Decreet van 23 mei 2003
gepubliceerd op 06 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035591
pub.
06/06/2003
prom.
23/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2003. - Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° gezondheidsvoorziening : een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de voorzieningen werkzaam op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening en met uitzondering van de centra voor leerlingenbegeleiding;2° welzijnsvoorziening : een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de mindervaliden, de bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, bedoeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;3° vrij beroep in de gezondheidszorg : een gezondheidszorgberoep zoals bepaald in het koninklijk besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Belgisch Staatsblad van 14 november 1967), uitgeoefend in een niet-erkende gezondheidsvoorziening, als natuurlijke persoon of als eenpersoonsvennootschap; 4° programmatie : het resultaat van het vastleggen van het aantal, de spreiding en/of de zorgcapaciteit van een bepaald type van gezondheidsvoorziening, met uitzondering van de vrije beroepen in de gezondheidszorg, of van een bepaald type van welzijnsvoorziening, op basis van objectieve parameters en binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap;5° zorgregio : een geografisch omschreven gebied zoals bepaald in de bijlage bij dit decreet.

Art. 3.§ 1. De Vlaamse regering kan regels inzake de samenwerking van en tussen gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen bepalen evenals de programmatie van deze voorzieningen.

Bij het bepalen van de regels inzake deze samenwerking en bij het bepalen van de programmatie hanteert de Vlaamse regering de indeling in zorgregio's zoals bepaald in de bijlage gevoegd bij dit decreet. De indeling bestaat uit meerdere niveaus, met een hiërarchische structuur die gekoppeld is aan natuurlijke invloedssferen.

De Vlaamse regering heeft hierbij ook oog voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen of welzijnsvoorzieningen voor de gebruiker. Hiertoe zorgt zij voor een optimale spreiding en kiest ze voor een zo laag mogelijk organisatieniveau. § 2. De Vlaamse regering bepaalt ter uitvoering van § 1, erkenningsnormen en/of programmatiecriteria en/of subsidievoorwaarden, per sector van de gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en na overleg met de sector in kwestie.

De Vlaamse regering kan die normen, criteria en voorwaarden, of de toepassing ervan, gefaseerd in de tijd, per sector en na overleg met de sector in kwestie vastleggen.

Art. 4.Voor de aangelegenheden, bedoeld in artikel 5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, waar de bijzondere wet uitzonderingen voorziet op de principiële bevoegdheden van de gemeenschappen en waar door de federale overheid een organieke wetgeving werd uitgewerkt of waar de basisregels inzake programmatie en erkenning werden vastgesteld door de federale overheid, kan de Vlaamse regering, na overleg met de sector in kwestie, bijkomende programmatiecriteria en erkenningsnormen bepalen met betrekking tot programmatie en samenwerking.

De Vlaamse regering past in individuele gevallen de in het eerste lid vermelde criteria en normen toe die vastgesteld zijn door de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 5.De regels inzake samenwerking, bedoeld in artikel 3, en de bijkomende programmatiecriteria en erkenningsnormen met betrekking tot samenwerking, bedoeld in artikel 4, hebben uitsluitend betrekking op territoriale aspecten ervan.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad , met uitzondering van het hierna bepaalde.

De bevoegdheid van de Vlaamse regering met betrekking tot het bepalen van regels inzake de samenwerking bedoeld in artikel 3, § 1, met inbegrip van het bepalen van erkenningsnormen en/of programmatiecriteria en/of subsidievoorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, § 2, treedt in werking op 1 januari 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, M. VOGELS _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Ontwerp van decreet : 1306 - Nr. 1.

Zitting 2002-2003.

Stukken. - Verslag over hoorzittingen : 1306 - Nr. 2. - Amendementen : 1306 - Nrs. 3 en 4. - Verslag + Bijlage : 1306 - Nr. 5. - Advies van de Gezins- en Welzijnsraad : 1306 - Nr. 6. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag : 1306 - Nr. 7. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1306 - Nr. 8.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 7 mei 2003.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^