Decreet van 23 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203480
pub.
06/07/2016
prom.
23/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203480

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 JUNI 2016. - Decreet tot wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van de jachtwet van 28 februari 1982 wordt punt 10° vervangen als volgt : « 10° afgesloten gebied : onverminderd artikel 2ter, tweede lid, elke ruimte die geheel of gedeeltelijk voortdurend of tijdelijk afgebakend is met één of meer hindernissen waardoor het vrije verkeer van elk soort grof wild belet wordt. »

Art. 2.Artikel 2ter van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 2ter.In het Waalse Gewest is het verboden op elk grof wild te jagen op een afgesloten terrein, op straffe van een geldboete van 200 tot 1.000 euro.

Deze bepaling is niet van toepassing op terreinen of delen van terreinen afgebakend met afsluitingen geplaatst voor de veiligheid van personen, met name om redenen van openbare veiligheid of wegveiligheid, voor de bescherming van de teelten en voor de handhaving van het vee.

De Regering bepaalt de hoogte van de afsluitingen en de modaliteiten voor de plaatsing ervan.

Art. 3.In artikel 8 van dezelfde wet wordt tussen het vierde en het vijfde lid volgend lid ingevoegd : « De beschermingsafsluitingen bedoeld in artikel 2ter, tweede lid, worden niet als tuig beschouwd in de zin van dit artikel. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 489 (2015-2016), nrs. 1 en 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 22 juni 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^