Decreet van 23 januari 2014
gepubliceerd op 04 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200679
pub.
04/02/2014
prom.
23/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 2 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, wordt aangevuld met een punt 14°bis en een punt 14°ter, luidend als volgt : « 14°bis « productiesteun » : jaarlijks bedrag, uitgedrukt in EUR per kWc, toegekend door de distributienetbeheerder voor de schijf van de installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 3 kWc of minder; 14°ter « rendementspercentage » : nominaal intern rendementspercentage over twintig jaar, waarbij het geheel van de ontvangsten en uitgaven in aanmerking genomen wordt, met inbegrip van de injectietarieven te betalen aan de netbeheerder als toekomstige uitgaven i.v.m. de investering. ».

Art. 2.Artikel 34, 4°, van hetzelfde decreet, vervangen door artikel 54 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, wordt aangevuld als volgt : « e) voor de distributienetbeheerders, de in artikel 37, § 2, van dit decreet bedoelde productiesteun verlenen. ».

Art. 3.Artikel 37 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 2 en een paragraaf 3, luidend als volgt : « § 2. In afwijking van paragraaf 1, wat betreft de filières voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling geproduceerd in het Waalse Gewest, is de Waalse Regering bevoegd om, na advies van de « CWaPE » en vanaf een door haar bepaalde datum, als alternatief op de groene certificaten een productiesteunregeling voor nieuwe installaties in te voeren die al naar gelang van de filières toepasselijk of moduleerbaar is. § 3. De filières waarvan de steunregeling bij artikel 37, § 2, georganiseerd wordt, kunnen geen aanspraak maken op de regeling van de groene certificaten die georganiseerd wordt bij artikel 37, § 1, en de bepalingen die er uit voortvloeien. ».

Art. 4.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 41bis, luidend als volgt : «

Art. 41bis.§ 1. Na advies van de « CWaPE » bepaalt de Regering de voorwaarden, modaliteiten en procedure tot toekenning van de productiesteunregeling aan de installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 10 kWc of minder op basis van artikel 37, § 2, van dit decreet. § 2. De productiesteun bedoeld in paragraaf 1 wordt verleend in de vorm van een premie die gedurende vijf jaar door de distributienetbeheerder gestort wordt aan de elektriciteitsproducent die de steun geniet.

De Regering bepaalt jaarlijks een maximumaantal installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 10 kWc of minder die de in paragraaf 1 bedoelde productiesteun kunnen genieten, alsook de modaliteiten voor de bepaling van dat maximumaantal.

De Regering kan de toekenning van de in paragraaf 1 bedoelde steun onderwerpen aan kwaliteits- en conformiteitsvoorwaarden waaraan de installaties moeten voldoen. § 3. De productiesteun bedoeld in paragraaf 1 wordt aan de hand van een door de « CWaPE » in overleg met de Administratie bepaalde methode berekend naar gelang van het piekvermogen van de installatie en naar gelang van de netbeheerder waarop die installatie aangesloten is. Elke installatie met een vermogen van meer dan 3 kW geniet de productiesteun berekend voor een installatie van 3 kW. Het steunbedrag wordt bepaald zodat de installatie een gewone terugverdientijd inzake investeringen van acht jaar krijgt op basis van de gemiddelde prijs per geïnstalleerde kWc van een type-installatie van 3 kW en naar een rendementspercentage van 5 % streeft.

De schatting van de door het project gegenereerde ontvangsten dekt de forfaitair geraamde besparing op de elektriciteitsfactuur, verhoogd met de productiesteun bedoeld in het eerste lid. De forfaitair geraamde besparing op de elektriciteitsfactuur stemt overeen met de kosten die dankzij de compensatie voorkomen worden, rekening houdend, in voorkomend geval, met het specifieke tarief voor het gebruik van het net dat op de fotovoltaïsche installaties toegepast wordt en met een door de Regering bepaald vast percentage per jaar waarmee de evolutie van de prijzen in overweging genomen kan worden. § 4. Er wordt geen steunproductie toegekend als er vastgesteld wordt dat de gedurende acht jaar voor een type-installatie van 3 kW geraamde forfaitaire besparing op de elektriciteitsfactuur op zich volstaat om de in paragraaf 3, tweede lid, bedoelde gewone terugverdientijd te halen en te streven naar het rendementspercentage bedoeld in dezelfde paragraaf. § 5. De Regering bepaalt de modaliteiten en voorwaarden tot toepassing van een mechanisme tot herziening van de steunproductie bedoeld in paragraaf 1 om op termijn de in paragraaf 3, tweede lid, bedoelde gewone terugverdientijd inzake investeringen te garanderen en te streven naar het rendementspercentage bedoeld in paragraaf 3, tweede lid,.

Het mechanisme tot herziening van de steunproductie voorziet in de toepassing door de distributienetbeheerders van een correctiecoëfficiënt die de premie van het jaar N+1 naar boven of beneden bijstuurt, zodat de gevolgen van de reële verhoging of vermindering van de componenten van de elektriciteitsprijs van het jaar N geneutraliseerd worden.

De Regering bepaalt de prijscomponenten die voor de toepassing van die coëfficiënt in overweging genomen worden. § 6. De natuurlijke personen die de in paragraaf 1 bedoelde productiesteun genieten en erkend worden als beschermde afnemers of beschikken over precaire inkomens zoals bepaald door de Regering, kunnen bovenop de in paragraaf 1 bedoelde productiesteun een aanvullende premie ontvangen zodat hen een door de Regering bepaald hoger rendementspercentage gegarandeerd wordt. § 7. De Regering evalueert uiterlijk 31 december 2015 en uiterlijk 31 december 2017 de krachtens dit artikel georganiseerde productiesteunregeling op basis van een rapport van de « CWaPE » dat in overleg met de distributienetbeheerders is opgemaakt.

Die evaluaties worden meegedeeld aan het Waals Parlement. ».

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 maart 2014.

De Regering kan voor elk van zijn voorschriften een inwerkingtredingsdatum bepalen die voorafgaat aan die bedoeld in het eerste lid.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 januari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement : 924 (2013-2014). Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 22 januari 2014.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^