Decreet van 23 maart 2017
gepubliceerd op 02 mei 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de voedselhulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202144
pub.
02/05/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202144

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 MAART 2017. - Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de voedselhulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2.In Deel II, Boek I, van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt het opschrift van titel I vervangen als volgt : "Diensten voor sociale insluiting, voedselhulp en sociale contactpunten".

Art. 3.In artikel 48, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in de artikelen 56 en 61" vervangen door de woorden "in de artikelen 56, 56/7, 56/13 en 61".

Art. 4.In Deel II, Boek I, Titel I, van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk II/1 ingevoegd, met als opschrift : "Sociale kruideniers en sociale restaurants".

Art. 5.In hoofdstuk II/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een afdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Erkenning".

Art. 6.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 5, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Voorwaarden".

Art. 7.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 56/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/1.De Regering erkent onder de benaming "sociale kruidenier" elke vereniging of instelling die de collectieve of gemeenschappelijke acties bedoeld in artikel 48, 1°, samengevoegd tot stand brengt via : 1° de oprichting en het beheer van verkoopplaatsen voor voedselproducten en noodhulpproducten tegen prijzen die lager zijn dan degene die door de grote distributie worden toegepast;2° een sociale begeleiding, ofwel intern, ofwel via een partnerschapsovereenkomst; 3° informatie op sociaal gebied ter bestemming van de in artikel 49 bedoelde personen.".

Art. 8.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 56/2 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/2.De Regering erkent onder de benaming "sociaal restaurant" elke vereniging of instelling die de collectieve of gemeenschappelijke acties bedoeld in artikel 48, 1°, samengevoegd tot stand brengt via : 1° het beheer van een plaats voor de verdeling van de bereide of kant- en klare maaltijden tegen lagere kosten of gratis;2° een sociale begeleiding, ofwel intern, ofwel via een partnerschapsovereenkomst; 3° informatie op sociaal gebied ter bestemming van de in artikel 49 bedoelde personen.".

Art. 9.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 56/3 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/3.§ 1. Elke vereniging of instelling dient, om erkend te worden als sociale kruidenier of als sociaal restaurant, de volgende voorwaarden na te komen : 1° opgericht of georganiseerd worden door een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting van openbaar nut, een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° haar activiteitenzetel(s) in het Franse taalgebied hebben; 3°sociale begeleidingsacties, ofwel intern, ofwel via een partnerschapsovereenkomst, regelmatig uitvoeren; 4° zich hoofdzakelijk richten tot de personen bedoeld in artikel 49;5° samenwerkingsverbanden via partnerschapsovereenkomsten tot stand brengen met de diensten en instellingen die noodzakelijk zijn voor de volbrenging van haar opdrachten;6° zich ertoe verbinden elke begunstigde in te lichten over de bestaande regelingen inzake socio-professionele inschakeling, sociale insluiting en schuldbemiddeling;7° zich ertoe verbinden de werknemers en vrijwilligers te vormen met het oog op de opvang van de personen bedoeld in artikel 49;8° zich ertoe verbinden het bestuur in te lichten over elke wijziging in het statuut en in de samenstelling van het personeel, in de functies of het statuut van het personeel dat de acties voor de sociale begeleiding onderneemt;9° een huishoudelijk reglement opmaken waarin met name de toegangsvoorwaarden worden vermeld;10° een gezonde en evenwichtige voeding en kwaliteitsproducten bevorderen met inachtneming van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding sluiten betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;11° de verspilling, en met name de voedselverspilling, en het gebruik van verpakkingsmaterialen beperken. Wat punt 5° betreft, bepaalt de Regering de minimale bepalingen van de partnerschapsovereenkomsten.

Wat punt 7° betreft, bepaalt de Regering de modaliteiten van de opleidingen. § 2. De Regering stelt de minimale normen vast m.b.t. de lokalen en de openingsuren ervan voor het publiek. § 3. De Regering bepaalt een programmering betreffende de toekenning van de erkenningen met inachtneming van een evenwichtige territoriale verdeling van de sociale kruideniers en de sociale restaurants. De Regering stelt een indeling van de sociale kruideniers en de sociale restaurants vast met inachtneming van met name de sociaal-economische indicatoren van de vestigingsplaats van de organisatie, de wekelijkse openingstijden, het aantal begunstigden en de hoeveelheid activiteiten.".

Art. 10.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 5, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Procedure".

Art. 11.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 56/4 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/4.De erkenningsaanvraag wordt aan de Regering gericht bij ter post aangetekend schrijven of op elke wijze waarop een vaststaande datum aan de zending wordt verleend.

De Regering bepaalt de inhoud van het dossier m.b.t. de erkenningsaanvraag. Dit dossier bevat op zijn minst : 1° de taakomschrijving van de aanvrager;2° de statuten van de aanvrager;3° de samenstelling van de bestuursorganen en de lijst van het personeel, met inbegrip van de eventuele vrijwilligers;4° een project waarin de activiteiten uitgevoerd in het kader van haar opdracht van sociale kruidenier of sociaal restaurant worden omschreven;5° de wekelijkse openingsuren, het aantal begunstigden en de omzet. Die gegevens hebben betrekking op het laatste beschikbare kalenderjaar. ».

Art. 12.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 56/5 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/5.De erkenning wordt voor een onbepaalde duur verleend.

De erkenning kan worden ingetrokken wanneer de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, niet in acht worden genomen.

Indien de erkenningsaanvraag van een sociale kruidenier of een sociaal restaurant ingetrokken is wegens niet-inachtneming van de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, mag de sociale kruidenier of het sociale restaurant geen nieuwe aanvraag indienen tijdens het jaar volgend op de beslissing tot weigering of tot intrekking van de erkenning.".

Art. 13.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 56/6 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/6.De Regering bepaalt de procedure tot toekenning en tot intrekking van de erkenning.".

Art. 14.In hoofdstuk II/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een afdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Subsidiëring".

Art. 15.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 56/7 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/7.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en volgens de modaliteiten die zij bepaalt, verleent de Regering de erkende sociale kruideniers en de erkende sociale restaurants forfaitaire subsidies ter dekking van personeelskosten, werkingskosten, met uitzondering van de kosten voor de aankoop van goederen, alsook de kosten voor de opleiding of de intervisie van het personeel.

Deze subsidies worden naar gelang van de indeling bedoeld in artikel 56/3, § 3, bepaald.

De Regering stelt de modaliteiten, bedragen, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de toekennings- en rechtvaardigingsvoorwaarden voor deze subsidies vast.".

Art. 16.In Deel II, Boek I, Titel I, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk II/2 ingevoegd, met als opschrift : "Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire (Waalse Overleginstelling voor de Voedselhulp)".

Art. 17.In hoofdstuk II/2, ingevoegd bij artikel 16, wordt een afdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Erkenning".

Art. 18.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Voorwaarden".

Art. 19.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 18, wordt een artikel 56/8 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/8.De Regering erkent een "organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire". Deze instelling informeert en begeleidt de sector van de voedselhup, organiseert opleidingen en ondersteunt op het Franse taalgebied de projecten die onder dit hoofdstuk vallen.

De in het eerste lid bedoelde instelling : 1° maakt een jaarlijkse balans op van de voedselhulp in het Franse taalgebied;2° werkt samen met de plaatselijke coördinaties inzake voedselhulp en de andere sectoren van de voedselhulp die niet onder dit hoofdstuk vallen;3° bevordert de partnerschappen tussen de sociale kruideniers en de sociale restaurants en de andere sectoren van de voedselhulp waaronder de platformen voor solidaire aankopen; 4° bevordert de voorziening in kwaliteitsvolle en duurzame producten binnen de sociale kruideniers en de sociale restaurants.".

Art. 20.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 18, wordt een artikel 56/9 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/9.De "organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire" voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° opgericht of georganiseerd worden door een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting van openbaar nut, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° samenwerkingsverbanden tot stand brengen met de erkende sociale kruideniers en restaurants;3° over een ploeg beschikken waarvan de minimale samenstelling door de Regering wordt bepaald; 4° ten minste drie jaar tellen van activiteiten betreffende het overleg van de voedselhulp.".

Art. 21.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Procedure".

Art. 22.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 56/10 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/10.De erkenningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven of door elk middel dat vaste datum aan de verzending verleent, bij de Regering ingediend.

De Regering bepaalt de inhoud van het dossier m.b.t. de erkenningsaanvraag.

In geval van verschillende kandidaturen worden ze gekozen op grond van de geografische dekking van de gevoerde samenwerkingsverbanden zoals bedoeld in artikel 56/9, 2°".

Art. 23.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 56/11 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/11.De erkenning wordt voor een onbepaalde duur verleend.

De erkenning kan worden ingetrokken wanneer de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, niet in acht worden genomen.

Indien de erkenningsaanvraag van een overleginstelling voor de voedselhulp ingetrokken is wegens niet-inachtneming van de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, mag deze instelling geen nieuwe aanvraag indienen tijdens het jaar volgend op de beslissing tot weigering of tot intrekking van de erkenning.".

Art. 24.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 56/12 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/12.De Regering bepaalt de procedure tot toekenning en tot intrekking van de erkenning.".

Art. 25.In hoofdstuk II/2, ingevoegd bij artikel 16, wordt een afdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Subsidiëring".

Art. 26.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 56/13 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 56/13.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten verleent de Regering een jaarlijkse subsidie aan de "organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire".

De in het eerste lid bedoelde subsidie is afhankelijk van de samenstelling van de ploeg bepaald in punt 3 van artikel 56/9. Ze dekt: 1° de personeelskosten;2° de werkingskosten. De Regering stelt de modaliteiten, bedragen, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de toekennings- en rechtvaardigingsvoorwaarden voor de subsidie vast.".

Art. 27.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 743 (2016-2017) Nrs. 1 tot 10.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 22 maart 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^