Decreet van 23 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
vlaamse overheid
numac
2018011593
pub.
05/04/2018
prom.
23/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011593

VLAAMSE OVERHEID


23 MAART 2018. - Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, het laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden na punt 7 een punt 7bis en een punt 7ter ingevoegd, die luiden als volgt: "7bis Wedstrijd: evenement waarbij dieren in een competitief verband beoordeeld en gerangschikt worden op basis van uiterlijke kenmerken, gedrag, kracht en/of behendigheid; 7ter Keuring: evenement waarbij dieren worden beoordeeld op basis van uiterlijke kenmerken, gedragskenmerken en/of prestatiekenmerken, al dan niet aan de hand van standaardkenmerken opgenomen in een rasstandaard;".

Art. 3.In artikel 19 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "Vanaf 1 januari 2000 is het" vervangen door de woorden "Het is";2° er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2bis.Paragraaf 1 en 2 zijn ook van toepassing op dieren die na de inwerkingtreding van het decreet van 23 maart 2018 houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een ingreep ondergaan hebben als vermeld in artikel 17bis, § 2, 1°. ".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1482 - Nr.1 - Verslag : 1482 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1482 - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 14 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^