Decreet van 23 januari 2017
gepubliceerd op 15 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

23 JANUARI 2017 - Decreet ter vereenvoudiging van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017200747
pub.
15/02/2017
prom.
23/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200747

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 JANUARI 2017 - Decreet ter vereenvoudiging van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen


Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 - In artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1 - Voor de toepassing van deze wet wordt de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap als enige plaatselijk werkgelegenheidsagentschap op het Duitse grondgebied ingesteld.Dit plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is bevoegd voor de organisatie van activiteiten die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits." 2° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "de grenzen waarbinnen de aanschafprijs die de gebruiker moet betalen voor de PWA-cheques gelegen is en hoe dit bedrag wordt vastgesteld" vervangen door de woorden "de aanschafprijs die de gebruiker moet betalen voor de PWA-cheques";3° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "bij een gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling", vervangen door de woorden "bij de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap";4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap" vervangen door het woord "het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap"; 5° in paragraaf 4, derde lid, wordt tussen de eerste en de tweede zin een nieuwe zin ingevoegd, luidende : "De Regering bepaalt de nadere regels volgens welke de werknemer de PWA-cheques inwisselt en volgens welke die PWA-cheques uitbetaald worden." 6° paragraaf 6 wordt opgeheven. Art. 2 - Artikel 8ter van dezelfde besluitwet, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 3 - Artikel 9 van dezelfde besluitwet, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 4 - In artikel 2, § 1, 8°, van het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap, hersteld bij het decreet van 25 april 2016, wordt vervangen als volgt : "8° het uitoefenen van de activiteit van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) overeenkomstig artikel 8, § 1, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook het uitbetalen van de PWA-cheques aan de werknemers die in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst werden aangeworven;" Art. 5 - Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 23 januari 2017.

O. PAASCH, De Minister-President I. WEYKMANS, De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS, De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Zitting 2016-2017 Parlementaire stukken: 163 (2016-2017) Nr. 1 Ontwerp van decreet 163 (2016-2017) Nr. 2 Verslag Integraal verslag: 23 januari 2017 - Nr. 35 Bespreking en aanneming .


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^