Decreet van 23 mei 2011
gepubliceerd op 27 september 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011204713
pub.
27/09/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 2.De bevoegdheid van het Comité voor de economische, sociale en culturele rechten om overeenkomstig artikel 10 van dit facultatief protocol kennisgevingen te ontvangen waarin een staat die partij is stelt dat een andere staat die partij is niet voldoet aan zijn verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien, of om overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van dit facultatief protocol de gegevens te onderzoeken die wijzen op ernstige en systematische schendingen, door een staat die partij is, van een van de in het verdrag omschreven economische, sociale en culturele rechten, wordt erkend.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen op 23 mei 2011.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President, Minister van Lokale Besturen O. PAASCH, Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid Mevr. I. WEYKMANS, Minister van Cultuur, Media en Toerisme H. MOLLERS, Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota Zitting 2010-2011.

Parlementaire stukken. - 77 (2010-2011) Nr. 1 Ontwerp van decreet.

Integraal verslag. - 23 mei 2011 - Nr. 24 Bespreking en aanneming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^