Decreet van 23 januari 2014
gepubliceerd op 06 februari 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200791
pub.
06/02/2014
prom.
23/01/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2014. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 26bis, § 1, 5°, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de decreten van 2 april 1998 en 8 december 2005, wordt « 89 » vervangen door « 112ter ».

Art. 3.In artikel 40 van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden het vierde lid en het vijfde lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 42, § 1, van dezelfde wet wordt het veertiende lid opgeheven.

Art. 5.Artikel 53 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 53.Elk personeelslid dat het voorwerp is geweest van een besluit tot ontslag van ambtswege of tot afzetting dat niet nietig is verklaard door de provinciegouverneur kan tegen dat besluit een beroep tot nietigverklaring bij de Regering indienen. Het personeelslid dat het voorwerp is van een maatregel tot afzetting of ontslag van ambtswege wordt door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk in kennis gesteld van de datum waarop het besluit tot afzetting of ontslag van ambtswege aan de provinciegouverneur betekend wordt, alsook van het gebrek aan nietigverklaring, door laatstgenoemde, van de maatregel tot afzetting of ontslag van ambtswege. Het beroep wordt ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag na de dag waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het betrokken personeelslid kennis heeft gegeven van het feit dat de gouverneur bedoeld besluit niet nietig verklaard heeft. Het personeelslid betekent zijn beroep aan de Regering en aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van de beroepstermijn. ».

Art. 6.In artikel 78, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « na advies van het gemeentelijk college » opgeheven.

Art. 7.In artikel 79 van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 1° opgeheven;2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt punt 1° opgeheven.

Art. 8.In artikel 88 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de leden 5 tot 10 opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « in § 1 » vervangen door de woorden « in artikel 112bis »;3° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 89 van dezelfde wet worden de leden 2 tot 5 opgeheven.

Art. 10.Artikel 90 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 110 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 110.Elk beroep wordt met redenen omkleed en binnen de voorgeschreven termijn ingediend. De dag van ontvangst van het besluit wordt niet meegerekend in de termijn Elk besluit van de toezichthoudende overheid wordt uitdrukkelijk met redenen omkleed en aan de betrokken autoriteit en, desgevallend, aan de belanghebbenden betekend.

Elke kennisgeving wordt op straffe van nietigheid uiterlijk op de vervaldag van de termijn verstuurd. De Regering kan de kennisgeving langs de elektronische weg organiseren overeenkomstig de modaliteiten die zij bepaalt. ».

Art. 12.Artikel 110bis van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 110bis.§ 1. De termijn gaat in de dag waarop de toezichthoudende overheid de akte samen met de bewijsstukken in ontvangst neemt.

De dag van ontvangst wordt niet meegerekend in de termijn.

De Regering kan toestaan dat de akte en de desbetreffende bewijsstukken langs de elektronische weg aan de toezichthoudende overheid overgedragen worden overeenkomstig de modaliteiten die zij bepaalt. § 2. De vervaldag wordt meegerekend in de termijn. Als die dag evenwel een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt hij naar de eerstkomende werkdag verschoven.

Onder feestdag in de zin van dit decreet wordt verstaan : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 27 september, 1, 2, 11 en 15 november, 25 en 26 december alsook de dagen bepaald bij decreet of besluit van de Regering.

De berekening van de termijn wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus. ».

Art. 13.Het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk IX van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen als volgt « Algemeen vernietigingstoezicht op de akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ».

Art. 14.Artikel 111 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 111.§ 1. De akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die betrekking hebben op de volgende voorwerpen worden samen met de desbetreffende bewijsstukken binnen vijftien dagen na de aanneming ervan aan de provinciegouverneur gericht en mogen niet uitgevoerd worden voordat ze zijn overgedragen : 1° het huishoudelijk reglement van de « Conseil wallon de l'action sociale » (Waalse raad voor sociale actie), alsmede de wijzigingen die erin worden aangebracht;2° de toekenning van een bezoldiging, presentiegeld of om het even welk voordeel aan de leden van de raad voor sociale actie, het vast bureau en de bijzondere comités;3° de toekenning van een bezoldiging of om het even welk voordeel aan de personeelsleden van het secretariaat van de voorzitter van de raad voor sociale actie; 4° wat betreft de akten i.v.m. overheidsopdrachten : a) de toewijzing van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, excl.btw, hoger is dan die opgenomen in onderstaande tabel :

Open aanbesteding/ Open offerteaanvraag

Beperkte aanbesteding/ Beperkte offerteaanvraag/ Onderhandelde procedure met bekendmaking

Onderhandelde procedure zonder bekendmaking

Werken

250.000 euro

125.000 euro

62.000 euro

Leveringen en diensten

200.000 euro

62.000 euro

31.000 euro


b) het aanhangsel bij de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten bedoeld onder a) dat betrekking heeft op minimum 10 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht;c) het aanhangsel bij de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag gecumuleerd met het bedrag van de opeenvolgende aanhangsels minimum 10 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht bereikt. § 2. De provinciegouverneur kan de akte waarmee een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de wet schendt of het algemeen belang schaadt geheel of gedeeltelijk nietig verklaren binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de datum van ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De provinciegouverneur kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het eerste lid.

De akte is niet meer vatbaar voor nietigverklaring als de provinciegouverneur zijn besluit niet heeft betekend binnen die termijn. ».

Art. 15.Artikel 112 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 112.§ 1. De lijst van de besluiten genomen door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van de besluiten tot individuele hulpverlening en tot terugvordering, wordt aan het gemeentecollege gericht binnen tien dagen na de zitting gedurende welke de besluiten worden aangenomen.

Het gemeentecollege kan verzoeken om één of meer besluiten die op de lijst opgenomen zijn. Dat verzoek wordt ingediend binnen tien dagen na ontvangst van de lijst. De dag van ontvangst van de lijst wordt niet meegerekend in de termijn. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stuurt het besluit of de besluiten waarom verzocht werd aan het gemeentecollege binnen tien dagen na het verzoek. De dag van ontvangst van het verzoek wordt niet meegerekend in de termijn.

Het gemeentecollege kan bij de provinciegouverneur een beroep indienen tegen het besluit of de besluiten waarom het verzocht heeft. Dat beroep wordt ingediend binnen tien dagen na ontvangst van het besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De dag van ontvangst van het besluit wordt niet meegerekend in de termijn.

Na aanhangigmaking van het beroep eist de provinciegouverneur de akte en de desbetreffende bewijsstukken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. Onverminderd het evocatierecht van de provinciegouverneur, kan een raadslid van sociale actie of elke belanghebbende persoon bij de provinciegouverneur een beroep tegen een besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn indienen binnen een termijn van dertig dagen, met ingang op de datum van aanneming van het besluit.

Na aanhangigmaking van het beroep eist de provinciegouverneur de akte en de desbetreffende bewijsstukken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. De provinciegouverneur kan de overdracht van elke beraadslaging en van de desbetreffende bewijsstukken eisen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met het oog op de uitoefening van het algemeen vernietigingstoezicht waaraan alle andere akten dan die bedoeld in de artikelen 112bis tot 112quinquies onderworpen worden. § 4. Overeenkomstig de paragrafen 1 tot 3 kan de provinciegouverneur de akte waarmee een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de wet schendt of het algemeen belang schaadt geheel of gedeeltelijk nietig verklaren binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de datum van ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De provinciegouverneur kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het eerste lid.

De akte is niet meer vatbaar voor nietigverklaring als de provinciegouverneur zijn besluit niet heeft betekend binnen die termijn. ».

Art. 16.Hoofdstuk IX van dezelfde wet, met het opschrift « Administratief toezicht », wordt na artikel 112 aangevuld met een afdeling 2bis « Bijzonder goedkeuringstoezicht op de akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ».

Art. 17.In afdeling 2bis, ingevoegd bij artikel 16, wordt artikel 112bis, ingevoegd bij het decreet van 2 april 1988 en gewijzigd bij de wet van 7 januari 2002 en het decreet van 8 december 2005, vervangen als volgt : «

Art. 112bis.§ 1. De akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de begroting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedoeld in artikel 88, § 1, worden voor 15 september van het jaar dat aan het boekjaar voorafgaat ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Die begroting wordt door de voorzitter besproken tijdens de zittingen van de gemeenteraad op de agenda waarvan zijn goedkeuring opgenomen is.

De gemeenteraad neemt zijn besluit binnen veertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De gemeenteraad kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het derde lid.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn is de akte uitvoerbaar.

De gemeenteraad kan op de begroting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ontvangstenramingen en uitgavenposten brengen, verminderen, vermeerderen of schrappen en materiële vergissingen rechtzetten.

De goedkeuring kan slechts wegens schending van de wet of benadeling van het algemeen belang geweigerd worden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan de begroting vanwege de gemeenteraad het voorwerp heeft uitgemaakt van een besluit tot weigering van goedkeuring, een besluit tot gedeeltelijke goedkeuring of een besluit tot herziening, kan binnen tien dagen na ontvangst van het besluit van de gemeenteraad een beroep indienen bij de provinciegouverneur. Een afschrift van het beroep wordt uiterlijk de laatste dag van de beroepstermijn aan de gemeenteraad gericht.

De provinciegouverneur kan het besluit van de gemeenteraad al dan niet goedkeuren binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep, al naar gelang van het geval.

De gemeenteraad kan op de begroting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ontvangstenramingen en uitgavenposten brengen, verminderen, vermeerderen of schrappen en materiële vergissingen rechtzetten.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn, wordt het aangevochten besluit geacht verworpen te zijn. § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn toepasselijk op elke begrotingswijziging bedoeld in artikel 88, § 2. § 4. Als de raad voor maatschappelijk welzijn de begrotingen niet vastlegt of niet voorziet in een begrotingswijziging die nodig blijkt te zijn hetzij om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden, hetzij om een erkende en opeisbare schuld van het centrum te betalen, wordt artikel 113 toegepast.

Als de raad voor sociale actie nalaat de begrotingen van het centrum vast te leggen binnen de termijn bepaald bij de wet, kan het gemeentecollege het centrum in gebreke stellen. Als de raad voor sociale actie nalaat de begrotingen van het centrum vast te leggen binnen twee maanden na de ingebrekestelling, kan het gemeentecollege in de plaats treden van de raad voor sociale actie en de begrotingen van het centrum in zijn plaats vastleggen. Die begrotingen worden door de gemeenteraad aan de raad voor sociale actie meegedeeld..

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beroep indienen bij de provinciegouverneur, die over dezelfde bevoegdheid beschikt als die bedoeld in paragraaf 2. ».

Art. 18.Afdeling 2bis, ingevoegd bij artikel 16, wordt aangevuld met een artikel 112ter, luidend als volgt : «

Art. 112ter.§ 1. De akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de rekening bedoeld in artikel 89, eerste lid, worden voor 1 juni na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het jaarverslag wordt ter bespreking van de rekeningen aan de gemeenteraad meegedeeld.

Die rekening wordt door de voorzitter besproken tijdens de zittingen van de gemeenteraad op de agenda waarvan zijn goedkeuring opgenomen is.

De gemeenteraad neemt zijn besluit binnen veertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De gemeenteraad kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het derde lid.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn is de akte uitvoerbaar.

De goedkeuring kan enkel wegens schending van de wet geweigerd worden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan de rekening het voorwerp heeft uitgemaakt van een besluit tot weigering van goedkeuring of een besluit tot gedeeltelijke goedkeuring vanwege de gemeenteraad, kan binnen tien dagen na ontvangst van het besluit van de gemeenteraad een beroep indienen bij de provinciegouverneur.

Een afschrift van het beroep wordt uiterlijk de laatste dag van de beroepstermijn aan de gemeenteraad gericht.

De provinciegouverneur kan het besluit van de gemeenteraad al dan niet goedkeuren binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep, al naar gelang van het geval.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn, wordt het aangevochten besluit geacht bekrachtigd te zijn. ».

Art. 19.Afdeling 2bis, ingevoegd bij artikel 16, wordt aangevuld met een artikel 112quater, luidend als volgt : «

Art. 112quater.§ 1. De akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de vastlegging van de personeelsformatie alsook het statuut bedoeld in artikel 42, § 1, negende lid, worden onderworpen aan het bijzondere goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad. Ze worden samen met de desbetreffende bewijsstukken aan de gemeenteraad overgemaakt binnen vijftien dagen na de aanneming ervan.

De gemeenteraad neemt zijn besluit binnen veertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De gemeenteraad kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het tweede lid.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn is de akte uitvoerbaar.

De goedkeuring kan slechts wegens schending van de wet of benadeling van het algemeen belang geweigerd worden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan de akte i.v.m. de vastlegging van de personeelsformatie of het in artikel 42, negende lid, bedoelde statuut het voorwerp heeft uitgemaakt van een besluit tot weigering van goedkeuring of een besluit tot gedeeltelijke goedkeuring vanwege de gemeenteraad, kan binnen tien dagen na ontvangst van het besluit van de gemeenteraad een beroep indienen bij de provinciegouverneur. Een afschrift van het beroep wordt uiterlijk de laatste dag van de beroepstermijn aan de gemeenteraad gericht.

De provinciegouverneur kan het besluit van de gemeenteraad al dan niet goedkeuren binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep, al naar gelang van het geval.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn, wordt het aangevochten besluit geacht bekrachtigd te zijn. ».

Art. 20.Afdeling 2bis, ingevoegd bij artikel 16, wordt aangevuld met een artikel 112quinquies, luidend als volgt : «

Art. 112quinquies.§ 1. De akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot oprichting van en participatie in de intercommunales, de projectverenigingen, de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII alsook in andere publiek- of privaatrechtelijke verenigingen of vennootschappen dan een intercommunale of projectvereniging, waarvoor de gemeentelijke financiën nodig kunnen zijn, worden onderworpen aan het bijzonder goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad. Ze worden samen met de desbetreffende bewijsstukken aan de gemeenteraad overgemaakt binnen vijftien dagen na de aanneming ervan.

De gemeenteraad neemt zijn besluit binnen veertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De gemeenteraad kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het tweede lid.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn is de akte uitvoerbaar.

De goedkeuring kan slechts wegens schending van de wet of benadeling van het algemeen belang geweigerd worden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan de akten tot oprichting van en participatie in de intercommunales, de projectverenigingen, de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII alsook in andere publiek- of privaatrechtelijke verenigingen of vennootschappen dan een intercommunale of projectvereniging, waarvoor de gemeentelijke financiën nodig kunnen zijn, het voorwerp hebben uitgemaakt van een besluit tot weigering van goedkeuring of een besluit tot gedeeltelijke goedkeuring vanwege de gemeenteraad, kan binnen tien dagen na ontvangst van het besluit van de gemeenteraad een beroep indienen bij de provinciegouverneur. Een afschrift van het beroep wordt uiterlijk de laatste dag van de beroepstermijn aan de gemeenteraad gericht.

De provinciegouverneur kan het besluit van de gemeenteraad al dan niet goedkeuren binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep, al naar gelang van het geval.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn, wordt het aangevochten besluit geacht bekrachtigd te zijn. ».

Art. 21.Hoofdstuk IX van dezelfde wet, met het opschrift « Administratief toezicht », wordt aangevuld met een afdeling 2ter « Toezicht op de akten van de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII ».

Art. 22.Afdeling 2ter, ingevoegd bij artikel 21, wordt aangevuld met een artikel 112sexies, luidend als volgt : «

Art. 112sexies.§ 1. De akten van de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII van deze wet die betrekking hebben op de volgende voorwerpen worden samen met de desbetreffende bewijsstukken binnen vijftien dagen na de aanneming ervan aan de Regering gericht en mogen niet uitgevoerd worden voordat ze aldus zijn overgedragen : 1° de samenstelling van de raad van bestuur en van de beperkte organen ervan;2° de toekenning van een bezoldiging, presentiegeld of om het even welk voordeel aan de leden van de beheersorganen;3° het huishoudelijk reglement van de beheersorganen; 4° wat betreft de akten i.v.m. overheidsopdrachten : a) de toewijzing van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, excl.btw, hoger is dan die opgenomen in onderstaande tabel :

Open aanbesteding/ Open offerteaanvraag, excl. btw

Beperkte aanbesteding/ Beperkte offerteaanvraag/ Onderhandelde procedure met bekendmaking

Onderhandelde procedure zonder bekendmaking

Werken

250.000 euro

125.000 euro

62.000 euro

Leveringen en diensten

200.000 euro

62.000 euro

31.000 euro


b) het aanhangsel bij de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten bedoeld onder a) dat betrekking heeft op minimum 10 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht;c) het aanhangsel bij de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag gecumuleerd met het bedrag van de opeenvolgende aanhangsels minimum 10 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht bereikt. § 2. De Regering kan de akte waarmee een in hoofdstuk XII van deze wet bedoelde vereniging de wet schendt of het algemeen belang schaadt geheel of gedeeltelijk nietig verklaren binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De Regering kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het eerste lid.

De akte is niet meer vatbaar voor nietigverklaring als de Regering zijn besluit niet heeft betekend binnen die termijn. § 3. De akten waarvan geen sprake is in paragraaf 1 worden na beroep onderworpen aan het vernietigingstoezicht van de Regering. De nietigverklaring kan slechts wegens schending van de wet of benadeling van het algemeen belang plaatsvinden.

De Regering kan de overdracht van elke door haar bepaalde beraadslaging en van de desbetreffende bewijsstukken eisen van de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII van deze wet.

De Regering kan de akte waarmee een in hoofdstuk XII van deze wet bedoelde vereniging de wet schendt of het algemeen belang schaadt geheel of gedeeltelijk nietig verklaren binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De Regering kan de termijn die hem toegestaan wordt om zijn bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het derde lid.

De akte is niet meer vatbaar voor nietigverklaring als de Regering zijn besluit niet heeft betekend binnen die termijn. ».

Art. 23.Afdeling 2ter, ingevoegd bij artikel 21, wordt aangevuld met een artikel 112septies, luidend als volgt : «

Art. 112septies.§ 1. De akten van de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII van deze wet die betrekking hebben op de volgende voorwerpen worden ter goegkeuring aan de Regering voorgelegd binnen vijftien dagen na de aanneming ervan : 1° de aanneming of de wijziging van de statuten van de vereniging;2° de algemene bepalingen inzake het personeel;3° de jaarrekeningen;4° de herschikking van leningen waarop werd ingeschreven;5° de waarborgen op leningen. § 2. De Regering neemt haar besluit binnen veertig dagen na ontvangst van de akte en de desbetreffende bewijsstukken.

De Regering kan de termijn die hem toegestaan wordt om haar bevoegdheid uit te oefenen verlengen met een maximumduur gelijk aan de helft van de termijn bedoeld in het eerste lid.

Bij gebrek aan besluit binnen die termijn is de akte uitvoerbaar.

De goedkeuring kan geweigerd worden wegens schending van de wet of benadeling van het algemeen belang. ».

Art. 24.Artikel 114 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 25.Artikel 119 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 122, eerste lid van dezelfde wet wordt het getal « 119 » vervangen door het getal « 112septies ».

Art. 27.In artikel 126 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 2 en 3 worden opgeheven;2° in paragraaf 6 worden de woorden « in de §§ 2, 3 en 4 » vervangen door de woorden « in § 4 ».

Art. 28.In artikel 128, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden het vierde lid opgeheven.

Art. 29.In artikel 131 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 4° in het tweede lid worden de woorden « en gemachtigd werd » geschrapt;2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 132 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 31.Het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011205193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 111, § 1, lid 2, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten tot uitvoering van artikel 111, § 1, tweede lid, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt opgeheven.

Art. 32.Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 januari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement, 913 (2013-2014). Nrs 1 tot 3bis en 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 22 januari 2014.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^