voor de studiegebieden algemene personenzorg, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 en specifieke personenzorg van het secundair volwassenenonderwijs;8° 13 voor de studiegebieden land- en tuinbouw, lichaamsverzorging en Europese talen richtgraad 3 en 4 van het secundair volwassenenonderwijs en handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs;9° 14 voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer, logistiek en verkoop, huishoudelijk koken, huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken en huishoudhulp van het secundair volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleidingen;10° 15 voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Hebreeuws, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen van het secundair volwassenenonderwijs en het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. Voor de opleidingen in het studiegebied bijzondere educatieve noden van het secundair volwassenenonderwijs is de waarde van de deler d, vermeld in het eerste lid : 1° 7 voor de opleidingen Vlaamse Gebarentaal 1 en Vlaamse Gebarentaal 2; 2° 8 voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "algemene vorming en Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "aanvullende algemene vorming, algemene vorming, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 31.In artikel 103, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4";2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 64, § 5" vervangen door de zinsnede "artikel 64bis".

Art. 32.In artikel 105, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "auto, boekbinden, bouw, decoratieve technieken, diamantbewerking, grafische technieken, hout, juwelen, koeling en warmte, lederbewerking, mechanica-elektriciteit, mode, smeden, textiel, voeding" vervangen door de zinsnede "afwerking bouw, ambachtelijke accessoires, ambachtelijk erfgoed, auto, bakkerij, drankenkennis, fotografie, grafische communicatie en media, horeca, ICT-technieken, koeling en warmte, lassen, mechanica-elektriciteit, meubelmakerij, mode : maatwerk, mode : realisaties, printmedia, ruwbouw, schrijnwerkerij, slagerij, en textiel".

Art. 33.In artikel 107bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2".

Art. 34.In artikel 107ter, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° het heeft betrekking op de modules NT2-Breaktrough persoonlijk en NT2-Breaktrough publiek van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2;".

Art. 35.In artikel 107quater, § 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2".

Art. 36.In artikel 109 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, 1°, worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming"; 2° in paragraaf 3 wordt punt 6° vervangen door wat volgt : "6° inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend als vermeld in artikel 2, eerste lid, 10°, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering hebben behaald als vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van het voormelde decreet, voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2;"; 3° in paragraaf 3, 10°, wordt het artikel "64, § 5" vervangen door "64bis";4° in paragraaf 4 worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4";5° in paragraaf 6 worden de woorden "het studiegebied algemene vorming" vervangen door de woorden "de studiegebieden aanvullende algemene vorming en algemene vorming".

Art. 37.In artikel 110, § 4, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, e), wordt de zinsnede "auto, bouw, chemie, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica-elektriciteit, smeden, textiel en voeding" vervangen door de zinsnede "ambachtelijk erfgoed, afwerking bouw, auto, bakkerij, chemie, drankenkennis, horeca, ICT-technieken, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lassen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit, meubelmakerij, ruwbouw, schrijnwerkerij, slagerij en textiel";2° in punt 3° wordt de zinsnede "auto, bouw, chemie, decoratieve technieken, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica-elektriciteit, mode, smeden, textiel en voeding" vervangen door de zinsnede "ambachtelijke accessoires, ambachtelijk erfgoed, afwerking bouw, auto, bakkerij, chemie, drankenkennis, horeca, ICT-technieken, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lassen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit, meubelmakerij, mode : maatwerk, mode : realisaties, ruwbouw, schrijnwerkerij, slagerij en textiel".

Art. 38.In artikel 113bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" telkens vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 39.In artikel 113ter, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" telkens vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 40.In artikel 113quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" telkens vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 41.In artikel 113quinquies, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" telkens vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 42.Artikel 113sexies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3, wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 113septies, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten3 en vervangen bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten4, worden de woorden "het studiegebied Nederlands tweede taal" telkens vervangen door de zinsnede "de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 44.In artikel 128sexies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten2, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° of aan de hand van een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het personeelslid heeft behaald, op voorwaarde dat het getuigschrift, het certificaat of het attest het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont. De Vlaamse Regering is gemachtigd een examencommissie in te richten of examens te laten organiseren door een of meerdere instellingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een getuigschrift, een certificaat of een attest dat behaald is via een wettelijk of reglementair bepaalde examencommissie, in te schalen in de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.".

Art. 45.In hetzelfde decreet wordt in artikel 196sexies, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 type decreet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036623 bron vlaamse overheid DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, in paragraaf 6, 1°, de zinsnede "in 2016" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2016-2017".

Art. 46.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016036397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij sluiten, wordt in titel IX Slotbepalingen, hoofdstuk II Overgangsbepalingen, afdeling IV Personeel, een artikel 197/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 197/1.Tot 1 september 2017 blijven de studiegebieden, vermeld in artikel 7 vóór 1 februari 2017, van toepassing voor de bepaling van het aantal prestatie-eenheden dat vereist is voor een voltijdse betrekking voor elk ambt van de in artikel 129 bedoelde personeelscategorieën voor de centra voor volwassenenonderwijs.".

Art. 47.In bijlage I bij hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016036397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij sluiten, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd.

Art. 48.Bijlage III bij hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen aan het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur

Art. 49.In hoofdstuk IV van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur wordt in het opschrift van afdeling II het woord "vijf" vervangen door het woord "vier".

Art. 50.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt punt 5° opgeheven.

Art. 51.In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt na artikel 15 een afdeling II/1 ingevoegd, die luidt als volgt : "Afdeling II/1. - Procedure voor de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 5".

Art. 52.Artikel 15/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6 en gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 19 juni 2015, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 15/1.§ 1. De onderwijskwalificaties op niveau vijf omvatten een of meer beroepskwalificaties op niveau vijf. § 2. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering formuleert een advies over de wenselijkheid van de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie die de erkende beroepskwalificatie(s) van niveau vijf omvat, en houdt daarbij rekening met de volgende criteria : 1° de aangetoonde behoefte op de arbeidsmarkt;2° de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;3° de onderwijskundige en opvoedkundige context : de aansluiting bij de doelgroep en bij het profiel van onderwijsvorm en graad, de mate waarin de leermotivatie gestimuleerd wordt;4° de verwachte instroom en uitstroom;5° de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise;6° de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen en met de arbeidsmarkt;7° de continuïteit in de (studie)loopbaan : de inpassing in het bestaande studieaanbod, de aansluiting op vervolgopleidingen of de tewerkstellingsmogelijkheden. § 3. Als de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering op basis van de criteria, vermeld in paragraaf 2, adviseert dat de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie wenselijk is, omvat het advies ook een uitspraak over de studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van de opleiding die leidt tot de desbetreffende onderwijskwalificatie.

Daarvoor vraagt de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de inbreng van vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 50 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. § 4. Als de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering op basis van de criteria, vermeld in paragraaf 2, adviseert dat de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie wenselijk is en de studieomvang van de opleiding die leidt tot de desbetreffende onderwijskwalificatie, kan worden vastgelegd op 90 of 120 studiepunten, verduidelijkt hij in zijn advies : 1° welke beroepskwalificatie(s) de onderwijskwalificatie omvat en eventueel de mogelijke (toekomstige) afstudeerrichtingen;2° de benaming van de opleiding in het hoger beroepsonderwijs en het studiegebied waartoe ze behoort. § 5. Een positief advies over de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie kan toch al worden verleend door de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering als die verwacht dat er op een later tijdstip nog beroepskwalificaties op niveau vijf zullen worden erkend die nauw verwant zijn met de beroepskwalificaties die vervat zijn in de desbetreffende onderwijskwalificatie. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering vermeldt dat in zijn advies, zodat er in de onderwijskwalificatie een gemeenschappelijke stam kan worden ontwikkeld en de later erkende beroepskwalificaties kunnen worden toegevoegd als afstudeerrichting. § 6. De Vlaamse Regering beslist of de onderwijskwalificatie al dan niet wordt ontwikkeld.".

Art. 53.In hetzelfde decreet wordt in afdeling II/1, ingevoegd bij artikel 51, een artikel 15/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 15/2.§ 1. Binnen een termijn van zes maanden vanaf de beslissing van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 15/1, § 6, van dit decreet, schrijven de samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 50 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten uit. Ze organiseren daartoe structureel onderling overleg, waarbij ook de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering wordt betrokken. De samenwerkingsverbanden kunnen voor deze opdracht een beroep doen op externe experten.

Die domeinspecifieke leerresultaten : 1° clusteren alle competenties uit de beroepskwalificatie(s);2° zijn duidelijk gekoppeld aan de activiteiten uit de beroepskwalificatie(s), met een verwijzing naar de Id-codes, en de descriptorelementen kennis en vaardigheden worden op aantoonbare wijze opgenomen;3° zijn een vertaling van de niveaudescriptoren, vermeld in artikel 6 van dit decreet;4° zijn concreet en beroepsgericht geformuleerd;5° waarborgen de toepassing van Vlaamse, federale en internationale regelgeving over beroepsuitoefening. § 2. Er kunnen extra competenties toegevoegd worden aan de competenties, vermeld in de beroepskwalificatie(s), als ze gerealiseerd kunnen worden binnen de vastgelegde studieomvang. § 3. De beschrijving van de domeinspecifieke leerresultaten wordt gevalideerd door de accreditatieorganisatie, vermeld in artikel 12 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

De gevalideerde beschrijvingen van de domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch als onderwijskwalificatie erkend.

De gevalideerde beschrijvingen van de opleidingen voor de graad van gegradueerde worden opgenomen als onderwijskwalificaties van niveau 5.".

Art. 54.In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling II/1 een artikel 15/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 15/3.De accreditatieorganisatie bezorgt de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de erkende onderwijskwalificaties met de daarin vervatte competenties voor registratie in een kwalificatiedatabank.". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen aan het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Art. 55.In artikel 17, § 1, tweede lid, 5°, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt de zinsnede "of het advies over de macrodoelmatigheid zoals bedoeld in artikel 21" opgeheven.

Art. 56.Artikel 18 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 18.§ 1. De programmatieprocedure voor hbo5-opleidingen vertrekt altijd van de beslissing van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van een opleiding hoger beroepsonderwijs die leidt tot een onderwijskwalificatie en de beslissing van de Vlaamse Regering over de verwantschap met een bestaande hbo5-opleiding, en bestaat uit de volgende stappen : 1° het gezamenlijk schrijven van de domeinspecifieke leerresultaten door de samenwerkingsverbanden.Deze organiseren daartoe structureel onderling overleg, waarbij ook de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering wordt betrokken en waarvoor ze een beroep kunnen doen op externe experten, en de validatie ervan door de accreditatieorganisatie; 2° de aanvraag "Toets nieuwe hbo5-opleiding" bij de accreditatieorganisatie;3° de erkenning van de opleiding door de Vlaamse Regering. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de programmatieprocedure.".

Art. 57.In titel II, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 25 april 2014 en 19 juni 2015, wordt in het opschrift van onderafdeling I de zinsnede "- macrodoelmatigheidstoets" opgeheven.

Art. 58.Artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 20.§ 1. In het advies over de ontwikkeling van een onderwijskwalificatie, vermeld in artikel 15/1 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur, verleent de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering ook een advies over de verwantschap van : 1° de onderwijskwalificatie met een of meer bestaande opleidingen van het hoger beroepsonderwijs.Daarvoor vraagt de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering inbreng van vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 50 van dit decreet; 2° de beroepskwalificatie waarvoor geen onderwijskwalificatie wordt ontwikkeld, met een of meer bestaande opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering kan bij het advies over de verwantschap rekening houden met de volgende criteria : 1° de sectorale indeling;2° de indeling naar beroepsgroep;3° de wetenschappelijke discipline of het studiegebied. De verwantschap kan worden vastgelegd op het niveau van de volledige opleiding of op het niveau van de afstudeerrichtingen of de opties van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. § 2. De Vlaamse Regering beslist over de verwantschap met bestaande hbo5-opleidingen.

Als de Vlaamse Regering beslist dat een bestaande hbo5-opleiding verwant is met een beroepskwalificatie waarvoor geen onderwijskwalificatie wordt ontwikkeld, wordt die opleiding afgebouwd conform artikel 49, § 2. § 3. Als er een verwantschap wordt bepaald met verschillende onderwijskwalificaties of met een onderwijskwalificatie met verschillende afstudeerrichtingen, hebben de samenwerkingsverbanden de vrijheid om te kiezen tot welke onderwijskwalificatie ze de bestaande hbo5-opleiding zullen omvormen.".

Art. 59.Artikel 21 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 21.Als er geen verwantschap als vermeld in artikel 20 wordt vastgesteld, wordt de hbo5-opleiding die leidt tot de onderwijskwalificatie, als nieuw beschouwd. Tijdens de school- of academiejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 kunnen de samenwerkingsverbanden geen nieuwe hbo5-opleidingen aanbieden.

De Vlaamse Regering kan vanaf het academiejaar 2017-2018 nieuwe hbo5-opleidingen van start laten gaan in hogescholen, op voorwaarde dat een nieuwe programmatieprocedure voor hbo5-opleidingen decretaal is vastgelegd.".

Art. 60.In titel II, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 19 juni 2015, wordt het opschrift van onderafdeling I/1 vervangen door wat volgt : "Onderafdeling I/1. Actualisatie van bestaande hbo5-opleidingen".

Art. 61.Artikel 21/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 21/1.§ 1. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering maakt, na overleg met een vertegenwoordiging van de samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 50, een lijst op met de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waarvan vóór 1 januari 2018 geen verwante, erkende beroepskwalificatie wordt verwacht.

De lijst kan worden aangepast als een beroepskwalificatie erkend wordt door de Vlaamse Regering op een ander tijdstip dan oorspronkelijk verwacht. § 2. De samenwerkingsverbanden die onderwijsbevoegdheid bezitten voor een opleiding die is opgenomen in de lijst, vermeld in paragraaf 1, schrijven gezamenlijk de domeinspecifieke leerresultaten voor de opleiding uit op basis van de niveaudescriptoren, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur. Ze organiseren daartoe structureel onderling overleg, waarbij ook de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering wordt betrokken. De samenwerkingsverbanden kunnen voor deze opdracht een beroep doen op externe experten.

De formulering van de domeinspecifieke leerresultaten is concreet en beroepsgericht en waarborgt de toepassing van Vlaamse, federale en internationale regelgeving over beroepsuitoefening. § 3. De beschrijving van de domeinspecifieke leerresultaten wordt gevalideerd door de accreditatieorganisatie. Hiertoe dienen de samenwerkingsverbanden gezamenlijk een vraag tot validatie in bij de accreditatieorganisatie. Deze aanvraag vermeldt de samenwerkingsverbanden die onderwijsbevoegdheid bezitten voor de desbetreffende opleiding maar die de vraag niet wensen mee in te dienen. § 4. Als een samenwerkingsverband, waarvan ten minste een van de onderwijsinstellingen onderwijsbevoegdheid bezit voor een opleiding die is opgenomen in de lijst, vermeld in paragraaf 1, de aanvraag, vermeld in paragraaf 3, niet mee ondertekent, verliezen de onderwijsinstellingen van dat samenwerkingsverband de onderwijsbevoegdheid voor de opleiding en bouwen ze de opleiding af conform artikel 49, § 2. § 5. De accreditatieorganisatie bezorgt de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten met de daarin vervatte competenties voor registratie in een kwalificatiedatabank. § 6. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering legt, na advies van de samenwerkingsverbanden, de studieomvang van 90 of 120 studiepunten van de opleiding vast en het aandeel werkplekleren van de opleiding, dat minimaal een derde van de studieomvang bedraagt. § 7. De Vlaamse Regering legt een lijst vast van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die volgens de procedure van dit artikel zijn geactualiseerd.

De lijst bevat per instelling en per studiegebied de volgende gegevens : 1° de afstudeerrichtingen binnen de opleidingen in kwestie;2° de vestiging waar de opleiding of afstudeerrichting in kwestie aangeboden wordt. Door een opleiding van het hoger beroepsonderwijs op te nemen in de lijst, vermeld in het eerste lid, wordt het door de Vlaamse Regering erkende opleidingsprofiel, het door de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs goedgekeurde structuurschema of het goedgekeurde leerplan en lessentabel van de desbetreffende opleiding opgeheven. De centra voor volwassenenonderwijs bouwen de daarop gebaseerde opleidingen af conform artikel 49, § 2. § 8. Het samenwerkingsverband bepaalt voor elke opleiding een opleidingsprogramma dat bestaat uit een samenhangend geheel van opleidingsonderdelen, en schrijft voor elk opleidingsonderdeel leerresultaten uit.

Bij de vaststelling van het opleidingsprogramma leeft het instellingsbestuur de bij of krachtens de wet, het decreet of de Europese richtlijnen vastgelegde voorwaarden na die de toegang tot bepaalde ambten of beroepen reguleren. § 9. Opleidingen, geactualiseerd volgens de procedure van dit artikel, die op een later tijdstip verwant worden verklaard met een of meerdere erkende beroepskwalificaties, waarvoor wordt beslist om een onderwijskwalificatie te ontwikkelen, worden omgevormd volgens de procedure, vermeld in artikel 18.".

Art. 62.In hetzelfde decreet wordt een artikel 21/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 21/2.Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waarvan de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de erkenning van een verwante beroepskwalificatie verwacht vóór 1 januari 2018, worden omgevormd volgens de procedure, vermeld in artikel 18.".

Art. 63.In titel II, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 25 april 2014 en 19 juni 2015, wordt in het opschrift van onderafdeling II de zinsnede "- administratieve toets" opgeheven.

Art. 64.In artikel 22/1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten, wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, 4° " vervangen door de zinsnede "artikel 18, § 1, 3° ".

Art. 65.Artikel 23/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, wordt opgeheven.

Art. 66.In artikel 23/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6, worden de woorden "en de administratieve toets" opgeheven.

Art. 67.In artikel 51 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de opdeling van de opleiding in opleidingsonderdelen, het vastleggen van het aantal lestijden en studiepunten per opleidingsonderdeel en het uitschrijven van leerresultaten voor elk opleidingsonderdeel;". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Art. 68.In artikel 50, § 3, van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten1 betreffende de kwaliteit van onderwijs, gewijzigd bij het decreet 9 juli 2010, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° of aan de hand van een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het personeelslid heeft behaald, op voorwaarde dat het getuigschrift, het certificaat of het attest het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont. De Vlaamse Regering is gemachtigd een examencommissie in te richten of examens te laten organiseren door een of meerdere instellingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een getuigschrift, een certificaat of een attest dat behaald is via een wettelijk of reglementair bepaalde examencommissie, in te schalen in de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen aan de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013

Art. 69.In artikel II.24 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014200806 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuur type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035103 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders sluiten, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, a), wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 21 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten0 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs" opgeheven;2° punt 5° en punt 9° worden opgeheven. HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen sluiten tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Art. 70.In artikel 3 van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen sluiten tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen worden in het tweede lid de woorden "als de onderneming ressorteert onder de paritaire comités en de paritaire subcomités, vermeld in" vervangen door de woorden "als de onderneming valt onder het toepassingsgebied van" en wordt de zinsnede ", met uitzondering van de paritaire comités en de paritaire subcomités vermeld in artikel 1, 1°, d), h), m), r) en s)" opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepaling

Art. 71.Dit decreet treedt in werking op 1 februari 2017, met uitzondering van artikel 11, 4°, artikel 28 en artikel 29 die in werking treden op 1 september 2017 en artikel 70 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Documenten. - Ontwerp van decreet, 1000 - Nr. 1. - Amendementen, 1000 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de commissie, 1000 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1000 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 22 december 2016.

Bijlage 1 bij het decreet van 23 december 2016 tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs Bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs I. 2. De indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen

Oude benaming studiegebied

Studiegebied

Opleiding

Algemene vorming

Aanvullende algemene vorming

Aanvullende Algemene Vorming

Opfris Tweede Graad TSO

Opfris Derde Graad TSO


Handel

Administratie

Boekhoudkundige Bediende

Medisch-Administratief Bediende

Meertalig Polyvalent Bediende

Secretariaatsmedewerker

Telefonist-Receptionist


Bouw

Afwerking bouw

Behanger

Plaatser Soepele Vloerbekleding

Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen

Decoratieve technieken

Reclame- en Decoratieschilder

Bouw

Schilder

Schilder-decorateur

Stukadoor

Tegelzetter


Personenzorg

Algemene personenzorg

Logistiek Assistent

Verzorgende

Zorgkundige


Algemene vorming

Algemene vorming

Economie

Economie - Moderne Talen

Economie - Wiskunde

Humane Wetenschappen ASO 2

Humane Wetenschappen ASO 3

Moderne Talen - Wetenschappen

Moderne Talen - Wiskunde

Opfris Tweede Graad ASO

Opfris Derde Graad ASO

Wetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde


Mode

Ambachtelijke accessoires

Accessoires

Kant

Afgeknoopte Draden

Borduren

Mode

Breien

Diamantbewerking

Briljanteerder

Diamantbewerker

Diamantsnijder

Kant

Doorlopende Draden

Juwelen

Edelsteenzetter

Goudsmid

Juweelhersteller

Diamantbewerking

Kruiswerker

Lederbewerking

Marokijnbewerker

Mode

Mode en Interieur

Mode en Textielverkoop

Modist

Kant

Naaldkant

Lederbewerking

Schoenhersteller

Schoenmaker Ontwerper

Juwelen

Uurwerkmaker

Zilversmid


Boekbinden

Ambachtelijk erfgoed

Boekvergulder

Smeden

Hoefsmid

Boekbinden

Hulpboekbinder

Muziekinstrumentenbouw

Klavierinstrumentenbouwer- hersteller

Boekbinden

Manueel Boekbinder

Manueel Boekbinder- boekvergulder

Smeden

Siersmid

Muziekinstrumentenbouw

Strijkinstrumentenbouwer- hersteller

Tokkelinstrumentenbouwer- hersteller

Hout

Vakman houtsnijwerk


Chemie

Assistentie vrije zorgberoepen

Farmaceutisch Technisch Assistent

Personenzorg

Tandartsassistent


Auto

Auto

Fietshersteller

Heftruckchauffeur

Hulpmecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens

Hulpmecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens

Koetswerkhersteller

Mecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens

Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal

Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen

Mecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens

Plaatwerker

Reachtruckchauffeur

Spuiter

Technicus Bedrijfs- en Vrachtwagens

Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens

Technicus personen- en lichte bedrijfswagens specialiteit LPG


Voeding

Bakkerij

Bakker

Banketbakker

Chocoladebewerker

IJsbereider

Medewerker bakkerij

Suiker- en marsepeinbewerker


Handel

Bedrijfsbeheer

Bedrijfsbeheer


Bibliotheek-, archief en documentatiekunde

Bibliotheek-, archief en documentatiekunde

Initiatie Archiefkunde

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie en Informatiekunde

Behoudsmedewerker Erfgoed


Bijzondere educatieve noden

Bijzondere educatieve noden

Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting

Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1

Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2


Chemie

Chemie

Procesoperator Chemie

Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren

Technicus in Fermentatieprocessen - Destillaten en Likeuren

Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen

Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel


Voeding

Drankenkennis

Bierkenner

Wijnkenner


Talen richtgraad 1 en 2

Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2

Duits Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Duits Richtgraad 1

Duits Richtgraad 2

Engels Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Engels Richtgraad 1

Engels Richtgraad 2

Frans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Frans Richtgraad 1

Frans Richtgraad 2

Italiaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Italiaans Richtgraad 1

Italiaans Richtgraad 2

Spaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Spaans Richtgraad 1

Spaans Richtgraad 2


Talen richtgraad 1 en 2

Europese neventalen richtgraad 1 en 2

Bulgaars Richtgraad 1

Grieks Richtgraad 1

Grieks Richtgraad 2

Fins Richtgraad 1

Hongaars Richtgraad 1

Portugees Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Portugees Richtgraad 1

Portugees Richtgraad 2

Roemeens Richtgraad 1


Talen richtgraad 3 en 4

Europese talen richtgraad 3 en 4

Duits Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Duits Professioneel Gids/reisleider Richtgraad 3

Duits Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Duits Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Duits Richtgraad 3

Duits Richtgraad 4

Engels Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Engels Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3

Engels Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Engels Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Engels Richtgraad 3

Engels Richtgraad 4

Frans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Frans Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3

Frans Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Frans Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Frans Richtgraad 3

Frans Richtgraad 4

Italiaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Italiaans Professioneel Gids/ Reisleider Richtgraad 3

Italiaans Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Italiaans Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Italiaans Richtgraad 3

Italiaans Richtgraad 4

Portugees Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Portugees Professioneel Gids/ Reisleider Richtgraad 3

Portugees Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Portugees Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Portugees Richtgraad 3

Portugees Richtgraad 4

Spaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Spaans Professioneel Gids/ Reisleider Richtgraad 3

Spaans Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Spaans Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Spaans Richtgraad 3

Spaans Richtgraad 4


Grafische technieken

Fotografie

Fotograaf


Grafische communicatie en media

Multimediaoperator

Webdesigner

Webontwikkelaar

Webserverbeheerder


Bijzondere educatieve noden

Groot transport

Autobuschauffeur

Autocarchauffeur

Nascholing vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeur


Talen richtgraad 1 en 2

Hebreeuws

Hebreeuws Educatief Richtgraad 1

Hebreeuws Educatief Richtgraad 2

Hebreeuws Schrift Richtgraad 1

Hebreeuws Richtgraad 1

Hebreeuws Richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Hebreeuws Educatief Richtgraad 3

Hebreeuws Educatief Richtgraad 4

Hebreeuws Richtgraad 3

Hebreeuws Richtgraad 4


Voeding

Horeca

Grootkeukenhulpkok

Grootkeukenkok

Grootkeukenmedewerker

Grootkeukenverantwoordelijke

Hotel

Hotelbedrijf

Hotelonthaal

Hulpkelner

Hulpkok

Kelner

Kelner Banketdienst

Kelner Brasserie Taverne Bistro

Keukenverantwoordelijke

Kok

Medewerker Brasserie Taverne Bistro

Traiteur-banketaannemer

Traiteurkok

Verantwoordelijke Brasserie Taverne Bistro

Zaalverantwoordelijke


Huishoudelijk onderwijs

Huishoudhulp

Huishoudhulp


Huishoudelijk koken

Koken


Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken

Naaien

Decoratief in de Woning


Informatie- en Communicatietechnologie

Informatie- en Communicatietechnologie

App-Ontwikkeling

ICT Besturingssystemen en Netwerken

ICT en Administratie

ICT en Sociale Media

ICT in een Creatieve Context

ICT in een Educatieve Context

ICT Programmeren

Start to ICT

Webcontent


Mechanica-elektriciteit

ICT-technieken

Computeroperator

Netwerktechnicus


Koeling en warmte

Koeling en warmte

Airco-technieker

Industrieel Isolatiewerker

Installateur Centrale Verwarming

Installateur Individuele Gasverwarming

Installateur Warmtepompen

Koelmonteur

Koeltechnieker

Loodgieter

Monteur Centrale Verwarming

Monteur Klimatisatie

Sanitair Installateur

Technieker Centrale Verwarming

Technieker Klimatisatie

Mechanica-elektriciteit

Lassen

BMBE-lasser

Buislasser

Gassmeltlasser

Hoeklasser

Lasser Monteerder

Lasser Monteerder BMBE

Lasser Monteerder MIG/MAG

Lasser Monteerder TIG

MIG/MAG-lasser

Plaatlasser

Puntlasser

TIG-lasser


Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Boomverzorger

Florist

Florist-medewerker

Hovenier Aanleg Parken en Tuinen

Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen

Tuinbouwarbeider

Uitvoerend CAD-tekenaar Inrichting Buitenruimte, Parken en Tuinen


Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging

Allround Grimeur-visagist

Hairstylist voor Theater, Film en TV

Kapper

Kapper-salonverantwoordelijke

Masseur

Nagelstylist

Schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist - salonbeheerder

Voetverzorger

Zelfstandig Gespecialiseerd Voetverzorger


Handel

Logistiek en verkoop

Behandelaar Luchtvracht en Bagage

Contactcentermedewerker

Magazijnier

Magazijnmedewerker

Polyvalent Verkoper

Transport- en Logistiek Medewerker

Verhuizer


Maritieme opleidingen

Maritieme diensten

Maritieme Opleiding Dek

Maritieme Opleiding Motoren


Mechanica-elektriciteit

Mechanica-elektriciteit

Assistent Podiumtechnicus

Bordenbouwer

Buisfitter Staal

Buisfitter Kunststof

Draaier Frezer

Erodeerder

Frezer Kotteraar

Hersteller Bruingoed

Hersteller Witgoed

Industrieel Elektrotechnisch Installateur

Installateur Domotica

Installateur Fotovoltaïsche Systemen

Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen

Machineregelaar Extrusie

Machineregelaar Spuitgieten

Machineregelaar Thermisch Vormen

Matrijzenmaker

Monteur

Monteur Fotovoltaïsche Systemen

Onderhoudselektricien

Onderhoudsmecanicien

Operator Verspaning

Plaatbewerker

PLC technieker

Podiumtechnicus

Productiemedewerker Kunststoftechnieken

Productieoperator Verspaning

Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen

Slijper

Technieker Aandrijfsystemen

Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit

Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC

Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies

Uitvoerend CAD-tekenaar piping

Vliegtuigtechnicus Avionica en Elektriciteit


Hout

Meubelmakerij

Meubelmaker

Meubelmaker- interieurelementen

Meubelstoffeerder

Restauratievakman Meubelstofferen


Mode

Mode : maatwerk

Maatwerk Damespatronen

Maatwerk Herenpatronen

Maatwerk Kinder- en Tienerpatronen

Mode

Mode : realisaties

Realisaties Dameskleding

Realisaties Herenkleding

Realisaties Kinder- en Tienerkleding

Retouches


Nederlands tweede taal

Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2

Latijns Schrift richtgraad 1

Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1

Nederlands Tweede Taal Richtgraad 2

Nederlands Tweede Taal - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Socio-culturele Integratie Richtgraad 1

Socio-culturele Integratie Richtgraad 2


Nederlands tweede taal

Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4

Nederlands Tweede Taal - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Nederlands Tweede Taal - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3

Nederlands Tweede Taal - Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Nederlands Tweede Taal - Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Nederlands Tweede Taal Richtgraad 3

Nederlands Tweede Taal Richtgraad 4


Talen richtgraad 1 en 2

Oosterse talen

Arabisch Richtgraad 1

Arabisch Richtgraad 2

Chinees Richtgraad 1

Chinees Richtgraad 2

Japans Richtgraad 1

Japans Richtgraad 2

Turks Richtgraad 1

Turks Richtgraad 2

Latijns Schrift Richtgraad 1


Grafische technieken

Printmedia

Afwerker : Snijder en Vouwer

Diepdrukker

Digitaal Drukker

Drukvoorbereider

DTP-operator

Flexodrukker

Hulpdrukker

Machinaal Boekbinder

Offsetdrukker Rotatie

Offsetdrukker Vellenpers

Operator Digitale Impositie

Papier- en Kartonoperator

Zeefdrukker

Bouw

Ruwbouw

Assistent Calculator Bouw

Bekister

Betonhersteller

Dakdekker Leien en Pannen

Dakdekker Metalen Dak

Dakdichter

Dekvloerlegger

IJzervlechter

Metselaar

Natuursteenbewerker

Polyvalent Dakdekker

Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw

Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken

Werfbediener


Hout

Schrijnwerkerij

Binnenschrijnwerker

Buitenschrijnwerker

Daktimmerman

Decor- en Standenbouwer

Houtskeletbouwer

Industrieel Verpakker

Interieurbouwer

Machinaal Houtbewerker

Operator in de Houtzagerij

Paletten- en Krattenmaker

Werkplaatsbinnenschrijnwerker

Werkplaatsbuitenschrijnwerker

Werkplaatsbuitenschrijnwerker Hout

Werkplaatsschrijnwerker- Houtskeletbouw


Talen richtgraad 1 en 2

Scandinavische talen

Deens - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Deens - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Deens - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3

Deens - Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Deens - Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Talen richtgraad 1 en 2

Deens Richtgraad 1

Deens Richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Deens Richtgraad 3

Deens Richtgraad 4

Talen richtgraad 1 en 2

Zweeds - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Zweeds - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3

Zweeds - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3

Zweeds - Professioneel Juridisch Richtgraad 3

Zweeds - Professioneel Juridisch Richtgraad 4

Talen richtgraad 1 en 2

Zweeds Richtgraad 1

Zweeds Richtgraad 2

Talen richtgraad 3 en 4

Zweeds Richtgraad 3

Zweeds Richtgraad 4


Voeding

Slagerij

Bereider van Vleesproducten (Charcutier)

Medewerker Slagerij

Slager Distributie

Slager-Spekslager

Uitbener-Uitsnijder

Vleesbereider

Vleesbewerker

Wild- en Gevogelteslager


Talen richtgraad 1 en 2

Slavische talen

Pools Richtgraad 1

Pools Richtgraad 2

Russisch Richtgraad 1

Russisch Richtgraad 2

Servisch-Kroatisch Richtgraad 1

Tsjechisch Richtgraad 1


Personenzorg

Specifieke personenzorg

Begeleider-animator voor Bejaarden

Begeleid(st)er Buitenschoolse Kinderopvang

Begeleider in de Kinderopvang

Interculturele Medewerker

Jeugd- en Gehandicaptenzorg


Textiel

Textiel

Aanknoper/Schranker

Badstofwever

Bobijnopzetter

Boomscheerder/Warper/Sterker

Handwever

Jacquardwever

Kwaliteitswisselaar Platweverij

Platwever

Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines

Regelaar Weefmachines

Scheerder/Latexeerder

Stopper/Randafwerker

Tapijt/Fluweelwever

Tufter

Toerisme

Toerisme

Gids

Host/Hostess op een Toeristische Bestemming

Medewerker Reisbureau/Touroperator

Reisleider

Toeristisch Receptionist


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^