Decreet van 23 maart 2017
gepubliceerd op 19 april 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot invoeging, in het Waalse Landbouwwetboek, van een Titel X/1 betreffende de steun bij schade veroorzaakt door landbouwrampen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202012
pub.
19/04/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202012

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 MAART 2017. - Decreet tot invoeging, in het Waalse Landbouwwetboek, van een Titel X/1 betreffende de steun bij schade veroorzaakt door landbouwrampen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet besluit waarborgt de naleving van de bepalingen van de hoofdstukken I en III, en meer bepaald de artikelen 25, 26 en 30 van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L.193, 1 juli 2014, blz.1-75), en de latere bepalingen tot aanvulling of wijziging van bedoelde Verordening.

Art. 2.Artikel D.2, § 1, van het Waalse Landbouwwetboek wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : « 4° steun bij schade veroorzaakt door een landbouwramp. »

Art. 3.Artikel D.37, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 24°, luidend als volgt : « 24° het beheer van landbouwrampen. »

Art. 4.In Titel II, Hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek wordt er een afdeling 5bis ingevoegd, met als opschrift "De verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeentelijke commissie voor de vaststelling van schade".

Art. 5.In Titel II, Hoofdstuk III, afdeling 5bis, wordt er een artikel D.60/1 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D. 60/1. § 1. De Administratie maakt gebruik van het GBCS voor de verzameling en de behandeling van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de voortzetting van de opdrachten die toevertrouwd worden aan de gemeentelijke commissie voor de vaststelling van schade. De Administratie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. § 2. De Administratie kan aan andere personen dan de betrokken persoon persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor de voortzetting van de opdrachten die toevertrouwd worden aan de gemeentelijke commissie voor de vaststelling van schade. In haar aanvraag toont ze aan dat het noodzakelijk is om deze gegevens te bezitten. De opgevraagde gegevens worden dan overgemaakt door de persoon bij wie de gegevens krachtens dit artikel worden opgevraagd. § 3. Met inachtneming van artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerkingen van persoonsgegevens en van de voorwaarden vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten kunnen de gegevens ingezameld door de administratie bevoegd voor landinrichting later enkel verwerkt worden met een geschiedkundig, statistisch of wetenschappelijk doeleinde. § 4. Verwerkingen van persoonsgegevens worden verricht met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens behandeld door de administratie worden zolang bewaard als nodig om de doeleinden nagestreefd door titel X/1 van het Wetboek te verwezenlijken. »

Art. 6.In hetzelfde Wetboek wordt er een Titel X/1 ingevoegd, met als opschrift : "Steun bij het verhelpen van schade bij landbouwrampen".

Art. 7.In Titel X/1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel D.260/1 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/1. In de zin van deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder : 1° de begunstigde : de micro-onderneming, de kleine of middelgrote onderneming die een landbouwactiviteit in het Waalse Gewest heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks de productie beoogt van gewassen of dieren of van producten van gewassen of dieren in de zin van artikel D.3, 1°; 2° de landbouwramp : ofwel a) het natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter of een uitzonderlijke hevigheid;b) de massieve en onvoorzienbare werking van schadelijke organismen die belangrijke en algemene vernielingen hebben teweeggebracht van gronden, teelten of oogsten;c) de ziekten en vergiftigingen met een uitzonderlijk karakter die belangrijke en veralgemeende verliezen van voor de landbouw nuttige dieren hebben veroorzaakt.»

Art. 8.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/2 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D. 260/2. De Regering kent steun toe : 1° voor het verhelpen van schade bij natuurrampen in de landbouwsector;2° voor de compensatie van schade door ongunstige klimaatverschijnselen die met een natuurramp gelijkgesteld kunnen worden;3° voor het verhelpen van schade veroorzaakt door dierenziektes en voor gewassen schadelijke organismen. Die steun wordt verleend tegen de voorwaarden omschreven in de Europese verordeningen, de richtsnoeren van de Europese Unie en de beslissingen van de Europese Commissie betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren. »

Art. 9.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/3 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/3. Behoudens in de gevallen waarin het herstel georganiseerd wordt door een bijzondere wetgeving of internationale overeenkomsten en bij gebreke van iedere andere financiële interventie kent de Regering de begunstigde financiële steun toe voor het verhelpen van de rechtstreekse, materiële en vaststaande schade veroorzaakt door een landbouwramp op een landbouwbedrijf gelegen in het Waalse Gewest.

De goederen, omstandigheden en schade die redelijkerwijs verzekerbaar zijn vallen niet onder deze titel. Elke verplichting uit een verzekeringscontract die de begunstigde te beurt valt wordt op onweerlegbare wijze geacht, redelijk te zijn. De Regering stelt de erkende risico's en schade vast die als redelijkerwijs verzekerbaar worden geacht.

Een gebeurtenis die erkend wordt als algemene natuurramp in de zin van het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen wordt niet als landbouwramp in de zin van dit decreet beschouwd.

Het recht op steun ontstaat op het ogenblik van de schade. »

Art. 10.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/4 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/4. § 1. De Regering erkent iedere landbouwramp in diens geografische uitgestrektheid en in de tijd.

Landbouwrampen die een eenheid van tijd, oppervlakte, materieel of gevolgen vertonen kunnen erkend worden als één enkele landbouwramp vormend.

De Regering bepaalt de erkenningscriteria van de landbouwramp, evenals de desbetreffende procedure. § 2. Een gemeentelijke commissie tot vaststelling van de schade stelt de landbouwschade vast, veroorzaakt door een landbouwramp op het grondgebied van betrokken gemeente en stelt een proces-verbaal op tot vaststelling van de schade, waarvan de inhoud door de Regering bepaalt wordt.

De gemeentelijke commissie bestaat uit: 1° de burgemeester of diens vertegenwoordiger;2° een personeelslid van de administratie;3° een landbouwer-deskundige, aangewezen door het gemeentecollege;4° een landbouwer-deskundige of een deskundige in land- of tuinbouwzaken, aangewezen door de administratie. Het lid bedoeld in 2, 1°, zit de gemeentelijke commissie voor.

De leden bedoeld in lid 2, 3° en 4°, worden aangewezen wegens hun deskundigheid en hun competentie in land- of tuinbouwzaken.

Een personeelslid van de plaatselijke controle van de directe belastingen wordt eveneens uitgenodigd op de vergaderingen van de commissie.

De Regering bepaalt de regels voor de aanwijzing van de commissieleden, de werkingsregels evenals de gevallen waarin de gemeentelijke commissie niet samenkomt. »

Art. 11.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/5 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/5. De schade veroorzaakt aan volgende landbouwgoederen kan aanleiding tot steun geven : 1° grond met een land- of tuinbouwbestemming;2° gewassen, onder uitsluiting van exotische gewassen;3° oogsten; 4° fokdieren bedoeld in artikel D.3, 14°, nuttig voor de landbouw.

De personen die bijgedragen hebben tot het zich voordoen van de schade worden van de bij dit decreet voorziene steun uitgesloten voor zover het zich voordoen van de schade toe te schrijven is aan hun handelen of hun nalaten.

Schade toe te schrijven aan brand, blikseminslag of ontploffing geeft niet aanleiding tot steun.

De Regering kan de lijst van vergoedbare goederen en de lijst van de goederen en de schade waarvoor de steun uitgesloten is, nader omschrijven. »

Art. 12.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/6 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/6. De Regering bepaalt : 1° de procedure voor de toekenning van de steun, met inbegrip van de te raadplegen organen;2° de voorwaarden voor de toekenning van de steun;3° de bedragen van de steun, de kortingen, vermeerderingen en verminderingen;4° de methodes voor de beoordeling en vereffening van de schade;5° de maatregelen voor de expertise en de controle. Betreffende 3° kan de Regering een minimaal en een maximaal steunbedrag per begunstigde en per steun bepalen.

Het instellen van een vordering tot aansprakelijkheid met het oog op herstel wegens schade belemmert het verkrijgen van de steun niet. »

Art. 13.In dezelfde Titel X/1 wordt een artikel D.260/7 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. D.260/7. De begunstigde beschikt over een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissingen die krachtens deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten genomen zijn en volgens de nadere regels vastgesteld door de Regering.

Een gewestelijk comité inzake landbouwrampen behandelt de ingediende beroepen en maakt de Minister een voorstel tot beslissing over.

Een gewestelijk comité inzake landbouwrampen bestaat uit : 1° een vertegenwoordiger van de Minister;2° twee personeelsleden van de Administratie;3° een deskundige in de landbouweconomie; 4° drie vertegenwoordigers voorgedragen door de Waalse landbouwverenigingen bedoeld in de artikelen D.68 en D.69. »

Art. 14.In hetzelfde Wetboek wordt artikel D.396 aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : « 4° hij die de documenten met het oog op het krijgen van de steun bedoeld in titel X/1 namaakt of vervalst. »

Art. 15.In de eerste kolom van de bijlage bij het Waalse Landbouwwetboek wordt een punt 24° toegevoegd, overeenstemmend met volgende categorieën in de tweede kolom: « 1°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° ».

Art. 16.In artikel 3 van het programma- decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit worden de woorden "krachtens de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen" vervangen door de woorden " decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen en titel X/1 van het Waalse Landbouwwetboek".

Art. 17.De wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen wordt opgeheven.

Art. 18.Dit decreet treedt in werking op de datum, vastgesteld door de Regering, en uiterlijk op 1 juni 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 737 (2016-2017), nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 22 maart 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^